-- 20130921-til-NAV-Innkreving-og-Politiet-fra-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern --- NAV-brevene-index.html ( ekstern -- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Dette brevet avsendes
lørdag 21. september 2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no  
& til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til Statsadvokaten / Riksadvokaten, hermed også nu via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt
& til
NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Lørdag 21. september 2013, Tindeland


   Til NAV Innkreving, Politiet og flere

   Angående 3 forskjellige brever jeg i den siste ukes tid har mottat fra NAV Innkreving - og politi-anmeldelsen. Det ene datert 29.08. 2013 ( ekstern ), det andre datert 07.09. 2013 ( ekstern ) og det tredje datert 09.09. 2013 ( ekstern ). Jeg henviser iøvrig til vår brev-korrespondanse ( ekstern ).

   De angjeldende i NAV Innkreving og visse flere andre later som at mine barn og jeg ikke er kidnappet og fangeholdt, til tross for at de vet bedre. NAV Innkreving skriver dessuten i sitt brev 29.08. 2013 at de har tatt kontakt med politiet og har fått beskjed om at politi-anmeldelsene er henlagt og at ikke NAV Innkreving er politi-anmeldt av meg. Politiet har i så tilfelle gitt både mangelfull og feil informasjon.
   Jeg har gjort oppmerksom på og har henvist til at politiets henleggelse fra min side forskriftsmessig ble påklaget til Statsadvokaten / Riksadvokaten og enda er ubesvart.

   Dessuten er politi-anmeldelsen flere ganger efterpå også utvidet med forbrytere, forbrytelser, beviser og dokumentasjon.

   Jeg har også gjort både NAV Innkreving og politiet og flere representanter for offentlig myndighet oppmerksom på at saken blandt annet og særlig gjelder politisk organisert kriminalitet, som av meg er politi-anmeldt. Jeg har navngitt flere av de politi-anmeldte og har henvist til hvem flere og hvilkne forbrytelser og hvilkne beviser det gjelder. Blandt de politi-anmeldte er mange både dommere, politikere, NAV-ansatte, SI-ansatte, politi-ansatte og mange andre.
   De dommere som har vært og er kriminelle som jeg har henvist til i min politi-anmeldelse, er sentrale nøkkel-personer i hva jeg har politi-anmeldt. Og flere andre. Det har jeg klart og tydelig også gjort oppmerksom på.
   Det er dessuten for enhver meget lett å se at enhver av de dommer og avgjørelser som hittil har vært gjort i saken er ulovlige og forbryter seg mot menneske-rettighetene. Menneske-rettigheter som i det heletatt ikke har blitt respektert, estimert eller ivaretatt, til tross for at jeg konkret har fremmet og bedt om våre menneske-rettigheter.
   
   Myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene. Det følger av Grunnloven § 110 C. I dette ligger at myndighetene ikke bare selv skal unnlate å krenke menneskerettighetene, men også har plikt til å ta positive skritt for å hindre at andre krenker rettighetene. Formuleringen svarer helt ut til formuleringen i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 2.

   I følge forarbeidene, retter bestemmelsen seg mot statens myndigheter i videste forstand (se NOU 1993: 18 side 159-69). Det vil si at både Stortinget, regjeringen, kommunale og fylkeskommunale myndigheter, andre forvaltningsorganer og domstolene omfattes.

   Så er spørsmålet: Hvorfor respekteres ikke dette, når det til og med er grunnlovsfestet?

   Representanter for myndigheter og offentlig forvaltning som overskrider eller misbruker sin myndighet, dvs. som begår en forbrytelse, eksempelvis krenker en av menneske-rettighetene, er forbrytere som i henhold til Straffeloven skal straffes derefter.
   F.eks. Straffelovens § 123:  
   "§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   Det er ikke loven det er noe galt med, men de som forbryter seg mot den. De som forbryter seg mot den tillager eller følger ulovlige lover og avgjørelser.

   Se f.eks. også Menneskerettsloven V3&4 Art 5, Punkt 1 og 2:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   "2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Og f. eks. Menneskerettsloven § 3:
   "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Og som sagt, Norges Grunnlov § 110 c:
   "§ 110c. Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne.
   Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.
   Tilføyd ved grlbest. 15 juli 1994 nr. 675."

   Sentralt i politi-anmeldelsen er også hva angår familien.
   Ikke bare har rett til, men har krav på -
   Verdenserklæringen om menneske-rettighetene Art 16 p 3:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Barnekonvensjonen Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Fra Art 37:
   "Partene skal sikre at: a) intet barn utsettes for tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."

   Og fra Barnekonvensjonen Art 3:
   "2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel."

   Det motsatte av bestrebelse og sikring er ingen bestrebelse og sikring, eller enda verre.


   Her skal jeg gjengi en tekst jeg har skrevet på engelsk (bare litt av den oversatt her) som forklarer hva mye av politi-anmeldelsen og saken handler om:

---

   The political mafia i Norway and other Scandinavian countries use illegal laws and political organized criminality to kidnap and steal children, it's totally illegal, but they don't care.

   Den politiske mafiaen i Norge og andre skandinaviske land bruker ulovlige lover og politisk organisert kriminalitet for å kidnappe og stjele barn, det er fullstendig ulovlig, men det bryr de seg ikke om.

   They use false so called "children protection", both to kidnap children from both their parents and from one of them to the another. It's a big grotesq industry and a contagious national and inter-national scandal and catastrophe, that needs the world's attention to be criminal prosecuted and stopped!

   De bruker falsk såkalt "barnevern", både for å kidnappe barn fra begge sine foreldre og fra den ene av de til den andre. Det er en stor grotesk industri og en smittsom nasjonal og inter-nasjonal skandale og katastrofe, som trenger verdens oppmerksomhet for å bli straffe-forfulgt og stoppet!

   Out-plunderings, false documentation, kidnappings, capture hold and torture.
   Politics that have become organized crime, elite and nepotism.

   Utplyndringer, falsk dokumentasjon, kidnappinger, fangegold og tortur.
   Politikk som har blitt organisert kriminalitet, elite og nepotisme.

   It is now on the Internet and Facebook so huge amounts of documentation, reports, and attestations on the the Norwegian political mafia genocide and crimes against fellow human beings and their children and parents that it is impossible for just a human or some being able to go into each individual case in the incredibly enormous amount of cases. But the main features, methods and recipes are clear and unequivocally. And it is an enormous genocide which is going on and very fast and contagious becoming more and more spread and is spreading from country to country.

   

   Out-plunderings, false documentation, kidnappings, capture hold and torture - illegal acts and decisions and opposite law - are key components in the now ongoing type genocide and crimes against human dignity and humanity. Degradation, human- and gender- discrimination too. And that the children are being used as weapons and for human trafficking for both targeted and arbitrary to destroy fellow human beings and families. All and the whole with monstrous apartings, perversions, destructions, destabilizations, power- and authority- abuse and suffering as consequence. It is a national and inter-national contagious catastrophe of enormous dimensions.

   To obtain criminal persecuted and stopped this now fastest and best possible requires both nationally and inter-nationally work and engagement. And what could be more important?

   Convention on the Rights of the Child (CRC) & parents

   Art 29 p 1 c:
   "States Parties agree that the education of the child shall be directed to:
   The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own."

   Art 7 p 1:
   "The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents."

   Barnekonvensjonen (CRC) & foreldre 

   Art 29 p 1 c:
   "Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur."

   Art 7 p 1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   For many people to be denied the right to their own family and their own children, or parents, it means to be denied the right to life. And for many to be denied the right to maintain their own integrity, identity, family, heritage and genealogy. For many people, children and parents, this also means and imply in gross worst manner to be tortured, destroyed, out-plundered and killed.

   In a period of 13 years from 1990 to 2002, the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, NIBR, followed 100,000 children and young people in so-called child protection in Norway.
   The report says that about 150 children and about 1000 parents took their own lives during the so-called child protection "care" and takeover regime during this period.
   And then is not even the false death certificates, that probably are many many more, included!

   This is the report (Norwegian):
   http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf
   www.nibr.no

   - - -

   They just pick the children and writes most as possible lies, half-truths and harassment to whitewash the kidnappings.
   A genocide. A crime and war against humanity and against law and justice.

   De bare plukker barna og skriver mest mulig løgn, halv-sannheter og trakassering for å hvitvaske kidnappingene.
   Et folkemord. En forbrytelse og krig mot menneskeheten og mot lov og rett.

   Convention on the Rights of the Child (CRC), Art 35:
   "States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form."

   Barnekonvensjonen (CRC), Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Yes, children have now in many countries been trading goods, organized by the political mafia. And the shop and the method are being used by the political mafia for to easily and efficiently behind the scenes torture, mutilate, out-plunder and kill anyone it wants.

   Political organized criminality for to kidnap and steal children, as now in Norway, is it all over the world now?

   No, not yet in all countries and not to the same degree!
   Among the worst are the Scandinavian countries and Finland and England.
   Norway with its approximately 5 000 000 citizens probably is the very worst.

   Of the two main kinds of false and felony criminal "child protection" (kidnapping) and separation of children parents and family are type A child with one parent and type B children without both parents.

   Accept to remove the one gives of course also accept to remove both. And discrimination against men (man + gender) and children, type A (especially feminism), and human discrimination of type B. Both types are essentially the same and catastrophic and politically organized crime, torture and coarse crimes against human dignity and humanity.

   England with its approximately 50 000 000 citizens kidnap type B now about 10 000 new children each year. And capture hold thereby maybe about 70 000 children type B. Of these, perhaps about 10% of foreign origin. And how many children of type A? I do not know.

   The number is somewhat diffuse and not easy to provide accurate.
   Norway with its approximately 5 000 000 citizens have now annually about 17 000 of the type B. And about 25% of the country's children in type A. The annual total of maybe around 40 000 new children.

   India were infected with type A for approximately 10 years ago, and became thereby lighter and faster vulnerable to infection by type B (from Norway) in the year 2012.

   No, not yet in the whole world and in all nations, but it spreads and perverts contagious in very high speed! Worse, more destructive and disastrous than the worst kind of plague. As the whole of the political mafia.

   Is it at all one of the human rights the so called "child protection" protects or secures? If so, which?
   No, not one either for the child, parents or family.
   The business and its directors and co-players on the contrary actively and persistently violates nearly each of the human rights!

   

   And some and certain venturing yet to name the business "child protection"?
   It's completely insane and pervers.
   A huge mass psychosis created by a political mafia-business and its propaganda and lies?

   

   The business of kidnapping of children has its basis among others in a criminal and human rights hostile and human rights-violating interpretation of the CRC Art 9 p 1 With catastrophic consequences for people and society. It must be stated that these are crimes against human dignity and humanity.

   

   And about parental custody:
   The only legal custody decision is equality, and nobody needs a judge for that.
   Besides: Kidnapping, catch hold, torture of children is grossly illegal and punishable. Of parents too.
   Equality - equal rights - is the only legal law regarding parents. And absolutly nobody shall take the child, not even a judge, because that is kidnapping, prisoner hold and torture and illegal and punishable.
   Absolutely no one shall be able to take a child from his father or mother, not even a judge, without being punished for kidnapping, capture hold, torture, etc.
   It is not a war about being best or about to be the most fittest. You don't murder your father or your mother or your child.
   Simply as that.
   You as a human don't take the child from a father or a mother, or the father or mother from the child. Not either the dignity or human value.

   Og om foreldre omsorg:
   Den eneste lovlige omsorgs-avgjørelse er likeverd, og ingen trenger en dommer for det.
   Dessuten: Kidnapping, fangehold, tortur av barn er grovt ulovlig og straffbart. Av foreldre også.
   Likeverd - like rettigheter - er den eneste lovlige lov i forhold til foreldre. Og absolutt ingen skal ta barnet, ikke engang en dommer, fordi det er kidnapping, fangehold og tortur og er ulovlig og straffbart.
   Absolutt ingen skal ha mulighet for å ta et barn fra sin far eller mor, ikke engang en dommer, uten å bli straffet for kidnapping, fangehold, tortur, etc.
   Det er ikke en krig om å være best eller om å være mest egnet. Du dreper ikke din far eller din mor eller ditt barn.
   Så enkelt er det.
   Du som et menneske tar ikke barnet fra en far eller en mor, eller far eller mor fra barnet. Ikke heller menneskeverdet eller menneskelig verdi.

   Illegal laws, invisible or visible, is not in line with law. They are a weapon for criminals.
   Taking the child or children from a father or mother, or to take a father or mother from the child, is so perverse that almost anything can be. And that's what they've done. And perverted many of the civilian population to believe that is legal and acceptable. They are monsters and try to make the civilian population and the world into monsters.
   If a monster, then in prison for the crime. No crime, no prison.

   

   Political mafia activity in and around the public administration, organized Crime, is illegal and punishable.
   Absolutely nothing is more dangerous to people and society than criminals employed in the public (including political and legal or juridical) administration.
   A genocide. A crime and war against humanity and against law and justice.
   Who want's to kill a father or a mother or a child???
   And who think's that he or him is better or the better one, and worth more??? He or she is not.

   

   The right to integrity, family life, togetherness-right and parental-right is a right both the child and the child's parents have and should have.
   It is both a human right, natural right, people right and christian right.
   Participation or complicity in illegal to deprive a man this is grossly illegal and punishable.
   As also kidnapping, capture hold and torture is. There is nothing that can legalize that kind!

   Retten til integritet, familie-liv, samlivs-rett og foreldre-rett er en rett både barnet og barnets foreldre har og skal ha.
   Det er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett og kristen-rett.
   Medvirkning eller delaktighet i ulovlig å frata et menneske dette er grovt ulovlig og straffbart.
   Som også kidnapping, fangehold og tortur er det. Det er ingenting som kan lovliggjøre slikt noe!

   Most children and parents survive such bad and not very long.
   It has its good reasons that interference in private and family life, discrimination, degradation, kidnapping, capture hold, torture, false family stand, false documentation, political or non-political organized crime, crimes against human rights, human dignity and humanity, genocide, etc. is illegal and punishable by law.
   Illegal law rules or decisions from whoever's side do not legalie such.

   De fleste både barn og foreldre overlever slikt dårlig og ikke særlig lenge.
   Det har sine gode grunner at innblanding i privat- og familie-liv, diskriminering, degradering, kidnapping, fangehold, tortur, falsk familie-stand, falsk dokumentasjon, politisk eller ikke-politisk organisert kriminalitet, forbrytelser mot menneske-rettighet, menneskeverdet eller menneskeheten, folkemord, etc. er ulovlig og straffbart.
   Ulovlige lov-bestemmelser eller avgjørelser fra hvem enn sin side lovliggjør ikke slikt.

   - - -

   UN:
   "Judgment of a child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights under the Convention."

    United Nations, CRC - Implementation Handbook 3rd ed.pdf
    https://www.facebook.com/download/124261281115713/FNs%20BK%20-Implementation%20Handbook%203rd%20ed.pdf  

   
---


   Forhåpentligvis gir dette bedre og endelig forståelse for hva mye av saken handler om.

   
 
 Med-menneskelig hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Lørdag 21. september 2013, Tindeland.


---