-- 20090812-stevning-straffesak-lagmannsretten.html     --- Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---         

 <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )

RLH, 15.08. 2009: Dette brevet, med to eks. i konvolutten, ankom meg i min postkasse 14.08. 2009. Konvolutten var påskrevet (med stempel): "Brevet må STRAKS returneres / til avsender dersom adressaten / ikke bor på den oppgitte adresse." Brevet ble ifra min side 15.08. 2009 forskriftsmessig besvart og returnert med underskrift.
   Med hensyn til hva det dreier seg om:  
   Det skal med andre ord i det lengste se ut som jeg er en kriminell, og som at jeg har truet Trude, med å drepe henne, til flere brever vi har skrevet sammen. Blandt annet og særlig Frøydis og Stauda vet bedre. Vet blandt annet sikkert at Trude ikke ble eller har blitt truet til slikt noe. Iøvrig er hele denne saken ifra ende til annen og på kryss og tvers verste sort latterlig galskap - og justismord. Hvilket det er mange slags beviser og bevitnelser for. Saken inngår i et større saks-kompleks og er ganske så typisk for hele saks-komplekset!

Kopi / avskrift: rlh.Fra:
ROGALAND STATSADVOKATEMBETER,
Postboks 180 Sentrum
4001 STAVANGER
Telefon: 51599160
Telefax: 51599161

Til:
Rune Leander Hansen

5568 VIKEBYGD


Stevning i offentlig straffesak, Snr. 10268517  5676/08-116

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 132a første ledd a jf annet ledd jf fjerde ledd første straffalternativ m.m.

stevnes til å møte under ankeforhandling
ved   Gulating lagmannsrett
i        Rettssal 25, Sørhauggt. 80, Haugesund
         (vennligst kontroller rettssalnummeret ved fremmøte)
         tirsdag 29. september 2009 kl. 09.30 (avsatt 3 dager)

for å overvære sakens behandling, avgi forklaring og eventuelt motta dom.

Møter De ikke frivillig, kan De bli hentet av politiet, eller saken blir pådømt uten at De er tilstede. Dersom lagmannsretten etter Deres anke over dom skal prøve bevisene under skyldspørsmålet, vil anken bli avvist dersom De uteblir.

Verge er ikke pliktig til å møte og har ikke krav på reisegodtgjørelse. Saken vil bli fremmet selv om verge ikke møter.


Stavanger, 12. august 2009

                                     ROGALAND STATSADVOKATEMBETER (stempel)
Susanne Thorkelsen
(bem)
   (+ underskrift)MERK:
De bes snarest mulig gi oss beskjed om at brevet er mottatt ved å underskrive vedlagte kopi og sende den tilbake til oss i vedlagte konvolutt senest innen 26. august 2009.
Dersom vi ikke innen fristen får mottakskvitteringen i retur vil vedlagte dokument(er) bli forkynt for Dem på bopel eller arbeidsplass av lensmann/stevnevitne.
Hvis De har spørsmål angående denne forkynning kan De ta kontakt med vårt kontor over telefon 51599160 eller ved personlig henvendelse.

Stevning til å møte tirsdag 29. september 2009 kl. 09.30, erkjennes mottatt.


...................................    .........................   ................................................   .........................................
          (sted)                          (dato)                Rune Leander Hansen                 (evt. verges underskrifter))

Vennligst oppgi følgende:

Tlf. privat: ..................................   Tlf. arb.: .......................................  Mobil: ........................................

KOPI RETURNERES ROGALAND STATSADVOKATEMBETER, POSTBOKS 180 SENTRUM, 4001 STAVANGER


---