-- 20090615-henleggelse-Balder.html        --- BREVENE ( ekstern ) ---   Politi-henleggelser-RLH.html  ( ekstern ) ---

<---- saker–index.html  ( intern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

   KOPI / AVSKRIFT, rlh 16.06. 2009. Dette brevet ankom i dag i egen konvolutt med posten. Bare store bokstaver i brevet, som gjort om til alminnelige her av meg.


---

Fra:

Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt
Postboks 278
5501 Haugesund

15/06-2009
2126/09-32

JUS101

Til:

18323
Rune Leander Hansen
5568 Vikebygd


Underretning til klager :

Anmeldelsesnr.         :  10622624 Registrert den 23/03-09
Forholdets art           :  Grovt tyveri fra villa
Gjerningsdato/ -sted  :  22/02-09/
Saken registrert ved  :  Vindafjord og Etne lensmannsdistrikt

Påtaleansvarlig     :  Nesse, Odd Egil
Etterforsker         :  Haraldseid, Vidar

Anmeldte nr.  1:  Skjærvik-Hansen, Balder
12/06-09             De underrettes om at forholdet er henlagt 
                          etter bevisets stilling.

                          Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede
                          påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet/
                          riksadvokaten).  Fristen for å klage er tre uker
                          fra denne underretningen kom frem til dem.
                          Klage skal sendes om politidistriktet.

                          Dersom anmeldte må anses som siktet i saken, kan
                          henleggelsen normalt ikke omgjøres av overordnet
                          påtalemyndighet når det har gått mer enn 3 måneder
                          etter at beslutningen om henleggelse ble fattet.
                          Jf. straffeprosessloven par. 75, annet ledd.

                          De har anledning til å reise privat straffesak ved
                          domstolene etter straffeprosessloven par. 402.
                          Slik sak må i tilfelle være reist innen de frister
                          som fremgår av straffeprosessloven par. 403 m.v.
                          I alminnelighet er fristen 6 måneder etter at den
                          påtaleberettigede er kommet til kunnskap om den
                          straffbare handlingen og om hvem som har forøvet den.
                          Eventuelt senest 1 måned etter at de har fått denne
                          meldingen.

                         En advokat kan gi nærmere veiledning dersom slik sak ønskes overveid.
                                                Med hilsen
                           Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt

---