-- 20101110-Prosesskrift-fra-Trude-adv-Helland-til-H-tingrett.html    -- BREVENE ( ekstern ) -- Ang-stevningen-21_10_2010.html ( intern ) --

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette ankom meg pr. post fra min advokat Tone Thingvold 12.10. 2010.    

--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 


Til:
Haugaland tingrett
Postboks 385
5501 Haugesund


Deres ref.:               Vår ref.:  9197/10 OAH             Dato:  10.11.10


PROSESSKRIFT

TIL

HAUGALAND TINGRETT

Sak 10-167860TVI  

Saksøker:       Rune Leander Hansen, 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:      Adv. Tone Linn Thingvold
                                Postboks 140, 4001 Stavanger

Saksøkt:        Trude Monica Hansen, Skoglandsv. 108, 5514 Haugesund

Prosessfullmektig:            Adv Odd Arild Helland
                                      Postboks 490, 5501 Haugesund      

***

Det vises til vårt tilsvar av 08.11.10 ( ekstern ) idet en samtidig vil bemerke følgende:

I stevningen blir det opplyst at både Idun og Stauda bor hos sin far nå. Dette er feil.

Idun flyttet sammen med en kjæreste i Haugesund i slutten av mai, og Stauda ble hentet hjem til sin mor 05.11.10. Far argumenterer med at han er den som best kan sikre barna samlet foreldrekontakt, og viser til at han kjørte barna tilbake til mor i sommer. Det far imidlertid ikke opplyser er at han i sommer ikke tillot at Stauda ble med hjem til mor da noen venner av mor var i Vikebygd for å hente henne. Stauda uttalte da at hun ønsket å bli med hjem, men som følge av fars aktivitet ble hun altså ikke med.

Videre synes det ikke som at far har endret personlighetstrekk. Han klarer fortsatt ikke å skjerme barna for voksenkonflikten, hvilket blant annet kommer til syne ved at Stauda til og med var klar over tilsvarsfristen som mor hadde i

(( Side 2 av 2: ))

forhold til å svare på fars stevning. Besøksforbudet som far ble ilagt under Tormods opphold på Haukeland sykehus ble initiert av legene på sykehuset. Legene trodde først at far hadde del i foreldreansvaret, og ga han noen opplysninger. Det viste seg at opplysningene ble lagt ut på nettet med en gang, hvilket legene oppfattet som svært uheldig. For å beskytte Tormod ble det derfor bedt om besøksforbud.

Det provoseres opplyst når Rune Leander Hansen sonet den ubetingede delen av dommen han fikk i Haugaland tingrett ( ekstern ), samtidig som en også ber om å få fremlagt dommen i sin helhet.

Hva gjelder manglende samvær mellom Rune Leander Hansen og barna vises det til Bufetats brev av 28.09.10 ( ekstern ) vedlagt i stevningen hvor det fremkommer at det er samværsforelderen som skal henvende seg til familievernet og be om at rettens pålegg effektueres.

For øvrig opprettholdes denne sides anmodning om at retten ser på muligheten for å avgjøre saken i medhold av bl § 64, tredje ledd.


Haugesund, 10.11.10

Odd Arild Helland  (( + underskrift ))
      advokat


Prosesskrift sendes Haugaland tingrett i 1 - ett - eksemplar. 2 - to - eksemplarer sendes direkte til adv Thingvold, 1 - ett - eksemplar direkte til klient.


                         10-11-10 Prosesskrift HAUG.docx
---