-- 20100125-Kjennelse-barnerov-fra-Norges-Hoyesterett.html              --- BREVENE ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html  ( intern ) ---

KOPI / AVSKRIFT - RLH: Kjennelsen ankom meg eftermiddagen fredag 29.01. 2010 i rekomandert post.
     De tre dommerne og Norges Høyesterett med flere ble av meg innledningsvis politi-anmeldt 02.02. 2010 ( ekstern ). Jeg henviser til oversikt angjeldende politi-anmeldelsene ( ekstern ).Denne kjennelse må bare
gjengis offentlig i anonymisert
form, jf. domstolloven § 130.


NORGES HØYESTERETT

(( + Norges våpenskjold med løve med øks. ))Den 25. januar 2010 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Bruzelius og Webster i

HR-2010-00131-U, (sak nr. 2010/107), sivil sak, anke over beslutning:


Rune Leander Hansen

mot

Trude Monica Hansen                                (advokat Trond Hjelde)

avsagt slik

K J E N N E L S E :

Rune Leander Hansen har erklært anke over Gulating lagmannsretts beslutning og kjennelse 22. desember 2009 i sak nr. 09-182138ASD-GULA/AVD1 mot Trude Monica Hansen hvor anke over Haugaland tingretts dom 8. mai 2009 ble nektet fremmet. Rune Leander Hansen har også begjært midlertidig avgjørelse av saken i medhold av barneloven § 60, samt begjært dommerne Berit Moldskred Mo, Ingrid Kjeldstad Gullaksen og Magni Elsheim erklært inhabile i sakskomplekset.

Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse, for så vidt gjelder anken over lagmannsrettens ankenektelse, er begrenset til å prøve lagmannsrettens saksbehandling, jf. tvisteloven 29-13 femte ledd. Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem, heller ikke påstanden om inhabilitet. Anken over lagmannsrettens ankenektelse blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.

En midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60 kan besluttes å gjelde "til saka er endeleg avgjord". Ankeutvalgets kjennelse i foreliggende sak innebærer en endelig avgjørelse av saken. Det er dermed ikke adgang til å fatte en midlertidig avgjørelse i medhold av barneloven § 60. Anken avvises for så vidt gjelder begjæringen om midlertidig avgjørelse.

Ankemotparten har påstått seg tilkjent sakskostnader med 3 915 kroner med tillegg av merverdiavgift. Påstanden tas til følge.

S L U T N I N G :


Anken over beslutningen om ankenektelse forkastes.

Begjæringen om midlertidig avgjørelse avvises.

I sakskostnader for Høyesterett betaler Rune Leander Hansen til Trude Monica Hansen 4 893,75 - firetusenåttehundreognittitre 75/100 - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av kjennelsen.

     Karin M. Bruzelius                 Liv Gjølstad                  Bergljot Webster
           (sign.)                                 (sign.)                            (sign.)


Riktig utskrift:
( underskrift: Maria Backe Dahl )

---