-- 20100422-fra-Fy-nemnda-ang-partsrettighet.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---    

Kopi / avskrift - RLH:  

   
Fra:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
Rogaland


Mottakere ifølge adresseliste


Dato: 22.04.2010        


Sak 10/087: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl. Spørsmålet om partstatus for far


Det vises til prosesskriv av 20. april 2010 fra advokat Trond Hjelde ( ekstern ), hvor det anføres at far til de to barna denne saken omhandler, Rune Leander Hansen, ikke har del i foreldreansvaret og følgelig ikke rett på partstatus i sak 10/087 som gjelder spørsmålet om omsorgsovertakelse.

Innledningsvis vil jeg få vise til mitt brev av 29. mars 2010 ( ekstern ) hvor jeg tok avgjørelsen om å gi Rune Leander Hansen status som part i ovennevnte sak 10/087.

Jeg nevnte i mitt brev at etter en konkret vurdering kan en forelder gis partsrettigheter selv om vedkommende ikke har del i foreldreansvaret. Siden det tydelig er uenighet mellom sakens parter om far har del i foreldreansvaret, har jeg nå også foretatt en slik vurdering uavhengig om far har del i foreldreansvaret eller ikke. Jeg vil i den forbindelse få vise til boken Barnevernloven av Ofstad/Skar hvor det på side 303 og 304 blant annet står som følger:

"Private parter i en barnevernssak er slik forvaltningslovens § 2 bokstav e) definerer partsbegrepet, "persom som et vedtak kan sies å rette seg mot" eller "saken ellers direkte gjelder".

Spørsmålet om når foreldrene skal være parter, er behandlet i OT.prp. nr. 76 (2005-06) s. 44 flg. Foreldre med foreldreansvar vil som utgangspunkt være parter når en sak etter barnevernloven behandles i fylkesnemnda. Departementet uttaler at foreldre med del i foreldreansvaret i hovedregelen skal anses som parter i saker om omsorgsovertakelse. Også foreldre uten del i foreldreansvaret kan i slike saker innvilges partsrettigheter. Avgjørende vil være om vedkommende forelder har en så sterk faktisk tilknytning til barnet, at fylkesnemndas vedtak kan sies "å rette seg mot" eller "direkte gjelde" vedkommende, jf. forvaltningslovens § 2 bokstav e). Som eksempler på tilfeller som kan gi grunnlag for å innvilge partsrettigheter, nevner departementet situasjoner der vedkommende forelder faktisk har bodd sammen med barnet, eller har hatt en regelmessig og omfattende samværsordning."

Jeg har sammenholdt ovenstående lovkommentarer med de opplysninger som foreligger i saken om hvilken kontakt det har vært mellom far og de to barna frem til i dag. Etter en konkret vurdering er jeg kommet til å ville opprettholde min avgjørelse om at far skal ha status som part i sak 10/087 som gjelder spørsmålet om omsorgsovertakelse, uavhengig om det skulle vise seg at han har del i foreldreansvaret eller ikke.

Advokat Hjelde har for øvrig anført i sitt prosesskriv at Rune Leander Hansen ikke fikk partsrettigheter i forbindelse med klage over et midlertidig vedtak fattet av barneverntjenesten i Haugesund. Det er imidlertid viktig her å bemerke at det midlertidige vedtaket var rettet mot mor som har den daglige omsorgen for barna. Jeg mener følgelig at dette ikke kan brukes som argument for at far ikke skal få partsstatus i saken om omsorgsovertakelse.


Med hilsen


Martin Fadnes Hermansen
FylkesnemndslederMottakere              Advokat Trond Hjelde

Kopi til:       Advokat Kari Nesse
                  Advokat Lill Hege Furulund Høimyr
                  Advokat Tone Linn Thingvold

---