-- 20100604-Paategningsark-Besoksforbud-m-v.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---                

Kopi / avskrift - RLH:
Dette dokument ankom meg pr. post 12.06. 2010.
I samme konvolutt var iøvrig følgende dokumenter er:  
20100611-Stevning-Innkalling-fra-Haugaland-tingrett.html ( intern ) -
20090306-Beslutning-Besoksforbud-m-v.html ( intern ) - 20100611-postforkynning-m-m-kvittering.html ( intern ) -

Dok nr.:  01,26  
(( Stemplet: INNKOMMET / - 9 JUNI 2010 / HAUGALAND TINGRETT ))
Fra:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
Påtaleenheten
Postboks 278,
5501 HAUGESUND,
Telefon 52868000
Telefax 52868150
10268517 7882/08-32/OBO004

PÅTEGNINGSARK


RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 - BEGJÆRING OM OPPRETTHOLDELSE AV BESØKSFORBUD M.V.

Sendes med vedlegg Haugaland tingrett, Postboks 385, 5501 HAUGESUND, med begjæring om at det i medhold av straffeprosessloven § 222 a avsies kjennelse om opprettholdelse av besøksforbud m.v. mot

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
5568 VIKEBYGD

idet det vises til besøksforbud av 06.03.2009 som besluttet av politiet, jfr dok 18.

Besøksforbudet ble forkynt for domfelte, jf. dok. 17.05.2010.

Grunnlag for beslutningen:
Det foreligger sterk sannsynlighetsovervekt for at domfelte på ny vil begå nye straffbare forhold av tilsvarende karakter som han ble domfelt for ved Gulating lagmannsretts dom av 9. mars. Domfeltes anke ble avvist av Høyesterett, jf. dok. 01,25 og er rettskraftig. Det vises til dommen i sin helhet.

På denne bakgrunn finner politiet at det foreligger særlige forhold som gir grunn til å anta at det foreligger risiko for gjentagelse av handlinger av tilsvarende karakter.

Et besøksforbud gjeldende i 1 år (09.03.2011), antas nødvendig for å sikre fornærmedes interesser.

Politiet kjenner ingen forhold som tilsier at besøksforbudet medfører et uforholdsmessig inngrep overfor Rune Leander Hansen
 

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 04.06.2010

Asmund Riegels  (( + underskrift ))
politiadvokat


---