-- 20100329-fra-Fylkesnemnda-til-adv-TLT-RLH.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette brev ankom meg pr. post 07.04. 2010 via min advokat Tone Linn Thingvold. Henv. til 
20100422-fra-Fy-nemnda-ang-partsrettighet.html  ( ekstern )

FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER
ROGALAND      ( + våpenskjold / kongelige norske løve )                                     
Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Postboks 140 Sentrum,
4005 Stavanger


DATO: 29.03.2010         


Sak 10/087: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl. Vedrørende partstatus for Rune Hansen.

Det vises til prosesskriv av 19. mars 2010 fra advokat Tone Linn Thingvold på vegne av Rune Hansen ( ekstern )

Jeg er kommet til at Rune Hansen, som er far til de to barna Frøydis og Stauda Sofie, gis status som part i sak 10/087 som gjelder spørsmålet om omsorgsovertakelse for nevnte to barn.

Fremlagte utskrifter, datert 26. januar 2010, fra Folkeregisteret viser at Rune Hansen har del i foreldreansvaret for Frøydis og Stauda Sofie. I barnevernssaker gjelder, som et utgangspunkt, at den som har del i foreldreansvaret er å anse som part i barnevernsaken, uavhengig av hvilken faktisk tilknytning vedkommende forelder har til barnet. Dette har sammenheng med at et tvangsvedtak etter barnevernloven vil gripe inn i foreldrenes ansvar og rådighet overfor barnet.

Det bør i denne sammenheng nevnes at dette utgangspunktet imidlertid ikke er til hinder for at en forelder som ikke har del i foreldreansvaret, etter en konkret vurdering, kan gis partsrettigheter. Dette gjelder særlig der forelderen har en viktig rolle i barnets liv. Dette må vurderes opp mot vilkårene i forvaltningslovens § 2 e og prinsippene i EMK art. 8 om retten til familieliv. I og med at far i saken står oppført i Folkeregisteret med del i foreldreansvaret har det imidlertid ikke vært nødvendig med en slik konkret vurdering som her er nevnt.

Med henvisning til ovenstående ber jeg Haugesund kommune om å inkorporere sak 10/088, som omhandler spørsmålet om samvær mellom far og de to barna, i sak 10/087. Videre ber jeg at kommunen som en følge av dette trekker sak 10/088.

Med hilsen

Martin Fadnes Hermansen  
( + underskrift )
Fylkesnemndsleder


Mottakere   Advokat Tone Linn Thingvold
                  Advokat Trond Hjelde
                  Advokat Kari Nesse
                  Advokat Lill Hege Furulund Høimyr


Adresse:

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no  

---