-- 20100120-til-bvt-fra-TEG.html                      --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH:  


Til
Barnevenstjenesten i Haugesund.
V/ Peer Cato Sjursen.
 
Sak nr. 422/2009.
Om Rune Hansen og to av hans barn, Frøydis og Stauda som blir fangeholdt av dere i Haugesund.
 
Deres Melding om enkeltvedtak ( ekstern ) har mange feil, disse er påpekt i vedlagte brev og dokumenter.
 
Vennlig hilsen
Trygve Einar Gjerde,
Leder for Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,
5440 Mosterhamn.
 
4. vedlegg.


1. vedlegg:

                                                                                                 Mosterhamn, 20.01.2010.

 

Til
Barneverntjenesten i Haugesund Kommune,
v/ Peer Cato Sjursen.
 
En kommentar til MELDING OM ENKELTVEDTAK ( ekstern )
Sak nr. 422/2009.

 

1. Barnas hjemstedsadresse.

Barnevernet skriver på side 1: ”Mor har forsøkt å få hjelp fra politiet til å få brakt barna hjem,---”. Med dette menes Skogland! Men barnas hjemstedsadresse er Tindeland, Vikebygd. Det var jo moren som kidnappet sine egne barn den 3. april i 2008 og tok dem med til Gruer kommune. Resten av historien kjenner dere nok!

 

2. Ytterdørens beslag, låser og slåer.

Barnevernet skriver på side 2: ”Barneverntjenesten observerte at ytterdøren hadde montert flere beslag, som brukes til å barrikadere døren ved å sperre med to bjelker. Bjelkene lå synlig i trappeoppgangen. Det var også montert hengelåser.”

Jeg kan forsikre barnevernet om at dette har ikke Rune Hansen noe som helst med å gjøre. Det er derfor bare ondsinnet mistenksomhet og falskt vitnesbyrd fra barneverntjenesten sin side!

Det er undertegnede som har det fulle og hele ansvar for låsene og slåene og bommene til døren. Jeg monterte dette etter at døren ble ødelagt av noen voldsmenn som kom til Tindeland for å ”ta ham og gjøre opp med ham en gang for alle”, som de sa til meg i telefonen. Rune ga dem mitt telefonnummer for at de skulle snakke med meg slik at jeg kunne roe disse galne folk ned i påvente om at politiet skulle rekke frem før det gikk helt galt. Dette forsøkte jeg etter beste evne, og ba dem innstendig om at de ikke måtte ta loven i egne hender, men la lov og rett avgjøre dette. Men herr Nielsen som jeg snakket med var veldig brautende og ondskapsfull og bare holdt på sitt at nå skulle Rune tas en gang for alltid! Han fikk da en ungdom til å sparke inn døren! Men de klarte heldigvis ikke å komme inn da Rune hadde et jernspett som sperret. Politiet fikk så kontakt med dem da Rune gav politiet Trude sitt mobilnummer.

Jeg ble forskrekket over at Trude kunne lede an med en slik voldsgjeng!

Tvisten i denne anledning var at Rune hadde seks av barna hos seg som han hadde fått av Trude men ikke levert tilbake til henne slik hun ønsket. Denne Nielsen var  Trudes svoger. De hadde forut for voldsutøvelsen brutt seg inn i Rune Hansen’s nabos hytte, der hadde de stjålet brennevin og drukket seg til ”mot” før de skulle ta Rune.

Politiet spurte dem om hva som var barnas hjemstedsadresse, Trude måtte da svare på voldsmennenes vegne at det var Tindeland. Politiet spurte da om hvor barna nå var? Jo, de var på Tindeland! Hva er så problemet? Spurte Politiet. De ble svar skyldig og politiet ba dem straks fjerne seg og det gjorde de, men ikke uten å slippe luften ut av Runes leiebil og samtidig skade den. Les egen rapport om voldsepisoden, dørreparasjonen og om bilen.

Jeg kom så til Tindeland dagen etter og hadde med kompressor og pumpet opp alle hjulene på Runes leiebil og rettet ut en skjerm som de hadde skadet.

Jeg undersøkte døren og fant den så skadet at den eneste måten å reparere den på var å skifte den ut, men Rune hadde ikke penger til ny dør. Jeg hadde kort tid før dette satt inn ny rute i døren da den gamle var knust. Nå var den sprukket på nytt, men glasset var så tykt at det holdt. Jeg monterte da beslag og bommer for døren slik at det gikk an å stenge den fra innsiden. Rune satte på en provisorisk hengelås på utsiden så en kunne låse døren om en gikk bort fra huset. Dette var en billig hengelås og et svakt beslag som enhver med et skrujern lett kunne fjerne. Selve dørlåsen var ødelagt!

Senere da Rune var satt i fengsel på grunn av falske anklager så kom nøklene til huset på avveie og jeg monterte da ny lås i døren og forsterket karmen og dørbladet rundt låsen samt at jeg fjernet hengelåsen da nøkkelen likevel var borte. Jeg satte inn ett nytt hengelåsbeslag med gjennomgående bolt slik at det kunne holde for en trykk. Likevel ble huset rasert en tid senere, ingen av låsene var brutt opp, men låst opp. Inventaret i huset kastet ut på bakken og mye stjålet. Låsene var dirkfrie! Den aktuelle innbruddsdagen, natten til 23. februar 2009, var det bare Balder og Trude som kunne hatt tilgang til nøklene utenom Frøydis som oppbevarte dem!

I lys av dette så faller det meg underlig at barnevernet i det hele tatt nevner dette med dørbeslagene og disse bjelkene. Jeg har vitnet om dette i tre rettssaker så barnevernet har hatt all mulig tilgang til disse opplysninger, samt rapporten som jeg skrev til politiet i Vindafjord!

Rune har aldri noen sinne hatt i tankene å hindre politiet i deres arbeid og slett ikke hindre dem i å komme lovlig inn i hans hus, men han vil verne sine barn mot voldsmenn, men det var jeg som laget en så sterk barrikade og disse to bjelkene!

Jeg kan derfor ikke se det annerledes at barnevernet skriver dette for å sette Rune i et dårlig og falskt lys, DETTE ER DOKUMENTFORFALSKNING! Dere bør straks fjerne dette fra deres dokument ellers ser jeg meg nødd til å sende en anmeldelse til Politimesteren i Rogaland.

Se vedlegg 1.

 

3. Barnas fars ”sterkt avvikende personlighet ---”

Barnevernet skriver på side 2 videre: ”Barnas far har en sterkt avvikende personlighet preget av storhetsideer om seg selv, et ekstremt kontrollbehov, paranoiditet overfor andre og især ”det offentlige” og liten evne til innlevelse i barnas (andres) tanker og følelser.”   

 Når har dere sett og opplevd dette? Kan dere peke på en eneste observasjon gjort fra deres side om det som dere her nevner? Det dere her skriver er kun diktat fra barneverntjenesten i Vindafjords og Westlyes rapport. Men heller ikke de har observert dette eller kan legge frem noe som helst bevis for det, annet enn ondsinnet sladder og baktale som jo er en vederstyggelighet i Guds øyne og helt stridende mot vår barnelærdom som sier at vi skal ta alt i beste mening og tale vel om hverandre så langt det lar seg gjøre fra vår side. Dere vet likeså godt som jeg at barneverntjenesten i Vindafjord og Westlye ikke har vært på Tindeland og heller ikke snakket med familien unntatt deres samtale med Rune og Balder på barnevernets kontor i Vindafjord 2006 så vidt jeg vet.

Jeg har kjent Rune siden Pinse i 2007 og har ikke observert noe av dette unntatt hans berettigede skepsis mot barnevernet. De har mildt sagt oppført seg ondskapsfullt mot familien Hansen!

 

4. ”Barna oppdras med fysisk straff som sanksjonsmåte.”

Ja, dette skriver barnevernet videre på side 2. Mitt spørsmål blir da: Når har barnevernet vært vitne til dette og observert noe slikt?

Jeg har vært mye på Tindeland i de 3 år som har gått. Selv om jeg har vært opptatt med vedlikeholdsarbeid og liknende så har jeg også fulgt godt med i det som skjedde rundt meg. Det var en glad barneflokk, lek og latter, far ofte med! Det var kunnskapsrike barn, særlig om naturen. En far som lyttet til sine barn, var opptatt med deres tegninger og gjøremål. Han svarte alltid på deres spørsmål.

Et viktig poeng her er også at den selvbergingsforeningen som familien Hansen er en del av, har ikkevold som et av sine viktigste anliggender og alt i naturen er hellig for dem, derfor skal alle dyr og fugler leve i harmoni med mennesket, det skal være plass for alle. DETTE HAR DERE I BARNEVERNET IKKE FORSTÅTT!!!

 

5. Fars diagnose.

Barnevernet mistenkeliggjør på ny Rune på side 2 for ”diagnosen betydelig personlighetsavvik og Schizofreni.”

Her nevner barnevernet bare det ”negative” i Hans Olav Tungesviks nye rapport om saken, et utsnitt tatt ut av sin sammenheng og det er ikke korrekt. Igjen mistenkliggjøring av Rune og et forsøk på å sette ham i et dårlig lys. Er virkelig dette barnevernets ansvar å gjøre slikt?

Da jeg ble kjent med Rune og hans familie og hadde lest Westlyes rapport tre ganger så sa jeg til Rune: ”Rune du er ikke Schizofren! Du bør straks få bort denne diagnosen!”

Jeg kjenner nemlig godt til sykdommen og enhver som har litt utdannelse på området slike som dere i barnevernet, burde også kunne trekke denne konklusjon om dere hadde noen som helst interesse av å bli kjent med Rune og ikke bare kritisere ham.

Jeg og min kone og vi i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond har vært borti mange barnevernssaker også der denne sykdom har vært til stede. Også som arbeidsgiver har jeg hatt med denne sykdommen å gjøre og det kan jeg si: Rune oppfyller ikke de kriterier som en må sette for sykdommen, selv om det nok finnes 1000 grader av den, så har den allikevel et fellestrekk og dette fellestrekk har ikke Rune selv om han er skeptisk til barnevernet, men det er han dessverre med god grunn!

 

6. ”Far har aldri tatt initiativ til å starte opp samvær. ---”   

 Barnevernet skriver igjen her på side 2 mot bedre vitende, at ”far har aldri tatt initiativ til å starte opp samvær. Det er derfor aldri blitt gjennomført noen samvær” og de nevner også grunnen til dette på side 3, for der står: ”4) Det skal være tilsyn under de 20 første samværene. FAMILIE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BLIR PÅLAGT Å OPPNEVNE TILSYNSFØRER. (uthevet av meg!) Her er en del av grunnen. Det er altså ikke Rune som skal oppnevne tilsynsfører eller starte opp med dette. Dessuten vet barnevernet godt at Rune har ”besøksforbud” på Skogland. Viser han seg der så havner han vel i fengsel?

Nå har Rune likevel gjennom sin advokat B. Meling sendt en begjæring om samvær til Trudes advokat Hjelde, men han fikk ikke svar. Hans Olav Tungesvik har også sendt en slik henvendelse men uten resultat.

Det barnevernet skriver her har ikke noen som helst rot i virkeligheten i det hele tatt!

Idun er klar til å ta barna med til Tindeland så snart tilsynsordningen er gjennomført. Hun er myndig og det er stort sett hun som har hatt ansvaret for barna etter at de ble flyttet til Skogland.

 

7. ”Drapstrussel” fra Rune mot Trude”.

Nest siste avsnitt på side 3, der sier dere: ”1) I oktober 2008 fikk far mor til å skrive under på prosesskriv til retten i fars favør i deres pågående barnefordelingssak, idet han i dagene forut for dette hadde truet med å drepe henne hvis hun ikke gjorde som han sa.

2) Far hadde ved flere anledninger i perioden 27. 09. 08 til 17. 10. 08 truet med å drepe mor dersom hun ikke gjorde som han sa. Utsagnet var etter omstendighetene egnet til å fremkalle alvorlig frykt.”

Det er for det første feil å kalle det ”fars favør” for det er barnas favør det er snakk om!

På den tiden dere nevner her så hadde Trude flyttet hjem til Rune og hadde bodd hjemme vel nær 3 uker. Tre dager før Rune ble arrestert var hele familien samlet hjemme hos meg utenom de tre eldste barna. Trude og Rune var da vel forlikte og sa at nå skulle de aldri mer skilles igjen og for oss vitnet deres samvær om fornyede hvetebrødsdager. Dette med drapstrusler som jeg senere fikk høre virket absurd på meg og andre som kjente Rune, og som jeg tidligere har nevnt så går hele hans livsfilosofi imot slik tankegang, det er for ham moralsk absurd!

Ryktet om at det forelå flere drapstrusler nevnte jeg i retten da jeg vitnet i saken. Da tok advokat Hjelde meg fatt og sa at slikt noe var ikke tilfelle (det passet nemlig dårlig inn med hensyn til Trudes troverdighet og Åse Kristensens oppfinnsomhet), like fult så hadde jeg hørt dette tidligere da jeg var og vitnet i Fylkesnemnda.

Er det så barnevernets sak å sverte Rune i dette der det enda ikke er ført noe sikkert bevis for Trudes påstand?  Nei, det er ikke det, det er retten som må finne ut av dette og ikke barnevernet!

 

8. Barnevernets første tvangsinngripen mot Frøydis og Stauda.

Dere sier nederst på side 3 at: ”Politiet så barna i bilen og sikret barna og varslet barnevernstjenesten.”

Den versjon jeg har hørt fra barna er ganske annerledes og det stemmer heller ikke med Runes vitnesbyrd. Det var barnevernet som så barna i bilen. Rune hadde jo ingen tanke om å skjule barna. Han kom den dagen fra Hans Olav Tungesvik, så vidt jeg husker, og skulle innom å hente en PC som politiet hadde i forvaring i fengslingsperioden. Politiet lokket så barna inn ved å si at de måtte komme inn og varme seg. (Det tok nemlig noen tid før far ble ferdig). Barnevernet kom så og tok barna. Barna protesterte men barnevernet sa at deres far er gal og sinnssyk. Han kan skade dere osv.  Dette hadde ikke barnevernet rett og lov til å si, de er pliktige til å skåne barna for slikt, selv om det skulle være tilfelle! Men her var det blank løgn og det er enda verre. Politimannen som stod og hørte på snudde seg da vekk for ikke å være vitne til dette, en tydelig demonstrasjon MOT barnevernet!

 

9. Barnas skolegang.

Dere sier på side 4: ”Frøydis har ikke vært på skolen siden hun reiste til far i mars 2009.”

Nei hun har ikke vært på Steinerskolen! Hun har derimot vært på hjemmeskole 7 dager i uken siden hun kom hjem. Men Frøydis og Stauda har også vært hjemme hos meg og kona noen dager der de fikk være med på miljøbutikken ”Plant Et Tre”, der lærte de om gjenbruk, miljøarbeid og skogplanting. De var også med i praktisk arbeid, for disse jentene er veldig flinke. De malte en gammel kiste mellom annet, samt at de tegnet og skrev mye. Dette var den helgen det var farsdag i nov. 09. Alle damene på miljøbutikken ble glade i Frøydis og Stauda og de fikk mye ros for sin fine oppførsel og sin kunnskap om nær sagt alt mulig!

Barnevernet burde vite at hjemmeundervisning i Norge er helt lovlig, og det er derfor løgn fra barnevernets side når dere påstår at de ikke var på skole.

Barna skoftet skolen veldig mye da de gikk på Steinerskolen. Frøydis fortalte meg at hennes mor holdt henne hjemme opptil 14 dager om gangen for å passe de mindre søsken. Dette førte til at hun fikk mye avbrutt undervisning og det var svært uheldig. Det samme skjedde med Stauda og Alfredo.

 

10. Trudes forslåtte ansikt.

Dere forteller videre på side 4 om Trudes forslåtte ansikt etter et fall på sykkelen og dere skriver senere på side 6 at dere mener at Rune har forårsaket dette?

Men hvorfor skriver dere ikke om denne mannen, naboen, som hjalp Trude opp igjen etter at hun falt? Hvorfor har dere til dags dato ikke forhørt ham? Hvorfor tror dere ikke Frøydis, Stauda og Idun sine vitnesbyrd om saken! Rune har jo ikke vært på Skogland, da ville han blitt arrestert øyeblikkelig, hvor kan han da ha truffet Trude? Nei, dette stemmer ganske enkelt ikke! Jeg tror dere i barnevernet må finne på noe bedre neste gang. Men si meg hvorfor sier dere slikt noe? Har dere ikke hørt at det ble betalt ut 63 millioner kroner til løgnoffer i Hordaland i 2008, på grunn av barneverntjenestens løgner. Dere kan komme med nesten hva som helst, for dere står ikke personlig ansvarlige for det dere sier. Det er oss skattebetalere som må betale for barnevernets løgner! Hadde dere stått personlig ansvarlig for det dere sier og gjør så hadde det ikke vært noen Runesak!

 
 

11.  Frøydis og Staudas samvær med moren.

På side 4 nederst skriver dere om Trudes forhold til Frøydis og Stauda. Dette skjønner dere visst ikke, men jeg kan fortelle dere noe som setter lys på saken.

Da Rune satt i fengsel så opplyste ikke Trude verken Idun, Frøydis, Stauda og Alfredo om årsaken til dette. Det var først etter at dommen var avsagt i Haugaland Tingsrett at de fikk vite det. Da gav jeg dem en kopi av dommen og slutningen og de politiforhør som de hadde vært med på. Jeg ba Idun, Frøydis, Stauda og Alfredo om at de nøye måtte lese gjennom dette for å se om det stemte. Da først ble jeg klar over at de ikke visste om anklagen mot deres far. Spesielt Frøydis og Stauda reagerte voldsom mot sin mor, for dette var løgn, de hadde jo begge vært til stede den aktuelle dag og hadde ikke hørt noe som helst fra moren om dette. (Hadde det vært sant så hadde de sannelig fått høre!!!) Dette forverret ytterligere forholdet mellom mor og døtrene. Trude hadde flere ganger forsøkt å ta mobiltelefonen fra Frøydis og Stauda for at de ikke skulle ha kontakt med sin far. Dette skjedde under slag og spark fortalte de til meg. Frøydis var blitt slengt med full kraft i gulvet av sin mor, hun hadde blåmerker både her og der! De ble også i perioder frastjålet telefonen både av mor, Balder og visstnok Gudmund, men det siste er jeg ikke så sikker på for han var ofte en ”ertefant” og kunne nok ha gjort det av den grunn. Men FNs barnekonvensjon sier at en ikke har rett i å hindre et barn i å ha kontakt med sine foreldre. Heller ikke barnevernet har rett å stjele mobiltelefonene slik som de har gjort med Frøydis og Stauda. Men det forteller mer om barnevernet enn jentene!

Syns dere at det er rart at det er et spendt forhold mellom Trude, Frøydis og Stauda når de vet at morens løgn holdt deres kjære far innesperret i nær 8 måneder i fengsel? Kan hun vente noe annet for sitt bedrag mot barn og far?

 

12. Barnas telefonsamtaler med mor og søsken.

Videre på side 5 kommer dere med noe merkelige påstander om Runes telefonavlytting.

Dere mener at Rune står og lytter til barnas samtale med mor. Jeg ringer ofte til Tindeland og det er nesten alltid barna som tar telefonen og jeg må vente en tid til Rune kommer. Da skulle vel også andre kunne ringe til Tindeland og snakke uforstyrret med disse jentene?

Om jeg var avskåret i over et år for å få snakke med de fleste av mine barn så ville jeg sannelig forsøke å sende hilsen med dem som hadde kontakt med dem. Så at Rune gjør det samme det tror jeg nok, han ville ikke hatt farskjærlighet uten.

Trude burde dessuten tenke på at det er like mye Rune sine barn som hennes, hun har ikke mer rett til dem enn han.

Jeg har vært på Skogland 8 ganger og besøkt barna, bare en gang traff jeg Trude hjemme og da hadde jeg Runes mor med og det var avtalt at vi skulle komme innom. Men de andre gangene visste ikke barna hvor mor var!?? Den 8. januar i 2009 kom jeg til Skogland kl 1145 og det var minus 6 gr. ute og barfrost. Da kom de minste barna springende barbent imot meg i bare pysjen. Jeg løftet dem opp og bar dem inn. Noe slikt hendte aldri på Tindeland. Men hvor var mor??

 

13. Har Rune våpen?

Dere stiller spørsmål på side 5 om Rune har våpen. Hvorfor gjør dere det? Er det for å sette ham i et farlig og dårlig lys, hva er deres hensikt med dette??

Jeg tar ikke opp igjen det med selvbergingsforeningen. Men kan si at han har sterke fordommer mot våpenbruk. Hadde det vært opp til ham så hadde det ikke vært et eneste våpen på denne jord. Det er svært sårende og ærekrenkende for ham å få slike vettløse, dumme og tåpelige spørsmål fra dere!      

 

14.  Hvor skulle barna være i Julen?

Dere i barnevernet prøver å gjøre et nummer også av dette nederst på side 5.

Dette har dere selvfølgelig ikke noe med. Rune ønsket at alle skulle være samlet i Julen, men Trude fryktet for at da ville barnevernet gripe inn. Den frykt og usikkerhet har preget tilværelsen for dem i mange år, aldri fred for barnevernet!

Hadde barnevernet vært barneVERN (og ikke angriper) og barneverntjenesten vært en TJENESTE (og ikke herskere) for barna så hadde mange familier i Norge hatt en langt lysere og bedre fremtid, men slik det er nå så lever de i angst og usikkerhet hele veien.

 

15.  Er jentene hos sin far av egen vilje?

Barnevernet søker å så tvil om også dette på side 6. Igjen insinuering og manipulering fra barnevernet. Jeg vet at barna vil være hos sin far og har bevis for dette på min innboks på mobilen. Derfor synes jeg at deres tåpelighet på dette området er svært graverende. Gjør dere dette for at ”dere må jo ha rett!?”  Igjen kommer dere med disse grunnløse og tåpelige ”drapstrusler”, grepet helt av løse luften. Jeg vil kalle dette for en ond fantasi! Frøydis og Stauda har her opplevd sin mors løgn, følt den på kroppen. De hadde ingen kontakt med sin far i nær 8 mnd. men de forandret ikke oppfatning av den grunn og skikkelig galt ble det da de fikk vite at de var sveket og sviktet av sin egen mor! Var dette også Rune sin skyld!? Hun kunne vunnet sine barns hjerter på en helt annen god og trygg måte ved å holde seg til den sannhet som alltid har vært en norm for oppdragelsen av alle barna. Rune har aldri tålt løgn og sannheten har rådet i hjemmet, nå skulle plutselig løgnen råde og det måtte gå galt!

 

16. Er Frøydis og Stauda skadet psykisk?

Dere fortsetter deres eventyrgang i barnevernet på side 7. Der dere skriver: ”Barneverntjenesten vurderer at denne indoktrineringen (fra fars side) kan ha skadet jentenes psykiske helse i et så grovt omfang at de har behov for både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp.”

På hvilket grunnlag kan dere si noe slikt, dere har aldri kjent disse jentene, men det har jeg, dere ”vurderer”, men vet ikke! Dere er sikker i skaden men ikke i omfanget! Dette er for tåpelig av fagfolk. Dessuten stoler jeg langt mer på Hans Olav Tungesvik sine uttalelser om barna, og også mine egne observasjoner. Disse jentene er mer normale enn 95 % av sine jevnaldrende og har en langt bedre psykisk helse en de fleste jenter i Norge, det er min ærbødige påstand. Men jeg vil også legge til at Stauda som er over 12 år, vel må sies å være moden som en 16 – 17 åring psykisk. Jeg kan bare fortelle dere at da de var i mitt hjem disse få dagene og vi hadde andakt morgen og kveld så løp den ene jenten og hentet den andre da jeg sa at vi skulle ha andakt og de kunne få delta om de ville. Så kom de begge, satt så stille og smilende med follede hender og lyttet. De er begge i sitt vesen så trygge, sanne og hjertegode. Vi sa det min kone og jeg, tenk om alle jenter i Norges land hadde vært som disse da hadde ikke foreldrene hatt mye å bekymre seg over!

 

Med vennlig hilsen

Trygve Einar Gjerde,

Leder for Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,

5440 Mosterhamn.

 

Vedlegg.

 


2. vedlegg: 

Fra: Trygve Einar Gjerde [trygjerd@c2i.net]
Sendt: 5. mars 2009 19:46
Til: Vindafjord Lensmannskontor (post.haugalandogsunnhordland@politiet.no)
Emne: Rasering av huset til Rune L. Hansen

Vindafjord Lensmannskontor,
v/Politibekjent Haraldseid.
 
Nye opplysninger om rasering av Rune Leander Hansens hus.
 
Jeg fikk snakke med Run L. Hansen i telefonen i dag. Han opplyste at han hadde tre motorsager i vedhuset, alle er borte. Han sa også at det skulle henge to sett nøkkelknipper over inngangsdøren til stuen. Der er bare et, altså må de ha tatt med seg det ene.
Jeg var inne der på tirsdag og satte inn en hengelås på inngangsdøren til huset, samt ryddet og lette utenfor huset og i hagen om jeg kunne finne noe, men fant ingen ting, unntatt en liten Lead lommelykt som lå på stien bort mot løa. Den er hvit, ca 7 cm lang og 3 cm bred. Den hadde snor for å henges i nøkkelknippe. Den lyste fortsatt. Denne var ikke Rune sin lykt og det må være en av voldsmennene som har mistet den. Jeg har sendt SMS til Idun, til Frøydis og til Stauda med spørsmål om forskjellige ting i huset og denne lykt. Men ikke svar fra noen av dem, moren har tydelig lagt lokk på saken for dem, mulig beslaglagt deres mobiltelefoner, så verken jeg eller Rune har nå hatt kontakt med dem siden lørdag middag. Dette er besynderlig.
Jeg håper dere nå undersøker saken. Jeg står til rådighet for dere om noe skulle være aktuelt!
 
Med vennlig hilsen
Trygve Einar Gjerde,
Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,
5440 Mosterhamn.
 
PS. Jeg reiser inn til Tindeland i morgen og skifter ut noen av hengelåsene, da de er av altfor dårlig kvalitet. ds


3. vedlegg: 
                                                                                                     Mosterhamn, 24. nov. 2008.
 
Hr.
Geir Nilsen,
Breivangvegen 12,
9010 Tromsø.
 
Sak: Forsøk på innbrudd i Rune og Trude Hansens hjem 8/7-08, samt hærverk på Runes leiebil.

Viser til ovennevnte sak og kan opplyse at Rune selv nå har betalt regningen til Trygve Gjerde & Sønner på Kr. 2.783,00. Dette betyr ikke at du og de andre som måtte være ansvarlige for dette slipper å betale. Men siden Ørjan Austad nekter kategorisk å ha vært med på dette, men kun ha vært tilskuer og at du er hovedmannen og ansvarlig for det hele så blir det nå opp til deg å betale dette beløp inn til Rune sin konto og så får dere gjøre opp innbyrdes.

Jeg har hatt en god dialog med politifullmektig Grindheim om saken og han er enig med meg om at det med å sleppe luften ut av framhjulene av en bil er en svært alvorlig affære.

Nå er Rune både rettsløs og fredløs ifølge norsk rettsvesen, så han får neppe gjort mer med denne sak på en stund. Men han har gitt meg fullmakt til å ordne opp i sine økonomiske affærer og det betyr i praksis at jeg kan kreve inn på hans vegne det som måtte være utestående krav. Når han så har betalt dette så skal det selvfølgelig betales inn igjen til ham. Som kristen kan jeg ikke anmelde noen for min egen del, for jeg må tåle uretten mot meg, men for min nestes del skal jeg ikke tåle uretten. Politiet i Vindafjord venter nå bare på en anmeldelse fra meg, så vil denne saken gå sin gang. Men jeg ønsker å gi dere en mulighet til oppgjør. Husk det! At Rune kunne ved sitt forsikringsselskap fått ny dør til Kr. 25.000,- fått Viking eller Falken til å få luft i bilen igjen og et bilverksted til å ordne støtfangeren bak. Men hva hadde det kostet? Vårt firma som jeg og mine brødre eier og som tar slike jobber rundtom for folk gjør slike ting billig og det visste Rune derfor ringte han til meg. Men du kaller dette ”ukristelig”, det vitner om din uforstand. Det var dere som øvet volden som handlet ”ukristelig”!!!

Du sier at du ikke er noen voldsmann, men hvorfor øvet du denne vold sammen med de andre da? Voldsmann kommer av Gresk og er et bibelsk uttrykk som vi finner flere steder i Skriften. Det er brukt om en som trenger seg inn med makt. Se Mat. 11, 12. Du må ikke utale deg om ting du ikke vet, slik som du også gjorde ved å påstå at en ikke kan kjøre bil med flate dekk. Det vistes nett en video på internett der en Mercedes kjørte flere kilometer på bare felgene og det har vært flere tilfeldigheter der de har kjørt langt uten luft i ett hjul. Jeg har vært medlem i MA i over 30 år og interessert meg for biler og trygg trafikk i enda flere år, så jeg vet hvor dødsens farlig dette er. Dere kan prise dere lykkelige for at dere ikke står anklaget for mord i dag, det er saken og det er politibekjent Grindheim enig i, han kjenner veien forbi Tindeland! Nå har jeg mange sakkyndige å rådføre meg i om denne sak (det du skrev i ditt brev om innkreving er fullstendig galt og er ikke i henhold til lovverket). Jeg kjenner godt 2 pensjonerte men godt oppegående Lensmenn, jeg har en i min slekt og nær nabo som er dommer og advokat på Sorenskriverkontoret, jeg har et søskenbarn som er politimann i Haugesund og i Kristenfolkets Nasjonale Støttefond, som jeg er daglig leder for, der har vi egen advokat, Johan Haga, han er også utdannet teolog, konservativ sådan. Så jeg rår dere til å gjøre opp dette med Rune og få det ut av verden.

                                                                                  Trygve Gjerde & Sønner,
                                                                                  5440 Mosterhamn.  


4. vedlegg:

                  Rapport om reparasjon av inngangsdør og

                    leiebil for Rune L. Hansen, Tindeland.

     Rune L. Hansen, Tindeland, Vikebygd, ringte meg 10. juni om at der var øvet hærverk på  leiebilen som han leiet fra et firma i Haugesund i påvente av at hans egen bil skulle bli ferdig på bilverksted. Det var også øvet hærverk på han bolighus på Tindeland, ved at to voldsmenn prøvde å bryte opp inngangsdøren den 8. juni utpå ettermiddagen i den hensikt å kidnappe 6 av hans barn som da var der i huset sammen med ham. Den ene, en nordlending ved navn Geir, sa da til en yngre ved navn Ørjan: ”Spark inn døren og la oss bli ferdig med jobben!”(Nemlig å kidnappe barna). Døren ble da så mye skadet, uten at de klarte å komme inn, at undertegnede ble bedt om å komme inn for å utbedre skaden.

     Jeg utstyrte meg med nødvendig verktøy og utstyr for å hjelpe Rune L. Hansen med dette. Blant annet måtte jeg ta med luftkompressor for å pumpe opp forhjulene på bilen som var tomme for luft, som de samme personer hadde øvet hærverk mot.
     Da jeg kom inn til Tindeland ca kl. 12.30, stod leiebilen nesten ved hovedveien, ca 15 m fra denne uten luft i forhjulene! Rune L. Hansen skulle nemlig kjøre til Haugesund og levere denne bilen og hente sin egen. Men han stoppet ved postkassen for å se om det var post. Da merket han at framhjulene var tomme for luft. Han hadde da kjørt 150 m på en grusvei i sakte fart og merket ikke at noe var galt. Hadde han kjørt inn på hovedveien, som har mange svinger her og dessuten har bratt og høy skråning på høyre side, så kunne dette ha endt i en katastrofe, da han også hadde flere barn i bilen.
     Jeg fylt da opp hjulene med anvist trykk og kontrollerte dekk og felger for skade, fant bare mindre oppskrapinger på felgene. Dekkene så ytre sett ut til å være i orden, men de bør tas av for å bli sjekket innvendig. Støtfangeren bak var sparket inn på venstre side. Den var av støtabsorberende plastikk. Jeg løsnet denne og fikk den på plass igjen.
     Inngangsdøren som jeg for ca 8 mnd. siden hadde skiftet begge rutene i og satt inn ekstra tykt glass, der var det høyre glasset sprukket i øvre del. Innerlist på døren var revet av på høyre side, likeså låsbeslag. Døren hadde brist i alle sammenføyninger som jeg tidligere hadde kittet og sparklet. Jeg kan derfor ikke med sikkerhet si om døren bør skiftes. Men jeg regner med at det vil forsikringsselskapet kontrollere nærmere. Jeg monterte da midlertidige slåbeslag i messing på begge sider av døren for to slåer, en opp og en nede på døren. Døren er nå innbruddsikker i vanlig forstand. Dørlisten og låsbeslaget ble reparert og festet forsvarlig.
     Da dette skjedde utenfor hjemmet til Rune og barna, ble jeg kontaktet over tlf. av både Rune L. Hansen, som følte seg alvorlig truet og var livredd for barna, og av Trude Hansen, Runes hustru, som var sammen sin eldste sønn og voldsmennene. Hun ba meg da snakke i tlf. med den ene (nordlendingen Geir). Denne var på sin side helt overbevist om at de kunne ta loven i egne hender. Voldsmannen påstod også for meg at Rune truet dem med øks. Dette var ikke tilfelle. Jeg visste at øksen var innelåst i vedskjulet da jeg forlot Tindeland søndag kveld og der var den fortsatt. Men Rune kan godt ha truet med at han ”hadde øks” for å forsvare seg, noe han altså ikke hadde, men det kunne jo ikke voldsmannen vite. Jeg advarte dem alvorlig, ikke minst av hensyn til barna som opplevde dette veldig skremmende. Jeg spurte både voldsmannen og Trude om de hadde lest avgjørelsen med vedtak i Rogaland Fylkesnemnd, men det hadde de ikke. Jeg refererte da fra slutningen i skrivet fra Fylkesnemnda som jeg hadde fått på e-post, der det står under punkt 1: ”Begjæringen om omsorgsovertakelse tas ikke til følge for noen av barna.”  Dette vil jo si at Rune og Trude Hansen fortsatt har omsorgen for barna. Rune var derfor i sin fulle rett i og med at Tindeland er barnas bopel og adresse.
     Voldsmannen ble noe spakere da han hørte dette, men var fortsatt nokså aggressiv. Det viste seg da at de etterpå forsøkte å bryte opp inngangsdøren, men takket være ett spett og en planke som Rune hadde sikret døren med, klarte de det ikke. De prøvet også å komme inn gjennom et vindu. Men det var først etter at politiet i Haugesund hadde snakket med dem over tlf. at de ga opp og forsvant.
     Reparasjonskostnaden kom på Kr. 2.783,-. Jeg regner med at de to voldsmennene her betaler hver sin halvpart, da Trude og hennes sønn ikke var aktive i innbruddsforsøket og hærverket på leiebilen så langt som jeg kjenner til. Men hun gjorde den store feil å ta disse personer med seg og alliere seg med dem. Nå kunne hun ikke vite på forhånd at de ville gå til slike ytterligheter å ta Loven i egne hender. Det å ta Loven i egne hender er jo grunnlaget for alle forbrytelser og i Guds øyne den alvorligste forbrytelse av alle, som for eks. da Kain tok Loven i egne hender og drepte sin bror Abel.
 
Mosterhamn, 10. juni 2008.
 
Trygve Gjerde & Sønner
5440 Mosterhamn.
 
Daglig leder
Trygve Einar Gjerde,
5440 Mosterhamn

---