-- 20100127-fra-adv-Thingvold-til-RLH.html               --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:        


Til:
Rune Hansen,
5568 Vikebygd 

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
Postboks 140 Sentrum,
4001 Stavanger

Vår ref: 839/TLT                Deres ref:

Stavanger, 27. januar 2010                        


OPPDRAGSBEKREFTELSE

Velkommen som klient hos advokat Tone Linn Thingvold i kontorfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld. 

Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdrag for Dem i forbindelse med barnevernssak.

I barnevernsak har en krav på fri rettshjelp. Vedlagt følger egenerklæringsdkjema som bes fylles ut av Dem. Det bes om at De vedlegger utskrift av Deres trygdeinntekt.

Klageadgang
Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. De har også anledning til å klage hvis De er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i ytgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.

Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Rogaland krets som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Ansvarsforsikring
Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Jeg takker for oppdraget og ser frem til å kunne bistå Dem i dette.


Med vennlig hilsen

Tone Linn Thingvold  ( + underskrift )---
Adresse:
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
I kontorfellesskap: Adv.fa. Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld,
Advokat Odd Rune Torstrup (H)           St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                   Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                    Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger     Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                               www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen


 
---

---