-- 20140829-Utvidet-politi-anmeldelse-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) ---

RLH: På grunn av ressurs-mangel avsendes dette brevet kun pr. e-post, fredag 29.08. 2014.
Dette brevet inngår også i politi-anmeldelse nr. bl.a. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32.

   
Til:
Haugaland tingrett, e-post: haugaland.tingrett@domstol.no
& Politiet,
 Haugaland og Sunnhordaland politi-distrikt,
pr. e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
&
 Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
& til Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no 
& Justiskomiteen, Stortinget, Tore Fossum, Komitésekretariatet, e-post: tore.fossum@stortinget.no
& til Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sisma.no 
& Kristine Haraldseid, politiet, e-post: kristine.haraldseid@politiet.no
& til Statens sivilrettsforvaltning (SRF), ved Ida Kjensli, e-post: ida.kjensli@sivilrett.no - ref. 2013/373 IKJ
& til NAV Innkreving, NO-9917 Kirkenes, e-post: navi@nav.no 
& til Kontoret for voldsoffererstatning, pr. e-post: post@voldsoffererstatning.no - ref. 13/00030-2
& Domstoladministrasjonen, pr. e-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no

Fra:
Rune Leander Hansen, f. 06.12. 1955, e-post hunwww@online.no, 
Tindeland
NO-5568 VIKEBYGD

    Dato: fredag 29. august 2014, Tindeland, Vindafjord kommune


   Utvidet politi-anmeldelse

   Foranledningen for denne utvidelse og utdypelse av min politi-anmeldelse er de to nye (i en lang rekke) stigmatiserende og traumatiserende ulovlige og straffbare terror-aksjoner og hus-inkvisisjoner i regi av politiet som skjedde her hjemme hos meg lørdag 16. august 2014.
   Pluss to nokså tilsvarende fredag 22. august 2014.
   Disse føyer seg inn i en lang rekke av tilsvarende ulovlige og straffbare terror-aksjoner og hus-inkvisisjoner her hjemme. Pluss overfor sivil-befolkningen. Hvilket jeg har dokumentert i min politi-anmeldelse - og kan og skal dokumentere videre. Også med en rekke lyd-opptak, offentlige notater og annet.

   Med uttrykket "min politi-anmeldelse" eller "mine politi-anmeldelser" sikter jeg til ett og det samme samlet: Alle politi-anmeldelser både fra og mot meg og min familie. En index som også har videre henvisninger befinner seg offentlig tilgjengelig på følgende link: extern ( intern ) .

   Jeg ber hermed også om at blandt annet Spesialenheten for politisaker involverer seg i hele denne saken.
   
   Jeg henviser til Norges Grunnlov § 102, hvor det er lov-bestemt at: "Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde."
   Dessuten til Straffeloven § 355 og § 116. Og til EMK (ECHR) Art 8.
   Hva angår flere av de andre tilfellene også til blandt annet Straffeloven § 117. Dette gjelder blandt annet også hva som skjedde mandag 23. juni 2014 da jeg av Vidar Haraldseid og Tommy Eika fra politiet ulovlig og straffbart ble pågrepet og forflyttet til Haugesund - for en falsk rettssak i en oppkonstruert straffesak hvor min skriftlig fremførte side av saken ulovlig ble fortiet.
   
   Politiet i Vindafjord og Haugesund og Haugaland tingrett og flere mennesker og instanser har siden begynnelsen og underveis aktivt forurettet meg og min familie. Også med unnlatelser.
   De mange ulovlige terror-aksjoner og hus-inkvisisjoner overfor meg og min familie må også sees i lys av dette og har direkte sammenheng.

   Medvirkning i dette som av meg er politi-anmeldt og begjært straffe-forfulgt også som blandt annet folkemord og forbrytelser mot menneskeheten er ulovlig og straffbart.

   Vi er ulovlig og straffbart kidnappet, fangeholdt, torturert, utplyndret, terrorisert og fratatt menneske-retten til familie-liv og foreldre-rett. Hvilket også er ulovlig i forhold til vår folke-rett, natur-rett og kristen-rett.
   Jeg og min kone også fratatt retten til ekteskap. Jeg også fratatt retten til sosialt liv, bevegelsesfrihet og økonomisk liv. Osv. Jeg henviser til min politi-anmeldelse hvor alt dette grundig og detaljert er gjort rede for.
   Vi er altså kontinuerlig utsatt for fangenskap, tortur, utplyndring, terror og trusler. I det heletatt at våre menneske-rettigheter hverken respekteres eller ivaretaes.
   Disse fakta er ikke vanskelige å se og heller ikke vanskelig nødvendig å undersøke. Saken og dens dokumenter er f.eks. kronologisk og med indexer offentliggjort av meg og befinner seg lett tilgjengelig på Internettet, hvilket jeg også mange ganger underveis har informert om.
   At saken er meget omfattende og samtidig grundig og detaljert opplyst av meg gjør ikke saken mindre viktig. Tvert om.

   Dette er perverterte mennesker som tror de har lov til å stjele barn og foreldre og besteforeldre. Og å ødelegge familier og mennesker med splittelser, fangehold, tortur, terror og utplyndring.
   Metoden består av aktivt å forbryte seg mot våre menneske-rettigheter og sivile rettigheter. Inklusivt ikke minst å forbryte seg med både aktiv og passiv unnlatenhet.

   Våre menneske-rettigheter er umistelige og uavhendelige, som det står i menneskeretts-konvensjonene. 
Blandt våre menneske-rettigheter er både foreldre-rett, retten til familie-liv, retten til økonomisk verdighet, retten til ikke å bli diskriminert - og mye mere. En dommer eller offentlig forvaltning som ikke respekterer dette, men som forbryter seg mot dette er enten en uvitende eller en kriminell.

   Offentlig forvaltning har hverken plikt eller rett til å forstyrre noen sitt privat-liv eller familie-liv. Unntaket, i henhold til Grunnlovens § 102, er i kriminelle tilfeller. Og minst av alt til å bestemme noen sitt privat-liv eller familie-liv.

   Blandt annet Norges Grunnlov § 110c har lov-bestemt at:
   "Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne."

   Det er ulovlig og straffbart for politikere og enhver annen offentlig ansatt å ned-prioritere eller å ikke respektere dette. Også med unnlatelse.
   Blandt annet i henhold til Straffeloven § 123.

   Menneskerettsloven er fast bestemt og utvetydig. F. eks. Menneskerettsloven V3&4 & 5&6 Art 5:

   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   F. eks. Menneskerettsloven § 3 er også utvetydig:
   "Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning."

   Den norske offentlige politiske mafiaen forbryter seg systematisk mot blandt annet Barnekonvensjonen i Menneskerettsloven sitt total-forbud mot kidnapping av barn og foreldre.
   Jeg henviser f.eks. til Barnekonvensjonens Art 7:
   "1. Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Og til Barnekonvensjonens Art 35:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Hverken Barnekonvensjonens Art 9 eller 20 opphever total-forbudet mot bortførelse av barn fra sin far eller mor i Art 7 og 35. Men, - den politiske mafiaen ynder å lese feil og å utøve sadisme. F.eks. hvis en skifter ut ordet "må" med ordet "kan" i Barnekonvensjonens Art 9, samt neglisjerer alle andre menneske-rettighetene, slik den politiske mafiaen i all sin "ord-blindhet" gjør det, så blir innholdet også fullstendig motsatt.
   Denne mafia-virksomhetens definisjoner av og praksis i forhold til barnets beste, barnets interesse, integritet, identitet, trivsel, etc. er fullstendig grove menneskeretts-forbrytelser og perverse. Uten noen som helst basis i nødverge. Og dens systematiske, ulovlige og straffbare bruk og hvitvasking av falsk dokumentasjon og trakassering og mere forskjellig kriminelt gjør den på ingen som helst måte bedre.
   Det er mange som ser seg tjent med å late som om de ikke vet hva som er lov-bestemt i Barnekonvensjonen og Menneskerettsloven og Straffeloven. Noen ønsker eller tror at om ulovligheter forties så blir de lovlige. Slik er det selvfølgelig ikke!

   Mishandling av et barn eller et med-menneske er selvfølgelig ulovlig og straffbart - noe som er en sak for kompetent politi og rettsvesen og ikke for politisk organisert mafia-virksomhet. Og det er den eller de kriminelle som skal straffe-forfølges - og ikke barnet eller andre. I henhold til over-ordnet lovlig (og ikke ulovlig) lov og rett gjeldende i og for Norge.

   Den nuværende norske (og nordiske) offentlig politiske metoden for "barnevern" (inklusivt såkalt "barnefordeling") er en smittsom, pervers og perverterende form for grov politisk organisert kriminalitet, mafia-virksomhet. Med manipulering med ulovlige lover, mennesker, offentlige nøkkel-personer og nyttige "idioter". Hvor alt og det hele er skredder-sydd myndighets-misbruk og grov kriminell virksomhet i offentlig regi. Hvor dommerne i rettsvesenet og påtale-myndighet og flere instanser er sentrale nøkkel-personer. Virksomheten og medvirkning i den faller blandt annet inn under Straffelovens definisjon av folkemord og forbrytelser mot menneskeheten og tortur - og mye mere. Forlengst og fortsatt (og videre) politi-anmeldt av meg med begjæring om straffe-forfølgelse, erstatning og gjenopprettelse.

   Jeg kan ikke navngi alle som har vært og er involvert i disse forbrytelsene overfor meg og min familie og overfor sivil-befolkningen, de er mange, men det ligger i sakens natur at nødvendig efterforskning og straffe-forfølgelse vil identifisere de kanskje fleste av de. Og jeg begjærer selvfølgelig fortsatt og videre at dette umiddelbart, habilt og kompetent skjer.

   Viktigheten av et ryddig forhold til alt dette og hva som er sakens fakta og nødvendigheter og selvfølgeligheter er ikke vanskelig å se, selv om en sak alltid har mere enn en og to sider.

   For hver time og dag det ikke ryddes opp i disse forholdene (dvs. kompetent efterforskes og straffe-forfølges) forurettes mennesker og samfunn katastrofalt og smittsomt.

   Iøvrig utdypes min politi-anmeldelse fortsatt fortløpende daglig i mine offentlige Dagboks-notater, som også inngår i min politi-anmeldelse (med blandt annet mange tusener vitneprov fra hele Norge).


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   
Fredag 29. august 2014, Tindeland.

---
---