-- 20100329-Svarbrev-fra-Sivilombudsmannen.html                 --- BREVENE ( ekstern ) ---

<--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern )

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom pr. post tirsdag 30.03. 2010.        


Fra:
Sivilombudsmannen,
Akersgata 8, inngang Tollbugata,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.

Til:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.


Vår referanse:  2010/776         Deres referanse:      Vår saksbehandler:  Camilla Lie      Dato: 29.03.2010


SAK OM BARNEVERN

Ombudsmannen har mottatt brev 17. mars 2010 ( ekstern ), der du klager over barneverntjenesten i Vindafjord kommune.

./.
Det følger av ombudsmannsloven § 4 at domstolenes virksomhet er unntatt fra ombudsmannens arbeidsområde, se side 4-5 i vedlagte orientering om ombudsmannsordningen. Dette innebærer at saker som har vært eller skal behandles av en domstol, ikke kan behandles av ombudsmannen. Det oppfattes slik at fylkesnemndas vedtak i denne saken har vært behandlet av retten, slik at denne delen av saken ikke kan behandles her.

Forhold knyttet til barneverntjenesten, som ikke har vært behandlet eller skal behandles av domstolen, må være klaget inn for fylkesmannen før de eventuelt kan behandles her. Ombudsmannens kontroll med forvaltningen skal være etterfølgende. Det vil si at en sak ikke kan behandles her før den er tatt opp med og endelig avgjort i forvaltningen. Av ditt brev fremgår ikke om dine innvendinger til barneverntjenesten er tatt opp med Fylkesmannen i Rogaland, som er tilsynsmyndighet for barneverntjenesten.


For ombudsmannen  

Berit Sollie  
( + underskrift )
kontorsjef

Camilla Lie  ( + underskrift )
rådgiver


---Adresse:

Sivilombudsmannen,
Akersgata 8, inngang Tollbugata,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.
Telefon 22 82 83 00. Grønt nummer 800 80 039.
Telefaks 22 82 85 11.
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no  

---