-- 20100324-ang-to-politi-anmeldelser.html  - Rune-saken  --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

RLH: Dette skriv avsendes kvelden 24.03. 2010 til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i Haugesund pr. e-post. Som er konkret de som har saken.


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Haugesund. (Det er avd. Haugesund som har saken!)

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                                         Dato: onsdag 24.03. 2010.


   Angående innleverte politi-anmeldelser fra både meg og fra Trygve Einar Gjerde

   Jeg kan ikke skjønne annet enn at dere skjønner at dette er en meget så alvorlig haste-sak?

   Det dreier seg om falsk dokumentasjon brukt for blandt annet pågående kidnapping og fangehold av barn.
   Senest særlig i form av et haste-vedtak datert 14.01. 2010 fra Barnevern-tjenesten i Haugesund ( ekstern ).

---
   Hvordan fort og effektivt få stoppet slike løgn-fulle kriminelle vedtak?!
   Er det vel ikke politiets jobb?!
   Skjønner politiet såpass? Eller vil de forsøke å unnlate å skjønne såpass? Trege er de iallfall!

   Både jeg og Trygve Einar Gjerde, hver for oss, har politi-anmeldt det kriminelle vedtaket.
   Vi har begge nokså grundig gjort politiet oppmerksom på at Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt vedtak datert 14.01. 2010 er en stor ansamling med usannheter og løgner, hvilket vi ytterligere også grundig kan bevise og andre også bevitne.
   Det er både ulovlig og straffbart med et slikt vedtak. Det å fremføre falsk dokumentasjon for myndighetene.
   Desto mere når det brukes med hensikt kidnapping og fangehold av barn.
   Og nu har de med basis i vedtaket fangeholdt Frøydis og Stauda i mere enn to måneder!
   Et fangenskap fullstappet med trakassering, løgner og trusler!
---
   Dette med falsk, krenkende og trakasserende, fullstendig løgnaktig dokumentasjon er den ene siden av saken.
   Den andre siden av saken er hva den kriminelle dokumentasjonen er brukt til. Hvilket i dette tilfellet er grove kriminelle ugjerninger både i henhold til Straffeloven og Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.

   Hvorhen er politiet?!
---
   Straffelovens paragraf 120 går faktisk utvetydig slik:

   "
§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   Jeg henviser også særlig for eksempel til Straffelovens paragraf 223:
   Har kidnappingen eller fangeholdet av barnet vart i mere enn en måned er minimums-straffen i henhold til norsk Straffelov fengsel i minst et år.
   Det står uttrykkelig og utvetydig i Straffelovens paragraf 223, at:
   "Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

---

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd.

---