-- 20120911-fra-SI-Justis-dep-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet  


   
Brevet inn-scannet, pdf-format: 20120911-fra-SI-Justis-dep-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
   (( Kopi / avskrift av brevet, med uferdig lay-out / korrektur: ))

(( Side 1a2: ))


STATENS INNKREVINGSSENTRAL
www.sismo.no
Organisasjonsnummer 971 648 198


RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD

SISTE VARSEL FØR TVANGSINNKREVING

Kravtype: Saksomkostninger i benefiserte saker
Ilagt av: Justis- og Beredskapsdepartementet
Kravnummer: 206810110041258
Krav av dato: 21.06.2010
Kravet gjelder følgende faktura fra Justis- og Beredskapsdepartementet:
Saksnummer:
09-172387TVI-HAUG
Statens innkrevingssentral (Sl) har ikke mottatt dekning for ovennevnte krav.
0055680101820001002021
2083
Dato: 11.09.2012
Vår referanse: 061255***** 
Opprinnelig kravbeløp: kr 4 89375
Renter og gebyr: kr 11,40
Udekket beløp: kr 4 905,15
Forfallsdato: 01.10.2012
Dersom du ikke betaler innen forfallsdato, vil kravet bli tvangsinnkrevd. Dette betyr at det kan tas utleggstrekk i lønn
eller trygd. Det kan også tas utleggspant i fast eiendom, bankkonti eller andre formuesgoder. I henhold til
rettsgebyrloven vil det påløpe rettsgebyr ved tvangsinnkreving, med mindre utlegget kan tas av Sl som særnamsmann.
Det vil også påløpe rettsgebyr ved tvangsrealisering av utleggspant.
Betaling fra land utenfor Norge skai gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800,
NO-9298 TROMSØ. SWIFT-kode SNOWN022. IBAN-bankkodenummer NO 16 4714 1000 167. Vennligst benytt KID-nummer
som referanse ved innbetaling.
Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon. Du kan kontakte oss på telefon nr. + 47 75 14 93 00.
KVITTERING
Innbetalt til konto
47141000167
Riv her.
Betalingsinformasjon
Betalt av
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD
Belast
konto
Beløp
NOK 4 905,15
Kundeidentifikasjon (KID)
Kroner I Øre
GIRO
Betalerens kontonummer
Underskrift ved girering
Betalt til
Betalings­
frist
Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Blankettnummer
6830375585
r 01.10.2012
L J
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455
8601 MO I RANA
Kvittering I
tilbake
Til konto
Blankettnummer
680000000007497
4905 15
< 4 > 4714 10 00167
<6830375585>
(( Side 2a2: ))


STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455, 8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198
Kontonummer 4714.10.00167
Hvordan betaler du?
Sis kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betalingsblankett ved
innbetaling. Mangler du KID, må du oppgi vår
referanse eller kravnummer som
betalingsinformasjon.
Betaling fra land utenfor Norge skal også gjøres til
bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ.
BIC/SWIFT-kode SNOWN022.
IBAN-bank-kodenummer N016 4714 1000 167.
Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Dersom du ikke kan betale kravet, må du
kontakte oss. I mange saker kan vi innvilge
avdragsordning eller betalingsutsettelse.
Du når oss på vår nettadresse www.sismo.no. Du
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om
betalingsavtale.
Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender vi én purring. Bøter purres
to ganger. For bøter og trafikkgebyr påløper
gebyr ved purring. *
Krav som ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du
kan da få betalingsanmerkning **, samt at det
kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i
tilgodehavende skatt for enkelte kravtyper.
Sl sender anmodning om soning på bøter vi ikke
har klart å kreve inn.
* Purregebyr og tilleggsgebyr
Purregebyret på bøter er V2 rettsgebyr ved første gangs
purring. Ved andre gangs purring påløper ytterligere et
rettsgebyr. Hvis vi ma purre på innbetaling for trafikkgebyr
ilegges et tilleggsgebyr på 50% av det opprinnelige kravet.
Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter.
Dersom du ikke betaler innen forfall, vil Sl
vurdere trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi
pålegger din arbeidsgiver eller NAV å trekke
et fast, månedlig beløp.
For at vi skal kunne beslutte et korrekt
trekkbeløp, må du dokumentere inntekter og
utgifter. Gjør du ikke dette, vil vi fastsette
trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde
et rimelig beløp til livsopphold.
Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta pant i din konto, fast eiendom
eller andre eiendeler. Det kan føre til
tvangsdekning eller tvangssalg for å få
oppgjort kravet. Det vil da påløpe
rettsgebyr.
Du har plikt til å gi Sl de opplysninger som er
nødvendig for tvangsinnkrevingen.
Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, og sendes til Sl
så snart som mulig. Du må begrunne klagen,
og legge ved dokumentasjon som du mener
har betydning for saken. Sl tar bare hensyn til
dokumenterte opplysninger. Vi videresender
klager som vi ikke har fullmakt til å behandle.
En klage har som hovedregel ikke
oppsettende virkning. Det betyr at
innkrevingen fortsetter selv om klagen er til
behandling.
www.sismo.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02
Du kan klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt
- Sis saksbehandling
Klagefrist varierer fra sak til sak, og vil være
opplyst i brev fra oss.
Dersom du ikke får medhold i klagen, kan du
i noen tilfeller klage på nytt. Sl sørger for at
klagen blir videresendt til rett instans.
Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV har
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45
353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller
NAV er gratis.
Dersom du er varig ute av stand til å betale,
kan du søke om ettergivelse. Sl deltar også i
gjeldsordninger. Mer informasjon og
søknadsblanketter finner du på vår nettside,
eller du kan ta kontakt med oss.
Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan
gi opplysninger til den eller de saken gjelder,
eller til de som har gyldig fullmakt.
Fullmakt
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt, kan
opp-lysninger om en sak gis til andre enn
skyldner. Fullmaktsskjema finner du på Sis
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.
** Betalingsanmerkning
Dersom Sl tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i
utleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger
fra denne basen.


---

---