-- 20130625-til-Politi-anmeldelsen-og-NAV-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern --- NAV-brevene-index.html ( ekstern -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
tirsdag 25. juni 2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Tirsdag 25. juni 2013, Tindeland


   Nytt, kortere brev til politi-anmeldelsen, og til bl.a. NAV

   Jeg henviser igjen til våre brever og til min politi-anmeldelse.


   Dette er enda et brev til politi-anmeldelsen og bl.a. NAV. Nu mere kortfattet, sammenfattet og konsist enn mine forrige brev til NAV i politi-anmeldelsen.

   Mine barn er fortsatt kidnappet og fangeholdt, og det har pågått lenge nu - siden 03.04. 2008. Og vi er nektet enhver kontakt med hverandre, også med mange slags meget alvorlige kriminelle trusler.
   Den utplyndring, også økonomisk, terror, trakassering og tortur vi kontinuerlig siden, og også forut, har vært utsatt for pågår også enda, med stadig mere og mere ødeleggende og katastrofale konsekvenser. Både for oss, samfunnet og verden.
   Jeg dokumenterer denne meget alvorlige kriminalitet meget omfattende og grundig. Som fremgår av min politi-anmeldelse.

   Det hele er politisk organisert kriminalitet. Og dagens norske dommerstand (pluss ansatte i påtale-myndigheten) er den politiske mafiaens mest sentrale nøkkel-personer. (Det blir og er slik i terror-regimer.) I Norge har det blitt vanlig politisk praksis og rettspraksis grovt og åpenlyst å bryte norsk lov. Ikke bare Straffeloven, men også Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Og dette og konsekvensene av dette grovt kriminelt gjennom-syrer den offentlige forvaltningen, samfunnet og sivil-befolkningen. Dette også til tross for at hver enkelt av de ansatte også har et personlig straffe-ansvar mht. å påse at slik kriminalitet ikke skal kunne skje.

   Jeg har omfattende, grundig og solid bevist dette og mere til og det fremgår utvetydig av min politi-anmeldelse.
   Mine påstander og beviser i det heletatt både har vært og er og skal være meget solide.

   Hvem mange av de kriminelle er fremgår av min politi-anmeldelse.
   Og at disse har vært og er delaktige og skyldige i forbrytelser mot menneskeheten og i et slags folkemord og i organisert kriminalitet.
   Mht. mange av disse kan jeg også fremføre beviser for mere ulovlige og straffbare forbrytelser. Blandt annet også landsforræderi.
   At de involverte og skyldige i de forbrytelser min politi-anmeldelse omfatter er mange gjør det ikke mindre viktig fort, lovlig og effektivt å få stoppet og straffe-forfulgt disse kriminelle og deres kriminalitet. Tvert om.
   En slags nevne-verdig påpekning mht. antall, er f.eks. det at i Norge med sine omkring 3 millioner borgere efter 2. verdenskrig  ble nær 100 000 - hundre tusen - mennesker dømt for landsforræderi. Iøvrig var anslagsvis iallfall kanskje omkring en halvpart eller flere i befolkningen i Norge utrolig nok Hitler-vennlige.

   Som fremgår av min politi-anmeldelse handler dette saks-komplekset sentralt om grov-kriminelle dommere som i det heletatt ikke estimerer reell lov og rett, og som nokså konsekvent dømmer motsatt lov og rett. Dette også til tross for at dommerens eneste kompetanse er og skal være lov og rett.
   Dette er dommere som grov-kriminelt både trakasserer, menneske- og kjønns-diskriminerer, hvitvasker trakassering og falsk dokumentasjon og selv produserer trakassering og falsk dokumentasjon og mere til. For kidnapping og fangehold av barn, falsk familie-stand, terror, tortur, utplyndring, drap, osv.

   Inklusivt også grovt kriminelt forbryter seg mot noe så fundamentalt som de lovfestede sentrale felles-menneskelige menneske-rettighetene, som er inter-nasjonale og nasjonale minste-standarder for enhvers rettigheter og forpliktelser.
   Alle og enhver av menneske-rettighetene skal være respektert og sikret. Som det f.eks. blir sagt i FNs Retningslinjer om implementering av Barnekonvensjon (Menneskerettsloven V7&8), om "barnets beste", følgende:
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."
   ("Avgjørelser om et barns beste interesser kan ikke overstyre forpliktelsen til å respektere barnets alle rettigheter i Konvensjonen.")
   Konvensjonen legger lik vekt på alle rettighetene til barn. Det finnes ikke noe slikt som en "liten" rett og ingen hierarki av menneskerettighetene. Disse rettighetene er udelelige og innbyrdes, med fokus på barnet som helhet. Ved å ha krenket en av rettighetene til barn så vil man også være skyldig i å ha svekket alle rettightene da helheten da nektes barna.
   Dommerne i dagens Norge og den politiske mafiaen og deres med-spillere ulovlig og straffbart nekter imidlertid konsekvent å respektere mange av både norske barns og enhvers menneske-rettigheter. Ingen har f.eks. ganske enkelt noen som helst lovlig rett til å manipulere med eller å fjerne foreldres og barns likeverdige foreldre-rett eller samlivs-rett, omsorgs-rett og familie-rett. Likevel er det det disse kriminelle i sin alminnelighet gjør.
   Den politiske mafiaen og dens terror-brigader og leie-mordere bryr seg hverken om Straffeloven, Menneskerettsloven eller Norges Grunnlov.

   Den også økonomiske trakasseringen og utplyndringen som dirigeres av politikerne og dommerne har også som mål og konsekvens ødeleggelse av mennesker og familier. Bevisst og med vitende og vilje fra dommerne sin side. De er i sitt arbeide selvfølgelig ikke uvitende om dette, men er bedre informert enn de fleste.

   Mange i samfunnet har kjennskap til mye av dette fra politikerne og dommerne sin side, og bruker mål-bevisst dommerne og politikerne både i samme hensikter og for å oppnå fortjeneste, status eller karriære. Og mange er og også blir delaktige i disse forbrytelser.

   Den økonomiske trakasseringen, diskrimineringen og utplyndringen som dirigeres av dommerne
   foregår særlig i første rekke via ansatte nøkkel-personer i henholdsvis følgende instanser:

   - NAV, i form av såkalte "underholdnings-bidrag / barne-bidrag".
   - Statens Innkrevingssentral, i form av såkalte tvangs-innkrevelser, med diverse livs-ødeleggende konsekvenser.
   - Politi- og Justis-departementet og Domstoladministasjonen, i form av såkalte saks-omkostninger og retts-gebyrer.
   - Skatteetaten, i form av diskriminering og blandt annet forbrytelse mot Straffelovens § 111.
   - Kontoret for voldsoffererstatning og Statens sivilrettsforvaltning, i form av såkalte "voldsoffer-erstatninger".

   Altså forbrytelser mot blandt annet Menneskerettslovens V3&4, Art 11 p. 1 og Menneskerettsloven V3&4, Art 5, Punkt 1 og 2, og Sosialtjenestelovens § 1 og Straffeloven § 123. Pluss blandt annet Menneskerettsloven § 3 og Norges Grunnlov § 110c.
   Videre blandt annet også Norges Grunnlov § 104, som i all enkelhet har følgende bestemmelse:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes." Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes." (Som jeg har gjort oppmerksom på har Europeiske Menneskeretts Domstolen i Strasbourg gjort oppmerksom på at blandt annet også trygd / pensjon hører inn under begrepet eiendom.)

   Jeg vil her i forbindelse med alt dette også påpeke at jeg i hele dette saks-komplekset konsekvent ulovlig og straffbart har blitt og blir nektet retten til en rettferdig rettergang. Jeg henviser f.eks. til Menneskerettsloven V1&2 Art 6, hvor det i punkt 1 blandt annet er bestemt følgende:
   "For å få avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov."

   Det siste brevet jeg fikk fra NAV nu, datert 08.06. 2013 ( ekstern ), er et i en lang rekke av grov-kriminelle forurettelser fra flere ansatte i NAV sin side. Tilsynelatende troskyldig krever de at jeg skal innbetale 8.710,- kr., innen 25.06. 2013. Og henviser "til vedtak fra NAV lokalt angående underholdningsbidrag".
   Jeg skrev i mine offentlige Dagboks-notater 13.06. 2013 hva som her er på sin plass å gjengi:
   "
   Det ankom meg et nytt brev med penge-krav fra NAV via posten, datert 08.06. 2013 ( ekstern ). De har forlengst tatt det meste av min trygd så jeg ikke har igjen til å kunne leve eller overleve, og fortsetter og fortsetter kontinuerlig, stadig videre og mere. Sammen med flere av sine med-spillere i den politiske mafiaen som følger samme oppskriften. Fullstendig ulovlig, straffbart og grovt kriminelt. Også hvordan de besvarer eller unnlater å besvare mine brever og min politi-anmeldelse ( ekstern ). Grov-kriminelle terrorister, torturister, tyver og mordere ansatt i den offentlige forvaltningen, det er hva de helt konkret og faktisk er. De håper sikkert nok at sivil-befolkningen heller skal tenke på Donald Duck og B-gjengen når de gjør seg forestillinger om kriminalitet og kriminelle. Tegne-serie-figurer med brekkjern og maske. Og veldig mange i dagens Norge gjør jo enda det! 
   Naiviteten, dumheten og i det ytre pent kledde perversiteten gjennom-syrer veldig meget og veldig mange. Norge har sunket veldig veldig dypt ned. 
   "
   Til konkret dette vil jeg her også kort tilføye f.eks. følgende faktum: Tidligere leder for det som i dag er NAV lokalt her, dvs. NAV Vindafjord og Iren K. Hebnes, var den som blandt annet grovt kriminelt arrangerte og stod i spissen for kidnappingen og fangeholdet av mine barn og ødeleggelsen av vår familie og våre liv. Hvilket selvfølgelig også fremgår av min politi-anmeldelse.
   
   Den politiske mafiaen og dens viktgste med-spillere er nøkkel-personer og nyttige "idioter" som altså ikke bare later som at lov og rett ikke finns, og som at de er en slags ordblinde eller analfabeter, men blandt annet også som at kidnapping og fangehold av barn er noe lovlig og som skal være helt alminnelig.
   At det i blandt annet i Norge har blitt noe helt alminnelig er på grunn av disse og slike, men i virkelighetens verden er det er på ingen som helst måte lovlig eller noe som skal være lovlig eller alminnelig.

   Etiske retningslinjer for statstjenesten og hele den offentlige forvaltningen skal og må ha sin basis i de over-ordnede lover, det vil si i reell, lovlig lov og rett. Slike retningslinjer er forlengst lovlig og i pakt med lov og rett utarbeidet av våre myndigheter, som både nyttige og nødvendige for mange. Disse som en selvstendig tekst befinner seg offentlig tilgjengelig, både på norsk og engelsk, på blandt annet følgende Internet-link: 
   http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2012/etiske-retningslinjer-for-statstjenesten.html  

   
I disse blir det i pakt med lov og rett blandt annet sagt at: 
   "Retningslinjene skal gjelde generelt for hele statstjenesten, noe som innebærer at alle statlige forvaltningsorganer er omfattet av disse retningslinjene. (...) Ansatte i statsforvaltningen skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske verdier og normer. Enhver ansatt har et selvstendig ansvar for å bidra til at virksomhetens tillit og anseelse blir ivaretatt. Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser." 
   Og som paragraf 1.1 følgende: 
   "1.1 Hensynet til  innbyggerne / Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen - og dermed den enkelte ansatte - å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ."  
   Og som § 2.1 følgende:
   "2.1 Lydighetsplikt / Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk."
   
Og som § 3.1 følgende: 
   "3.1 Offentlighet / Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med statens virksomhet, og således kunne få innsikt i hvordan staten skjøtter sine oppgaver." 
   Og som § 3.2 følgende: 
   "3.2 Aktiv opplysningsplikt / Staten har en aktiv opplysningsplikt. Statsansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger, enten  det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken." 
   Og som § 3.3 følgende: 
   "3.3 Ansattes ytringsfrihet / Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold." 

   Retningslinjene inneholder flere paragrafer også, som jeg her nu ikke skal gjengi. Poenget og det viktige med alt dette, som også utvetydig uttrykkes i både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov, er at det er reell lovlig lov og rett som skal og må følges - og ikke ulovlige lover eller lov-bestemmelser og avgjørelser eller retningslinjer. Og at det er hver enkelt ansatt i og omkring den offentlige (inkludert politiske og juridiske) forvaltningen og andre sin plikt og sitt ansvar å påse at så skjer. 
   Ansatte i nuværende regjering og mange forutgående pluss nøkkel-personer og andre ansatte i den offentlige forvaltningen har brydd seg lite og stadig mindre og mindre om å respektere lov og rett og etiske retningslinjer. Med katastrofale perverterende og ødeleggende konsekvenser for sivil-befolkningen og samfunnet. 
   Med ulovlige lover, metoder, propaganda, kontroll over masse-mediaen, falsk dokumentasjon, etc., perverterer, trakasserer og utplyndrer de sivil-befolkningen og tilvirker masse-psykoser og grådig egoisme. For stadig mere og mere verre og verre å normalisere et groteskt terror-regime. Inkludert blandt annet også anti-demokrati, menneske-handel, anti-kristendom og lands-forræderi. 
  Ulovlige lover og avgjørelser er kriminalitet som forsøker å gjemme seg selv. Det gjelder om å få avslørt, stoppet og straffe-forfulgt slikt så fort som mulig. Uten ekte og gratis rettferdighet blir mennesket en fredløs som det jaktes på.

   En rettssak og dens avgjørelser skal og må være i overensstemmelse med lovlig lov og rett og uansett ikke forurettende, for å være akseptabel og lovlig. Det er lovlig lov og rett, hvilket også vil si rettferdighet, som skal og må være rammen, målet og avgjørelsene i og med en rettssak. Og ikke aksept for det motsatte.
   Det vil blandt annet også si ikke aksept for diskriminering.
   Og det skal være lovlig og ikke ulovlig likhet for loven.
   Og lov og rett skal bli forstått, ikke fortolket. Fortolkninger, synsing og forhastede slutninger er blandt annet et risiko-prosjekt. 

   Det er ikke systemet eller altså loven som er feil, men den politiske mafiaen som har okkupert loven og opererer og manipulerer med motsatt lov og rett og ulovlige lover, vedtak og avgjørelser. 
   Å akseptere eller å forsvare f.eks. det såkalte "barnevernet" eller fylkesnemndene eller falske og ulovlige dommere eller dommer eller rettssaker er å gi aksept og forsvar til grov-kriminell virksomhet. 
   At "barnevernet" blandt annet kidnapper og fangeholder barn er hvordan en enn snur og vender på det grovt ulovlig og straffbart. 
   Også om de selv eller andre berettiget eller uberettiget påstår at det var eller er gode grunner for det. 

   Ja, kidnapping og fangehold av barn, inklusivt tortur, terror, etc., har blitt alminnelig i dagens Norge. Via både falske politikere, falske dommere, det falske såkalte "barnevern", falske såkalte "alene-foreldre" og mere til.
   Mere enn 25 % av alle norske barn har nu falske "alene-mødre". En stor andel norske barn er ulovlig og straffbart fratatt sin ene eller begge foreldre. Og altså foreldre fratatt sine barn.
   Kvinner flest vil at dette skal være tabu å snakke om. Forståelig nok. De premieres for kidnapping og fangehold av barn. Mange særlig kvinner ønsker slike lovløse tilstander. At kvinnen tok med seg barna var og er en ulovlig og straffbar kidnapping, og evt. nødverge eller selvtekt. Påstander om en voldelig eller syk far er ingen lovlig unnskyldning. Var far voldelig er det en politi-sak og ingenting annet. Men altså ikke i dagens Norge. Trikset brukes av mange norske kvinner for å oppnå falsk familiestand og falsk status som "alene-mor". Mange kvinner kjenner til denne kriminelle oppskriften og benytter seg av den. Det kan de som oftest med den politiske mafiaen og dens med-spillere sin aktive støtte.
   Trikset har mange fordeler for kvinnen. Det kreves i praksis ingen bevis, bare påstander. Og barnets far blir nokså effektivt henrettet, utplyndret og tilintet-gjort. Selv om han ikke alltid blir satt i fengsel blir han systematisk utplyndret de neste 20 år via såkalte "underholds-bidrag / barne-bidrag" til barnets grov-kriminelle mor. Pluss tilført døds-støt i form av såkalt "voldsoffer-erstatning". Pluss pluss mere til. Kvinnen altså får hjelp av den politiske mafiaen og dens med-spillere til å begå den grov-kriminelle ugjerning overfor barnet og barnets far, og premieres økonomisk på kryss og tvers og langsiktig for det. Og barnets far, om han i det heletatt har mulighet for å "overleve" er selvfølgelig også blandt annet fullstendig stigmatisert. Fratatt sitt barn, familie, livets rett og rettigheter, torturert, utplyndret og drept!
   Effektivt og enkelt. Det blir mange "voldelige menn" i vårt samfunn av slikt noe! Altså i realiteten voldelige kvinner! Enkel oppskrift. Trinn 1: Barnet må først kidnappes og fangeholdes. Far er skyldig - og mor uskyldig. Eller begge foreldrene er skyldige - og kidnapper og fangeholder uskyldig. Inntil det motsatte er bevist. Og uansett. Og bevis skal ikke forekomme. Fars - eller foreldres - beviser hvor enn solide de er og vitner og hva som helst estimeres ikke, teller ikke og regnes i det heletatt ikke med. En er skyldig til det motsatte er bevist, og paradoksalt nok har en i dagens norske forhold samtidig heller ikke rett til å bevise sin uskyld. Den og de kriminelle skal premieres - og barn og foreldre tortureres, terroriseres, utplyndres og ødelegges.
   Sykt og kriminelt, ja. Kidnappe og fangeholde ens barn og så forvente eller forlange penger eller respekt osv. for det! Kidnapping, falsk familie-stand og å frata et barn og en forelder foreldre-retten og samlivs-retten er meget grove forbrytelser, som kun skal belønnes med straffe-forfølgelse og fengsel.
   Men tortur og sadisme, utplyndring, terror, tilintet-gjørelse, osv. i offentlig regi, overfor barn, foreldre og familie er populært i dagens Norge, i regi av den politiske mafiaen. Hele virksomheten er på kryss og tvers ulovlig og straffbar. Og det er det mange som ser seg tjent med å bagatellisere, og å fortie. Men det er allerede hundre-tusener fortellinger og dokumentasjoner av den politiske mafiaens groteske grov-kriminelle på kryss og tvers mishandling og ødeleggelse av uskyldige mennesker!
   Men det står i loven at barn og foreldre har en likeverdig foreldre-rett, samlivs-rett og familie-rett. Og at ingen skal diskrimineres.
   Og de kidnapper, fangeholder, terroriserer, trakasserer, isolerer, truer og torturerer barna til barna ikke har noe annet valg enn å forkaste sin egen identitet, familie, integritet, verdier og alt av tillit til voksen-verden. Og selv når barna også, som eneste valg, prøver det nye de blir fortalt, truet, torturert og premiert til å "tro på" som det rette blir de uten alt hva de fra før av hadde.

   Kriminalitet som ikke stoppes og straffe-forfølges lønner seg godt, hvordan en enn snur og vender på det. Menneske- og kjønns-diskriminering også inklusivt.
   Sivilt søksmål? Det er grov-kriminelle straffe-saker. Og offentlig ansatte sin plikt fort å rydde opp i. Unnlatelse i så måte er også ulovlig og straffbart.
   Reformer og revisjoner? Det er den samme grov-kriminelle politiske mafiaen og dens med-spillere, som om og om igjen forsøker å fjerne fokus fra det grov-kriminelle ved om og om igjen å servere kosmetiske endringer for å ramme og ytterligere pervertere sivil-befolkningen.
   Det er interessant i et terror-regime å se og å høre og å studere de som forsvarer kriminalitet sin argumentasjon, selv om den oftest er taushet, repetisjon og bagatellisering så er den ikke alltid eller bare det. Mange er nærsagt uansett hva som skjer så selv-opptatte, likegyldige og sløve at de vet meget lite om hva som skjer, før det altfor direkte rammer seg selv. Og da er det oftest fullstendig forsent å unnslippe eller å kunne mobilisere noe forsvar av noen særlig betydning, som iallfall kanskje kunne ha utsatt det endelige utfall midlertidig noe. Propaganda, indoktrinering, naivitet og lydighet betyr mye for et terror-regime.

   Det er ikke bare en skam av Norge! Det er en grov-kriminell mishandling av Norge! Og forbrytelse mot menneskeverdet og menneskeheten. Og mere til! Forbrytelse både mot Norge og mot verden! Både i henhold til Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov.
   Og blir likevel gjort - og som blandt annet organisert kriminalitet. Da nytter det lite eller ingenting å forvente noe annet fra de kriminelle sin side, - som f. eks. jo heller ikke ønsker å bli straffe-forfulgt.

   Både fylkesnemndene og det såkalte "barnevernet" og "alminnelig rettspraksis" i dagens Norge krenker EMK, Menneskerettsloven og iøvrig lov og rett og er ulovlig og straffbar virksomhet.
   Disse nemnder og virksomheter er på kryss og tvers grov-kriminell virksomhet, og blandt annet organisert kriminalitet. Både saklig og formelt sett og i sin virksomhet og praksis. Men blandt annet også advokat-standen tjener godt med penger og karriære på slikt noe. For lukkede dører og i hemmelighold. For lukkede dører, unndratt offentligheten, er det umulig å forsvare menneske-rettighetene, lov og rett.
   Og det er enhver ansatt i og under den offentlige forvaltningen sin plikt å forsøke å stoppe denslags. Unnlatelse er ulovlig og straffbart også. Som også ulovlig delaktighet.
   
   Hva angår såkalte "skjønnsmessige vurderinger", så er slikt noe i henhold til lov og rett begrenset i det heletatt av lov og rett, og av blandt annet Straffelovens §§ 166, 189, 190 og 171.
   Å kalle grov-kriminell virksomhet i henhold til veldig mange av Straffelovens paragrafer (pluss mere til) f.eks. for "alminnelig rettspraksis" er fullstendig kriminell galskap.
   Hverken den såkalte "Barnevernsloven" eller den såkalte "Barneloven" eller lignende eller ansatte i den offentlige forvaltningen eller deres vedtak eller avgjørelser eller synsing står over eller kan tilsidesette Straffeloven, Menneskerettsloven eller Norges Grunnlov. Iøvrig så er det også meget mangt mere og annet som med utvetydig tydelighet i Straffeloven, pluss de to andre over-ordnede lover, som viser og sier at både det såkalte "barnevernet" og fylkesnemndene og mere til er grov-kriminell virksomhet. Inklusivt blandt annet at er også politisk organisert kriminalitet og forbrytelser mot menneskeheten.

   Det er de som mener og tror at politikere og andre offentlig ansatte skal kunne gjøre hva de vil, særlig hvis de er flere sammen om det, uten å bli straffe-forfulgt og dømt for det.
   Ikke minst de kriminelle selv er av den oppfatning.
   Straffeloven og all annen lovlig lov og rett og anstendige mennesker er imidlertid helt bestemt motsatt.

  Straffeloven (2005) § 16 er viktig for mennesker som blir truet, krenket eller angrepet av det såkalte "barnevernet" eller den politiske mafiaen. 
   Den går slik: 
   "§ 16. Forsøk 
   Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i 1 år eller mer, og som foretar noe som leder direkte mot utføringen, straffes for forsøk, når ikke annet er bestemt. 
   Den som frivillig avstår fra å fullbyrde lovbruddet eller avverger at det blir fullbyrdet, straffes likevel ikke for forsøk. 
   Ikke ikr., men gjelder for forbrytelsene i kapittel 16, se § 411. 
   Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74."

   Når i all verden ble organisert kriminalitet eller i det heletatt kriminalitet en nødvendighet, eller en lovlighet?
   Uten engang å oppfylle vilkårene i Straffelovens (2005) §§ 17, 18 og 19?!

   Offentlig ansatte skal være og er straffe-rettslig ansvarlige i henhold til både Straffeloven, Menneskerettsloven og Norges Grunnlov. Og  henhold til Straffeloven (2005) kapittel 16 foreldes ikke slike forbrytelser som det her fortrinnsvis handler om. 

   Det er inntil 30 år straffe-ramme for medvirkning og delaktighet i deres forbrytelser mot menneskeheten. Jeg henviser blandt annet til Straffeloven (2005) § 101, § 102, § 108, § 109 og § 110. Pluss § 15 og § 16. Pluss Straffeloven (1902) § 123 og § 4.

   

   Med-menneskelig hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Tirsdag 25. juni 2013, Tindeland.

---