-- 20100616-Enda-mere-nr-4-ang-besoksforbud-fra-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---       

RLH: Dette brev avsendes pr. e-post 16.06. 2010.   


Til:
Advokat Tone Linn Thingvold,
e-post: tone@torstrup.no  

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland, 5568 Vikebygd,
e-post:
hunwww@online.no  


Dato: onsdag 16. juni 2010.  
                       

   Enda mere nr. 4 angående såkalt Besøksforbud m.v.!

    Det er med forskrekkelse jeg ser på hvilken henvisning til loven Haugaland og Sunnhordland politidistrikt bruker for å fremme sin Beslutning om besøksforbud m.v. overfor Haugaland tingrett.

   De gjør det med henvisning til § 222 a i Straffeloven, som befinner seg i Straffeloven 21. kapittel som omhandler "Forbrytelser mot den personlige frihet".  

   Den paragraf og det kapittel i Straffeloven som Trude i hele saks-komplekset aller mest og omfattende og grovt har forbrutt seg mot! Og jeg i det heletatt ikke det minste som helst!

   For å si enda noe mere om dette og hva det egentlig handler om vil jeg her gjengi for deg følgende utsnitt fra mine Dagboks-notater for i går ( ekstern ):

- "
---
   
Kidnapping, fangehold og knebling av barn er sammenlignbart med og verre enn flerfoldig mord, hva enten det skjer i eller utenfor en norsk såkalt barnevernsak eller barnefordelingsak. Det er grove forbrytelser mot både Menneskerettsloven og Straffeloven, og menneskeverdet og menneskeheten, - hva enn den eller de skyldige eller medskyldige i forbrytelsen sier. De kriminelle forsøker å ikke bli sett eller enset. Og slikt noe skal vi liksom lukke øynene og munnen for?!

   Det at ens barn kidnappes og fangeholdes og knebles er iøvrig et grovt alvolig inngrep i integritet og familieliv og på allslags vis en uhyre forbrytelse. Det er også en alvorlig livstruende psykisk og sosial nedbrytende og ødeleggende opplevelse for alle ofrene. Og en fundamental forbrytelse som griper direkte inn i retten til å leve. Psykopater og sosiopater har liten eller ingen forståelse for slikt.
   Det er altså dog meget grove forbrytelser mot både Menneskerettsloven og Straffeloven, og menneskeverdet og menneskeheten.
   I Norge i regi av Arbeiderparti-ideologien pågående så som et omfattende uhyre folkemord, bak kulissene.
   Dog er det i disse dager en voksende bevissthet og evne til protest hos de som enda overlever.
   Samtidig som Folkebevegelsen for å få stoppet den kriminelle galskapen griper om seg.
   For alvor.
---
   I dette saks-komplekset har det utrolig nok vært endog verre enn som så!
   Hvilket heller ikke er uvanlig.
   Ikke bare vil de frata meg livets rett og utplyndre barna, men også aktivt med allslags terror og trakassering for til-intetgjøre.
   Arbeiderparti-ideologiens terror- og likviderings-enheter tror seg så allmektige at de ikke enser noe som helst. Men den frykt, elendighet og håpløshet de har skapt har mere og mere også sitt kontra i bevisstgjøringen og protesten hos de som enda overlever og hos de som våger og makter å ta til motmæle!
   Det hele alt er meget så alvorlig. Det lar seg mindre og mindre lett skjule bak kulissene, fasadene og propagandaen.
   Noe grundig og omfattende meget så endrende må komme.
---
   Jeg kjørte bortom nær-butikken og handlet melk og tobakk i dag igjen. Det kunne jeg gjøre takket være de pengene som innkom fra Trygve Einar. Samt forhåpentligvis i siste liten å skyve det der med inkassoen og dens konsekvenser iallfall noe frem i tid.
   Bensin til bilen kunne jeg ikke kjøpe, fordi det ikke var nok bensin igjen i bilen til at jeg våget å forsøke å kjøre til bensin-stasjonen, som er et stykke lengre unna. Dermed er bilen nu nokså helt tom for bensin.
   Den bruker antagligvis også mere bensin i og med at jeg ikke har penger til å vedlikeholde den.
---
    Det er med forskrekkelse jeg ser på hvilken henvisning til loven Haugaland og Sunnhordland politidistrikt bruker for å fremme sin Beslutning om besøksforbud m.v. overfor Haugaland tingrett ( ekstern ).

   De gjør det med henvisning til § 222 a i Straffeloven, som befinner seg i Straffeloven 21. kapittel som omhandler "Forbrytelser mot den personlige frihet".  

   Den paragraf og det kapittel i Straffeloven som Trude i hele saks-komplekset aller mest og omfattende og grovt har forbrutt seg mot! Og jeg i det heletatt ikke det minste som helst!

   Absolutt alt av lov og rett snart i Norge sitt sosiale liv snudd til det motsatte!
   I regi av de kriminelle.
---
   Ja, - dette handler om både personlig frihet, og mere til. Og om livets rett.
   Og om kriminell galskap.

   Og barna? Mine barn. De alle sammen.
   Gjennom lang tid, mere enn to år, med trusler, skremsler, sverting, trakassering, forhånelser, krenkelser, knebling, terror, uhyre løgner, fangenskap, forflytninger, omskolering, fremmedgjøring, osv.! Listen er lang og kan konkretiseres og solid bevises.

   Hva er det som får mennesker som skal være seriøse og ansvarlige til å forbise slikt noe? Og med unnskyldning eller begrunnelse i hva?
   Med begrunnelse i Iren K. Hebnes og hennes støtte-spillere sine påstander? Så burde man seriøse og ansvarlige mennesker sannelig om undersøke realiteten, sannheten og kompetansen i slikt noe også! For å si det meget så mildt! Og det grundig forut for at en gjør seg medskyldig i slike uhyrlige konsekvenser!
   Men har de gjort eller gjør de det? Nei.

   Frøydis og Stauda ble og blir altså truet med at hvis de har eller tar kontakt med sin far eller sitt hjemsted så blir de sendt til barnehjem eller fosterhjem langt bort vekk, samt (som det står i kidnapper-vedtaket 14.01. 2010 - ekstern ): "både akutt, intensiv og langvarig, profesjonell psykiatrisk hjelp". Blandt annet. For å nevne de mest alvorlige og grove truslene de konkret gjentagne ganger, om og om igjen, siden 13. 01. 2010, meg bekjent, har vært og er utsatt for.
   I tilegg kommer den uhyrlige grove - og også intense - både direkte og indirekte trakasseringen de har vært og er utsatt for.
   Og det at deres far, hjemsted, integritet og identitet blir drept bak deres rygg!

   I tillegg til alt dette kommer selve traumene og de fundamentale forskrekkelsene ved selve kidnappingene, hus-inkvisisjonen, dernest ved selve fangenskapene. Samt omskoleringen, fremmedgjøringen, kneblingen med mere!
   Det er iøvrig meget mye å si vedrørende både hus-inkvisisjonene og fangenskapene alle barna har vært utsatt for.


   Og galskapen fortsetter og pågår enda.
   Og hva har jeg eller barna gjort for noe galt?
   Og de kriminelle, - hva er det de videre holder på med?

   Jeg gjengir her for ordens skyld nevnte Straffelovens paragraf 222 a, fra Straffelovens
21. kapittel, Forbrydelser mod den personlige Frihed:

   "§ 222. Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straffes den, som ved rettsstridig adferd eller ved å true med sådan tvinger nogen til å gjøre, tåle eller undlate noget, eller som medvirker hertil. Under særdeles skjerpende omstendigheter, jf § 232 tredje punktum, kan fengsel inntil 6 år idømmes."

   Og videre, kapitlets neste paragraf:

    "§ 223. Den som ulovlig berøver en anden Friheden eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned, eller har den voldt nogen ualmindelige Lidelser eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred eller medført nogens Død, idømmes Fængsel i mindst 1 Aar. / Den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i annet ledd, straffes med fengsel inntil 10 år."

   Osv.
   Som om ikke dette overdådig er nok!
   Er det Arbeiderparti-ideologiens skoler og propaganda som har skapt den forskrudde slags analfabetisme til inn i det perverse at ikke slike enkle ord og lov-bestemmelser kan leses eller bli forstått, men blir snudd om til det motsatte?!
   Endog altså i og av politiet og retten!
   Kan i det heletatt noe være mere perverst og sykt?
---
- "

   Overstående altså et utsnitt fra mine Dagboks-notater fra i går.
   Det angår, som fremgår, også det hele vedrørende dette med begjæring om såkalt Besøksforbud m.v. på særlig vis.


   Med beste hilsen fra

   Rune L. Hansen


---