-- 20130611-til-SI-Politiet-og-flere-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
tirsdag 11.06. 2013 kun (av ressurs-mangel) pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.


   
Til:
Statens Innkrevingssentral (SI),
pr.
e-post: firmapost@sisma.no  
& Politiet, via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt, pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
& Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ
& Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2
& Spesialenheten for politisaker, pr. e-post: post@spesialenheten.no
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD


    Dato: tirsdag 11.juni 2013, Tindeland.

   Jeg henviser til min politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, og til dommer og avgjørelser og dokumentasjon i saken, og til brevene til og fra mottagerne av dette brev. Kronologisk oversikt over alt dette er tilgjengelig på Internettet på linkene øverst i dette brev.

   En av flere foranledninger til dette mitt brev nu er et brev datert 23.05. 2013 jeg mottok fra SI ( ekstern ), som krever meg for 50.000,- kr. på vegne av domstolen, pluss Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning med referanse til denne saken som fra min side blandt annet er politi-anmeldt.

   Penge-kravet overfor meg er et av mange fra den samme politiske mafiaen og har basis i at jeg om min familie av disse har vært angrepet og forfulgt og at mine barn 03.04. 2008 ble kidnappet, fangeholdt og torturert - og er det enda. Angrepene og forbrytelsene overfor oss fra disse har lenge og siden pågått kontinuerlig. Hvilket fremgår av min politi-anmeldelse. Og også at penge-kravene er uberettigede og ulovlige og er ytterligere trakassering, terror og utplyndring - tilsiktet og bevisst som grove forbrytelser fra disse sin side.
   
   Penge-kravene i denne saken baserer seg på ulovlige, grovt kriminelle dommer og avgjørelser. Dette også er fra min side politi-anmeldt. Politi-anmeldelsen er enda til behandling hos Statsadvokaten / Riksadvokaten og er enda ubesvart. Dommer og avgjørelser i saken er blandt annet også derfor ikke rettsgyldige. Berettigede eller lovlige penge-krav overfor meg i denne saken er også derfor ikke tilstedeværende.

   Alt dette og hele saken kan jeg gjøre nærmere rede for om ønskelig eller nødvendig, samtidig som jeg igjen henviser til min politi-anmeldelse.

   For her kort å belyse dette noe gjengir jeg følgende fra mine offentlige Dagboks-notater (og min Facebook-profil på Internettet):

---
---

   Rune L. Hansen, 09.06. 2013:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10200277196987331

   Er et menneske skyldig og en dom rett og rettskraftig når den er endelig avsagt?

   Nei, ikke nødvendigvis og aller minst i dagens Norge hvor rettsvesenet er gjennom-korrupt.
   Et menneske er ikke nødvendigis skyldig eller en dom rett og rettskraftig fordi om den er endelig avsagt.
   Det er flere grunner til dette og flere måter å forholde seg til det på.

   Var f.eks. ikke domstolen lovlig? Eller var dommerne kriminelle og dommen ulovlig?
   I så tilfelle var dommen en nullitet og kan og skal dommerne politi-anmeldes, straffe-forfølges og dømmes.
   Det er hver enkelt pluss offentlige myndigheter sitt ansvar, oppgave og plikt at så skjer. Å unnlate dette kan innebære straffe-ansvar.

   Mange av lovens paragrafer kan være aktuelle i så måte. For eksempel Straffelovens paragraf 110:
   "En Dommer, et lagrettemedlem eller et skjønnsmedlem, der som saadan handler mod bedre Vidende, straffes med Fængsel indtil 5 Aar. / Har han derved bevirket eller medvirket til, at nogen urettelig fældes i Straf eller større Straf end fortjent, straffes han med Fængsel i mindst 2 Aar. / Er paa Grund af Forbrydelsen Dødsstraf fuldbyrdet eller Frihedsstraf udstaaet i mere end 5 Aar, kan Fængsel inntil 21 år anvendes."
   Og for eksempel Straffelovens § 123:
   "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   I tillegg kan flere forhold være rett eller nødvendig å gjennomføre. For eksempel riksrett, eller gjenopptagelse, eller EMD (Europeiske Menneskretts Domstolen) i mangel av eller tillegg til nasjonal Menneskerettsdomstol. Eller for eksempel også ICC (International Criminal Court / Internasjonal Kriminal Domstol).
  
   Mange misforstår Grunnlovens § 90, hvor følgende er lov-bestemt: "Høiesterets Domme kunne i intet Tilfælde paaankes. / Grlbest. 6 mars 1914."
   Et menneske er ikke nødvendigis skyldig eller en dom rett og rettskraftig fordi om den er endelig avsagt.
   Men det er viktig og nødvendig at en forholder seg rett til det.

   *

   Svein Henriksen:
   Kanskje ikke så mye korrupsjon, heller faglig udyktighet og feigskap.

   Rune L. Hansen:
   Om så hadde vært, Svein Henriksen, så er det uansett samme slags forbrytelser mot samme lovens paragrafer - som skal og må straffe-forfølges og dømmes i henhold til loven. Faglig udyktighet og annet kan være både formildende og skjerpende eller frifinnende omstendigheter, men det er uansett samme slags forbrytelser mot samme lovens paragrafer - som skal og må straffe-forfølges og dømmes i henhold til loven. Uten vil det være og er det fritt frem for grov kriminalitet i regi av politikere, dommere og andre ansatt i og omkring den offentlige forvaltningen - noe som altså og med rette klart og utvetydig er motsatt lov og rett.

   Rune L. Hansen:
   Og hva enn årsaken til uretten er så lar den seg ikke stoppe uten respekt for lovlig og reell lov og rett. Uten at den i åpenhet straffe-forfølges og dømmes i henhold til lov og rett mister lov og rett sin betydning og fremmedgjøres og perverteres hele sivil-befolkningen for lov og rett. Og det er jo faktisk det som har skjedd.

   Per Vidar Johansen:
   Bra innlegg Rune

  
---
---

   
   Hilsen fra

   Rune L. Hansen, 

   Tirsdag 11.06. 2013, Vikebygd, Vindafjord kommune.


---