-- 20110207-Til-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. telefax og e-post natt til mandag 07. februar 2011, men til Politimesteren i Rogaland kun pr. e-post.    


Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
pr. fax 52 86 80 75 og pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no
-- og kopi pr. e-post til:
Politimesteren i Rogaland, Rogaland politidistrikt, e-post-adresse post.rogaland@politiet.no 

Fra:
Rune Leander Hansen,
5568 Vikebygd
Dato: mandag 07. februar 2011, Tindeland.                               

Tilføyelse til politi-anmeldelsen 


   Henviser til min politi-anmeldelse ( ekstern ), med anmeldelses-nummer
11384062 og 11059001.
   Her har jeg nu mere jeg ønsker å tilføye og å erklære:

   I veldig mange år har min økonomi vært trygg og uproblematisk, med ingenting annet enn faste månedlige trygde-utbetalinger fra NAV.
   Da mine barn 03.04. 2008 ble kidnappet, fangeholdt og kneblet ble forholdene på så mange vis og også slik annerledes. I tillegg til de økonomiske utgiftene og kostnadene at barna ble kidnappet, fangeholdt og kneblet medførte påbegynte NAV sin medvirkning til forbrytelsen med diskriminering, økonomisk trakassering og falsk dokumentasjon. NAV premierte forbrytelsen og straffet ofrene, hvilket og i seg selv bidro til å opprettholde og å videreføre forbrytelsen og å stimulere til ytterligere slike og lignende forbrytelser.

   NAV har fra og med i 2008 nektet meg økonomi nok til å kunne overleve. Og NAV har også videre gjort aktiv kontinuerlig økonomisk trakassering og utplyndring overfor meg og vårt hjemsted.
   Dette og slikt har vært tilsiktet fra flere av de kriminelle sin side.
   Også fra retten sin side. Også økonomisk fra retten sin side både ved å premiere kidnapper og fangeholder Trude Monica Hansen og ved å ilegge og innkreve meg saks-omkostninger etc.
   Til å innkreve saks-omkostninger etc. bruker retten Statens Innkrevingssentral, som i realiteten er hensynsløse og tar alt og hva som helst fra et menneske, både økonomiske midler og vilkår for å kunne overleve, eiendeler og hjemsted.

   Alt dette har i stigende grad i takt med trakasseringen og utplyndringen gjort det vanskeligere og umulig for meg fortsatt som vanlig å kunne ha hjemsted, ved, strøm, telefon- og Internett, bil, tv, forsikring, mat, medisin, dagligvarer, etc. Likeså hva gjelder sosialt liv, personlig liv, familie-liv, integritet, fortid, fremtid og livets rett.
   Nu er det bare restene igjen av alt dette. Rester som fra de kriminelle sin side trues med den tilsiktede siste fulle til-intetgjørelse.
   
   Jeg er ikke på noe vis skyld i noe av dette.
   Jeg er også fullstendig uskyldig i forhold til all den hele terror, trakassering, tortur og utplyndring som jeg og min familie kontinuerlig intenst har vært utsatt for i de siste 5 års tid, fra representanter for den offentlige forvaltning sin side.


   Som fremgår både av min politi-anmeldelse og den hele saks-dokumentasjon forventer og krever jeg at uretten stoppes.
   Som en del av dette at mine barn får komme hjem, samt iøvrig gjenopprettelse og erstatning.

---

   I tillegg vil jeg her nu på vegne av det norske folk i og med lov og rett og det ansvar jeg kjenner meg forpliktet til og med basis i min politi-anmeldelse og den dokumentasjon jeg har gjort fremsette følgende krav 
for Norges befolkning av enkelt-mennesker iøvrig:

   1.  Kidnapping, fangehold og knebling av barn opphører. Barna og deres begge foreldre fristilles, i og for likeverd. 
Ingen skal mere kunne tjene penger eller urett på kidnapping, fangehold og knebling av barn eller adskillelse av barn og foreldre. Iøvrig gjenopprettelse og erstatning og hva dette innebærer.
   2.  Full nedleggelse og full granskning av den offentlige barneverntjenesten og fylkesnemndene. Begge disse sin virksomhet og praksis er ulovlig.
   3.  En effektiv lav-terskel Justismord-kommisjon opprettes. Det er så veldig mange sivil- og strafferettslige justismord i Norge, at det snarest bør etableres en uavhengig, lav-terskel justismord-kommisjon. Denne må være så effektiv at de som utsettes for justismord, har et reelt sted å henvende seg. I dag er det ofte umulig å reparere et justismord.
   4.  En norsk Menneskerettsdomstol opprettes. Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, likestilt med Høyesterett, som er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   5.  En norsk Sannhets- og Forsonings-kommisjon opprettes.
Åpen, lav-terskel, uavhengig og upartisk, som og er forpliktet til å prosessere alle saker forelagt.
   6.  Økonomisk rettferdighet for enhver i henhold til loven.

   Angående disse 6 punkter vil jeg her iøvrig ha sagt følgende:

   Ekstra meget viktig at den som besitter makt og myndighet i en stilling eller posisjon som representant for forvaltningen i et samfunn fort, solid og rettferdig kan anklages og stilles til straffe- og erstatnings-ansvar for begått ulovlighet. Makt og myndighet kan ellers så altfor lett misbrukes eller forfeiles med katastrofale konsekvenser for de angjeldende og samfunn.
   Derfor er en fullstendig åpen, lav-terskel, selvstendig, uavhengig, habil spesial-domstol nødvendig, med mere.

   Og det å få kompetente, landsomfattende Sannhets- og Forsonings-kommisjoner og Menneskerettsdomstoler operative, reelle og effektive på lav-terskel nivå.
For at det også skal finnes reelle ordninger for formildelse, forsoning, anger og tilgivelse. Og for å fremme åpenhet, sannhet, velferd og rettferdighet.

   
I og for en habil uavhengig Menneskerettsdomstol bør det være viktig at alt skal kunne foregå i åpenhet for hele samfunnet, med åpen lav-terskel mulighet for enhver og alle til innlegg, kommentarer, argumentasjon, kontradiksjon, etc. Og at hva som skal ligge til grunn er Menneskerettsloven, samt Straffeloven og Norges Grunnlov, dvs. våre over-ordnede lover (og ikke evt. ulovlige eller ulovlig praktiserte under-ordnede lover og regler). Og det prinsipp at også dommerne og andre involverte selvfølgelig er underlagt lov og rett. Dermed vil og kan enhver involvert i saken i praksis ha ethvert og alle mennesker i samfunnet som sin advokat - altså ikke bare en advokat, men flerfoldig mange.
   
Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gjentatte ganger understreket at offentlighet beskytter saksøker mot offentlige overgrep, og at dette er avgjørende for at den generelle tilliten til domstolen kan opprettholdes.
   Den kriminelle galskapen må stoppes, granskes og stilles for lov og rett. Overfor spesialdomstol, både Sannhets- og Forsoningskommisjon og Menneskerettsdomstol og mere til. Ikke minst fordi det norske rettsvesenet og så mange representanter for offentlige myndigheter og andre har vært og er involverte som kriminelle.
   Rettsvesenet er nerven og bærebjelken i et demokrati og den viktigste institusjonen og vernet mennesket og samfunnet har.
   Men når retts-vesenet har blitt den institusjon som mest har ansvar for at representanter for myndighetene kan fortsette overgrep og undertrykkelse i offentlig regi og mord, ødeleggelser og perversiteter tilrettelegges med underskrifter og falsk dokumentasjon, trenering, ansvars-unnvikelse, etc., da er feil-vesenet et rettere ord for hva vi nu enda er hærjet med.

---

   Alt dette for nødvendigheten og kravet om reell etablert reell respekt for de elementære felles-menneskelige verdier, vern, rettigheter, ansvar og forpliktelser.
   Med hilsen og underskrift fra

   Rune L. Hansen,   (( + underskrift ))

   mandag 7. februar 2011, Tindeland


---