-- 20110202-Erstatningskrav-politi-anmeldelsen-fra-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. telefax og e-post onsdag 02. februar 2011, men til Politimesteren i Rogaland kun pr. e-post ca. kl. 10.20.    


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
pr. fax 52 86 80 75 og pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
-- og kopi pr. e-post til:
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no 

Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd
Dato: onsdag 02. februar 2011, Tindeland.                               

Mitt krav om gjenopprettelse og erstatning
i sammenheng med min politi-anmeldelse   Henviser til deres brev datert 13.01. 2011 anmeldelsesnr. 11384062 ( ekstern ).

   Med begrepet min politi-anmeldelse sikter jeg her og i det følgende til samtlige mine politi-anmeldelser siden 2006 ( ekstern ), da alle handler om en og samme sak. Blandt annet anmeldelsesnr. 11384062 og 11059001. Og med begrepet de kriminelle sikter jeg til Iren K. Hebnes og hennes med-spillere. De fleste av disse er ansatt i den offentlige forvaltningen.

   Jeg ble frastjålet mine barn i en kontinuerlig intenst pågående prosess som startet i 2006.
   Ikke bare mine barn men også disse 5 år av mitt liv. Og også hva de kriminelle underveis samtidig har frastjålet mitt liv. Og også ødelagt for mitt liv.

   Mine barn
ble frastjålet sin far i en kontinuerlig intenst pågående prosess som startet i 2006.
   Ikke bare sin far men også store deler av disse 5 år av sitt liv. Og også hva de kriminelle underveis samtidig har frastjålet deres liv. Og også ødelagt for deres liv.

   Hva jeg og mine barn ble utsatt for er meget sammenlignbart med et flerfoldig mord og det som verre er.
   Mulighetene for at jeg og mine barn skal kunne være sammen med eller ha kontakt med hverandre igjen er under de rådende kriminelle forhold i Norge omtrentlig ikke tilstedeværende.
   Og selv om både jeg og barna skulle leve i enda 50 år og det likevel skje at vi igjen kan være sammen med eller ha kontakt med hverandre så er de ikke mere mine barn, men andre, fremmede sin barn. Og jeg er ikke mere deres far, annet enn i biologisk fysisk forstand og som en rest av noe som umulig kan repareres.
   Og mulighetene for at vi i det heletatt igjen kan være sammen med eller ha kontakt med hverandre er som sagt uansett omtrentlig ikke tilstedeværende. Ikke heller om jeg kontinuerlig og intenst i de kommende fem eller ti år arbeider og lever for at så skal skje og hvor enn meget barna ønsker at så skal skje.

   Dette er de solid og omfattende beviselige faktiske forhold og realiteter.
   Det er på ingen som helst måte lovlig eller berettiget at så har skjedd. Og både jeg og barna er fullstendig uforskyldt i at dette har skjedd.

   Samtidig foregår enda de kriminelle sine forsøk på å fullstendig til-intetgjøre meg.
   Jeg skal ikke bare frataes livets rett, men også fullstendig og fysisk til-intetgjøres.
   Utplyndringen og trakasseringen i så måte er så grov at det er godt grunnlag for å anta at fullbyrdelsen i så måte vil komme til å skje anslagsvis i løpet av mars måned 2011 eller i beste fall noe senere.
   Dette skjer navnlig via NAV og Statens Innkrevingssentral. Absolutt fullstendig uforskyld for mitt vedkommende.
   Solid og god dokumentasjon som beviser dette foreligger og er fra min side offentliggjort. Offentliggjort blandt annet og særlig på Internettet på følgende link:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html ( intern )


   Entydig og uomtvistelig efter i og for Norge gjeldende lov og rett, som jeg i min politi-anmeldelse har påpekt og henvist til, er samtlige norske myndigheter forpliktet til umiddelbar gjenopprettelse og erstatning overfor meg og mine barn.
   Unnlatelse eller falsk dokumentasjon i så måte vil i henhold til flere av Straffelovens bestemmelser som jeg har henvist til være ulovlig og straffbart.


   Nødvendig og lov-pålagt gjenopprettelse består av flere umiddelbare nødvendige elementer.
   Her skal jeg forsøke å gi en enkel oversikt over disse, først i tre hoved-punkter:

   Punkt 1:  Barna bringes hjem igjen.
   Punkt 2:  Økonomisk erstatning til ofrene.
   Punkt 3:  Offentlig kunngjort erklæring og beklagelse.


   Hva angår Punkt 2, økonomisk erstatning, har jeg her følgende å si:

   Jeg skal for mitt vedkommende erkjennes økonomisk erstatning for det tapte og ødelagte.
   Denne erstatning skal gies fra den norske stats myndigheter, som erkjenner sitt med-ansvar og sin forpliktelse.
   Den norske stats myndigheter skal for sin del i henhold til over-ordnet lov og rett fordele og innkreve straffe- og erstatnings-ansvar overfor de kriminelle og deres instanser, etater og avdelinger med utgangspunkt i hver enkelt av de kriminelle sine forbrytelser.
   Vesentlig i så måte er at straffe- og erstatnings-ansvaret for hver enkelt av de kriminelle får en tilstrekkelig tyngde av preventiv, altså forebyggende, virkning. Like så med hensyn til det erstatnings-ansvar hver enkelt av de kriminelle sine instanser, etater og avdelinger bør gies og ha i forhold til med-ansvar.


   Det vil være og er rett og riktig for mitt vedkommende å kreve økonomisk erstatning for det tapte og ødelagte.
   Hva bare angår meg selv uten med tanke på mine barn vil en passende garantert helhetlig forholdsvis umiddelbar økonomisk rimelig erstatning med utgangspunkt i nuværende samfunns-forhold være 60 millioner norske kroner.
   Hva meg selv angår også med tanke på den gjenopprettelse at mine 7 umyndige barn bringes hjem igjen vil en passende garantert helhetlig forholdsvis umiddelbar økonomisk rimelig erstatning med utgangspunkt i nuværende samfunns-forhold være 200 millioner norske kroner.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   onsdag 02. februar 2011, Tindeland.

---