-- 20120813-fra-SI-Justis-dep-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet.


   
Brevet (forside og bakside) inn-scannet, pdf-format: 20120813-fra-SI-Justis-dep-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
   (( Kopi / avskrift av brevet, med uferdig lay-out / korrektur: ))


(( Side 1a2: ))

STATENS INNKREVINGSSENTRAL
www.sismo.no
Organisasjonsnummer 971 648 198RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD

FAKTURA
Kravtype: Saksomkostninger i benefiserte saker
Ilagt av: Justis- og Beredskapsdepartementet
Krav av dato: 21.06.2010
Forfallsdato: 03.09.2012
Kravet gjelder følgende faktura fra Justis- og Beredskapsdepartementet:
Saksnummer:
09-172387TVI-HAUG
0055680101270001000501
528
Dato: 13.08.2012
Vår referanse: 061255***** 
Opprinnelig kravbeløp:
Renter og gebyr:
Udekket beløp:
Kravnummer:
Statens innkrevingssentral (Sl) krever inn ovennevnte krav på vegne av Justis- og Beredskapsdepartementet.
Hvis kravet ikke stemmer med din oversikt, ber vi deg kontakte Sl snarest. Gebyrer kan påløpe hvis du ikke betaler innen
forfall.
Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800,
NO-9298 TROMSØ. BIC/SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bankkodenummer N016 4714 1000 167. Vennligst benytt
KID-nummer som referanse ved innbetaling.
Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon.
Du kan kontakte oss på tlf.nr: 75 14 93 00.
KVITTERING
Innbetalt til konto
47141000167
Riv her.
Betalingsinformasjon
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
Beløp
NOK 4 893,75
GIRO
Betalerens kontonummer
Underskrift ved girering
frist
Betalt til
kr 4 893,75
kr 0,00
kr 4 893,75
206810110041258
Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Blankettnummer
6830186413
Betalings- T Q3.09.2012
l_ J
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455
5568 VIKEBYGD
8601 MO I RANA
L
j
L
J
Belast
konto
Kundeidentifikasjon (KID)
Kroner
I Øre Til konto
Blankettnummer
206810110041258
4893
75 < 6 > 4714 10 00167
<6830186413>
Kvittering I
tilbake
(( Side 2a2: ))STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455, 8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198
Kontonummer 4714.10.00167
Hvordan betaler du?
Sis kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betalingsblankett ved
innbetaling. Mangler du KID, må du oppgi vår
referanse eller kravnummer som
betalingsinformasjon.
Betaling fra land utenfor Norge skal også gjøres til
bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ.
BIC/SWIFT-kode SNOWN022.
IBAN-bank-kodenummer NOl 6 4714 1000 167.
Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Dersom du ikke kan betale kravet, må du
kontakte oss. I mange saker kan vi innvilge
avdragsordning eller betalingsutsettelse.
Du når oss på vår nettadresse www.sismo.no. Du
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om
betalingsavtale.
Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender vi én purring. Bøter purres
to ganger. For bøter og trafikkgebyr påløper
gebyr ved purring. *
Krav sorn ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du
kan da få betalingsanmerkning **, samt at det
kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i
tilgodehavende skatt for enkelte kravtyper.
Sl sender cinmodning om soning på bøter vi ikke
har klart å kreve inn.
* Purregebyr og tilleggsgebyr
Purregebyret på bøter er 'A rettsgebyr ved første gangs
purring. Ved andre gangs purring påløper ytterligere et
rettsgebyr. Hvis vi ma purre på innbetaling for trafikkgebyr
ilegges et tilleggsgebyr på 50% av det opprinnelige kravet.
Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter.
Dersom du ikke betaler innen forfall, vil Sl
vurdere trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi
pålegger din arbeidsgiver eller NAV å trekke
et fast, månedlig beløp.
For at vi skal kunne beslutte et korrekt
trekkbeløp, må du dokumentere inntekter og
utgifter. Gjør du ikke dette, vil vi fastsette
trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde
et rimelig beløp til livsopphold.
Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta pant i din konto, fast eiendom
eller andre eiendeler. Det kan føre til
tvangsdekning eller tvangssalg for å få
oppgjort kravet. Det vil da påløpe
rettsgebyr.
Du har plikt til å gi Sl de opplysninger som er
nødvendig for tvangsinnkrevingen.
Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, og sendes til Sl
så snart som mulig. Du må begrunne klagen,
og legge ved dokumentasjon som du mener
har betydning for saken. Sl tar bare hensyn til
dokumenterte opplysninger. Vi videresender
klager som vi ikke har fullmakt til å behandle.
En klage har som hovedregel ikke
oppsettende virkning. Det betyr at
innkrevingen fortsetter selv om klagen er til
behandling.
www.sismo.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02
Du kan klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt
- Sis saksbehandling
Klagefrist varierer fra sak til sak, og vil være
opplyst i brev fra oss.
Dersom du ikke får medhold i klagen, kan du
i noen tilfeller klage på nytt. Sl sørger for at
klagen blir videresendt til rett instans.
Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV har
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45
353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller
NAV er gratis.
Dersom du er varig ute av stand til å betale,
kan du søke om ettergivelse. Sl deltar også i
gjeldsordninger. Mer informasjon og
søknadsblanketter finner du på vår nettside,
eller du kan ta kontakt med oss.
Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan
gi opplysninger til den eller de saken gjelder,
eller til de som har gyldig fullmakt.
Fullmakt
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt, kan
opp-lysninger om en sak gis til andre enn
skyldner. Fullmaktsskjema finner du på Sis
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv
** Betalingsanmerkning
Dersom Sl tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i
utleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger
fra denne basen.


---

---