-- 20120326-fra-SI-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift, RLH:  Dette brevet ankom meg med posten onsdag 04.04. 2012.
En kopi av brevet, side 1 a 2, i jpg-format på følgende link:  
20120326-s1a2-fra-SI-til-RLH.jpg ( ekstern ) og side 2 a 2: 20120326-s2a2-fra-SI-til-RLH.jpg ( ekstern ).  


Fra:  
Statens Innkrevingssentral, 
Postboks 455, 
N-8601 Mo i Rana 

Til: 
Rune Leander Hansen 
Tindeland 
5568 VIKEBYGD 


   Vår referanse:  061255*****    Deres referanse:               Dato:  26.03.2012 


FAKTURA


Kravtype: Saksomkostninger i benefiserte saker Opprinnelig kravbeløp: kr 5 000,00
Ilagt av: Justis- og Politidepartementet Renter og gebyr: kr 0,00
Krav av dato: 25.01.2010 Udekket beløp: kr 5 000,00
Forfallsdato: 13.04.2012 Kravnummer: 20681010004013-

Kravet gjelder følgende faktura fra Justis- og Politidepartementet:

Saksnummer:
09-182138 ASD-GULA/1

Statens innkrevingssentral (S1) krever inn ovennevnte krav på vegne av Justis- og Politidepartementet.

Hvis kravet ikke stemmer med din oversikt, ber vi deg kontakte SI snarest. Gebyrer kan påløpe hvis du ikke betaler innen forfall.

Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ. BIC/SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bankkodenummer N016 4714 1000 167. Vennligst benytt KID-nummer som referanse ved innbetaling.

Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon.

Du kan kontakte oss på tlf.nr: 75 14 93 00.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KVITTERING
Innbetalt til konto
47141000167
Riv her.
Betalingsinformasjon
Beløp
NOK 5 000,00
Betalerens kontonummer
Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Blankettnummer
6829208325
GIRO
Underskrift ved girering
Betalingsfrist
r 13.04.2012
L J
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Betalt til
r
STATENS INNKREVINGSSENTRAL Postboks 455 8601 MO I RANA
j ~i
Belast konto
Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)
20681010004013-
Kroner
I Øre
Til konto
Blankettnummer
5000   00   < 5 > 4714 10 00167
<6829208325>
--- 
(( Baksiden, dvs. side 2 av 2: )) 


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198 
Postboks 455, 
N-8601 Mo i Rana 
-- Kontonummer 4714.10.00167. 
www.statens-innkrevingssentral.no 
E-post: firmapost@sismo.no 
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02
 

Hvordan betaler du? 
SIs kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. Mangler du KID, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

Betaling fra land utenfor Norge skal også gjøres til bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800. NO-9298 TROMSØ.  BIC/SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bank-kodenummer NOl6 4714 1000 167.

Hva gjør du hvis du ikke kan betale? 
Dersom du ikke kan betale kravet, må du kontakte oss. I mange saker kan vi innvilge avdragsordning eller betalingsutsettelse.

Du når oss på vår nettadresse www.statens-innkrevingssentral.no. Du kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om betalingsavtale.

Hva skjer hvis du ikke betaler? 
Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender vi én purring. Bøter purres to ganger. For bøter og trafikkgebyr påløper gebyr ved purring. *

Krav som ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du kan da få betalingsanmerkning **, samt at det kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i tilgodehavende skatt for enkelte kravtyper.

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn. 

Tvangsinnkreving 
Utleggstrekk i lønn eller trygd 
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter. Dersom du ikke betaler innen forfall, vil SI vurdere trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi pålegger din arbeidsgiver eller NAV å trekke et fast, månedlig beløp.

For at vi skal kunne beslutte et korrekt trekkbeløp, må du dokumentere inntekter og utgifter. Gjør du ikke dette, vil vi fastsette trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde et rimelig beløp til livsopphold.

Utleggspant og tvangssalg av eiendeler 

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr. 
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen. 

Klage 
Klage bør fremsettes skriftlig, og sendes til SI så snart som mulig. Du må begrunne klagen, og legge ved dokumentasjon som du mener har betydning for saken. SI tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger. Vi videresender klager som vi ikke har fullmakt til å behandle.

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Du kan klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt
- SIs saksbehandling
Klagefrist varierer fra sak til sak, og vil være opplyst i brev fra oss.

Dersom du ikke får medhold i klagen, kan du i noen tilfeller klage på nytt. SI sørger for at klagen blir videresendt til rett instans.

Har du gjeldsproblemer? 
Vi anbefaler deg å kontakte gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV har egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45 353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller NAV er gratis.

Dersom du er varig ute av stand til å betale, kan du søke om ettergivelse. SI deltar også i gjeldsordninger. Mer informasjon og søknadsblanketter finner du på vår nettside, eller du kan ta kontakt med oss.

Taushetsplikt 
SI har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan gi opplysninger til den eller de saken gjelder, eller til de som har gyldig fullmakt.

Fullmakt 
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt, kan opp-lysninger om en sak gis til andre enn skyldner. Fullmaktsskjema finner du på SIs nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.

--- --- ---    --- --- ---   --- --- ---


* Purregebyr og^tilleggsgebyr
   Purregebyret på bøter er 1/2 rettsgebyr ved første gangs purring. Ved andre gangs purring påløper ytterligere et rettsgebyr. Hvis vi ma purre på innbetaling for trafikkgebyr ilegges et tilleggsgebyr på 50% av det opprinnelige kravet.

** Betalingsanmerkning
     Dersom SI tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i utleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger fra denne basen.


--- --- ---    --- --- ---   --- --- ---

---
---