-- 20130115-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet ankom meg med posten onsdag 16.01. 2013.


   Brevet, inn-scannet, pdf-format:
   20130115-fra-Skatteoppkreveren-Vindafjord-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    (( Brevet, avskrift - med uferdig korrektur / lay-out: ))


Fra:
Skatteoppkreveren i  Vindafjord
Rådhuset
5580 ØLEN

Til:
Rune Leander  Hansen
5568 VIKEBYGD

U.off. Offvl. § 13

Skatteoppkreveren i  Vindafjord
Rådhuset
5580 ØLEN
Telefonnr/faksnr:  53656565/53656566
Org.nr:  990 490 406
Bankkonto skatt:  6345.06.11605
I BAN nummer:  N037  634 5 06 11 605
BIC:  NDEANOKK
E-post adresse:
Dato:
F.nr/org.nr:
Saksnr:
Kontakt:
KID:
15.01.2013
061255 *****
13000013
John Sofus Grimas (53 65 65 12)
7901161557640000411
(brukast ved betaling)

Varsel om tvangsinnfordring og trekk i lønn
Fylgjande forfalne krav er ikkje betalt:
Krav  År/termin  Forfall  Opphavleg sum  Betalt  Å  betale
Restskatt,  person  2010  07.09.2011  4 139  217  3  922
Restskatt,  person  2010  12.10.2011  4 140  0  4  140
Utrekna  forseinkingsrenter:  939
Sum  9 001
Dersom kravet ikkje  blir betalt innan 14 dagar, vil vi setje i verk tvangsinnfordring i form av utleggstrekk og/eller utleggspant. Ved utleggspant vil De bli belasta med kr 1 591 i gebyr.
Utleggstrekk blir eventuelt gjort gjeldande i dei trekkpliktige ytingane Dykkar frå:
993 111 031 Nav Regnskap Pensjon
Postboks 6600 Etterstad
0607 OSLO
Trekket  utgjer 10 %  av alle trekkpliktige ytingar.
Vi gjer merksam på at utleggstrekk og utleggsforretningar vil bli registrerte som betalingsmerknad.
For å fastsetje trekket har vi innhenta opplysningar frå likninga og arbeidsgivar-/ arbeidstakarregisteret.
Trekket er vurdert opp mot dekningslova § 2-7, dvs. kva som på rimeleg vis trengst for å underhalde
husstanden Dykkar.

Det  er viktig at De gir tilbakemelding seinast innan 14 dagar om det er gjort gjeldande andre trekk, og/eller om inntekstforholda Dykkar er endra. Har De andre arbeidsgivarar eller mottek andre ytingar, ber vi om opplysningar om dette og kor mykje De mottek per  månad.

Ver venleg å nytte svarslippen.

Vi gjer merksam på at forseinkingsrente vil bli rekna frå forfall til betaling skjer. For opplysning om rentesatsane viser vi til www.skatteetaten.no eller til  skatteoppkrevjaren.
,  skstteoppkreyaren
JohlAfSl  Grimas
S a5§§6f»ler Rune Leander  Hansen
5568 VIKEBYGD
Dato:  15.01.2013
F.nr/org.nr:  061255 37993
Saksnr:  13000013
Kontakt:  John Softis Grimas (53 65 65 12)
KID:  7901161557640000411
(brukast ved betaling)
Kvittering
Innbetalt til konto  Beløp  Betalerens kontonummer  Blankettnummer
Riv her  6345.06.11605  9 001,00  6878658982   R i v h e r
Betalingsinformasjon   GIRO   Betalings-  T  ~I
frist  |^  _j
Underskrift  ved  girering
r   - i
r
Betalt av
Rune  Leander  Hansen
5568  VIKEBYGD
L
Betalt til
Skatteoppkreveren  i Vindafjord
Rådhuset
5580  ØLEN
J
i
GIRO
L  J  L
Kvittering
tilbake
_
Belast
konto
Kvittering
tilbake
Kundeidentifikasjon (KID)  Kroner  I   Øre I  Til  Konto  Blankettnummer
7 9 0 1 1 6 1 5 5 7 6 4 0 0 0 0 4 1 1  9001  00  <  0  >  6345  06  11605  < 6 8 7 8 6 5 8 9 8 2  > Skatteoppkreveren  i Vindafjord
Rådhuset
5580  ØLEN
Opplysningar om inntekt og  formue
Namn:  F.nr:
Adresse:
Postadresse:
Tlf. arbeid:  Tlf. privat:  Mobil:
Sivilstand:  Arbeidsgjevar:
Ektefelle/sambuars  namn:
F.nr:
Forsørgingsplikt  barn:  •  •  •
0-5 år  6-10 år  11-17 år
Inntekter per  månad
Inntektstype  Eigen  Ektefelle/sambuars  Vedlegg nr
Brutto inntekt
- Skattetrekk
Sum netto inntekt
+ Barnetrygd
+  Kontantstøtte
+ Barns inntekt
+ Andre inntekter
Sum  inntekter
Faste utgifter  per  månad
Bustadutgifter  pr månad
Husleige/fellesutgifter
Bustadlån per  månad
Straum/brensel
Kommunale avgifter
Bustad/Innbuforsikring
Sum  bustadutgifter
Andre faste utgifter  pr månad
Reiseutgifter  til arbeid
Diverse (TV-lisens, aviser, kontingentar etc)
Sum  andre  utgifter
Sum faste utgifter  pr månad Bankinnskott
Namn på banken  Kontonummer  Saldo/innskott
Andre opplysningar som kan ha noko å seie for saka
Eg/vi stadfestar at dei gitte opplysningane er riktige og fullstendige.
Eg/vi er innforstått med at saksbehandlar kan kontrollere alle opplysningar og eventuelt kontakte
arbeidsgivar.
Stad  Dato
Namn (underskrift)  Ektefelle/sambuar (underskrift)


---