-- 20110928-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Voldsoffer-kontoret-Brever-Index-rlh.html ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 28.09. 2011 (konvolutten post-stemplet 29.09. 2011) ankom meg med posten 01.10. 2011. Med brevet i konvolutten også et vedlegg, et hefte på 4 sider fra Statens Innkrevingssentral (SI). 
   RLH, Dette brevet, med konvolutt og vedlegg, har jeg også inn-scannet i jpg-format, som følgende:

   -- (konvolutten):  20110928-k-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.jpg ( ekstern )

   -- (brevet, side 1 av 2):  20110928-side1-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.jpg ( ekstern )
   -- (brevet, side 2 av 2):  20110928-side2-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.jpg ( ekstern )

   -- (vedlegget, side 1 og 4 og side 2 og 3):
      -- 20110928-SI-s1og4-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.jpg ( ekstern )
      -- 20110928-SI-s2og3-fra-Voldsoffer-kontoret-og-SI-til-RLH.jpg ( ekstern )
   (( Side 1 av 2: ))


Kontoret for voldsoffererstatning
    (( + våpen-skjold: norske løve med øks ))


Rune Leander Hansen

5568 Vikebygd


Unntatt offentlighet, jf. offl. § 5 a, jf. fvl. § 13 nr. 1.


Vår dato:  28. SEPT. 2011   Deres dato:    Vår referanse:  201104571.1    Deres referanse:  


FORHÅNDSVARSEL OM REGRESSKRAV I SAK OM ERSTATNING FRA
STATEN FOR PERSONSKADE VOLDT VED STRAFFBAR HANDLING


Trude Monica Hansen har søkt staten om erstatning for skade påført i perioden 27. september 2008 til 17. oktober 2008.

Etter lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling har den som har lidd personskade som følge av forsettlig legemskrenking eller annen straffbar handling som bærer preg av vold eller tvang, eller dennes etterlatte, krav på erstatning fra staten etter reglene i voldsoffererstatningsloven.

Kontoret for voldsoffererstatning har i vedtak 29. juni 2010 utbetalt erstatning kr 50 000 til Trude Monica Hansen. Kontoret for voldsoffererstatning har funnet det godtgjort med klar sannsynlighetsovervekt at Trude Monica Hansen er påført personskade som følge av en straffbar handling.

I henhold til dom fra Gulating lagmannsrett 17. mars 2010 ( ekstern ) er De skadevolder i saken.

Det følger av voldsoffererstatningsloven at søkerens krav mot skadevolderen går over på staten i den utstrekning det utbetales erstatning etter loven, jf. voldsoffererstatningsloven § 15. Etter voldsoffererstatningsloven avgjør Kontoret for voldsoffererstatning om det skal søkes regress hos skadevolder og treffer i tilfelle vedtak om dette, jf. voldsoffererstatningsloven § 15 tredje ledd.

Kontoret for voldsoffererstatning vurderer i dette tilfellet å søke regress hos Dem med kr 50 000.

De er å anse som part i saken i regressomgangen, jf. voldsoffererstatningsloven §§ 14 og 15, jf. § 19, se også forvaltningsloven § 2 første ledd litra e. De skal varsles, og De har rett til å gi uttalelse før Kontoret for voldsoffererstatning treffer vedtak i saken.

Som part har De også rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter for så vidt ikke annet følger av forvaltningsloven, se §§ 18 og 19.


Kontoret for voldsoffererstatning
Postboks 253, 9951 Vardø Telefon 78 98 95 00. Telefaks 78 98 95 10 E-post: post@voldsoffererstatning.no


(( Side 2 av 2: ))


De gis med dette anledning til å komme med uttalelse og gjøre Deres øvrige partsrettigheter gjeldende.

Frist for å inngi merknader settes til tre uker.


KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Tatiana Borgersen                         Frode Fredriksen
konsulent                                      saksbehandler

                (( + begge sine underskrifter, og stempel ))                                                 Kontoret for voldsoffererstatning side 2 av 2

---


(( Vedlegget, et hefte på 4 sider fra Statens Innkrevingssentral (SI): ))

(( V-Side 1 av 4: ))


Kontoret for voldsoffererstatning

Informasjon

om  

regress


(( V-Side 2 av 4: ))


Hva innebærer et vedtak om regress?

Regress er et krav om å få dekket et beløp man har betalt for en annen. Når Kontoret for voldsoffererstatning utbetaler erstatning til en skadelidt overtar staten kravet den skadelidte har mot den som har forårsaket skaden.

Selve innkrevingen er det Statens innkrevingssentral (Sl) som står for.

Når kan det kreves regress?

I praksis kreves det regress når straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Når det gjelder tapsposter retten har tatt stilling til, kreves det i praksis ikke regress for et høyere beløp enn det domstolen har fastsatt i forbindelse med straffesaken. Når det gjelder erstatningsposter retten ikke har tatt stilling til, kreves det imidlertid regress i henhold til det beløp som er utmålt av Kontoret for voldsoffererstatning. Sistnevnte gjelder også når retten ikke har tatt stilling til erstatningsspørsmålet i det hele tatt.

Ettergivelse

Det føres en streng praksis for ettergivelse av regressansvaret. Normalt ettergis ikke regresskrav ut fra søkers nåværende vanskelige økonomi, fordi situasjonen kan endre seg. Det er viktig at regress-pliktige har en dialog med Sl for å diskutere hensiktsmessige nedbetalingsordninger. Når det gjelder utvist skyld forholder både Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningsnemnda for voldsofre seg til det som fremkommer i dom eller forelegg.(( V-Side 3 av 4: ))


Om innkrevingen

Du kan ta kontakt med Sl for å diskutere hensiktsmessige nedbetalingsordninger. Dersom du allerede har en avtale om nedbetaling med Sl vil denne vanligvis fortsette å løpe. Et krav skal ikke betales to ganger. Dersom du har betalt inn en del av erstatningskravet til Sl, så trekkes dette beløpet fra når det kreves regress i sak om voldsoffererstatning.

Når ikke annet er fastsatt ved lov eller annen gyldig bestemmelse, har Sl rett til dekning i ethvert formuesgode som tilhører skyldneren på beslagstiden, og som kan selges, utleies eller på annen måte omgjøres i penger. Regresskrav kan inndrives ved trekk i lønn i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trenges til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand (se livsoppholdssatser for ut-leggstrekk m.v. på baksiden.)

Beslagsfrihet

Etter dekningsloven kan det ikke tas beslag i personlige eiendeler som klær, sko, innbo og andre nødvendige eiendeler.- - - - - - - - - - - - - - - -
Nærmere opplysninger:
Statens innkrevingssentral tlf. 75 14 93 00
www.statens-innkrevingssentral.no

Kontoret for voldsoffererstatning tlf. 78 98 95 00
www.voldsoffererstatning.no


- - - - - - - - - - - - - - - -

(( V-Side 4 av 4: ))


Livsoppholdssatser

Opplysninger om livsoppholdssatser som Sl bruker som grunnlag i sin saksbehandling.
Med livsopphold menes her utgifter til helt nødvendige vare og tjenester som: Mat og drikke, klær og sko, transport, strøm/ oppvarming, helsestell, TV-lisens, avis, telefon, innboforsikring, livsforsikring etc.


Livsoppholdssatser for utleggstrekk, skattemotregning o.l.
Månedlige beløp.

Livsoppholdssatser for voksne
Enslige:                                     7.427 kroner
Ektefelle/samboere samlet:        12.576 kroner
Ektefeller/samboere enkeltvis:     6.288 kroner


Livsoppholdssatser for barn
0-5 år                     6-10 år                   11-17 år
1.930 kroner           2.490 kroner           3.165 kroner

Livsoppholdssatser under ettergivelse, utenrettslige og rettslige gjeldsordninger. Månedlige beløp.

Livsoppholdssatser for voksne
Enslige:                                      10.169 kroner
Ektefelle/samboere samlet:           18.790 kroner
Ektefeller/samboere enkeltvis:        9.395 kroner

Livsoppholdssatser for barn
0-5 år                      6-10 år                   11-17 år
1.930 kroner            2.490 kroner           3.165 kroner


Gjelder med virkning fra og med 01.07.2010


---