-- 20121126-fra-SI-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet datert 26.11. 2012 ankom meg med posten fredag 07.12. 2012. (Har SI jukset med dateringen?)


   Brevet (2 sider) inn-scannet, pdf-format: - 20121126-fra-SI-til-RLH.pdf ( ekstern ) -   (( Kopi / avskrift av brevet: ))

(( side 1a2: ))

(( Strek-kode: )) 0055680101270001001420                
Fra:

STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
www.sismo.no
Organisasjonsnummer 971  648 198


Til:
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD

   Dato:  26.11.2012
   Vår referanse:  061255*****VURDERING AV UTLEGGSTREKK

Statens innkrevingssentral  (Sl) har på bakgrunn av mottatte opplysninger  midlertidig stilt tvangsinnkreving i form av utleggstrekk i lønn eller trygd i bero.

Dekningsloven  § 2-7 bestemmer  at utleggstrekk kan tas i den utstrekning nettoinntekten overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren  og skyldnerens  husstand.

I dette  tilfellet finner vi at du ikke vil ha tilstrekkelig igjen til nødvendig livsopphold hvis vi igangsetter  utleggstrekk.

Med  mindre kravet  blir oppgjort vil Sl etter rimelig tid beramme ny utleggsforretning for å se om din økonomiske situasjon har endret seg til det bedre. Du må da fremlegge  ny relevant  dokumentasjon  for eventuell  fastsettelse av trekkrate.

SI gjør oppmerksom på at vedtaket  ikke er til hinder for tvangsinnkreving  i andre  formuesgoder.

Avgjørelsen kan påklages til Rana .tingrett, jf. tvfbl. §5-16. En eventuell  klage sendes via Sl. Ved tingrettens klagebehandling  påløper ett rettsgebyr, se baksiden av dette  brev  for gebyrets størrelse. Tingretten vil evt. informere deg  om innbetaling av rettsgebyret.


Med  hilsen
Statens  innkrevingssentral

saksbehandler: G. Kruger
telefon: 75 14 97 00
(( s2a2: ))


   STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
   Postboks 455, 8601 Mo  i Rana. Organisasjonsnummer  971 648 198
   Kontonummer 4714.10.00167
   www.sismo.no
   E-post: firmapost@sismo.no
   Tlf.  75 14 90 00. Fax.  75 15 55 02


Hvordan betaler  du?
Sis kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betalingsblankett ved
innbetaling. Mangler du KID, må du oppgi vår
referanse eller kravnummer som
betalingsinformasjon.

Betaling fra land utenfor Norge skal også gjøres til
bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ.
BIC/SWIFT-kode SNOWN022.
IBAN-bank-kodenummer  NO 16 4714 1000 167.

Hva  gjør du hvis du ikke kan  betale?
Dersom du ikke kan betale kravet, må  du
kontakte oss. I mange saker kan vi innvilge
avdragsordning  eller betalingsutsettelse.

Du når oss på vår nettadresse www.sismo.no. Du
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om
betalingsavtale.

Hva  skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender vi én  purring. Bøter purres
to ganger. For bøter og trafikkgebyr påløper
gebyr ved purring. *

Krav sorn ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du
kan da få betalingsanmerkning **, samt at det
kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i
tilgodehavende skatt forenkelte  kravtyper.

Sl sender anmodning om soning på bøter vi ikke
har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter.
Dersom du ikke betaler innen forfall, vil Sl
vurdere trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi
pålegger din arbeidsgiver eller NAV å trekke
et fast, månedlig beløp.

For at vi skal kunne beslutte et korrekt
trekkbeløp, må du dokumentere inntekter og
utgifter. Gjør du ikke dette, vil vi fastsette
trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde
et rimelig beløp til livsopphold.

Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
SI kan også ta  pant i din konto, fast eiendom
eller andre eiendeler. Det kan føre til
tvangsdekning eller tvangssalg for å få
oppgjort kravet. Det vil da  påløpe
rettsgebyr.

Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er
nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, og sendes til SI
så snart som mulig. Du må begrunne klagen,
og legge ved dokumentasjon som du mener
har betydning for saken. SI tar bare hensyn til
dokumenterte opplysninger. Vi videresender
klager som vi ikke har fullmakt til å  behandle.

En klage har som hovedregel  ikke
oppsettende virkning. Det betyr at
innkrevingen fortsetter selv om klagen er til
behandling.

Du kan klage  på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt
- SIs saksbehandling

Klagefrist varierer fra sak til sak, og vil være
opplyst i brev fra oss.

Dersom du ikke får medhold i klagen, kan  du
i noen tilfeller klage på nytt. SI sørger for at
klagen blir videresendt til rett instans.

Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler  deg å kontakte
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV  har
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45
353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller
NAV  er gratis.

Dersom  du er varig ute av  stand til å betale,
kan du søke om ettergivelse. SI deltar også i
gjeldsordninger. Mer  informasjon og
søknadsblanketter finner du på  vår  nettside,
eller du-kan ta kontakt med  oss.

Taushetsplikt
SI har  taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan
gi opplysninger til den eller de saken gjelder,
eller til de som har gyldig fullmakt.

Fullmakt
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt, kan
opp-lysninger om en sak gis til andre  enn
skyldner. Fullmaktsskjema  finner du på  SIs
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.

--- --- ---
* Purregebyr  og tilleggsgebyr
Purregebyret på bøter er 14 rettsgebyr ved første gangs
purring. Ved andre gangs purring påløper ytterligere et
rettsgebyr. Hvis vi må purre på innbetaling for traflkkgebyr
ilegges et tilleggsgebyr på 50% av det opprinnelige kravet.

**  Betalingsanmerkning
Dersom SI tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i
utleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger
fra denne  basen.


---