-- 20111201-til-Politiet-Rettelse-og-k-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---  

RLH: Dette brevet avsendes pr. telefax og e-post torsdag 01.12. 2011.

Kopi til: Haugesund kommune (fax 52743252 og e-post hos@haugesund.kommune.no & NAV Forvaltning Sandnes (pr. post) og NAV Innkreving (fax 21051101 og e-post navi@nav.no.

   Til:
   Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, til Politi-anmeldelse nr. 11384062, 11059001, 11609087 - 5500/11-32, etc.
   
pr. fax 52868075 og e-post post.haugalandogsunnhordland@politiet.no. 

   Fra:
   Rune L. Hansen,
e-post: hunwww@online.no
   Tindeland,
   NO-5568 Vikebygd
                                  Dato: Torsdag 01. desember 2011, Vindafjord.

   Rettelse og konkretisering, til politi-anmeldelsen 

   Jeg henviser her særlig til mine siste brev til politiet og min politi-anmeldelse og norske myndigheter.
   Jeg får meget lite med svar eller reaksjon fra politiet. Unnlatenhetene er megetsigende, ulovlige og straffbare. Og jeg krever, hvilket jeg også tidligere har gjort oppmerksom på, også disse straffeforfulgt.
   Dette brevet er fra min side en rettelse og konkretisering av og til min politi-anmeldelse. En tilføyelse, men ingen reduksjon.

   Først rettelsen:
   I mitt brev 
20111126-til-NAV-Innkreving-og-Forvaltning-fra-RLH.html ( intern ), som også ble tilsendt politiet og politi-anmeldelsen, skrev jeg blandt annet følgende, at:
   "Her vil jeg også tilføye det faktum at ansatte i det såkalte barnevernet hverken har hatt omsorg for eller har sett Stauda 28.09. 2011 eller senere. Samtidig som jeg igjen refererer til hva jeg iøvrig her og i saken skriftlig overfor våre offentlige myndigheter har sagt og orientert om." 
   Rettelsen gjelder angående datoen 28.09. 2011 og Stauda. Jeg skulle der i brevet skrive noe mere om dette, men det ble glemt. (Feilen fremgår også av mitt brev datert 20.10. 2011 til politiet, som også ble tilsendt bl.a. NAV.)
   For å rette opp dette tilføyer jeg her nu følgende:
   Både politiet og ansatte i den kommunale barnevern-tjenesten i Haugesund så selvfølgelig Stauda sin kropp da de 28.09. 2011 kidnappet og fangeholdt henne. Det var da hun blandt annet hverken spiste eller drakk på tre døgn. 17.10. 2011 klarte Stauda å rømme fra fangenskapet og torturen, og de har ikke klart å kidnappe henne igjen, selv om de har prøvd.

   Poenget med dette er uansett at det er viktig straks å få stoppet disse og slike mennesker som kidnapper, fangeholder og utplyndrer barn.
   At de og med-skyldige er ansatt i den offentlige forvaltningen er en skjerpende omstendighet og understreker ytterligere alvoret i dette.
   Kidnapping, fangehold, tortur og utplyndring av barn har absolutt ingenting som helst med omsorg for barn å gjøre.
   Og er selvfølgelig og konkret både ulovlig og straffbart. Enda mere selvfølgelig i det her konkrete saks-komplekset.
   Mangel på kjennskap til eller forståelse av innholdet og bestemmelsene i Menneskerettsloven, Straffeloven og Norges Grunnlov er ingen adekvat unnskyldning i forhold til alt dette.

   For ordens skyld vil jeg her videre også konkretisere mere i forhold til hele politi-anmeldelsen, slik jeg inn innledningsvis sa.

   Barn og foreldre i Norge sine liv, årlig tusener eller ti-tusener, blir på det groveste ødelagt av ansatte i den offentlige forvaltningen.
   Applaudert og tilsiktet av den norske Arbeiderparti-regjeringen og dens med-spillere.
   De mest sentrale forbrytere, nøkkel-personer og nyttige "idioter" i disse uhyre grove justismord er ansatte dommere i rettsvesenet og i den offentlige såkalte barnevern-tjenesten.

   Fylkesnemnden er en ulovlig og kriminell virksomhet, likesom den offentlige såkalte barnevern-tjenesten. Det som i alminnelighet skjer der er hvitvasking av falsk dokumentasjon, kidnapping, fangehold og utplyndring av barn, pluss tortur, trakassering etc. i forhold til både barnet, foreldrene, besteforeldrene, familie og slekt. Alt og det meste motsatt gjeldende lov og rett i og for Norge. Det vil si motsatt både Straffeloven og Menneskerettsloven.

   En grotesk kriminell virksomhet som skjer i henhold til Arbeiderparti-regjeringens vilje. Også via falske dommere og kriminelle vedtak, dvs. kriminelle nøkkel-personer og nyttige "idioter" i rettsvesenet og den øvrige offentlige forvaltningen.

   Det grunn-falske såkalte "barnevernet" er et slags kvasi-politi (som arbeider utenfor og motsatt lov og rett) som sammen med falske dommere (og falske vedtak) er dette terror-regimets mest sentrale terror- og likviderings-enheter på grasrot-planet.

   De angriper og truer våre største, viktigste og kjæreste verdier, og får med en slik makt også mennesker til å si og å gjøre absolutt hva som helst for å beskytte disse verdier. Og er også et nyttig redskap i samfunnet for mennesker som ønsker hverandre vondt. Og for i skjul av alt dette å drepe, torturere, trakassere, utplyndre og til-intetgjøre hvem som helst. Og alt og det hele begraves i falsk dokumentasjon, propaganda og naivitet.
   Et politisk nyttig redskap for med terror, trusler, frykt, trakassering og tortur å opprettholde og å videreføre politisk makt.
   Unntakene, lotteri-vinnerne, jubler over "seieren" og får andre til å tro at det er håp og tross alt rettferdighet. Gir falske forhåpninger. Gir samtidig også gratis reklame og propaganda for terror-regimet. Hvilket det hele alt perverterer og ødelegger samfunnet og sivil-befolkningen ytterligere.

   De ansvarlige og skyldige i denne kriminelle virksomhet overskrider fullstendig sin myndighet og nekter samtidig inkludert i dette sivil-befolkningen reell tilgang til lov og rett.

   Jeg har i mine krav overfor norske myndigheter i min politi-anmeldelse konkret fremmet krav om hvordan disse forhold kan og må endres, for rettferdighet, lov og rett og demokrati.
   Sentralt i disse mine krav er at det blir realitet og virkelighet av at lov-brytere ansatt i den offentlige forvaltningen i henhold til lov og rett straffes for sine forbrytelser. Uten vil kriminelle fortsette å hærje sivil-befolkningen og samfunnet.

   Det er meget viktig og nødvendig at disse forbrytere straks og umiddelbart stoppes.
   Også fordi de skader, perverterer og ødelegger det norske samfunnet mere enn noe annet og noen andre.


   Avslutningsvis her vil jeg enda en gang efterspørre de pc-er og det annet som av politiet ble stjålet eller beslaglagt fra meg og mitt hjem under deres hus-inkvisisjon her hjemme 
28.09. 2011.
   Jeg krever både forklaring og dokumentasjon i forhold til dette og at det angjeldene straks tilbake-leveres eller eventuelt erstattes på rett og riktig vis.   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  (( + underskrift ))


   Torsdag 01.12. 2011, Vindafjord kommune


---