-- 20090714-klage-til-skatteetaten-fra-rlh.html                  --- BREVENE ( ekstern ) -


RLH:  Avsendt pr. post og e-post tirsdag 14.07. 2009. Og 17.07. 2009 et tillegg ( ekstern )

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
N-5568 Vikebygd. Tlf. 53 76 76 87.
E-post: hunwww@online.no  

Til:
Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 8103,
4068 Stavanger - skattvest@skatteetaten.no  
Tlf. sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 51917301
Saksbehandler: Britt Byrkjeland
Telefon 52 73 31 29

Deres dato:  
03.07. 2009.
Vår dato:  14.07. 2009, Tindeland.
Deres referanse:  2009/317940

Kopi tilsendt:
- Advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
- Advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  Klage over vedtak i bostedssak

   Det undrer at Skatteetaten / Folkeregisteret forhastet gjør et vedtak, med diverse store og alvorlige konsekvenser for de det gjelder - uten først å ta hensyn til at de er gjort oppmerksom på at et slikt vedtak vil være og er lovstridig.
   Og uten å ta hensyn til at de opplysninger Trude Monica Hansen har fremsatt og tilveiebragt for å dokumentere at barna bor hjemme hos henne er feilaktige, og er motstridende mine.
   Opplysninger fremsatt og tilveiebragt av Trude til Skatteetaten / Folkeregisteret, som jeg først nu informeres om eksistensen og innholdet av, og som jeg derfor ikke ble gitt anledning til å bestride eller å tilbakevise før vedtak 03.07. 2009.
   Jeg hadde iøvrig ingen grunn til å tro at de opplysninger som ble fremsatt av meg overfor Skatteetaten / Folkeregisteret ville bli omstridt eller betvilt. Og heller ingen grunn for å tro at den av meg fremsatte dokumentasjon ikke skulle være tilstrekkelig.
   Det vedtak som Skatteetaten / Folkeregisteret 03.07. 2009 har gjort må derfor sies å være særdeles forhastet.
   Er både forhastet, lovstridig og tatt med feilaktige opplysninger som basis.

   Det fremgår som punkter i deres brev med vedtak, at:

   "Ifølge NAV har mor bidragsforskudd for 7 barn nå, da Gudmund har blitt 18 år. Mor har fått bidragsforskudd fra 01.04.2008 og barnetrygd for 7 barn samt utvidet barnetrygd som enslig forsørger fra 01.04.2008." Ifra side 2 i deres brev. Og ifra side 3 i deres brev, hvor det står følgende, at: "Nav har bekreftet at mor får bidragsforskudd og barnetrygd for barna fra 01.04.2008."

   Til dette først er følgende å si:
   Trude Monica Hansen har i et brev datert 28.09. 2008 til NAV trukket tilbake sitt krav via NAV overfor meg om underholdsbidrag. I min kopi av dette sitt brev til NAV skriver hun blandt annet at: "Barnas far ble utsatt for en forbrytelse, en kidnapping, utført av meg i en nødverge situasjon. Barnas far ble ett uskyldig offer for dette."

   Jeg skrev 11.10. 2008 sammen med Trude Monica Hansen en skisse til en klage på underholdsbidrag ilagt og fastsatt av NAV, for å oppheve dette. (Se Vedlegg 001.) På grunn av den truende situasjon og truende omstendigheter jeg og Trude og våre barn da befant oss i ble det utsatt å avsende dette nevnte brev. Fire dager senere, onsdag 15.10. 2008 i møte med sin advokat Trond Hjelde, blir Trude - ikke for første gang - løgnaktig truet av ham at med våre barn blir tatt ifra oss og satt i barnehjem hvis barna bor hjemme i Vikebygd sammen med far eller hun selv bor sammen med far. Både hun og barna bor i det tidsrom fysisk konkret hjemme i Vikebygd sammen med undertegnede. Samme onsdag 15.10. 2008 avsier og utsender Gulating lagmannsrett en kjennelse som opphever Haugaland tingrett sin midlertidige kjennelse om at mor midlertidig alene skal ha omsorgen og foreldreansvaret for barna. Dette ifra lagmannsretten skremmer Trude, med bakgrunn i truslene samtidig ifra sin advokat Trond Hjelde. Han inspirerer eller oppfordrer Trude til å ta kontakt med Lensmannskontoret i Ølen i Vindafjord kommune for å påstå at jeg har truet henne til å undertegne visse brev. Muligvis også nevnte brev datert 28.09. 2008 ifra henne til NAV? På grunn av denne hennes påstand blir jeg fullstendig uskyldig 21.10. 2008 satt i glattcelle og varetektsfengslet for nær fem måneder, frem til 12.03. 2009. Hun bortfører 21.10. 2008 samtidig igjen barna, og fangeholder på sett og vis både de og meg! Jeg skal ryddes unna veien, for minst 6 måneder. Og det skal se ut som at jeg er en kriminell. Hun tilrettelegger og iscenesetter slik og på så forskjellig vis sammen med sin advokat Trond Hjelde for å vinne frem i Haugaland tingrett med krav om å frata barna deres far, hjemsted, skole, hverdagsliv, identitet og integritet, og å frata far barna. For å tilrane seg en falsk familiestand og for å bruke barna som økonomisk inntektskilde, og på grunn av trusler, fikseringer og fristelser ifra sin advokat Trond Hjelde.
   Ved hjelp av uhyre falske, frekke, løgnaktige påstander og iscenesettelser vant hun enda en gang frem i Haugaland tingrett, i en dom avsagt 08.05. 2005 - som av meg ble anket og derfor ikke er rettskraftig.
   Det forekommer meg iøvrig betenkelig at - som fremgår av deres brev - en ny flyttemelding for barna ifra Trude er innkommet Skatteetaten / Folkeregisteret 05.05. 2009 - tre dager før dommen datert 08.05. 2009. Hvilket vel kanskje må sies ifra hennes side frekt å ha tatt dommen som gitt på forhånd?
   Nokså snart efter at jeg 12.03. 2009 slipper ut ifra fengselet slipper Frøydis og Stauda igjen unna sin mors fangenskap, skremsler og trusler og kommer 15.03. 2009 igjen hjem til sitt hjemsted i Vikebygd. Men torsdag 19.03. 2009 kidnapper og fangeholder Trude igjen Frøydis og Stauda! Likesom de yngre barna. Frem imot rettssaken 15. og 16. april 2009 i Haugaland tingrett og dom avsagt 08. mai 2009.
   Efter at jeg kom ut ifra fengselet og efter rettssaken og efter på nytt å ha fått krav om underholdsbidrag ifra NAV skrev jeg 29.06. 2009 en ny klage til NAV på ilagt og fastsatt underholdsbidrag, som jeg enda ikke har fått noe fornuftig eller saklig svar på. Jeg vedlegger hermed en kopi av dette brev, i og med at det også omhandler barnas bosted og hjemsted. (Vedlegg 002.)

  Og som et annet punkt (s. 2) som fremgår av deres brev, at:
   "I brev av 29.05.2009 har barneverntjenesten i Haugesund kommune bekreftet at Trude Monica Hansen bor alene med sine 7 umyndige barn på Skogland i Haugesund kommune."
   Dette har altså barneverntjenesten i Haugesund skrevet til Skatteetaten / Folkeregisteret, imot bedre vitende. De visste da at både Frøydis og Stauda var flyttet hjem til sitt hjemsted i Vikebygd igjen. For her bare å nevne et forhold med hensyn til barnevern-tjenesten i Haugesund kommune sin feilaktige "bekreftelse" i så måte.

   Og som et tredje punkt som fremgår av deres brev (s. 2), at:
   "Fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse datert 27.05.2009, på at Mariel Rose, Alfredo Ao, Sofie og Frøydis Hansen er registrert som elever der." Og (s. 3): "Fra barneverntjenesten i Haugesund og fra Steinerskolen i Haugesund har folkeregisteret mottatt bekreftelse på at barna bor hos mor." 
   Dette første utsagnet ifra Steinerskolen innebærer antagligvis riktighet? Men hverken Frøydis eller Stauda var da reelle eller faktiske elever ved Steinerskolen i Haugesund - om enn Trude har betalt registerings-avgift eller elev-avgift for de der. Både Frøydis og Stauda Sofie hadde da avsluttet Steinerskolen i Haugesund og gjenopptatt sin hjemmeskole i Vikebygd.
   Både Frøydis og Stauda Sofie bodde da faktisk og fysisk konkret hjemme i Vikebygd og hadde sin vanlige hjemmeskole der igjen. Jeg henviser i så måte til et eget separat brev datert 10.07. 2009 her vedlagt, ifra undertegnede og Frøydis og Stauda Sofie, og hva som fremgår i og av dette. Se Vedlegg 003.


   Det står i deres brev 03.07. 2009 at: "Far hevder at barna fortsatt bor hjemme i Vikebygd hos ham, bortsett fra Gudmund. Far har ikke innlevert noen dokumentasjon/sannsynliggjøring av disse påstandene, til tross for anmodning om dette. Han har for øvrig i sine tilsvar vist til Straffeloven og Menneskerettsloven, disse er for denne saken ikke relevante."

   At far ikke har innlevert noen dokumentasjon/sannsynliggjøring av sine påstander, er feil. At Skatteetaten / Folkeregisteret anser den innleverte dokumentasjon/sannsynliggjøring som utilstrekkelig eller mindreverdig er noe annet og kunne ikke vites eller forutsees av undertegnede.
   Jeg må vel også kunne anta at reell og faktisk sann dokumentasjon og sannsynlighetsgjøring er bedre enn oppkonstruert eller vill-ledende slikt noe?
    Og at det i mangel av tilgjengelig reell og faktisk sann dokumentasjon vel ikke skal innleveres eller innsamles oppkonstruert eller vill-ledende dokumentasjon som basis for forhastede vedtak?

   Skulle jeg vel innlevere annen dokumentasjon / sannsynliggjøring enn hva jeg gjorde? Hvilken? Jeg visste ikke engang at det var strid eller tvil om mine ord i så måte! Det fikk jeg først nu med dette brevet vite!
   Jeg trodde at mine skriv med opplysninger - og beskjeden til dere om at dere selv eventuelt kan telefonere hit hjem og selv snakke med Frøydis og Stauda  - i så måte var dokumentasjon god nok. Ønsker Skatteetaten / Folkeregisteret at det tilveiebringes annen faktisk dokumentasjon så kan vel også det skje, - men konkret hvilken? Og på hvilken måte? De av dere nevnte er i vårt tilfelle ikke særlig aktuelle. Barna går for eksempel ikke i noen offentlig skole, men i vår egen hjemmeskole.
   Jeg hadde ingen grunn til å tro at Trude Monica Hansen fornekter mine fakta-opplysninger i så måte. Gjør hun det da? Har hun i det heletatt blitt spurt om det? Eller påstått motsatt?

   Ingenting konkret av fakta og sannhet er det som gir Trude Monica Hansen eller noen rett til å frata barna i vår familie deres far. Samt deres hjemsted, skole, identitet, integritet, trivsel og trygghet. Eller også å frata far hans barn.
   Ikke heller en uhyre hastig og overfladisk midlertidig kjennelse (som var alt annet enn midlertidig) ifra Haugaland tingrett, med basis i uhyre frekke, løgnaktige påstander ifra den kriminelle motparten! Uhyre frekke, løgnaktige påstander som lettvint kan motbevises, og som det ikke finnes det minste som helst fnugg av bevis for! Om det altså i det heletatt er interesse barna sine og mine rettigheter.
   Det er dog utvetydig nok, med alle frekke midler å frata barna i vår familie deres far, samt deres hjemsted, skole, identitet, integritet, trivsel og trygghet, og å frata far hans barn, som har vært og er Trude Monica Hansen sin bestrebelse og sitt mål. Det er dette saks-komplekset og saken i sin kjerne og realitet dreier seg om.
   Dette har jeg gjort og gjør jeg dere oppmerksom på. Og gjør her nu med dette også Frøydis og Stauda Sofie dere oppmerksom på.
   At hverken jeg eller barna aksepterer slikt noe.


   Menneskerettslovens Vedlegg 2, Den europeiske menneskerettskonvensjon, sier følgende, i  Del 1 Art 8, om Retten til respekt for privatliv og familieliv, Punkt 1 og 2:
   1.  Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 2.  Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

   Som jeg henviste til i mitt forrige brev, Menneskerettslovens Vedlegg 8, Barnekonvensjonen, del 1 Art 8 Punkt 1, sier uomtvistelig også klart og tydelig at: "Partene forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding."
   Også Barnekonvensjonens Del 1 Art 16 Punkt 1 og 2, sier det samme, på følgende måte: 1.  Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme. 2.  Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
   Og Menneskerettslovens Vedlegg 6, Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter, sier i Del 3 Art 17 Punkt 1 og 2 det samme, på følgende måte - at: 1.  Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme. 2.  Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep.

   Det pekes i deres brev på at jeg i mine tilsvar har vist til Straffeloven og Menneskerettsloven. Det blir i deres brev sagt at: "Disse er for denne saken ikke relevante."

   Denne deres påstand kan ikke innebære riktighet. Menneskerettsloven gjelder over annen norsk lovgivning, og i Menneskerettsloven, i dens Vedlegg 4 Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Del 2 Art 5 Punkt 1 og 2, blir det, som også i Vedlegg 6 i Menneskerettsloven Vedlegg 6 Del 2 Art 5 Punkt 1 og 2, klart og tydelig sagt, at:
   1:  Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2:  Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning.     Og Menneskerettslovens Vedlegg 2 Art 17: "Forbud mot misbruk av rettigheter. Intet i denne konvensjon skal kunne bli tolket slik at det innebærer at noen stat, gruppe eller person har noen rett til å ta opp noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er fastsatt her, eller til å begrense dem i større utstrekning enn konvensjonen gir anledning til."
   Og Menneskerettslovens Vedlegg 2 Art 18: "Begrensninger i bruken av innskrenkninger i rettigheter. De innskrenkninger som denne konvensjon tillater i de nevnte rettigheter og friheter, skal ikke bli brukt til noe annet formål enn de er bestemt for."

   Vi vil også særlig gjøre dere oppmerksom på Barnekonvensjonens Art 35: "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte." Og Barnekonvensjonens Art 36: "Partene skal beskytte barnet mot alle andre former for utnytting som på noen måte kan være til skade for barnets ve og vel." Og Barnekonvensjonens del 1 Art 8 Punkt 2 sier endog også, at: "Dersom et barn ulovlig blir fratatt sin identitet helt eller delvis, skal partene yte egnet bistand og beskyttelse med henblikk på hurtig gjenoppretting av hans eller hennes identitet."

    Og Barnekonvensjonens Art 12 Punkt 1 og 2, som sier at: 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.
   Og Barnekonvensjonens Del 1 Art 3 Punkt 2, tilføyer følgende:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."


   Samme Barnekonvensjonens Del 1 Art 7 Punkt 1, sier følgende: "1.  Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."


   Skatteetatens / Folkeregisterets vedtak 03.04. 2009 er hverken når det gjelder Frøydis og Stauda eller deres yngre søsken akseptabelt eller rett og riktig.
   Både jeg, Frøydis og Stauda kan om ønskelig fortelle mere om dette.

   Forhastet og overfladisk urett bør ikke særprege saken.
   Heller fullgod argumentasjon og dokumentasjon.
 

   Med hilsen ifra

   Rune L. Hansen


Vedlegg:
   - Vedlegg 001: Brev-skisse datert 11.10. 2008 til NAV ifra Rune L. Hansen, med klage på underholdsbidrag ilagt og fastsatt av NAV, for å oppheve dette ( ekstern ).
   - Vedlegg 002: Brev datert 29.06. 2009 ang. underholdsbidrag til NAV ifra Rune L. Hansen ( ekstern ).
   - Vedlegg 003: Eget separat brev datert 10.07. 2009 til Skatteetaten, ifra undertegnede og Frøydis og Stauda Sofie ( ekstern ).


---