-- 20130430-nye-trusler-fra-SI-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH:
Dette brevet datert 30.04. 2013 ankom meg med posten tirsdag 07.05. 2013.


   Brevet (3 sider) inn-scannet, pdf-format: 20130430-nye-trusler-fra-SI-til-RLH.pdf ( ekstern ) -
    & - konvolutten det kom i ( ekstern ).   (( Kopi / avskrift av brevet, med uferdig oppsett / lay-out: ))

(( side 1a3: ))

1999      
               
(( Strek-kode: )) 0055680202990000001797                
Fra:
STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
www.sismo.no
Organisasjonsnummer 971 648 198

Til:
RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD

   Dato:  30.04.2013
   Vår referanse:  061255*****VARSEL OM TVANGSFULLBYRDELSE

Se vedlegg for detaljspesifikasjon.
Sum udekket beløp:  NOK 36 921,54
°   Beløp som forfaller til betaling:  NOK 36 921,54
°   Forfallsdato:  21.05.2013

De varsles med dette om at gjelden vil  bli tvangsfullbyrdet dersom den ikke blir betalt innen forfall.

Dette medfører at gjelden vil bli tvangsinnkrevd ved  bl.a. trekk i arbeidslønn/trygd eller utlegg  (pant)  i løsøre/fast
eiendom. Vi gjør oppmerksom på at det kan påløpe betydelige rettsgebyrer ved tvangsinnkreving.

Se forøvrig informasjon angående betaling m.v. på  baksiden av dette brev.

Med hilsen
Statens innkrevingssentral
saksbehandler: G. Krüger
telefon: 75  14 97 00

--- 


KVITTERING Dette er en gyldig giro på hvitt papir.
Innbetalt til  konto Beløp B etalerens  kontonum m er B lankettnum m er
47141000167 NOK 36 921,54 6830093952
Riv her. Riv her.
Betalingsinformasjon GIRO  Betalings-         
frist
r  21.05.2013  n
L   J
IO
o
o
<N
0
1
c
a>
u>
Underskrift ved girering
r n
(0
a
c
a>
je
c
CA
C
a>
Betalt av
r RUNE  LEANDER  HANSEN
i
L  -i
Betalt til
rSTATENS INNKREVINGSSENTRAL
2
v> TINDELAND Postboks 455
00
to
u_
O
5568 VIKEBYGD 8601  MO I  RANA
5
L
\
j L j
Belast
konto
Kvittering  I
tilbake
Kundeidentifikasjon (KID) Kroner løre  I  Til konto Blankettnummer
917579953200004 36921 54  <  2  >  4714  10  00167 <6830093952>

---

(( side 2a3: ))

STATENS  INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455, 8601  Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971  648  198
Kontonummer 4714.10.00167
www.sismo.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02

Hvordan betaler du?
SIs kontonummer er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt betalingsblankett ved
innbetaling. Mangler du KID, må du oppgi vår
referanse eller kravnummer som
betalingsinformasjon.
Betaling fra land utenfor Norge skal også gjøres til
bankkontonummer 4714.10.00167, Sparebank 1
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ.
BIC/SWIFT-kode SN0WN022.
IBAN-bank-kodenummer NO 16 4714 1000  167.
Hva  gjør du hvis du ikke kan betale?
Dersom du ikke kan betale kravet, må du
kontakte oss. I mange saker kan vi innvilge
avdragsordning eller betalingsutsettelse.
Du når oss på vår nettadresse www.sismo.no. Du
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om
betalingsavtale.
Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste saker sender vi én purring. Bøter purres
to ganger. For bøter og trafikkgebyr påløper
gebyr ved purring. *
Krav som ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du
kan da få betalingsanmerkning **, samt at det
kan påløpe rettsgebyr. Vi kan også motregne i
tilgodehavende skatt for enkelte kravtyper.
Sl sender anmodning om soning på bøter vi ikke
har klart å kreve inn.
Tvangsinnkreving
Ufleggstrekk I lønn eller trygd
Du vil få et varsel før tvangsinnkreving starter.
Dersom du ikke betaler innen forfall, vil Sl
vurdere trekk i lønn eller trygd. Det betyr at vi
pålegger din arbeidsgiver eller NAV å trekke
et fast, månedlig beløp.
For at vi skal kunne beslutte et korrekt
trekkbeløp, må du dokumentere inntekter og
utgifter. Gjør du ikke dette, vil vi fastsette
trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde
et rimelig beløp til livsopphold.
Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta pant i din konto, fast eiendom
eller andre eiendeler. Det kan føre fil
tvangsdekning eller tvangssalg for å få
oppgjort kravet. Det vil da påløpe
rettsgebyr.
Du har plikt til å gi Sl de opplysninger som er
nødvendig for tvangsinnkrevingen.
Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, og sendes til Sl
så snart som mulig. Du må begrunne klagen,
og legge ved dokumentasjon som du mener
har betydning for saken. Sl tar bare hensyn til
dokumenterte opplysninger. Vi videresender
klager som vi ikke har fullmakt til å behandle.
En klage har som hovedregel ikke
oppsettende virkning. Det betyr at
innkrevingen fortsetter selv om klagen er til
behandling.
Du kan klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for dette
- utleggtrekket eller størrelsen på dette
- utleggspantet eller valg av utleggsobjekt
- Sis saksbehandling
Klagefrist varierer fra sak til sak, og vil være
opplyst i brev fra oss.
Dersom du ikke får medhold i klagen, kan du
i noen tilfeller klage på nytt. Sl sørger for at
klagen blir videresendt til rett instans.
Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte
gjeldsrådgiveren i din kommune. NAV har
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45
353. Hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver eller
NAV er gratis.
Dersom du er varig ute av stand til å betale,
kan du søke om ettergivelse. Sl deltar også i
gjeldsordninger. Mer informasjon og
søknadsblanketter finner du på vår nettside,
eller du kan ta kontakt med oss.
Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan
gi opplysninger til den eller de saken gjelder,
eller til de som har gyldig fullmakt.
Fullmakt
Dersom vi mottar skriftlig fullmakt, kan
opp-lysninger om en sak gis til andre enn
skyldner. Fullmaktsskjema finner du på Sis
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.
* Purregebyr og tilleggsgebyr
Purregebyret på bøter er '/2 rettsgebyr ved første gangs
purring. Ved andre gangs purring påløper ytterligere et
rettsgebyr. Hvis vi ma purre på innbetaling for trafikkgebyr
ilegges et tilleggsgebyr på 50% av det opprinnelige kravet.
** Betalingsanmerkning
Dersom Sl tar utleggpant eller -trekk, vil opplysningene registreres i
utleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger
fra denne basen.

---

(( side 3a3: ))
                                                                      2000

                                          (( strek-kode: )) 0055680202990000001797


  ummer:
2000010001032-
20681010004013-
206810110041258
206810110041711
20681011004172-
206810111000113
Kravtype:
Saksomkostninger i benef
Saksomkostninger i benef
Saksomkostninger i benef
Saksomkostninger i benef
Saksomkostninger i benef
Saksomkostninger i benef
Opprinnelig
kravbeløp:
NOK 1  000,00
NOK 5 000,00
NOK 4 893,75
NOK  18 356,25
NOK 3 000,00
NOK 3 000,00
Udekket
renter/gebyr:
NOK 42,56
NOK 416,68
NOK 253,06
NOK 777,29
NOK  127,36
NOK 457,11
Udekket beløp:
NOK 640,04
NOK 5 416,68
NOK 5  146,81
NOK  19  133,54
NOK 3 127,36
NOK 3 457,11


---