-- 20130429-til-Skatteetaten-og-Politiet-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes pr. fax og e-post, mandag 29.04. 2013. Inngår i politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.
   Til:
   Skatteetaten,
   pr. fax 77689778 & e-post: skattnord@skatteetaten.no  
(Postboks 4305, 8608 Mo i Rana) 
   & 
   Skatteoppkreveren Vindafjord, & Vindafjord kommune-styre, 
   pr. fax 53656566 & e-post: 
 postmottak@vindafjord.kommune.no
  
   & 
   Politiet, Haugaland og Sunnhordland politi-distrikt, til politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. 
    pr. fax 52868075 & e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  

   Fra:
   Rune L. Hansen, (e-post: hunwww@online.no)
   Tindeland, 5568 Vikebygd


   Dato: mandag 29. april 2013.

   Endringer og opplysninger til selvangivelsen 2012

   Jeg hverken har hatt eller har andre inntekter enn min trygd.
   For år 2012 fikk jeg mindre enn kr. 15.000,- netto utbetalt pr. måned som min trygd. Det vil si mindre enn kr. 180.000,- for hele året 2012.
   Dette er altså meget langt unna hva Skatteetaten beskriver i sin "Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2012" for meg.

   Og det er anslagsvis minst 10.000,- kr. pr. måned - og kr. 120.000,- pr. år - mindre enn jeg trenger for å kunne leve og å overleve og enn jeg tidligere har hatt.
   Årsakene til dette er flere og jeg nevner her de mest adekvate og viktige.
   Årsak 1:
   At ansatte i Skatteetaten har trukket mere skatt enn lovlig og berettiget. Hvilket er straffbart og jeg har politi-anmeldt. Jeg henviser for eksempel særlig til Straffelovens § 123 og § 111, og til Menneskerettslovens § 3 og 4, V4,
ICESCR, Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art 11 punkt 1 og Art 5, og til Sosialtjenestelovens § 1. Menneskerettene kommer til anvendelse på all myndighetsforvaltning. Etter forarbeidene (lovgivers forståelse) retter menneskerettene seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.
   Årsak 2:
   At ansatte i NAV ulovlig, uberettiget og straffbart har trukket og fortsatt trekker penger fra trygden min. Hvilket også er politi-anmeldt av meg, i samme politi-anmeldelse. Jeg henviser til politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32 innlevert blandt annet Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt. Saken er fortsatt til behandling hos og enda ubesvart av Statsadvokaten. Skatteetaten er av meg skriftlig også informert om disse forhold, blandt annet i mitt brev datert 10.04. 2012 til Skatteetaten. Brevet, med linker til videre informasjon, befinner seg offentliggjort på følgende Internet-link:
    http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/
BREVER-2012/20120410-til-Skatteetaten-fra-RLH.html

   Mine barn er fortsatt kidnappet og fangeholdt, og jeg ulovlig og straffbart blandt annet fratatt retten til familie-liv, økonomisk liv, sosialt liv, rettsvern, osv. Det meste av livets rett og rettigheter, lov og rett. Og mine barn meget forskjellig.

   Delaktige og skyldige ansatt i NAV, og også i Skatteetaten, har inntil nu, som fremgår av politi-anmeldelsen og min korrespondanse både med NAV og Skatteetaten, premiert dette og i det heletatt ytterligere forurettet meg og mine barn.

   Ansatte i NAV blandt annet ved å overføre storparten av barnetillegget i trygden min til ektefelle Trude Monica Hansen, som har vært og er delaktig i kidnappingen og fangeholdet av mine barn, samt i falsk familiestand og flere forbrytelser.
   De har altså fullstendig mot min vilje og med katastrofale konsekvenser ulovlig og straffbart brukt, og bruker, mine penger til kriminell virksomhet.
   At visse ansatt i Skatteetaten dessuten og i tillegg blandt annet trekker meg i skatt for disse pengene som har vært og er fra-stjålet meg, samt later som om så ikke er tilfelle, er selvfølgelig også en grov forbrytelse. Og er samtidig blandt annet delaktighet og skyld i den politisk organiserte kriminalitet min politi-anmeldelse omhandler.

   Iøvrig har blandt annet også Skatteoppkreveren Vindafjord vært delaktig i dette, også med ulovlige, straffbare inngrep i trygden min og i mitt og mine barns og min families liv.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,  (( + underskrift ))

   Mandag 29. april 2013.


---
---