-- 20120319-til-FYn-fra-RLH.html       --- BREVENE ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- 

RLH:


Til: Norske myndigheter via Politiet, Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt - politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no og fax 52868075
og

Til Fylkesnemnda i Rogaland,
via advokat Tone Linn Thingvold

Fra:
Rune L. Hansen, Vindafjord kommune, Tindeland, 5568 Vikebygd
Dato: Mandag 19.03. 2012, Vindfjord

   Orientering og krav

   Dere og deres ansatte driver en grotesk kriminell, straffbar virksomhet og er fra min side politi-anmeldt for dette og begjært straffe-forfulgt for forbrytelser mot flere av Straffelovens paragrafer og mange av Menneskerettslovens (særlig EMKs og Barnekonvensjonens) bestemmelser og Norges Grunnlov (§ 110c), sammen med flere andre delaktige i den samme grov-kriminelle virksomhet. Deriblandt i den offentlige såkalte "barnevern-tjenesten" . Dette mitt brev inngår også i politi-anmeldelsen.
   Politi-anmeldt og begjært straffe-forfulgt for blandt annet delaktighet i kidnappinger av barn og fangehold og knebling av barn og tortur overfor barn, foreldre og besteforeldre og for menneske-handel og forbrytelser mot sivil-befolkningen, menneskeverdet og menneskeheten, inklusivt også overfor og mot meg og min familie.
   Fylkesnemdene i Norge, inklusivt den i Rogaland, har vært og er sentrale aktører i en grotesk grov-kriminell virksomhet.
   Også ansatte i og omkring den offentlige forvaltningen er underlagt lov og rett gjeldende i og for Norge.
   Min politi-anmeldelse og dens beviser, dokumentasjon og vitnesmål er meget omfattende og detaljert. Altfor omfattende til at jeg her kan oversende den på papir. Den inneholder også en stor mengde vitnesmål og dokumentasjon fra sivil-befolkningen i Norge. Dere finner det meste av den på Internettet, på følgende to linker, med indexer:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/Politi-anmeldelsene-Index.html
   Og:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/brevene-index.html

   Videre hvilkne forbrytelser og omstendigheter det angjelder fremgår fortløpende av politi-anmeldelsen.
   
   Jeg vil i dette brevet her nu også særlig gjøre oppmerksom på at de norske fylkesnemndenes virksom er en grov-kriminell virksomhet uten lovlig lov-hjemmel for sin virksomhet. Hvilket på forskjellige vis også fremgår av politi-anmeldelsen og dens dokumentasjon.
   Fylkesnemden er i forhold til sin virksomhet hverken en lovlig eller kompetent domstol eller tribunal. Og representerer hverken
en rettferdig eller lovlig rettergang.
   
Og er derfor en forbrytelse i forhold til EMK Art. 6, retten til en rettferdig rettergang.
   Og en forbryter-virksomhet i forhold til EMK Art 5, retten til frihet og sikkerhet.
   Og EMK Art 3, forbud mot tortur.
   Og EMK Art 7, ingen straff uten lov.
   Og EMK Art 8, retten til respekt for privatliv og familieliv.
   Og EMK Art 13, retten til et effektivt rettsmiddel.
   Og EMK Art 17, forbud mot misbruk av rettigheter.
   Og EMK Art 1, forpliktelse til å respektere menneskerettighetene.

   Dessuten fremgår av min politi-anmeldelse og dens dokumentasjon at fylkesnemnden i sin praksis også krenker
   EMK Art 9, tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, og
   EMK Art 10, ytringsfrihet, og
   EMK Art 14, forbud mot diskriminering, og

   EMK P1 Art 1, vern om eiendom, og
   EMK P1 Art 2, rett til utdanning, og

   EMK P4 Art 2, bevegelsesfrihet.

   Samtidig er altså fylkesnemdens virksomhet også grove forbrytelser i forhold til blandt annet flere av norske Straffelovens paragrafer, som fremgår av min politi-anmeldelse.

   Disse herover nevnte grove forbrytelser overfor meg og min familie og sivil-befolkningen i Norge har fylkesnemnden og dens ansatte mange delaktige i.
   Skyldige og delaktige er blandt annet og særlig den offentlige såkalte "barnevern-tjenesten" og mange av dens ansatte og mange andre ansatte i og omkring den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen.

   Mange delaktige og skyldige også ikke minst falske og ulovlige dommere. I for eksempel både domstolene og påtalemyndighetene.
   Forbrytelsene overfor meg og min familie er langt ifra enestående i så måte. Som også fremgår av politi-anmeldelsen og dens dokumentasjon.

   Dommere og andre ansatte i den offentlige forvaltningen som i stort monn ulovlig og straffbart forholder seg motsatt til lov og rett og som i stort monn ulovlig og straffbart dømmer og gjør vedtak og avgjørelser motsatt lov og rett.
   At dette og slikt av grov kriminell virksomhet også er styrt, tilsiktet og akseptert av mange i den politiske offentlige forvaltningen fremgår av min politi-anmeldelse.
   De er under lov og rett, men respekterer ikke lov og rett. De har makt og myndighet, men overskrider og misbruker og manipulerer sin makt og myndighet.

   Og også at de metodene som i alminnelighet brukes er grov-kriminelle. Trakassering, falsk dokumentasjon, etc.
   For eksempel blandt annet pervers omvendt bevis-byrde. At sivil-personen ilegges å motbevise kommunalt ansatt sin versjon av virkeligheten, og om det skjer ilegges det liten eller forvridd eller ingen betydning og defineres eller fremstår kommunens versjon som den eneste eller "sanne" i avgjørelsen, til tross for at det ofte og gjerne handler om spekulativ synsing, sladder, andre- og tredje-hånds-informasjon, etc.

   Og at hensikten har vært og er den motsatte av det "barnets beste" som de med falskhetens tunge har sagt. Hensikten har vært og er groveste sort kriminell virksomhet overfor barna og foreldrene. Så som kidnappinger, fangehold, tortur og utplyndringer.

   For ikke lenge siden stod følgende overskrift i en dags-avis:
   "På 10 år har barnevernet begått minst 52 grove seksuelle overgrep og mishandling av barn de har tatt fra foreldrene."
   Og en stats-advokat kommenterte med at: "dette er bare toppen av isfjellet."
   Og det har stats-advokaten altså mildt sagt rett i. Det er
bare enda så mye mye verre enn som så også. Og bare det å skille barn og foreldre fra hverandre innebærer tortur, utplyndring og uopprettelige ødeleggelser - og er i seg selv uhyre grove forbrytelser.

   Det er ganske enkelt praktisk og nyttig for grov-kriminelle i den offentlige (inklusivt politiske) forvaltningen både pr. sms å utnevne og å instruere embedsmenn, så som for eksempel dommere, som er i sentrale nøkkel-posisjoner i den offentlige forvaltningen, og nyttige "idioter".
   I det heletatt å kommandere, true eller premiere andre til å begå urett. For at disse og slike igjen skal si at de "gjorde bare jobben sin". Og sier seg selv ikke å ha hatt ansvar for eller visst hva de egentlig har gjort. Og for at den tilsiktede uretten skal forplante seg i ledd efter ledd.
   
   
Det er ganske enkelt praktisk og nyttig for Jens Stoltenberg og hans med-spillere i og utenfor Arbeiderparti-regjeringen å kunne velge fritt hvem de vil ha fjernet fra Norge - og når, og langt på vei hvordan. Og uten at noen forstår eller får vite hvorfor.
   Skal han få til dette er han avhengig av at ingen ser eller legger merke til hva som skjer. Og må derfor gjøre det samme med mange - for at ikke noen skal skjønne hvem han egentlig var ute efter å fjerne eller å til-intetgjøre. Det samme innenlands i forhold til såkalte "barnevern-saker" (og på noe mere skjult måte også i forhold til såkalte "barnefordelings-saker"). Ingen skal se eller forstå den egentlige grunnen til at noen forsvinner.
   Derfor må mange taes - hvilket også har flere andre nyttige funksjoner.
   Kvasi-politi eller kvasi-dommere i form av mere eller mindre skjulte terror- og utplyndrings- og likviderings-enheter, pent kledd i silke-dress ("barnevern", UDI, etc.) og de to tungers tale, med fritt spillerom i forhold til lov og rett, gjør nytten.
   Skal dette virke og være solid effektivt må også prestisjen være absolutt og tilnærmet omkring 100%. Og slik blandt annet er det også.
   Det er mange eksempler på "å ikke bli lagt merke til i vrimmelen av de mange". En tildekning av hensikten, av hva man vil oppnå eller er ute efter. Jo verre og mere dess falskere og mere kriminelt samfunnet via den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen er.

   Både å forbigå og å omfortolke lov og rett kan være effektive midler og metoder for å tjene penger eller å skjule forbrytelser eller å begå forbrytelser.
   At mange av politi-juristene og de andre i den norske påtalemyndigheten også er en slags meget mektige dommere og at de i et stort monn av alminnelighet nekter å straffe-forfølge eller retts-behandle grove forbrytelser overfor sivil-befolkningen i Norge, samt gir mere eller mindre ubegrunnede nektelser, og konkret hva og hvordan, er ikke bare interessant, men er også mere enn meget-sigende.
   Når mange nok vet om det og ser seg tjent med det blir mafia-virksomheten (og terror-regimet) desto verre. Og sivil-befolkningen mere og mere indoktrinert og pervertert - og maktesløs, undertrykt og ødelagt.

   Mine og andre sine undersøkelser gjennom lang tid har avdekket at en storpart av dommerne i norske domstoler hverken har signert sin dommer-forsikring slik det er lov-bestemt de skal eller avlagt sin dommer-ed eller embeds-ed slik det er lov-bestemt de skal. Å ikke ha gjort dette er både ulovlig og straffbart. Likevel forholder det seg slik. Og det forholder seg også slik med blandt annet dommerne i fylkesnemndene.
   Ikke så veldig overraskende for den som vet hvorfor.
   Dette med
manglende dommer-forsikringer og embets-ed har nu i lang tid gjennom-syret det norske rettsvesenet og den norske offentlige forvaltningen. Dette, til orientering, innebærer blandt annet at de vedtak og dommer disse har gjort er ugyldige nulliteter.
   Dokumentasjonen og bevisene for dette er omfattende. For en bra oversikt henviser jeg til følgende link på Internettet:
   
http://www.sakkyndig.com/lov/DF/do-beskr.html#33
   I praksis har andelen av disse falske dommere og dommer og vedtak vært så stor og gjennom-syrende det norske rettsvesenet og den offentlige forvaltningen at de har gjort og gjør det meste av alt slikt til nulliteter.
   Og altså også enda et uttrykk for en enda pågående mafia-virksomhet og et terror-regime.

   På bakgrunn av alt dette i mitt herværende brev og politi-anmeldelsen både ber jeg og gjør jeg krav overfor fylkesnemnd og politi og videre norske myndigheter, om umiddelbar gjenopprettelse og om at de krav jeg inntil nu har fremsatt i politi-anmeldelsen umiddelbart blir innfridd.

   Hva gjelder Stauda nu i første omgang, at hun umiddelbart uten noen som helst trusler eller vilkår settes fri og ikke blir forfulgt. Og at politi, fylkesnemnd og videre offentlige myndigheter effektivt og solid umiddelbart bidrar til at dette straks skjer. Og med en likså umiddelbar beklagelse overfor henne og meg.
   

   Hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Tindeland, mandag 19. mars 2012.


---