-- 20140804-Ang-kriminelle-forhold.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) ---

RLH: På grunn av ressurs-mangel avsendes dette brevet kun pr. e-post, mandag 04.08. 2014.
Dette brevet inngår også i politi-anmeldelse nr. bl.a. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.

   
Til:
Haugaland tingrett, e-post: haugaland.tingrett@domstol.no
& Politiet,
 Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt,
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
&
 Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no 
& Justiskomiteen, Stortinget, Tore Fossum, Komitésekretariatet, e-post: tore.fossum@stortinget.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no 
& Kristine Haraldseid, politiet, e-post: kristine.haraldseid@politiet.no
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ
& til NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD

    Dato: mandag 04. august 2014, Tindeland, Vindafjord kommune


   Angående kriminelle forhold og angående blandt annet anke over tingrettens dom 24.06. 2014 s.nr. 14-050813MED-HAUG.

   Alt dette angår forhold som må undersøkes og håndteres av representanter for våre myndigheter.
  
   Vi er efter hvert mange som vet at dagens norske rettsvesen ikke respekterer menneske-rettene,
   ikke en eneste en av menneske-rettighetene,
   deriblandt heller ikke respekterer dommer fra EMD (ECHR).
   Og at det er en gjennom-syrende uhyre grov politisk og offentlig organisert kriminalitet, en systematisk organisert mafia-virksomhet. Deriblandt også folkemord og forbrytelser mot menneskeheten (Straffeloven 2005 kapitel 16).
   Alt dette er solid og grundig dokumentert i min politi-anmeldelse, med mange tusener beviser og mange tusener vitnesbyrd. Link til min politi-anmeldelse (som også er offentlig tilgjengelig) øverst på denne side.
   Noen av de offentlig politikere og dommere sier at de tar dommer fra EMD til efterretning, men som vi vet så betyr det det motsatte. Ikke tar de Menneskerettsloven til efterretning, heller ikke dommer fra EMD mot Norge og andre land, Snakk om å være grovt grov-kriminelle og falske!
   Vi vet at dommerne daglig både systematisk og vilkårlig begår grove forbrytelser
   og at de hverken er habile eller kompetente eller lovlig arbeidende
   og at de er sentralt medvirkende og skyldige i politisk organisert grov kriminalitet overfor sivil-befolkningen.
   Og at de torturer, utplyndrer og dreper med-mennesker.
   Og at advokat-standen nu er den høyest lønnede yrkes-gruppen i Norge og at de er underdanige denne mafia-virksomheten.

   Så hvordan skal det være mulig å akseptere eller å la seg rettsbehandle av slikt noe, med alt dette og mere til som begrunnelse?

   Dette er en av flere aspekter ved denne saken. En annen er at saken "tilsynelatende" handler om en bot og et forelegg, men egentlig handler om meget mere. Deriblandt også følgende.
   
   Det er iallfall to viktige forhold mht. slike forelegg som gjør de grovt ulovlige, selv om forelegget eller boten i seg selv kan være lovlig hvis den innebærer mulighet for lovlig, kompetent og habil rettsbehandling.

   Det ene er praksisen med at det trues med (og settes alvor bak) utplyndrende saksomkostninger og forskjellige slags andre utplyndringer, også via og med-spillende med andre offentlige instanser og deres nøkkel-personer, pluss innføring i straffe-register, etc. Forhold som hverken er adekvate eller proposjonale i forhold til hverken person(er) eller saksforhold, men som brukes som midler for tortur og drap. Selv om påstander om det motsatte kan være inklusive i den ulovlige rettsbehandlingen. Alt dette i seg selv innebærer en forbrytelse mot blandt annet Grunnlovens § 96.

   Det andre forhold er at praksisen også er forbrytelse mot blandt annet og særlig Grunnlovens § 104 - som i Norge skal gi en bedre menneskeretts-beskyttelse enn EMKs P1 Art 1.

   Begge disse forhold i en slik praksis vever inn i hverandre og medfører samtidig også at praksisen forbryter seg mot flere andre lov-bestemmelser og menneske-rettigheter.

   Hvem kan vel godta slike uhyre grove ulovlige trusler? Og hvem kan vel ikke godta de?

   Hva angår å godta et slikt forelegg (og samtidig godta det som en dom) hvis en selv finner boten adekvat og propasjonal overfor seg selv, så er selve forelegget slik det er utformet og praktiseres uansett ikke hverken adekvat eller propasjonalt, meget så mildt sagt! Å godta (eller å tillage eller medvirke i) slikt noe er derfor både usolidarisk, galt og perverterende.

   Løgner og forbigåelser av reell lov og rett fra dommerne sin side har blitt vanlig praksis i dagens norske rettsvesen og offentlige forvaltning. I grovt kriminelle hensikter og med tilsvarende eller ingen begrunnelser.
   
   Her et lite, men likevel vesentlig eksempel på slik svindel. Fredag 01. august 2014 ankom meg med posten Rettsbok fra den såkalte rettssaken 23.06. 2014 ( ekstern ), efter at jeg tidligere telefonerte for å få tilsendt en kopi av den. "Dommerfullmektig" Mohsen Latif lyger også i rettsboken. Blandt annet med følgende formulering: "Tiltalte fikk ordet til prosedyre og nedla påstand om frifinnelse, subsidiært at han anses på mildeste måte."
   Jeg har selvfølgelig ikke kommet med noen som helst påstand eller ord om at jeg subsidiært "anses på mildeste måte". Men det er jo lett å forstå hvilket inntrykk "dommerfullmektig" Mohsen Latif forsøker å gjøre med ordene.
   Eller f.eks. når han helt fullstendig motsatt sannheten og fakta i den såkalte dommen skriver følgende:
   "Etter en samlet vurdering - hvor straffeloven § 27 er iakttatt - kan boten passende settes i samsvar med aktors påstand - kr. 12 000 - subsidiært fengsel i 24 dager."
   Uten noen som helst vurdering av noe som helst, i en liksom og oppkonstruert rettssak som blandt annet kriminelt ble nektet offentlig åpenhet. Osv.

   Disse metodene og oppskriftene som av den politiske mafiaen brukes for både målrettet og vilkårlig utplyndring og ødeleggelse av mennesker er alminnelige og typiske, men på ingen som helst måte bare i forhold til forelegg. Og på ingen som helst måte bare i forhold til meg og min familie.

   Typisk for den politiske mafiaen i dagens Norge er å tillage og å praktisere mishandling av mennesker (og dyr), som behandles som ufølsomme gjenstander, med terror, tortur, trusler, ulovlige lover, utplyndringer og drap. Og ikke minst falsk dokumentasjon som hvitvaskes. Og å fortie og forbigå alt og ethvert av menneske-rettigheter og offentlig rettet straffe- og erstatningsansvar.
   Dagens forhold er nokså fullstendig enveiskjørt grov-kriminell virksomhet overfor sivil-befolkningen, fra en politisk selv-forhærligende elite sin side.
   Mange erkjenner ikke at vi lever i et sadistisk terror-regime før det er for sent, samtidig som de plaprer propagandaen efter munnen og har veggene og vinduene tapetisert med den, inne i sine midlertidige idyller. Når så de harde og knusende angrepene kommer vet de knapt hva de skal si før de blir stille som graven.

   Hva med min ektefelle? Vi ble, som fremgår av min politi-anmeldelse, nektet retten til vårt ekteskap og våre barn og vår fremtid da de truet med å stjele barna våre, men gav henne et tilbud om kanskje å få være sammen med barna hvis hun hjalp til med å kidnappe og fangeholde barna og meg. Det gjorde hun.

   Men det er mildt sagt ikke bare meg og min familie de har nektet retten til familie-liv og ekteskap og menneskelig liv og terroriserer, diskriminerer, kidnapper, fangeholder, torturerer, utplyndrer og utsletter.

   Både barnet og begge foreldrene skal i henhold til menneske-rettighetene ha sin likeverdige, uavhendelige og umistelige foreldre-rett og rett til familie-liv og rett til ikke å bli diskriminert. Når kidnapping og fangehold av barn og foreldre premieres i offentlig regi så blir det og er det det motsatte.

   Falsk og hvitvasket dokumentasjon, halv-sannheter og løgner bruker de mot alle de kidnapper og fangeholder. Det er bare et av de våpen de bruker. Pluss reelle trusler, tortur, utplyndring, osv.
   Hvem jeg er har egentlig liten betydning i forhold til hva som har skjedd. Hvem jeg er fremgår av mine ord, handlinger og holdninger underveis - og ikke av andre sine usanne påstander. Men hadde jeg vært mere alminnelig så hadde jeg ikke overlevd så lenge og så mange ganger. Det er ingen ulempe det, men for meg selv og min familie har det iallfall ikke hjulpet for noe annet enn det.

   Det handler særlig om meget godt dokumenterte solide beviser for en utrolig mengde av groveste forbrytelser i offentlig regi mot EMK Art 8, både systematisk og vilkårlig overfor sivil-befolkningen. En enorm mengde med barn og foreldre som permanent og på grov-kriminelle vis har blitt nektet foreldre-rett og retten til familie-liv. Med de drepende konsekvenser slikt noe nokså automatisk innebærer. I groteske prosesser som i seg selv både underveis og efterpå forbryter seg mot mange menneske-rettigheter.

   Å frata barn eller foreldre retten til familie-liv er å sammenligne med offentlige henrettelser. Foreldre-retten og retten til familie-liv er både en menneske-rett, natur-rett, folke-rett og kristen-rett.

   Bare det å frata et barn eller en forelder foreldre-retten og retten til familie-liv er livs-ødeleggende vold, tortur og mishandling, både overfor barnet og forelder. Og dessuten på allslags vis selvfølgelig også grovt ulovlig og straffbart. (Nødverge i sitt prinsipp er noe fullstendig helt annet.)
   Både Straffeloven og Barnekonvensjonen er entydig og utvetydig. F.eks. Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Mange i dagens Norge misliker at det er slik, men det er ikke mindre fakta av den grunn. Problemet er at det har blitt så mange som ikke ønsker at menneske-rettighetene skal respekteres. Som har gjort seg fortjeneste, karriære og makt på menneskeretts-forbrytelser. Ulovlig og straffbart selvfølgelig, men det er jo ikke så lett å innrømme - mildt sagt.

   Både Fylkesnemda og dagens norske rettsvesen har ikke minst vært instanser som har fratatt barn og foreldre retten til familie-liv og foreldre-retten. (Med automatisk tortur blandt annet inkludert.) Ansatte der har hatt og har sine med-spillere, men - bare det å frata et med-menneske retten til familie-liv og foreldre-retten er i seg selv så grovt kriminelt og perverst at det i henhold til loven kvalifiserer til mange års fengsel-straff.

   Dette skriv fra min side som kortfattet noen grove trekk om hva saken handler om og hvordan jeg forholder meg til dette.
   Samt at også dette inngår i min politi-anmeldelse.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 04. august 2014, Tindeland.

---
---