-- 20100125-Klage-til-Fy-nemnda-fra-Froydis.html    - I pdf-format ( ekstern ).              --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH.


Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger

Fra:
Advokat Lille Hege F. Høimyr,
Advokatfirmaet Høimyr,
Karenslyst Allè 8 B,
0278 Oslo

Dato: Oslo, 25. januar 2010.            

KLAGE
TIL
FYLKESNEMNDA


Sak nr: 10/106: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl. Midlertidig vedtak, barnevernloven § 4-6, annet ledd.

Privat part (barn 15 +): Frøydis Hansen, f. 25.12.93
Prosessfullmektig: Advokat Lill Hege F. Høimyr

**************

1. Innledning:

Det vises til midlertidig vedtak, jf barnevernloven § 4-6, annet ledd, fattet av Haugesund kommune v/ barneverntjenesten av 14.01.2010, og foreløpig godkjennelse av fylkesnemnda den 14.01.2010. Det inngis med dette klage på vegne av Frøydis Hansen, 16 år, som har partsrettigheter. Klagen er rettidig inngitt.

2. Faktum:

På vegne av Frøydis Hansen (heretter benevnt Frøydis), er det ønskelig å bemerke følgende:

Frøydis forteller at både hun og hennes søster Stauda Sofie Hansen har hatt det godt mens hun bodde hos far i perioden 16. mai 2009 til 13. januar 2010. Hun forteller at oppholdet hos far var fullstendig frivillig, og at begge søsknene befant seg der etter eget ønske.

Frøydis opplevde det dramatisk da politiet kom og hentet henne og søsteren den 13. januar 2010, og plasserte henne og søsteren i beredskapshjem.

Side 2:

Frøydis fulgte hjemmeundervisning hos far i denne perioden, men ikke i samme utstrekning som tidligere, grunnet saken som har pågått mellom foreldrene, og barnevernstjenestens involvering i dette. Hun hadde også en helgejobb på Cafè Rodin i Etne, som hun trivdes med, og hvor hun tjente gode penger. Frøydis forteller at hun gjerne vil begynne å jobbe der igjen, slik som tidligere, ved siden av skole/undervisning.

Frøydis er klar på at hun gjerne vil ha skolegang (vanlig skole), men at hun også kunne tenke seg hjemmeundervisning. Hun ser også for seg å begynne på Landbrukshøgskolen på Ås, slik som hennes eldre søster Idun. Hun kunne godt tenke seg å gå på vanlig skole nå (Steinerskolen), forutsatt at foreldrene og barnevernstjenesten kunne finne en god omsorgsramme for henne f eks ved å inngå en samarbeidsavtale, slik at hun nå fikk ro nok til å konsentrere seg om dette.

P.t. er Frøydis nå plassert i beredskapshjem, hvor de nå får verken skolegang eller hjemmeundervisning.

Frøydis (og også hennes søster), gir klart uttrykk for at de fortsatt står fast på sitt ønske om å bo fast hos sin far. Samtidig foreligger det kjennelser fra tingretten og lagmannsretten, som p.t. er til hinder for dette. Det er viktig å poengtere at saken som går for domstolen med hensyn til foreldreansvar, fast bosted og samvær, ikke er rettskraftig avgjort p.t. Det er ikke barnevernets oppgave å fordele barn med hjemmel i barneloven. Her har foreldrene full avtalefrihet, også på tvers av rettsavgjørelser. Dette er for øvrig også en tvist som fortsatt pågår for domstolen, hvor det ikke foreligger endelig rettskraftig dom i saken.

Frøydis er klar på at hun ikke ønsker å være i beredskapshjemmet, men at hun heller vil bo hos mor. Hun vet at en klage på midlertidig vedtak, som eventuelt kan gis medhold, ikke vil medføre at hun nødvendigvis kan bo fast hos far, men at hun da sannsynligvis vil måtte bo hos mor inntil videre. Hun er nå fullstendig inneforstått med dette, og uttrykker også at hun vil respektere dette.

Frøydis avviser at hun skal være manipulert og indoktrinert av far på noen måte. Hun avviser også at hun på noen måte skal ha påvirket sin søsken i forhold til deres forhold til og/eller kontakt med far. Hun forteller ellers at hennes forhold til moren er godt, og de nå har jevnlig kontakt. Mer enn noe annet ønsker hun seg nå tilbake til mor.

3. Juridisk:

Etter barnevernloven § 4-6 annet ledd kan barnevernadministrasjonens leder, dersom det er fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. Vedtak kan bare treffes dersom skaderisikoen er akutt, og barnet vil bli vesentlig skadelidende om det ikke straks flyttes. Det må i disse tilfellene foretas en risikoavveining.
Det er i lovens forarbeider uttalt at det må foreligge en kvalifisert fare- eller skaderisiko. Det må foretas en risikoavveining mellom skadens art og alvorlighet og sannsynligheten for at slik

Side 3:

skade inntrer. Det må herunder vurderes om skaderisikoen for barnet kan reduseres ved at det settes inn hjelpetiltak inntil saken kan behandles av fylkesnemnda på vanlig måte.

Ved behandling av klagen skal fylkesnemnda bare vurdere skaderisikoen for barnet på tidspunktet for akuttvedtaket og fram til det kan foreligge en avgjørelse av omsorgsspørsmålet. Barnevernet har foreløpig ikke vært klare på om de vil sende oppfølgingsforslag med hensyn til omsorgsspørsmålet, innen de påkrevde 6 uker.

Frøydis mener seg lite tjent med en plassering i beredskapshjem. Hun får p.t. ingen skolegang, jf også at dette er ett av ankepunktene for at mor ikke skal være i stand til å ha omsorgen for henne nå.

Det forhold at hun har vært hos sin far i mer enn 1/2 år før barnevernet, fylkesmannen og politiet fant å gripe inn, tilsier at vilkårene for akutt plassering på det tidspunktet det skjedde ikke er til stede.

Frøydis har imidlertid og uansett ikke på noe tidspunkt vært i en akuttt faresituasjon hos far. Frøydis forteller at hun har hatt det bra, og at hun også fikk hjemmeundervisning i perioden under oppholdet hos far.

Samtidig er Frøydis nå innstilt på at muligens må bo hos mor, og at hun må følge vanlig skolegang på Steinerskolen. Samtidig understrekes det at til nå ikke har vært noe å utsette på kvaliteten på hjemmeundervisningen.

Videre forstår Frøydis at hennes kontakt med far og ønske om å bo fast hos han, sannsynligvis blir måtte løse med tiden, enten rettslig eller i minnelighet foreldrene imellom.

Vilkårene for plassering etter § 4-6 annet ledd er etter dette ikke oppfylt. Det foreligger ikke en akuttsituasjon som tilsier at Frøydis blir vesentlig skadelidende av å forbli i hjemmet hos mor (eller far for den sakens skuld).

Det meddeles også at far bør gis partsrettigheter i saken, både fordi barnesaken for retten ikke er rettskraftig avgjort og fordi Frøydis på 16 år er såpass sterkt knyttet til sin far, og i realiteten har bodd fast hos far fra mai 2009 frem til akuttvedtaket ble fattet 13. januar 2010.

Det bes om at saken snarlig berammes for Fylkesnemnda i Rogaland.

Det nedlegges slik


Slutning:

1. Vedtaket oppheves.

Med vennlig hilsen

Lill Hege Furulund Høimyr  (( + underskrift ))
Advokat


---


Adresse:

Advokatfirmaet Høimyr - (medlem Advokatforeningen),
Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo,
Tlf. 23 12 06 35. Faks: 23 12 05 10. Mobil: 93 05 16 16.
post@advokat-hoimyr.no  
www.advokat-hoimyr.no
Driftskonto: 810 122 565 15.
Klientkonto: 810 122 565 90.
Org. nr. NO003 779 180MVA

---