-- 20100203-fra-adv-TLT-RLH-til-Bvt-Haugesund.html       - I pdf-format ( ekstern ) ---    BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH:              


Til:
Haugesund kommune,
Barneverntjenesten

Faks 52744041

Att: Gerd Lillian Hegerland

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger

Stavanger, 03.02. 2010                              


VEDR. SAMVÆR MED BARNA FRØYDIS HANSEN F. 25.12.93 OG STAUDA SOFIE HANSEN F. 24.05.97

Undertegnede bistår Rune Hansen, som er far til barna i saken.

Det vises til midlertidig vedtak av 14.01.2010 om plassering av barna utenfor hjemmet ( ekstern ). Vedtaket er påklagd av far. Fylkesnemnda avsa vedtak om at far ikke har partsrettigheter ( ekstern ), fylkesnemndas vedtaket er bragt inn til Haugaland tingrett for rettslig overprøving ( ekstern ).

Far er sterkt uenig i det faktum som barnevernstjenesten har lagt til grunn for vedtaket etter § 4-6 annet ledd. Det anføres at barna er sterkt knyttet til sin far, og at begge barna ønsker å bo sammen med sin far.

Det er kun Frøydis som har partsrettigheter og hun har gitt klart uttrykk for at hun ønsker mest mulig samvær med sin far under plasseringstiden.

Etter akuttplasseringen da barna ble hentet med politibistand, har far og barna vært fratatt all kontakt med hverandre. Far har heller ikke hørt noe fra barneverntjenesten. Dette på tross av at barna har bodd hos sin far over et lengre tidsrom. Far vet ikke hvor barna er plassert. Det er ikke fattet vedtak om sperret adresse eller samvær etter § 4-19.

Barneverntjenesten har gitt feilaktig opplysninger til Fylkesnemnda om at far ikke har del i foreldreansvar. Dette på tross av at avgjørelsen fra Haugaland tingrett ikke var rettskraftig, og på at barna begge står registrert med bostedsadresse hos far. Det følger videre at utskrift fra folkeregisteret at foreldreansvaret er delt.

Barneverntjenesten skal forholde seg til registrert dokumentasjon hva gjelder foreldres partsrettigheter, hvilket klart ikke er tilfelle i denne sak.

Vedtaket fremstår som et maktovergrep overfor barna og foreldre.

Det bes derfor om at det umiddelbart blir lagt til rette for samvær mellom far og barna, samt telefonkontakt.

Deres snarlige tilbakemelding og senest innen 5. februar imøteses.


Med vennlig hilsen

Tone Linn Thingvold  ( + underskrift )---
Adresse:
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
I kontorfellesskap: Adv.fa. Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld,
Advokat Odd Rune Torstrup (H)           St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                   Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                    Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger     Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                               www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen


 
---