-- 20131114-til-politi-anmeldelsen-Mattilsynet-og-alle-andre-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet kvelden torsdag 14. november 
2013, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32. Til:
Mattilsynet, Distriktskontoret Haugalandet, saksbehandler Merete Kvalvågnes, e-post: postmottak@mattilsynet.no
& til Politiet, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no 
& til Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Statsadvokaten / Riksadvokaten, hermed også nu via Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt
& til Justis-departementet,
e-post: justis@stortinget.no
& til
NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& NAV Vindafjord, Elin Drivernes, e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no 
& til Skatteoppkreveren i Vindafjord, Inger Olaug Sandvik, e-post: Inger.Olaug.Sandvik@vindafjord.kommune.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no  
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2 
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no 

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

   Dato:  Torsdag 14. november 2013, Tindeland

   Til politi-anmeldelsen, Mattilsynet og alle andre

   Jeg henviser til sakens brever og politi-anmeldelse.


   Den grove terror jeg og mine barn og vår familie har vært og er utsatt for i dette meget langvarige saks-komplekset har vært og på ingen som helst måte bare skriftlig eller pr. brev.

   Mandag 22.10. 2013 skjedde igjen en ulovlig og straffbar terror-aksjon her hjemme hvor jeg bor. Jeg begjærer hermed at de som deltok straffe-forfølges og dømmes i henhold til lov og rett. Inklusivt for deltagelse i organisert kriminalitet og flere av de forbrytelser jeg har politi-anmeldt. Denne min politi-anmeldelse her nu inngår i hva jeg allerede tidligere har politi-anmeldt. Og er også en spesifisering angående enkelte bestanddeler og involverte i politi-anmeldelsene. Politi-anmeldelsene inngår i det samme saks-komplekset og omtales av meg derfor også som en og samme politi-anmeldelse: som ganske enkelt politi-anmeldelsen. Den har underveis blitt meget utvidet og meget omfattende. Og meget godt og grundig dokumentert. Og er offentlig. Link til hele min politi-anmeldelse øverst i dette brev. Straffe-forfølgelse og videre undersøkelser i saks-komplekser vil dessuten, kan jeg med sikkerhet si, avdekke enda flere grov-kriminelle forbrytelser og forbrytere.

   Hva som skjedde mandag 22.10. 2013 fremgår av følgende sitat fra mine offentlige Dagboks-notater fra samme dag:
   "
   Omkring klokken 09.30 kom et ikke meget overraskende besøk, i form av 3 representanter fra Mattilsynet, en mann og to damer, pluss 2 mannlige uniformerte fra Politiet, som banket på døren her. De to fra politiet sa ingenting og stod noen meter unna. Den ene av de fra Mattilsynet, den som førte ordet, kjente jeg igjen fra februar 2006 og presenterte seg på et lite kort han hadde i hånden som Olav Tørresdal, seniorinspektør Mattilsynet DK Haugalandet. Nu igjen på oppdrag fra den politiske mafiaen. De har sine oppskrifter, metoder og opplegg. Og de og det er nokså meget forutsigbart. En videre undersøkelse av hans arbeide i Mattilsynet vil sikkert nok bekrefte hvilken leie-morder og serie-morder han er og hvilkne grov-kriminelle aktiviteter han har vært og er medvirkende, delaktig og skyldig i. Antagligvis også minst en av de to damene. Jeg gjorde selvfølgelig et lyd-opptak av det hele og lastet det opp på Internettet ( ekstern ), så enhver kan høre. Det hele varte i nesten en halv time. 
   De sa de kom angående at det er hunder her og forlangte å få se hundene, pluss sa sine standard løgn-opplegg. Jeg lot de uansett få se hundene og også de ny-fødte hvalpene. Alle sunnere og friskere hunder enn hunder flest. Og uproblematiske. Han sa blandt annet at han skal skrive en rapport. Jeg lot meg heller ikke overraske av det. Vedkommende, Olav Tørresdal i Mattilsynet, ble av meg gjort oppmerksom på at han har vært her før, i slutten av februar 2006. Han husket ikke det, men sa det er mulig. 
   Her er en link til forrige gang han var her, i februar 2006 ( ekstern ). 
   Og her en link til mere om det og da ( ekstern ). 
   Noen som ikke skjønner hva de driver med og hva de har for videre hensikter? Og hva hele opplegget går ut på? Til tross for hvor meget lett gjennomskuelig det hele er?
   " Sitat slutt.
Dette siterte også som et "NOTAT, av Rune L. Hansen, tirsdag 22. oktober 2013" offentliggjort på Internettet på følgende adresse: 
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/
   MENNESKEVERN/MATTILSYNET/20131022-RLH-NOTAT.html
 

   Jeg har hatt en eller flere hunder nu i tilsammen mere enn tyve år. Folkene fra Mattilsynet har lite kunnskap og greie på hunder og andre dyr, til tross for det navnet de tidligere smykket seg med: Dyrevernet. Kanskje likså gjennom-korrupt og motsatt sitt navn som meget så mildt sagt minst en viss annen offentlig instans med et grunn-falskt navn! Barnevernet.
   Til tross for ingen anklager mot meg om noe kriminelt fra Mattilsynet eller politiet sin side da de ankom her lot jeg de likevel få treffe alle hundene. For å unngå at de ødela dører eller vinduer for å trenge seg inn i mitt hjem og for der og da å unngå videre påført skade, traumatisering og stigmatisering av meg og hundene og min familie. Jeg hadde og har fra før av erfaringer og viten om slike kriminelle sin oppførsel og agenda. De har ingen respekt for lov og rett, dyr, mennesker, privat- og familie-liv, eiendom eller hjemsted.
   De ulovlig og straffbart påberoper seg lov-hjemmel for sine forbrytelser ved å manipulere med ikke minst ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser. 

   Nu i dette tilfellet påberoper disse fra Mattilsynet seg Dyrevelferdsloven og det at jeg har hunder. Jeg henviser til deres skriftlige såkalte "Tilsynsrapport med varsel om pålegg" datert 28.10. 2013 til meg ( ekstern ). Og manipulerer med dette for å krenke mine menneske-rettigheter og lov og rett. Som om under-ordnede lover og regler og seg selv som lov og rett erstatter og tilsidesetter reell lov og rett!
   De kunne likså dumt ha sagt eller skrevet at de kom her fordi de har fått beskjed om at det er katter, mus og pinnsvin, etc. her i området eller på eiendommen som de skal føre tilsyn med.
   Det er, som fremgår av min politi-anmeldelse og dens saks-dokumentasjon, ikke første gang representanter for Mattilsynet og andre offentlige instanser og deres med-spillere har gjort grove straffbare forbrytelser overfor meg og min familie, og overfor andre. Meget grove forbrytelser, som har vært og er politisk organisert kriminalitet. Og jeg krever at hver enkelt av de medvirkende og delaktige habilt og kompetent straffe-forfølges og dømmes i henhold til reell lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Hvilkne interesser er det dette såkalte Mattilsynet arbeider for?
   Det er blandt annet velkjent at for dette Mattilsynet diverse slags skadelig og giftig mat-produksjonen og "politiske interesser" går foran både dyrs og menneskers og samfunnets velferd. Mildt sagt. Enhver kan søke på Internettet og finn mengder med informasjon og nyheter som bekrefter dette og mere til!

   Representanter for offentlige myndigheter eller andre som utenfor reell lov og rett påberoper seg å være en standard som erstatter lov og rett med seg selv eller noe annet enn lov og rett, er en ulovlighet og er livs-farlig for ethvert samfunn.
   Av samme grunn er konkret f.eks. forslaget i Straffeloven 2005 om å erstatte Straffelovens § 1 med en helt ny og utrolig meget skremmende § 1 i Straffeloven 2005 et graverende eksempel. Hvor dommere eller deres med-spillere forsøker å forbeholde seg "retten til" å følge eller å bruke fortolkninger! Det ulovlige lov-forslaget, som ikke er i kraft, og som uansett hvor meget eller hvordan det blir vedtatt er og blir ulovlig og straffbart. Det er ikke dommeren, hvem enn, som skal være eller er loven, men loven, reell lov og rett og prinsippene for lov og rett.
   Den ulovlige endringen av Straffelovens § 216 (som også blir forsøkt videreført i den parallelle Straffeloven 2005) er enda et graverende eksempel.
   I forhold til Norges Grunnlov og blandt annet Menneskerettsloven er det også noen slike graverende eksempler.
   Forslagene fra det såkalte Lønning-utvalget om nu å endre Norges Grunnlov for liksom å innebygge Menneskerettsloven er også et slikt eksempel. Menneskerettsloven er fra før av og lovlig og fullverdig innebygget i Norges Grunnlov.
   Et annet eksempel er ønsket om helt å erstatte Straffeloven med Straffeloven 2005, for blandt annet samtidig å utelate blandt annet og særlig § 123.
   Det er meget viktig at slike ulovligheter både hindres og stoppes.

   Ny Dyrevelferdslov begynte å gjelde fra 1. januar 2010. Den erstatter den gamle Dyrevernloven. Ny Dyrevelferdslov representerer vesentlige nødvendige endringer og forbedringer og ble vedtatt av Stortinget i 2009, og begynte å gjelde fra 1. januar 2010. Dog har denne Dyrevelferdslov også svakheter og feil som må rettes opp. Samtidig også lov-hjemmel for den og referanse til den gies i Straffeloven.
   § 5 i Dyrevelferdsloven mangler ordet begrunnet i formuleringen "skal snarest mulig varsle". Formuleringen må bli: "skal snarest mulig begrunnet varsle". Dessuten må angjeldende varslingen gjelder først og fremst få et fullstendig innsyn i varslingen, for å kunne forholde seg fritt til den. Og for å forhindre et system eller ordning med forurettende angiveri. Og for å forhindre at mennesker og deres interesser, vilje eller ønsker blir en trussel for hverandre.
   § 6 første ledd må endres slik at innholdet blir at dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt forsvarlig og efter evne kompetent. Offentlige representanter eller andre sin kompetanse, ekspertise eller interesse kan ikke gies forrang fremfor enhver annen sin. En slik forrang ville ha vært hovmod, makt-arroganse, makt-misbruk og ensretting - og å underkue menneskeverdet og sivil-befolkningen.
   § 18 og § 19 må endres slik at det fremgår at ikke privat- og familie-liv skal kunne krenkes. Og slik at det fremgår at heller ikke hjemsted og privat eiendom skal kunne krenkes.
   § 29 siste ledd må endres for ikke å virke som en henvisning til ulovlige lov-bestemmelser og avgjørelser angående "tvangsgrunnlag" og "utlegg". For ikke å krenke Norges Grunnlov, særlig § 104 og § 110c.
   § 30 er tvilsom og må endres for å uttrykke at ikke rettssikkerhet skal krenkes.
   § 32 inneholder formuleringen "pålegg fra tilsynsmyndigheten", en formulering så må erstattes med "lovlig og berettiget pålegg fra tilsynsmyndighet". Det samme mht. ordet vedtak: "lovlig og berettiget vedtak". Videre hva jeg sa om § 29 angående "tvangsgrunnlag" og "utlegg". Og om § 18 og § 19.
   Andre av Dyrevelferdslovens paragrafer som må endres fremgår av hva jeg her har sagt.

   Dommeres (hvem enn) ønske og iver efter å erstatte reell lov og rett med ulovlige lov-bestemmelser og seg selv resulterer i mye kriminelt og manipulering med lover og lov-bestemmelser, fra de samme dommere og deres med-spillere sin side! Slike ulovlige lov bestemmelser mangler dessuten nødvendig forutsigbarhet.
   Selv om deres ønsker deles og fremmes av seg selv eller andre.
   Under-ordnede lov-bestemmelser og avgjørelser må være i pakt og samsvar med over-ordnede (lex superior) for å kunne være lovlige.
   Det er også derfor for enhver alltid viktigere å kjenne til og å forstå over-ordnede lov-bestemmelser enn eventuelle under-ordnede. Særlig for med handling (inklusivt unnlatelse) å kunne unngå å gjøre seg delaktig i grov kriminalitet.
   Enhver er i konfrontasjon forpliktet til hensynsfull kvalitets-kontroll av lov-bestemmelser og avgjørelser, både før og efter iverksettelse, for ikke å gjøre seg medvirkende eller delaktig i en eller flere straffbare forbrytelser.

   Prosedyrene for å vedta et lov-forslag hverken er eller gir garanti for lovlighet.
   Både ansatte i Kongens Statsråd og i storting og regjering er, som enhver norsk borger, underlagt lov og rett, inklusivt selvfølgelig også Norges Grunnlov og Straffeloven, pluss andre lovlige lov-bestemmelser.
   Det er enhver norsk borgers rett eller plikt å kvalitets-kontrollere offentlige lov-bestemmelser og avgjørelser. For å få stoppet ulovlige slike, samt å bidra til eventuell lov-bestemt straffe-forfølgelse og retts-prosess.
   Det er derfor viktig å politi-anmelde når det er behov for det.

   Straffelovens § 123: "Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   I Norges Grunnlov § 30 er blandt annet følgende bestemt:
   "Finder noget Medlem af Statsraadet, at Kongens Beslutning er stridende mod Statsformen eller Rigets Love, er det Pligt at gjøre kraftige Forestillinger derimod samt at tilføie sin Mening i Protokollen. Den der ikke saaledes har protesteret, ansees at have været enig med Kongen, og er ansvarlig derfor, saaledes som siden bestemmes, og kan af Storthinget sættes under Tiltale for Rigsretten."

   Og f. eks. i Ansvarlighetsloven, kapittel 2 om "Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget" § 11:
   "Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år."

   Påtale og straffe-forfølgelse med Riksrett er noe som kan komme i steden for vanlig straffe-forfølgelse, men erstatter ikke vanlig straffe-forfølgelse. Det er altså uansett viktig å politi-anmelde når det er behov for det.


   Offentlige myndigheters uønskede innblanding i privat- og familie-liv er ulovlig og straffbart, unntatt i kriminelle tilfeller.
   Verdenserklæringen om menneskerettighetene, Art 12:
   "Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Norges Grunnlov, § 102:
   "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."

   Ulovlig og straffbart også for private, selvfølgelig. Dette blir mildt sagt av mange ikke overholdt i dagens Norge.

   Barnekonvensjonen har den samme lov-bestemmelsen formulert slik, i Art 17:
   "1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
   2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep."

   Ikke alle og enhver vet hva ordet "vilkårlig" betyr. Det engelske ordet som på norsk er oversatt til vilkårlig er arbitrary. I "The Sage's English Dictionary and Thesaurus" er ordet arbitrary forklart slik:
   "Based on or subject to individual discretion or preference or sometimes impulse or caprice."
   (Oversatt: Basert på eller gjenstand for individuell skjønn eller preferanser eller noen ganger impuls eller innfall.)

   EMK har den samme bestemmelsen, formulert slik i Art 8:
   "Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv
   1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
   2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter."

   Altså flere vilkår. Uten å oppfylle nødvendige vilkår er det en ulovlig og straffbar forbrytelse det er snakk om. Representanter for den offentlige myndighet eller andre har ingen rett eller plikt til innblandig i noens privat- og familie-liv, unntatt under visse konkrete vilkår og forutsetninger.
   Denne lov-bestemte menneske-rettighet blir i dagens Norge på en rekke områder av mange visse ikke respektert. Inkvisisjoner, innblandinger, angrep og inngrep skjer uten at nødvendige konkrete forutsetninger og vilkår er tilstede.

   Produksjon og kjøp og salg av falsk dokumentasjon som trakasserer, truer og ødelegger menneskers privat- og familie-liv er også populært hos de samme. Ingenting av lov og rett respekteres. Bare forkvaklet og motsatt lov og rett. Og dommerne og påtale-myndigheten er sentrale nøkkel-personer og med-spillere i og for den politiske mafiaen. Integritet er knapt nok mulig mere.
   Privat- og familie-liv har blitt fritt vilt, fredløst. Domstolene sammen med de andre storm-troppene inkvisisjoner.

   Uønsket innblanding i privat- og familie-liv fra den offentlige forvaltningen sin side er en ulovlig og straffbar forbrytelse.
   Det kan bare bli og er grov-kriminelt kaos når det likevel skjer!
   Det har likevel blitt en politisk organisert smittsom masse-psykose, ikke bare i Norge.

   For den politiske mafiaens politikere og nøkkel-personer og nyttige idioter har det nu lenge vært en praktisk og nyttig kriminell ordning både vilkårlig og målrettet å torturere, utplyndre og fjerne mennesker ved hjelp av ulovlige angrep, billige påstander og falsk dokumentasjon som nokså automatisk hvitvaskes, påplusses og videre-føres i ledd efter ledd og fra den ene instans til den neste. Også med hjelp av manipulering med mere eller mindre lovlige lover og avgjørelser. Noe som automatisk gir mange år med terror, fangenskap, tortur, utplyndringer og seig-pinsler for de angrepne. Og "maskineriet" for å angripe og drepe er effektivt og målrettet virkende, fra flere instanser og nøkkel-personer sin side. De fleste, barn, foreldre og andre, overlever dårlig og ikke lenge, og begraves i og med falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Bak kulissene, propagandaen og hemmelighets-kremmeriet.


   
Menneskeretts-jurist Marius Reikerås hadde på Internettet, 16.10. 2013, følgende rettmessige kommentar til et avis-oppslag om Mattilsynet: 
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10151638189951875 

   "Den nye regjeringen må snu et skip som var på vei mot det totalitære samfunn. Enkeltindividets rettigheter må få en helt annen status, enn hva den hadde under den forrige regjeringen.

   Stortingsrepresentant hudfletter Mattilsynet 
   http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article8439721.ece 
   www.altaposten.no 
   – Om dette blir opprettholdt, nærmer vi oss et samfunn jeg ikke vil være en del av, sier Frp-mannen. 

   Jeg skal her nu belyse flere involverte saks-forhold med å gjengi en postering 03.11. 2013 fra Facebook, gjengitt i mine offentlige Dagboks-notater samme dag og dagen efter:

--- 

   Rune L. Hansen, 03.11. 2013: 
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10201141999886863 
   
   Hva brukes det norske Mattilsynet til, og Barnevernet? 

   Flere enn meg har lenge observert og tenkt på at det er noen markante likhets-trekk mellom det norske såkalte Mattilsynet (som tidligere kalte seg Dyrevernet) og Barnevernet. 
   De sier at de verner dyr og barn og mennesker, men gjør de det? Eller er det også eller bare det motsatte de driver med? 
   Er de instanser og mennesker for å tjene kriminelle hensikter og ønsker? 
   Og å slakte dyr, barn, mennesker og familier, er det vern, rett og riktig og lovlig? 

   I rogalandsavis.no 06.08. 2010 skriver Joakim Lystad, administrerende direktør i Mattilsynet en artikkel. 
   Litt sitat: 
   "Det jobber over 500 veterinærer i Mattilsynet, og vi er dermed Norges største veterinære fagmiljø. De lokale dyrevernnemndene, som med den nye loven er en del av Mattilsynet, bidrar i tillegg med nyttig legmannsskjønn. (...) 
   Dyrs velferd er dyreeiers ansvar, slik er loven. Men også dyreeiere som forsømmer dette ansvaret har krav på rettssikkerhet og profesjonell behandling i tråd med god forvaltningsskikk. Bak en dyretragedie ser vi ikke sjelden også en menneskelig tragedie. Dette er krevende å håndtere – dette kan Mattilsynet. 
   Vi driver ikke rutinemessig tilsyn hjemme hos private hunde- og katteeiere, og de fleste vil nok mene at dette ville krenke privatlivets fred. Hvis vi mistenker lovbrudd, er saken en annen – da kan vi føre tilsyn, med bistand fra politiet om nødvendig. Alle som har grunn til å tro at dyr blir vanskjøttet eller mishandlet, må varsle Mattilsynet eller politiet. Via Mattilsynets nettsider kan dette gjøres enkelt – og anonymt om man vil – ved å trykke «Varsle Mattilsynet». 
   Dyrevelferdsloven gir oss flere kraftige virkemidler overfor dyreeiere som ikke følger bestemmelser og pålegg. Vi kan frata en dyreeier retten til å holde dyr, og vi kan ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Vi politianmelder alvorlige brudd på loven. 
   Etter den nye dyrevelferdsloven har alle et ansvar for å varsle oss om dyr som blir vanskjøttet eller mishandlet. 
   Mattilsynet har 54 distriktskontorer fordelt over hele landet og et omfattende samarbeid med privatpraktiserende veterinærer. Lokal kunnskap er viktig for å vurdere konkrete saker, ikke minst innsendte bekymringsmeldinger." 

   http://www.rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article5213872.ece 
   Dyrepoliti – dyr og dårlig løsning 

   * 

   Hans Jørgen Strøm: 
   mat tilsynet avliver dyr for et godt ord, slik det ser ut vil de ikke se på omplassering først. både og BV utviser en slags tyrannisk holdning, som om Norge er et diktatur. er vi det kanskje? 

   Rune L. Hansen: 
   
Irene Børresen skrev 15.12. 2010 følgende kommentar: 
   "Mattilsynet ble det nye navnet da det ble sammenslåelse for en del år siden mellom Statens dyrehelsetilsyn og Næringsmiddelkontrollen (tror jeg det var). 
   Når man ser på den kritikken som er kommet nå, så er det jo noe ironisk over å lese denne som sto i Rogalands Avis i august. For dette kan Mattilsynet...! 
   Mattilsynet kan frata retten folk til å holde dyr? Hvilken planet er han på? Kan vel sies å være betryggende at han nå er sjef for NAV :-)" 

   Og Kristin Brataas skrev 15.12. 2010 følgende kommentarer: 
   "Dyrevernet opererer på samme måte som barnevernet !! 
   Samme arbeidsmetoder..... barnevernet tar barn, dyrevernet tar dyr. Politiet er ikke det hår bedre. 
   Dyrevernets ledere og nestledere og sekretærer har som regel politiske verv/tilknytninger, de skriver falske rapporter på eksakt samme viset som barnevernet gjør det og de benytter tro veterinærer som selvsagt må godkjennes av dyrevernet/Mattilsynet for å utøve sine veterinærpraksis på sine klinikker samt politiet og domstolene til å hvitvaske løgnene sine !! 
   Dyrevernet og barnevernet går hånd i hånd med politiet og domstolene. Norge er den siste sovjetstat !! 
   Ja, "vernet" er slik: Bukken passer havresekken. 
   Staten angriper, staten tar, staten tiltaler og staten dømmer !!" 

   Og videre, Kristin Brataas, 12.08. 2011: 
   "Mattilsynets dyrevernnemder fatter vedtak, barnevernet fatter vedtak osv.... 
   Private medlemsklubber fatter vedtak og de er ikke i nærheten av være forvaltningsorgan.... milevis unna "domstol", men opptrer som en..." 

   Marius Reikerås, 12.08. 2011, skrev følgende postering: 
   http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139308672775195&id=733576874 
   "Menneskerettsdomstolen har gitt klart uttrykk for at inngrep som berører menneskerettighetene, bare kan gjøres gjennom en dom avsagt av en godkjent domstol. Men i Norge er det en rekke slike inngrep som gjøres gjennom såkalte vedtak, utført av forvaltningsorganer." 

   Rune L. Hansen: 
   Jeg kjenner en meget dyktig dyre-verner, som blandt annet hadde et meget godt og fint saue-hold og fjærfe-hold. Det hele alt beundret og respektert ved selvsyn av meg og mange andre venner og besøkende hos Eilif Aas. 
   Mattilsynet avlivet sauene hans i 1997, inkl. 5 års forbud. 
   Her litt om denne min venn: 
   Hva er skaubøs? - Diverse - Fuglepraten.no - forum 
   http://www.fuglepraten.no/index.php?/topic/3170-hva-er-skaub%C3%B8s/ 

   Rune L. Hansen: 
   Og her litt mere om min venn Eilif Aas, hvor han blandt annet skriver om seg selv og om andre.  
   I sitt leser-innlegg, "Dyrevernet på Vegårshei", 05.06. 2007 i avisen Tvedestrandsposten skriver Eilif Aas blandt annet: 

   "Tvedstrandsposten har lørdag 2. juni 2007 omtale av ein rettsak med overskrifta: Fradømt retten til småfehold. Eg kan opplyse lesarane at personen omtala er meg, Eilif Aas. Retten (og Tvedestrandsposten) har ukritisk festa lit til forklaringa til Jan A. Gundersen og vet. Solveig Jore i Dyrevernsnemnda. Eg kunne i mange tilfeller motbevise påstandar frå dei, m.a. ved bildene dei hadde tatt og enkel logikk, uten at retten har tatt hensyn til det. 
   Altså; dei daude hønene som først var omtala, var drept av eit rovdyr, som retten unnlater å nevne. Det var ikkje amoniakk-lukt i hønehuset og sauene var ikkje avmagra - problemet er bare at Gundersen og Jore framsetter påstandar som dei ikkje kan bevise objektivt; ja det er faktisk deira vanlege strategi, å framsette påstand om at sauer er avmagra og at hus holder på å dette ned over husdyr. Og det er forskjell på å skure og skylle vannkoppar. Høner på bilde vist i retten var jærhøner, som ikkje er kvite, og i tilegg svart minorka, som heller ikkje er kvite; altså dei var ikkje tilgrisa. (...) 

   Dyrevernsnemnda og retten prøver å framstille meg som ein undermåls tulling som utsetter dyr for lidelse for å bevise sine rare idear, og retten konkluderer med at han bør fratas retten til å ha husdyr for alltid, for han vil aldri lære. Nå er saken at eg er ein høgst oppegåande person, med agronomkurs frå Foldsæ i Fyresdal i 1985 og som har studert organisk jordbruk og genetikk i 20 år. Det er nok her problemet ligger; som representantar for konvensjonelt jordbruk med kunstgjødsel, gift, skulemedisin og moderne rasar, er Gundersen og Jore desperate for å demme opp for tendensen til at folk vil tilbake til eit meir naturleg husdyrhold." 

   http://www.tvedestrandsposten.no/debatt/skriv_leserinnlegg/article2807457.ece 
   
Dyrevernet på Vegårshei 

   Rune L. Hansen: 
   Og her litt mere om denne saken med Eilif Aas, fra Tvedestrandposten, 20.12. 2007: 
   Sitat: 
   "Vegårsheibonden Eilif Aas anket dommen fra tingretten som fratok ham retten til å holde småfe og fugl for alltid. Lagmannsretten har nå avvist anken og Aas kan aldri mer drive sin form for økologisk gårdsbruk i Norge. 
   I mai i år ble Eilif Aas på Vegårshei for alltid fradømt retten til å eie, ha eller stelle småfe og fjærfe i Aust-Agder tingrett. 
   Aas ble også idømt en bot på 5.000 kroner og betinget fengsel i 45 dager. 
   Bonden, som ble funnet straffeskyldig i brudd på dyrevernloven, valgte å anke dommen fra tingretten. 
   Anken er nå forkastet av lagmannsretten i en enstemmig kjennelse. 

   Også dømt tidligere 
   Lagmannsretten er svært bestemt i sin avvisning. 
   I skjerpende retning viser lagmannsretten til at Aas også i 1998 mistet retten til å holde sau, geit og storfe, og da i fem år. 
   Den gangen ble sauene hans avlivet av dyrevernsnemda. Grunnen var manglende stell og fôring. 

   Skarp ordbruk 
   Når det gjelder tingrettsdommen fra tidligere i år, sier lagmannsretten blant annet: 
   «Lagmannsretten finner det også graverende at siktede overhodet ikke synes å ha vært villig til å samarbeide med dyrevernsnemnda, men i stedet har unnlatt å følge opp pålegg og har også søkt å unndra dyra fra dyrevernsnemndas kontroll. 
   Dessuten har han overfor nemndas medlemmer gitt inntrykk av at han var i gang med å gi sauene nødvendig parasittbehandling, til tross for at dette ikke var tilfelle. 
   Dette viser at siktede ikke er villig til å rette seg etter og akseptere vurderinger og pålegg fra de offentlige myndigheter som har ansvaret for å følge opp kravene til et forsvarlig dyrehold, men utelukkende følger sin egen oppfatning.» 
   Opprettholdt straffen 
   Lagmannsretten så heller ikke at den utmålte straffen på betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år og en ubetinget bot på 5.000 kroner sto i noe misforhold til de straffbare forholdene. 
   Også denne delen av ting-rettsdommen ble opprettholdt. 
   Aas, som er utdannet agronom, møtte ikke i lagmannsretten selv om han var lovlig stevnet. Aas befinner seg for tiden i utlandet. 
   Vegårsheibonden har hele veien forsvart sitt dyrehold og sine metoder. Han var ikke enig i at dyrene hans var sterkt avmagret. Dyrevernsnemda undersøkte hvert enkelt dyr i bestanden, og fant samtlige avmagrede." 
   
   http://www.tvedestrandsposten.no/lokale_nyheter/article3202064.ece 
   
Fradømt rett til dyrehold for godt | tvedestrandsposten.no 

   Rune L. Hansen: 
   Litt iøvrig om hva 
Mattilsynet ikke forteller: 
   http://www.dagbladet.no/2013/10/15/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/29786360/ 
   Det Mattilsynet ikke forteller 

   Rune L. Hansen: 
   Enda litt mere om hva Mattilsynet ikke forteller oss: 

   http://www.dagbladet.no/2013/10/18/kultur/meninger/debattinnlegg/kronikk/debatt/29851446/ 
   Mattilsynet lurer oss 

   Rune L. Hansen: 
   Og hva med denne, et ut av veldig mange flere eksempler på Mattilsynets dyrevern og menneskevern? 

   http://www.nationen.no/2011/04/19/landbruk/dyrevelferd/dyremishandling/avliving/frmangel/6587521/
   Mattilsynet sendte drektige sauer til slakt 
 
   Rune L. Hansen: 
   Falsk dokumentasjon, hus-inkvisisjon, hovmod, skremsler, trusler, person-forfølgelse, slakt og ødeleggelse av med-menneskers privat-liv, eiendom og verdier, myndighets-instanser og myndighets-representanter, inklusivt rettsvesen, som driver med slikt! 
   Er dette vern om dyr, mennesker og deres eiendom, familie, samfunn og om trygghet, ro og orden? 
   Det er vel forståelig at Eilif Aas efter alt dette flyttet fra Norge, til Peru? 

   Arild Holta: 
   Alle disse mange etatene som gransker folk, er en manifistering av politistaten, med anarki for de med posisjoner. 

   Rune L. Hansen: 
   Nyttig for politikere, byråkrater og andre som ønsker med-mennesker ødeleggelse og ondt. 

   Rune L. Hansen: 
   Dyre-vennlig? Menneske-vennlig? 

   Rune L. Hansen: 
   Samtidig ble selvfølgelig også det pioner-arbeidet Eilif Aas her i Norge i mange år hadde arbeidet med ødelagt og knust. Samt det verdifulle tidsskriftet han utgav, de seminarene som ble avholdt hos ham, de gen-ressursene, kunnskapene og erfaringene han gjennom sitt liv hadde ivaretatt, osv. 
   Dessuten er vi mange som kunne vitnet om hans kjærlige, kunnskapsrike og gode dyre-hold og dyre-stell. Og om at hans sauer, som altså også ble drept, hverken var syke eller avmagret. 
   Det stod ingenting i avis-artikkelen om hvilken lov-paragraf han ble forfulgt og straffet efter, og heller ingenting om hvem som egentlig skulle straffe-forfølges og dømmes. Og absolutt ingenting om at dommerne var kriminelle. 
   Og ingenting om alt som ble ødelagt, drept og gikk tapt. Eller om hva en slik person- og verdi-forfølgelse og -ødeleggelse innebærer og medfører.

   
---

---

   Hvor er respekten for menneske-rettighetene og lov og rett i alt dette?

    Jeg gjengir her fra innledningen til Barnekonvensjonen (i Menneskerettsloven): 

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, 
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkår under større frihet, 
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendomsforhold, fødsel eller annen stilling" 

   Og f.eks. Art 2: 

   "Art 2. 
   1. De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag og uten hensyn til barnets, dets foreldres eller verges rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politiske eller annen oppfatning, nasjonale, etniske eller sosiale opprinnelse, eiendomsforhold, funksjonshemming, fødsel eller annen stilling. 

   2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro." 

   Dette og resten av menneske-rettighetene er for vanskelig å lese og å forstå, for hvem?

   Privat- og familie-liv, foreldre-rett, familie-rett og samlivs-rett angår uønsket ikke offentlige myndigheter, annet enn i kriminelle tilfeller.
   Privat- og familie-liv, foreldre-rett og familie-rett og samlivs-rett er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett, straffe-rett og kristen-rett!
   F.eks. så er såkalt "barnefordeling" eller det å frata et menneske foreldre-rett og familie-rett uansett ulovlig og straffbart (også for en dommer), og medfører automatisk blandt annet tortur og degradering og menneske-diskriminering og andre grove forbrytelser, pluss kamp, konkurranse og krig om "barnets beste"!
   Bare konkret nødverge som er innenfor grensene av nødverge kan rettferdiggjøre slike forbrytelser!
   Barnets beste er ingenting annet enn å ivareta barnets og enhvers menneske-rettigheter! Hva skulle det ellers være? Og det meste av det står i Barnekonvensjonen.
   Ikke i dommerens eller andre sine normer eller fortolkninger!
   En skuffet Facebook-venn skrev forleden dag følgende karakteristikk og gull-korn:
   "Statstjenestemenn etc ønsker om og om igjen liksom å lovfeste at loven gjelder, ellers nekter de å følge den."
   Reell lov og rett gjelder imidlertid både for politikere, dommere og andre offentlig ansatte!
   Den gjelder for dommeren og for enhver!
   Og også dommeren kan og skal straffe-forfølges for sin forbrytelse, i henhold til lov og rett!

   Hjemlet i "barnevernloven"? Å begå de groveste forbrytelser som tenkes kan overfor barn og foreldre!
   Saker som bygger på sladder, onde rykter, løgner, halv-sannheter og alt annet av ulovlig, straffbar falsk dokumentasjon, blandet sammen til en suppe av makt-mennesker som har sine egne pluss indoktrinerte forkvaklede forestillinger eller ønsker om hva som er lov og rett, familie-liv, foreldre-rett og barnets beste. Og som er motsatt alt og ethvert hva mennesker og kulturer og verdens-litteraturen har fortalt og sier om barn, foreldre, familie-liv og barnets beste!
   Å drite i alle og enhver av barnets, foreldrenes og familiens menneske-rettigheter og i alle og enhver av Straffelovens lov-bestemmelser!
   Tortur, kidnapping, fangehold, ut-plyndring, falsk dokumentasjon, mishandling, misbruk, falsk familie-stand, menneske-diskriminering, degradering, osv.! Altså liksom som barnets beste og liksom som lovlig! 
   Mennesker som tror seg å kunne misbruke makt i den offentlige forvaltningen, hvor utrolig perverse, grov-kriminelle, hovmodige, frekke og falske og menneske-fiendtlige tror de seg å ha lov til å være egentlig!?

   Innholdet og rammene det arbeides efter for dagens offentlige såkalte barnevern må fullstendig endres. Og da passer heller ikke navnet mere. Et ekte barnevern er og kan aldri være noe annet enn et familievern. Og det er jo også det loven handler om at det må være og skal være. Dessuten: Å frata barn eller foreldre foreldre-rett, familie-rett eller samlivs-rett er i henhold til både menneske-rettigetene og Straffeloven en forbrytelse. Altså kriminalitet. Til og med meget grov kriminalitet, som dessuten automatisk også innebærer mere grov kriminalitet, i form av tortur, degradering, diskriminering, osv.! Slikt noe har absolutt ingenting med barnevern å gjøre, men er mildt sagt det meget motsatte. Og det motsatte av nærsagt alt som er rett og riktig og lov og rett.
   En dommer, politiker eller hvem som helst andre som forbryter seg mot et barns eller en fars eller mors foreldre-rett, samlivs-rett, familie-rett, eller omsorgs-rett - begår en grov, ulovlig og straffbar forbrytelse.
   Politikere som tilordner slike ordninger, hvilket er ulovlig og straffbart, tilordner samtidig også en politisk mafia-virksomhet og et terror-regime, ulovlig lov og politisk organisert kriminalitet.
   Det er en forbrytelse som samtidig er en forbrytelse mot mange av både menneske-rettighetene og Straffelovens lov-bestemmelser.
   En grov forbrytelse både mot menneske-retten og menneske-rettighetene, menneskeverdet, menneskeheten, natur-retten, folke-retten, kristen-retten og straffe-retten. Og er en forbrytelse som automatisk innebærer blandt annet tortur, terror, utrygghet, degradering og diskriminering - både overfor barn, foreldre og samfunn.

   Dommere flest i dagens Norge mener seg å være og vil være loven og ikke lovens tjenere. De ønsker videre å kunne begå forbrytelser upåaktet og uten å bli straffe-forfulgt. Mange av de har gjort seg til leie-mordere og serie-mordere, for den politiske mafiaen og dens terror-regime og for aksept og karriære der. Det er veldig mange slike og lignende leie-mordere og serie-mordere i og omkring den offentlige forvaltningen i dagens Norge. De hærjer enda fritt frem, beskyttet av den politiske mafiaen og hverandre. Torturerte, utplyndrede og drepte mennesker ligger strødd i deres fotspor.

   Mine barn og min familie og jeg selv er enda ulovlig og straffbart kidnappet og fangeholdt og under kontinuerlig og konstant tortur, utplyndring, livs-farlige trusler og terror, i regi av den politiske mafiaen og dens med-spillere i Norge. Representantet for Mattilsynet, endog samme Olav Tørresdal, politiet og andre instanser var fra første stund i den etappen med ulovlige og straffbare angrep og forbrytelser overfor meg og min familie som nu har pågått siden 2006 ulovlig og straffbart involvert i dette. Mange av de samme også lenge forut for dette.

   Deres nødrett eller nødverge? (Straffeloven 2005 §§ 17 og 18.) For eksempel kan en meget kortsiktig kidnapping eller fangehold av et barn være en forbrytelse som lovliggjøres hvis den helt faktisk innebærer og oppfyller nødvendig lov-bestemt betingelse for nødrett eller nødverge. Uten å innebære og oppfylle nødvendig betingelse lovliggjøres ikke slikt noe.
   Kidnapping eller fangehold av unødvendig varighet lovliggjøres ikke. Heller ikke kidnapping eller fangehold hvor ikke hensynet til meget snarlig gjenopprettelse effektivt er ivaretatt.

   Svenske advokat Ruby Harrold-Claesson skriver 02.11. 2013 blandt annet følgende angående politisk organisert kriminalitet:
   "I de nordiska välfärdssamhällena har socialtjänsten fått uppdrag av riksdag och regering att styra och ställa i alla familjer. "Familjen ska genomlysas" hette det.
   Den s k familjerätten, som är en del av socialtjänsten och bemannas av socionomer, är lika inkompetenta som sina kollegor inom socialtjänsten. De förmår inte att vara opartiska och se till "barnets bästa" utan de tar alltid parti för en förälder mot den andra - och de väljer den mest olämpliga föräldern för barnet.
   Den olämpliga föräldern använder barnet som slagträ mot den förfördelade föräldern, barnet blir utsatt för umgängessabotage eller umgängesförbud och barnet far illa.
   Varken socialen, eller domstolspersonal eller föräldern som blev anförtrodd rätten att vara ensam vårdnadshavare för barnet förefaller vara medveten om att barnet har rätt till båda sina föräldrar!"

   Et samfunn og offentlige myndighets-representanter som stjeler ens foreldre og barn?! Hvilken verdi har slikt noe?!
   For mange innebærer slikt noe groveste tortur, degradering, diskriminering, stigmatisering, fangehold og å bli fratatt livets rett. Det hjelper ingenting at slikt noe skjer i regi av representanter for offentlig (inklusivt politisk og juridisk) forvaltning. Tvert om.
   Det er ulovlig og straffbart å mishandle et barn. Å mishandle et med-menneske også.
   Man kan undre over hvem som eier barna og foreldrene i dagens Norge? 
   Hvem er det som tror seg å kunne stå over Norges Grunnlov, Straffeloven, Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene?


   Hva sier Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMK / ECHR) om retten til familie-liv? 
   Dette er en viktig sak om dette, hvor meget blir sagt. 

   CASE OF MARCKX v. BELGIUM (Application no. 6833/74) 

    Avsnitt (paragraph) 45: 
   "Efter rettens oppfatning inneholder "familieliv", i henhold til Artikkel 8 (art 8), minst båndene mellom nær slekt, for eksempel de mellom besteforeldre og barnebarn, fordi slike slektninger kan spille en betydelig rolle i familie-liv. 
   "Respekt" for et familieliv så forstått innebærer en forpliktelse for staten til å opptre på en måte beregnet å la disse båndene å utvikle seg normalt (se, med nødvendige tillempninger, avsnitt 31 ovenfor). Men utviklingen av familie-livet til en ugift mor og hennes barn som hun har anerkjent kan bli hindret hvis barnet ikke blir et medlem av mor sin familie, og hvis etablering av tilhørighet har effekter kun som mellom to av dem." 

   Paragraph 45: 
   "In the Court’s opinion, "family life", within the meaning of Article 8 (art. 8), includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. 
   "Respect" for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally (see, mutatis mutandis, paragraph 31 above). Yet the development of the family life of an unmarried mother and her child whom she has recognised may be hindered if the child does not become a member of the mother’s family and if the establishment of affiliation has effects only as between the two of them." 


   Avsnitt 31: 
   "Det første spørsmålet til avgjørelse er hvorvidt den naturlige bånd mellom Paula og Alexandra Marckx ga opphav til et familieliv er beskyttet av Artikkel 8 (artikkel 8). 
   Ved å garantere retten til respekt for familieliv, Artikkel 8 (art. 8) forutsettes eksistensen av en familie. Retten slutter seg helt til Kommisjonens etablerte rettspraksis på et avgjørende punkt, nemlig at Artikkel 8 (art. 8) gjør ingen forskjell mellom den "lovlige" og den "ulovlige" familien. Et slikt skille ville ikke være konsonant med ordet "alle", og dette er bekreftet av Artikkel 14 (art. 14) med sitt forbud, i nytelsen av de rettigheter og friheter som er nedfelt i konvensjonen, mot diskriminering grunnet på "fødsel". I tillegg bemerker retten at Ministerkomiteen i Europarådet anser den single kvinnen og hennes barn som en form for familie ikke mindre enn andre (Resolution (70) 15 av 15 mai 1970 om sosial beskyttelse av ugifte mødre og sine barn, para. I-10, para. II-5, etc.). Artikkel 8 (art. 8) gjelder dermed til "familie-liv" av "ulovlig" familie som det gjør til den "lovlige" familie. Dessuten er det ikke bestridt at Paula Marckx hadde ansvaret for datteren Alexandra fra det øyeblikket hun ble født og har kontinuerlig hatt omsorg for henne, med det resultat at et ekte familie liv eksisterte og fortsatt eksisterer mellom dem. 
   Det gjenstår å konstatere hva "respekt" for dette familie-liv som kreves av det belgiske parlament, i hvert av områdene som omfattes av søknaden. 

   Ved å proklamere i nr. 1 rett til respekt for familieliv, betyr Artikkel 8 (artikkel 8-1) for det første at staten ikke kan gripe inn i utøvelsen av denne rett på annen måte enn i samsvar med de strenge vilkårene fastsatt i nr. 2 (art . 8-2). Som Domstolen uttalte i "Belgian Linguistic" case, er gjenstand for artikkelen i "hovedsak" det å beskytte den individuelle mot vilkårlig innblanding av offentlige myndigheter (dom av 23. juli 1968, serie A no. 6, s.. 33, para. 7). Likevel det ikke bare tvinger staten til å avstå fra slike forstyrrelser: i tillegg til denne først og fremst negative betingelsen, kan det være positive forpliktelser som har en effektiv "respekt" for familie-liv. 
   Dette innebærer blant annet at når staten bestemmer i sin nasjonale rettsorden regimet som gjelder for visse familiebånd som de mellom en ugift mor og hennes barn, må det handle på en måte beregnet å la de berørte å leve et normalt familieliv. Som forutsatt av artikkel 8 (artikkel 8), respekt for familieliv innebærer særlig i Domstolens oppfatning at det i nasjonal lovgivning av rettssikkerhet som gjør mulig som fra det øyeblikk av fødselen barnets integrering i sin familie. I denne forbindelse har staten et utvalg av ulike virkemidler, men en lov som ikke klarer å tilfredsstille dette kravet bryter med paragraf 1 i Artikkel 8 (artikkel 8-1) uten at det er noen nødvendighet for å undersøke det under punkt 2 (artikkel 8-2). 
   Artikkel 8 (artikkel 8) er derfor relevant for denne saken, domstolen har å gjennomgå i detalj hver av søkernes klager i lys av denne bestemmelsen."  

   Paragraph 31: 
   "The first question for decision is whether the natural tie between Paula and Alexandra Marckx gave rise to a family life protected by Article 8 (art. 8). 
   By guaranteeing the right to respect for family life, Article 8 (art. 8) presupposes the existence of a family. The Court concurs entirely with the Commission’s established case-law on a crucial point, namely that Article 8 (art. 8) makes no distinction between the "legitimate" and the "illegitimate" family. Such a distinction would not be consonant with the word "everyone", and this is confirmed by Article 14 (art. 14) with its prohibition, in the enjoyment of the rights and freedoms enshrined in the Convention, of discrimination grounded on "birth". In addition, the Court notes that the Committee of Ministers of the Council of Europe regards the single woman and her child as one form of family no less than others (Resolution (70) 15 of 15 May 1970 on the social protection of unmarried mothers and their children, para. I-10, para. II-5, etc.). 
   Article 8 (art. 8) thus applies to the "family life" of the "illegitimate" family as it does to that of the "legitimate" family. Besides, it is not disputed that Paula Marckx assumed responsibility for her daughter Alexandra from the moment of her birth and has continuously cared for her, with the result that a real family life existed and still exists between them.
   It remains to be ascertained what the "respect" for this family life required of the Belgian legislature in each of the areas covered by the application. 

   By proclaiming in paragraph 1 the right to respect for family life, Article 8 (art. 8-1) signifies firstly that the State cannot interfere with the exercise of that right otherwise than in accordance with the strict conditions set out in paragraph 2 (art. 8-2). As the Court stated in the "Belgian Linguistic" case, the object of the Article is "essentially" that of protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities (judgment of 23 July 1968, Series A no. 6, p. 33, para. 7). Nevertheless it does not merely compel the State to abstain from such interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an effective "respect" for family life. 
   This means, amongst other things, that when the State determines in its domestic legal system the regime applicable to certain family ties such as those between an unmarried mother and her child, it must act in a manner calculated to allow those concerned to lead a normal family life. As envisaged by Article 8 (art. 8), respect for family life implies in particular, in the Court’s view, the existence in domestic law of legal safeguards that render possible as from the moment of birth the child’s integration in his family. In this connection, the State has a choice of various means, but a law that fails to satisfy this requirement violates paragraph 1 of Article 8 (art. 8-1) without there being any call to examine it under paragraph 2 (art. 8-2). 
   Article 8 (art. 8) being therefore relevant to the present case, the Court has to review in detail each of the applicants’ complaints in the light of this provision." 

   I avsnitt 37 sier Domstolen videre blandt annet følgende: 
   "Det er således en risiko for at etableringen av tilhørighet vil være tidkrevende og at det i mellomtiden, vil barnet være separert i lov fra sin mor. Dette systemet førte til en mangel på respekt for familie-liv av Alexandra Marckx som, i øynene av loven, var morløs 16.-29. oktober 1973. Til tross for korthet av denne perioden var det således også et brudd på Artikkel 8 (artikkel 8) med hensyn til den andre søkeren." 


   CASE OF MARCKX v. BELGIUM 
   (Application no. 6833/74)
   JUDGMENT STRASBOURG 13 June 1979 
   http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57534 

   * 


   I dagens Norge mishandles og drepes veldig mange både mennesker og dyr, av perverse og kriminelle i og omkring den offentlige forvaltningen. Med hensyn til mange av disse forbrytelsene overfor barn, foreldre og andre mennesker er jeg særlig glad for at vi har Straffeloven 2005 kapittel 16, hvor mange av disse forbrytelsene, inklusivt unnlatelse og medvirkning, faller inn under, og at de ikke foreldes. Den dagen kommer at loven innhenter de og at mennesker og reell lov og rett igjen respekteres! Og imens vokser også nødvendigheten og kraften for at det skal skje. Til tross for at den politiske mafiaen og veldig mange andre grov-kriminelle og deres med-spillere på så forskjellige mange måter gjør sitt beste for at det ikke skal skje. 

   13.10. 2013 skrev jeg følgende avsnitt i mine offentlige Dagboks-notater:

   Å ta et barn fra en forelder - og vice versa

   Å ta et barn fra en forelder er en nokså effektiv måte å torturere, utplyndre og å drepe på. Enda mere hvis forbrytelsen samtidig og videre ledsages av flere forbrytelser mot vedkommende.

   Isolert sett er ikke denne forbrytelsen synlig, hvis en for en stund bare ser vedkommende den er begått mot sin kropp. Det er sånn sett der kanskje ingen ytre tegn på forbrytelsen. Og de skader og ødeleggelser den medfører kan mere eller mindre plausibelt tilskrives andre forhold, sanne eller usanne.

   En degraderer et menneske, diskriminerer, stigmatiserer og tar en natur-rett og en menneske-rett og menneskelig verdighet, integritet og menneskeverdet fra vedkommende. Samt muligheten for et naturlig sosialt liv, familie-liv og lek, arbeide, trivsel og samliv med barn.
   En tar fortiden, fremtiden, nutiden og meningen med livet fra vedkommende. Og en tar kjærligeten. Og en er redusert til et menneske av mindre eller ingen verdi for andre familier og mennesker.

   Kanskje bare håpet om at dette ikke vil vedvare lenge gjør at vedkommende kanskje likevel vil klare eller forsøke å overleve i det lengste. Og troen på at en slik grotesk kriminell galskap snarest vil bli stoppet av samfunnet, det sosiale samfunn og myndigheter.
   Slik også for barnet som får sin far eller mor kidnappet. Jeg har selv opplevd og erfart også det, noen uker i min barndom, noen få uker med den ene av foreldrene kidnappet, noen få uker som heldigvis ikke vedvarte lengre. Utryggheten, mangelen, savnet, frykten og smerten.

   Underveis i livet under dagens forhold i Norge har jeg mere og mere og sikrere og sikrere erfart og forstått at det barn som får sin far eller mor kidnappet misfostres og blir av redusert verdi og får redusert verdighet og sterkt svekket eller ødelagt integritet.
   Samt at den eller de foreldre som får sitt barn kidnappet av de kriminelle også blir forsøkt ødelagt, videre utplyndret og drept. På groteske, perverse, utspekulerte og meget ond-sinnede måter. Instinktivt, intuitivt og mere eller mindre bevisst, for kriminelle og deres allierte som ønsker å beskytte sin eller andre sin fangst og hensikt. Også og ikke mindre om det er den ene av foreldrene som kidnapper.

   Også av disse grunner så viktig at familien, dvs. den naturlige familien, blir vernet og beskyttet i samfunnet.

   Familien arbeider i glede og selvfølgelighet for hverandre, hvor enn dårlig eller lite perpekt den er, og familien lever og arbeider i naturlighet for å tjene hverandre og er en biologisk naturlig organisme. Den er ens kilde, utspring og tilhørighet, identitet og eiendom.

   Og familien, hver enkelt i all sin unikhet, er den basis som tilfører samfunnet og verden hva som alltid er nødvendig og levende.
   Å miste erkjennelse og viten om dette er katastrofalt.
  
   *

   
   Terror-aksjonene, stigmatiseringen og degraderingen blandt annet har sine mange forskjellige dypt-gripende virkninger. Alle terror-aksjonene her hjemme har gjort at mange er usikker på hva som har foregått og foregår og mange igjen sikker på at det må ha vært og er noe kriminelt, hvilket de kriminelle jo også ønsker skal bli trodd. Og mange er redd for å blande seg inn i noe hva enn det er slikt og vel vitende om det også uansett er livs-farlig.

   Jorunn Øydna, hadde 29.09. 2013 følgende postering på Facebook:
   https://www.facebook.com/jorunnoydna/posts/249711155176229

   Dere som er i denne faens BV etaten.... har dere merket det samme som meg, får ikke besøk, ikke tlf, ingen julekort lenger.... det er som jeg ikke existerer lenger.... dette ble veldig merkbart etter at sønnen min kom i fosterhjem for litt over et år siden!! Føler meg som INGENTING og som en KRIMINELL!!! Noen som har det som meg??

   Blandt kommentarene var følgende:

   Tom Rune Nygård:
   Ja akkurat sånn vart hos oss også Jorunn etter at jentene ble tatt, alle våre venner sluttet å hilse på oss og traff dem oss på butikken så gikk dem store omveier for unngå oss. Ikke får vi besøk fra noen heller etter at jentene våres ble tatt. Ja man føler seg som en kriminell : (

   Ingunn Victoria Lausund:
   ja, dette er det samme jeg opplever.

   Aina Holdahl:
   Kjenner meg igjen ja. ..føles som ett helt liv er visket ut

   Monica Fjermeros Karlsen:
   samme her og det verste er att folk sier noe alvorlig galt har du gjort siden du mistet datteren din for bv gjør ikke sånn. så jorunn sammen er vi sterke. klem til deg.

   Hilde Synnøve Lilleskotte Ottesen:
   Om det er ei trøst Jorunn, så har jeg følt meg som en kriminell opptil flere ganger selv når det gjelder denne etaten.....

   Eli Ulfsby Fossen:
   Dei KRIMINELLE her er hele BV etaten , forbanna bedrift som ødelegger barn og deres familier : (

   Gunvor Elisabet Eliassen:
   folk vet ikke hvordan dem skal takle oss som har mistet og snur derfor ryggen til, det er det letteste for dem .... dobbelt vondt, for vi trenger å bli støttet i vår kamp ..... man føler seg ikke lenger normal når man har mistet et barn/barnebarn til BV....

   Eva Annie Røberg:
   Tar utdannelsen til barnevernspedagog, og det er faktisk en bra mye baksnakking og tull i klassen, så er ikke de mest empatiske som tar utdannelsen... Heller barnslige latsabber som dekker det at de ikke gidder å studere bak at de ikke får til å lese, de må bli forklart alt muntlig.. Litt rart i en utdannelse der man skal gi folk fiskestangen istedenfor fisken, så krever man å bli å få bare fisk selv så man slipper å fiske... ; )

   Anna Olsen:
   Å du ane itj alt det æ sitt inne i hjerte med. Men er nesten itj på nett mer. Men kan sende mel på tlf da:-) : ) viss du vil:-)

   Eva Annie Røberg:
   (prinsippet Hjelp til selvhjelp - gi en mann en fisk og han har mat for en dag - gi en mann en fiskestang og han har mat hele livet!!)

   Eva Annie Røberg:
   ja det vil jeg såklart : )

   Eva Annie Røberg:
   Men selve utdannelsen sålangt er kjempefin altså, om det er så mye fokus på menneskeverdet hele veien, så er det ikke selve utdannelsen det er noe galt med.. Men kanskje det at det ikke stilles noe særlig krav til at elevene faktisk studerer og utvikler seg, og personlige egenskaper?

   Eva Annie Røberg:
   Vet ikke hva andre tenker, men for min del, folk som sitter og baksnakker og slarver på den måten for å hevde seg selv er i mine øyne på apestadiet, og burde absolutt ikke ha en jobb i et slikt yrke..

   Roy Andre Vegsund:
   Dei tok ungene for sirka 2 måneder siden å ingen har vert her siden kjenne følelsen. ..

   Cato Martin Jakobsen:
   De som snur ryggen til deg fordi bv har begått en forbtytelse mot barna dine og deg er ikke verdt å ha som venner iallefall.

   Arne Lynch:
   Hei.. Jorunn.. Jeg har hatt det sånn i over 7 år nå:-(.. Sønnen ble nettopp 11 år.. heldigvis så har jeg venner og familien som har støttet meg..

   Anna Olsen:
   Noen har itj noe støtt fra sin famillie så da står man vel aleina' også viss vennan snur ryggen til eller?

   Rune L. Hansen:
   At du ikke får ikke besøk, ikke tlf, ingen julekort lenger.... og at det er som du ikke existerer lenger....

   Det er ikke særlig underlig egentlig når en er seg bevisst den galskap en blir eller har blitt utsatt for.
   Innledningsvis forsøkt ødelagt som personlighet, både bokstavlig talt og på papiret.
   Og også videre degradert som menneske, også i forhold til alt vi kjenner til fra verdens-litteraturen, verdens-historien, tradisjoner og andre lands kulturer.

   Nektet naturlig eller i det heletatt å være sammen med våre egne barn, og dermed selvfølgelig også egentlig andre sine barn. Nektet vårt familie-liv, til og med egentlig muligheten for nytt familie-liv. Og eventuelt ekteskap, hvis det skulle bli barn av det. Og hvem andre har vel interesse av slike mennesker? Og hvem vil vel risikere det samme, eller å bli involvert i det? Livs-farlig! Truende våre kjæreste og viktigste verdier og nødvendigheter i livet! Viktigere enn alt annet.

   Altså egentlig også nektet retten til et naturlig sosialt liv og i det heletatt til et naturlig liv.
   Og til et verdig liv. Og til å opprettholde eller videreføre vårt liv via familie og barn.
   Vi blir straffet på mest bestialske måte som tenkes kan for et menneske-liv. Og mange er villige til å gjøre eller å fortelle absolutt hva som helst for å forhindre at det skjer, eller for å redusere risikoen for at det skjer. Hvilket den samme politiske mafiaen også benytter seg av.

   Bare inngrepet i seg selv er så dypt-gripende og katastrofalt at det er vanskelig å overleve særlig lenge.
   Mange langvarig trakassert, torturert, terrorisert, stigmatisert, utplyndret og forsøkt drept. På de forskjellige måter som blir brukt av det såkalte "barnevernet" og dets dirigenter og med-spillere.
  
   Og hvis vi forteller om det til andre, hvem tror for alvor at slikt noe egentlig er mulig, i virkelighetens verden, uten å ha erfart det selv?
   Slikt noe tilhører ikke virkelighetens verden. Frykt holder mennesker på avstand fra slikt.
   Og frykten er berettiget. Mildt sagt!

--

   Hva noe videre her nu angår særskilt brevet datert 28.10. 2013 fra Mattilsynet takker jeg for de råd og tips som kan ha vært velment og i god hensikt. Jeg har imidlertid fra før av hatt og har gledeligvis tilgang til informasjon, råd og tips fra et stort monn av verdens litteratur og ekspertise. Og jeg anser rådene og tipsene i dette tilfellet fra Mattilsynet for å være feilaktige og dårlige. Jeg kjenner dessuten selv mine hunder best og vet bedre og best hva de trives med og er glade for.
   Samtidig ber jeg om å få tilsendt pr. post det fulle innsyn i Mattilsynets angjeldende saks-dokumenter.

   Og krever fortsatt og videre at politiet og påtale-myndigheter habilt og kompetent straffe-forfølger alle de angjeldende forbrytelser og forbrytere min politi-anmeldelse har gjort og gjør krav om.
   

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Torsdag 14. november 2013, Tindeland.

---

---