-- 20100105-fra-Skattedirektoratet-vedtak-flytting.html    --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet ankom meg fra Skattedirektoratet pr. post onsdag 06.01. 2010. F.nr. her anonymisert (*****) av meg. Jeg henviser iøvrig bl.a. til mitt Skriv med kommentarer til dette brevet ( ekstern ) 

 
   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20100105-fra-Skattedirektoratet-vedtak-flytting.pdf ( ekstern ) -
 


   (( Kopi / avskrift, rlh, uten personnr.: )) Unntatt offentlighet,
off.l. § 13 første ledd, jfr. f.reg.l. § 13
Fra:
Skattedirektoratet,
Postboks 9200 Grønland,
9134 Oslo,
E-post: skattedirektoratet@skatteetaten.no  
Telefon: 800 80 000

Til:
Skatt vest,
Postboks 8103,
4068 Stavanger


Deres dato: 19. august 2009      Vår dato: 5. januar 2010      Deres referanse: 2009/317940      Vår referanse: 09/599964/SKDRESF/LAA

KLAGE I BOSTEDSSAK - FRØYDIS HANSEN F.NR. 251293 *****
                                           SOFIE HANSEN F.NR. 240597 *****
                                           ALFREDO AO HANSEN F.NR. 170899 *****
                                           MARIEL ROSE HANSEN F.NR. 211201 *****
                                           URDA LILJE HANSEN F.NR. 140603 *****
                                           SOLBORG SERA HANSEN F.NR. 280206 *****
                                           TORMOD HANSEN F.NR. 150408 *****


Vi viser til skattekontorets brev av 19. august 2009.

Saken gjelder om ovennevnte barn skal være registrert sammen med sin mor i Haugesund eller sammen med sin far i Vindafjord.

Trude Hansen meldte den 3. september 2008 flytting for seg selv, sønnen Gudmund (omfattes ikke av saken) og de syv ovennevnte barn fra felles hjem med barnas far, Rune Leander Hansen (heretter også kalt klageren) i Vindafjord kommune til Skoglandsveien 108 i Haugesund kommune. Flyttemeldingen var kun undertegnet av barnas mor og ble derfor ikke godtatt.

Etter å ha forhåndsvarslet klageren fattet Skattekontoret den 3. juli 2009 vedtak om å registrere barna som bosatt sammen med sin mor i Haugesund. Vedtaket er fattet med hjemmel i folkeregisterforskriftens § 5-1. Etter denne bestemmelse er det avgjørende hvor man regelmessig tar døgnhvilen. Det er vist til bekreftelse fra barnevernet i Haugesund på at barna bor hos sin mor og bekreftelse fra Steinerskolen i Haugesund på de fire eldste barna er registrert som elever der.

Vedtaket er påklaget av klageren i brev med vedlegg av 14. juli 2009. Han er uenig i at barna skal bostedsregistreres hos sin mor. Imidlertid bestrider han ikke at de fem yngste barna tar døgnhvilen i mors hjem i Haugesund. Når det gjelder de to eldste barna. Frøydis og Sofie, hevder han de har rømt fra moren og oppholder seg hos ham. Dette har de selv bekreftet i brev av 10. juli 2009 som er vedlagt klagen.

Skattekontoret har i brev av 19. august 2009 fastholdt sitt vedtak og sendt saken til Skattedirektoratet for endelig avgjørelse.

I henhold til forvaltningslovens § 33 tredje ledd skulle skattekontoret ha gitt Trude Hansen anledning til å uttale seg til klagen. Da det ikke var gjort, ble hun i vårt brev av 19. november 2009 gitt frist til 4. desember 2009 til å inngi uttalelse. Uttalelse er til dags dato ikke mottatt og saken tas derfor opp til endelig avgjørelse på grunnlag av de foreliggende opplysninger.

Skattedirektoratet har følgende bemerkninger til saken:

I henhold til folkeregisterforskriftens § 7-2 annet ledd skal flyttemelding for mindreårige være undertegnet av den eller de som har foreldreansvaret og som barnet bor fast sammen med, dvs. er registrert bosatt sammen med på fraflytningsadressen. Foreldreansvaret for de seks eldste barna er delt. Foreldreansvaret for det yngste barnet har mor alene. Det var derfor påkravet med fars underskrift på flyttemeldingen hva gjelder de seks eldste barna. Flyttemeldingen av 3. september 2008 er således ugyldig for alle unntatt Trude Hansen selv og det yngste barnet.

I de tilfeller det ikke foreligger gyldig flyttemelding for barn, kan skattekontoret av eget tiltak ta opp flyttesak på barnet etter folkeregisterforskriftens § 5-1 eller § 5-2, jfr. § 7-6. Forutsetningen etter § 
5-1 er at det kan påvises at barna regelmessig tar døgnhvilen på den nye adressen og at det ikke er et midlertidig opphold, eventuelt at oppholdsstedet er barnas eneste bostedsmessige tilknytning. Forutsetningen for registrering etter § 5-2 er at det er godtgjort at barna tar mer døgnhvile på tilflytningsadressen enn på fraflytningsadressen eller annen aktuell adresse.

I denne sak er det avsagt dom i Haugaland tingrett den 8. mai 2009 der det er bestemt at barna skal være bosatt hos sin mor. Dommen er etter det vi kjenner til påanket og er ennå ikke rettskraftig. Vi viser til kjennelse fra Høyesterett av 11. november 2009 der Gulating lagmannsretts beslutning av 21. september 2009 om å nekte anken fremmet ble opphevet.

En avtale, et rettsforlik eller en dom kan inngå som et moment i saken, men det er i alle tilfeller døgnhvilen som er avgjørende for bostedsregistreringen, jfr. folkeregisterforskriftens §§ 5-1 og 5-2.

Klageren har ikke bestridt at de fem yngste barna tar døgnhvilen hos mor. For det aller yngste barnet foreligger det dessuten gyldig flyttemelding. Vi har derfor kommet til at disse barna skal være bostedsregistrert i på sin mors adresse i Haugesund.

Når det gjelder de to eldste barna, hevder klageren at de nå tar døgnhvilen hos ham i Vindafjord, noe de selv har bekreftet skriftlig. Trude Hansen har ikke bestridt denne påstand. Vi har derfor kommet til at de to forblir bostedsregistrert i Vindafjord hos sin far.

VEDTAK:

   1.  Skattekontorets vedtak av 3. juli 2009 stadfestes hva gjelder Alfredo Ao Hansen, Mariel Rose Hansen, Urda Lilje Hansen, Solborg Sera Hansen og Tormod Hansen.
   2.  Skattekontorets vedtak av 3. juli 2009 oppheves hva gjelder Frøydis Hansen og Sofie Hansen.

Vedtaket er endelig og bes iverksatt av skattekontoret umiddelbart. Registreringsdato for de seks eldste barna skal være lik datoen for skattekontorets vedtak, dvs. 3. juli 2009, jfr. folkeregisterforskriftens § 7-7 annet ledd. Når det gjelder Tormod Hansen, foreligger det som nevnt gyldig flyttemelding. For hans del må derfor registeringsdato settes lik den dato meldingen av 3. september 2008 ble mottatt, jfr. folkeregisterforskriftens § 7-1 første ledd.

Da skattekontoret ennå ikke har tatt stilling til flyttemeldingen for Trude Hansen, må det gjøres umiddelbart.

Med hilsen

Harald Hammer  (( + underskrift ))
underdirektør
rettsavdelingen

Lars N. Aaby  (( + underskrift ))


Kopi til: Rune L. Hansen og Trude Hansen 
Adresse:

Skattedirektoratet,
Postboks 9200 Grønland,
9134 Oslo.
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 4.
E-post: skattedirektoratet@skatteetaten.no  
Telefon, sentralbord: 800 80 000. Telefaks: 22 07 71 08.

Org. nr. 974761076.

---