-- 20120514-trusler-fra-SI-til-RLH.html    

   RLH, 04.06. 2012:
   Tre forskjellige nye penge-krav og trusler i brev fra kidnapperne av barna, de falske dommerne, ankom meg med posten i dag (og antagligvis før helgen), med Statens Innkrevingssentral som avsender. De har så absolutt ikke tenkt å gi seg før de får avsluttet jobben sin som leie-mordere og draps-maskineri? Slik de bruker.
   Det ene brevet (dette) datert 14.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk i lønn/trygd" ( ekstern ).
   Det andre brevet datert 15.05. 2012 med overskriften "Vurdering av utleggstrekk" ( ekstern ).
   Det tredje brevet også datert 15.05. 2012, med overskriften "Varsel om tvangsfullbyrdelse", betalings-frist 05.06. 2012 ( ekstern ).
   Alle tre brevene med hilsen fra SI sin saks-behandler G. Krüger.
   De har alltids noen ansatt som konkurerer om å være frekkere og å ha mindre samvittighet enn de andre, som premieres med karriære. Uten ville de kanskje ikke ha valgt en slik jobb eller ikke lenge blitt værende i jobben.
   At alle brevene har tatt lang tid med posten i forhold til sin datering er neppe tilfeldig.
   Kopi av brevet inn-scannet, jpg-format:
   -- 20120514-trusler-fra-SI-til-RLH.jpg  ( ekstern ) -
   

---UFERDIG LAY OUT ENDA /

STATENS INNKREVINGSSENTRAL
postboks 455 • N-8601 mo i rana
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIII
0000000101220001000020
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD
Journalnummer: 1120590750
Vår referanse: 061255*****
Dato: 14.05.2012
VURDERING AV UTLEGGSTREKK I LØNN/TRYGD
Statens Innkrevingssentral (Sl) viser til dekningsloven § 2-7, som bestemmer at utleggstrekk kan tas der nettoinntekten overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av deg og din husstand.
Etter en vurdering av Innhentede opplysninger fra NAV, vil du Ikke ha tilstrekkelig igjen til nødvendig livsopphold dersom vi foretar utleggstrekk. På bakgrunn av dette har vi midlertidig stilt tvangsinnkrevlng i form av utleggstrekk I lønn eller trygd i bero.
Beslutningen er ikke til hinder for tvangslnnkreving I andre formuesgoder. Dette innebærer at du kan motta varsel om tvangsinnkreving, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-19.
Dersom kravet ikke blir betaii, vil du motta nytt varsel om utleggsforretning. Du må da fremlegge ny dokumentasjon for din økonomiske situasjon.
Du kan påklage avgjørelsen til Rana tingrett, som er klageinstans for Sis avgjørelser og handlemåte under tvangsfullbyrdelsen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16, jf. § 2-8. En eventuell klage sendes via Sl. Ved tingrettens behandling må du betale ett rettsgebyr som for tiden utgjør kr. 860,00. Tingretten vil informere deg om innbetaling av rettsgebyret.
Med hilsen
Statens Innkrevingssentral
G. Krüger saksbehandler tlf. 75 14 97 00
i /1
IRT-VURD


---