-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html    
<--- BREVENE ( ekstern --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --- Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --->

RLH: Avsender dette brevet natt til torsdag 13. november 2014, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser).
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til:
   Gulating lagmannrett, e-post: gulating.lagmannsrett@domstol.no
   
&  Spesialenheten for politisaker, e-post: post@spesialenheten.no 
   & Justis-departementet, e-post: justis@stortinget.no 
   & Justiskomiteen, Stortinget, Tore Fossum, Komitésekretariatet, e-post: tore.fossum@stortinget.no

   Fra: 
   Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
   Tindeland, Vikeveien 1808,
   5568 Vikebygd 

   e-post: hunwww@online.no

   Dato: Torsdag 13. november 2014, Vikebygd

   Angående anke og habilitet, politi-anmeldelser, etc.

   Jeg har avsatt noen dager til hermed å besvare brev datert 30.10. 2014 fra Gulating lagmannsrett med beslutning datert samme dag - referanse 14-172202AST-GULA/AVD2. ( ekstern ). Brevet er underskrevet Helga Herfindal, som saksbehandler. Og beslutningen hun har vedlagt synes som å være gjort av Daniel Lunde, Håvard Romarheim og Grethe Strandborg - alle disse tre uten underskrift.
   Dessuten et brev datert 24.10. 2014 fra Rogaland statsadvokatembeter ( ekstern ) med overskriften "Påtegningsark" og dokument nr. 01,06 underskrevet Harald L. Grønlien og vedlegg med overskriften "Påtegningsark" og dokument nr. 01,05 fra Haugaland og Sunnhordland politidistrikt underskrevet Sveinung Andreas Andersen.
   Jeg henviser samtidig særlig til min saks-dokumentasjon angående Hundeloven og fakta i saken, på følgende link; ( ekstern ). Og til min politi-anmeldelse ( ekstern ).

   Min besvarelse hermed inngår også i min politi-anmeldelse.

   Det fremgår av brevet med beslutning fra Gulating lagmannsrett og min saks-dokumentasjon at brevet med beslutning er enda en grovt ulovlig forurettelse av meg og min familie. Og at både Gulating lagmannsretts og politiets og aktoratets og påtalemyndighetens og Haugaland tingretts saksbehandling rammes av mange av de forbrytelser som jeg har politi-anmeldt i min flerfoldige politi-anmeldelse ( ekstern ). Deriblandt organisert kriminalitet og medvirkning i forbrytelser mot menneskeheten.

   Fakta i saken og mine innlegg i saken har i seg selv ulovlig og straffbart blitt utestengt fra saken, av flere av disse myndigheters angjeldende representanter. Deriblandt også de større perspektiver og årsaker som saken intimt har sammenheng med. Jeg henviser igjen og også videre til min saksdokumentasjon.
   Vesentlige fakta, sammenhenger og omstendigheter i saken har fra disse sin side både blitt utestengt og forfalsket. Og saksbehandlingen har hatt og har et utvetydig preg av ulovlig forfølgelse og kriminelle hensikter.

   Både beslutningen fra Gulating lagmannsrett og brevet fra Rogaland statsadvokatembeter inneholder blandt annet en henvisning til Haugaland tingretts dom 24.06. 2014 ( ekstern ). Jeg skal her videre også si noen ord om det meste av konkrete tekst-innholdet i denne dommen. Ikke alt, men det viktigste.

   Jeg anklages (også) i dommen for "for som hundeholder å ha unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig jaget, angrep eller skadet et dyr". Til det er å si at jeg som hundeholder hverken har unnlatt å forebygge eller avverge at hunden rettsstridig jaget, angrep eller skadet et dyr. Heller ikke i uaktsomhet. Tvert om.
   Det blir som grunnlag påstått at: "Torsdag 21. november 2013 ca. kl. 20.00, i Vindafjord, unnlot han å forebygge og/eller avverge et rettstridig angrep fra flere av sine hunder". Som sagt er dette løgn og det motsatte av det faktiske forhold. Det blir videre påstått at "sauen begynte å blø" og at "sauen befant seg på Årviks innmarksbeite".
   Og senere i dommen at: "Retten finner det bevist at minst seks av tiltaltes hunder, til tid og på sted som beskrevet i
forelegget, kom seg over på naboen, Jarle Årviks innmarksbeite og jaget sauene hans. Videre at minst en av sauene ble bitt av hundene slik at denne begynte å blø."
   Dette er heller ikke sant, men er bevisst løgn fra dommeren, dommerfullmektig Mohsen Latif, sin side. Det ble hverken i retten eller noe annet sted bevist "at minst en av sauene ble bitt av hundene slik at denne begynte å blø". Jeg hadde og har derimot bevis (lyd-opptak, samtale med Jarle Årvik) hvor det fremgår ingenting som tyder på at den angjeldende sau som ble jaget "begynte å blø". Hverken på nabo Jarle Årviks innmarksbeite, som er uinngjerdet, eller noe annet sted. Tvert om.
   Dessuten blir det i dommen sagt at: "Videre vises det til  at tiltalte - etter egen forklaring - ikke selv undersøkte den
aktuelle sauen etter angrepet." Samtidig som det forties at Jarle Årvik ikke ønsket å vise meg sauen som han påstod ble bitt, og bagatelliserte med at "ingen skade var skjedd denne gangen". Og at jeg overfor Jarle Årvik også gav uttrykk for at jeg ved eventuell skade kan komme til å ha og frykter et erstatnings-ansvar.

   Det blir også fortiet blandt annet at jeg som hundeholder uproblematisk har hatt en eller flere hunder i mere enn 20 år. Før problemet med den angjeldende tispen oppstod. Et problem som jeg straks forholdt meg ansvarlig og rett og riktig til - og snarest mulig både ansvarlig, rett og riktig løste.

   Det virker dessuten som dommeren har liten eller ingen kunnskap eller erfaring med hundehold og hunder.
   At problem-tispen viste seg umulig for meg godt nok å holde seg på rett plass viser han ingen forståelse for. Heller ingen interesse for ved selvsyn å se og å få vite at stål-wire, halsbånd, karabinkroker, etc. som forhandles som sikre for hundehold ikke er sikre nok eller likevel er dårlige. Jeg har flere eksemplar som bevis på dette.

   Det blir blandt mye annet også fortiet at jeg ble nektet å gjøre et fullstendig uforstyrrende og uproblematisk lyd-opptak av den såkalte rettssaken, som ble påstått å være offentlig. Og blandt annet også hvordan denne nektelse groteskt foregikk.
   
   Det blir i dommen fra dommeren sin side også gitt usanne opplysninger om min økonomi, til tross for bedre vitende. Med tydelig hensikt å forbryte seg blandt annet mot Straffelovens § 27. Og videre delaktighet i de forbrytelser min politi-anmeldelse innbefatter. Blandt annet også med ulovlige saksomkostninger med kriminelle hensikter. En taktikk velkjent også fra min tidligere kontakt med dommeres mafia-virksomhet i saks-komplekset som helhet. Også politi-anmeldt av meg.
   Blandt annet økonomi som skreddersydd våpen og middel for tortur, terror, utplyndring og drap er i det heletatt typisk for den politiske og offentlige mafia-virksomheten i dagens Norge. Ikke bare overfor meg og min familie. Og i det heletatt med dens vanlige null respekt for våre menneske-rettigheter. Hensikten og konsekvensen er utvetydig.

   I Gulating lagmannsrett sin beslutning 30.10. 2014 blir blandt annet følgende påstått:
   "Det er i saken ikke påstått eller idømt annen reaksjon enn bot, inndragning eller tap av retten til å føre motorvogn mv."
   Også løgn fra Gulating lagmannsrett sin side. Pluss at det blandt annet er en bevisst fortielse og bagatellisering - av kriminelle hensikter og gjerninger. Men ikke bare i henhold til Straffeloven § 27. Det er i saken påstått og idømt både fengsel-straff og andre slags meget grove trusler (via blandt annet Statens Innkrevingssentral, Namsmann, NAV, etc.) om ikke boten og såkalte saksomkostninger etc. kan betales eller ikke vil bli betalt. Direkte livs-farlige trusler. Noe det i dette saks-komplekset er mange eksempler på.
   Det er dessuten med slike og lignende slags økonomiske våpen den samme mafia-virksomheten også har brukt for ytterligere å holde meg og min familie under ulovlig livs-farlig og livs-ødeleggende fangehold, isolasjon, diverse slags terror, tortur og utplyndring siden jeg og min familie ble kidnappet i april 2008. Hvilket klart og tydelig nok fremgår av min politi-anmeldelse og av sakens fakta.
   
   Det blir i dommen fra Haugaland tingrett sagt at: "Tiltalte la ned påstand om at han frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte."
   Selvfølgelig er dette også løgn fra dommeren. Noen slik subsidiær påstand er aldri hverken fremsatt eller antydet av meg. Dommerens hensikt og konsekvens med sin formulering og påstand er med tydelighet ytterligere å krenke og å forurette og å trakassere. Også typisk for den mafia-virksomheten han er medvirkende i.

   Det blir i dommen også sagt at: "Tiltalte ble besluttet pågrepet og fremstilt for retten."
   Det blir fortiet at denne pågripelsen og frihetsberøvelsen forbrøt seg mot blandt annet Straffeloven § 117.

   Det blir blandt annet og særlig også fortiet at motparten og dens med-spillere i denne saken er inhabile, med de konsekvenser det innebærer.
   Men våre menneske-rettigheter innebærer også at enhver har rett til en habil og kompetent rettsorden.
   Det er det mildt sagt ikke når blandt annet Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett påberoper seg å være det - og later som om de er det. Mot mine tydelige og utvetydige protester og deres begrunnelse. Som i denne saken.

   Jeg henviser til tidligere dommer, prosess-skriv, avgjørelser, etc. i dette saks-komplekset i forhold til meg og min familie. Det meste offentlig tilgjengelig på følgende link: ( ekstern ).
   Som det utvetydig fremgår er disse rettsinstanser hverken interessert i beviser, argumentasjon, kontradiksjon, menneske-rettigheter eller kriminalitet, etc. Men foruretter på det groveste og ivrig meg og min familie.
   Og det oppkonstrueres saker - også selverklærte straffesaker. Ikke bare om meg og Hundeloven.

   Jeg henviser f.eks. til Gulating lagmannsrett sin liksom rettsbehandling av liksom straffesak mot meg hvor dommeren avslutningsvis sier han ikke vet om jeg er skyldig, men likevel dømmer meg til blandt annet 5 måneder ubetinget fengsel-straff. Jeg har et godt lyd-opptak av hele den makabre såkalte rettsbehandlingen. (Og det meste av alt annet siden 2006 som har skjedd underveis hvor jeg fysisk direkte har vært involvert.) Hvor ikke minst både fakta, beviser, saks-dokumenter, lov og rett, etc. ble fortiet og nektet.

   Den samme dommer-mafiaen som har fratatt meg og min familie retten til familie-liv, foreldre-rett, bevegelsesfrihet, etc. Og kontinuerlig torturerer, terroriserer, utplyndrer, nekter oss retten til ekteskap, sosialt liv, økonomisk liv, etc.

   Minst en majoritet av dagens norske dommere er meget sentrale nøkkel-personer for en politisk og offentlig mafia-virksomhet som enda hærjer fritt. Rettssikkerhet en menneskerett som er fullstendig vilkårlig og fraværende i dagens Norge, for å si det mildt. Norge har efter hvert blitt et terror-regime, hvor ikke en eneste en av våre menneske-rettigheter respekteres av den offentlige forvaltningen. Sentralt i denne mafia-virksomheten er kidnapping, fangehold, tortur, terror, utplyndring og ødeleggelse av barn og foreldre.
   I Norge terroriseres, kidnappes, fangeholdes, utplyndres og tortureres snart alle barn - og foreldre. En smittsom politikk som stadig mere og verre perverterer landet og verden.
   Norge, landet med de kidnappede og fangeholdte barna. Og foreldrene. Og besteforeldrene.
   Slike former for grotesk politisk og offentlig kriminalitet har verden knapt noensinne sett maken til.
   De kidnapper fra alle og enhver. Unntatt fra seg selv og sine venner og med-spillere.
   Veldig praktisk og nyttig for den politiske og offentlige mafiaen - ja, for hvem som helst egentlig - også slik å kunne bestemme hvem livet skal ødelegges for. Og hvem som skal premieres, osv. Det kan lønne seg å ha de rette venner eller den rette politikk. Og ikke feil motstandere, eller fiender.

   Barn og foreldre som får krenket og blir fratatt sine "umistelige og uavhendelige" menneske-rettigheter. Deriblandt foreldre-retten og retten til sitt familie-liv. Med de groteske konsekvenser dette automatisk impliserer og medfører. Meget grove og straffbare forbrytelser i nærsagt alle land - og inter-nasjonalt - og i Straffeloven.
   En politisk og offentlig forvaltning som nekter sivil-befolkningen - ikke bare meg og min familie - den viktigste halvdel av Straffeloven og våre menneske-rettigheter og Grunnlovens. To viktige stikkord for hva de driver med er nepotisme og impunity.
   Dette er solid og grundig dokumentert og bevist i min politi-anmeldelse. Også med blandt annet mange tusener vitnesbyrd fra barn og foreldre.
   Og alt dette angår meget også denne saken. Og konkret også ikke minst Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Som begge med mange av sine representanter omfattende har begått og begår slike og mange de mest groteske forbrytelser mot meg og min familie - og mot sivil-befolkningen og verden.
   Den eneste grunnen til at de enda ikke sitter bak lås og slå er at de beskytter og verner og premierer (og truer) hverandre via virksomhetens nøkkel-personer (og nyttige idioter).

   Masse-mediaen dirigeres og kontrolleres nokså fullstendig av den politiske mafiaen og dens løgner og propaganda. Uoppdaget for mange av de som enda ikke er eller vet de er grovt forurettet. Og dirigeres ikke minst av dommer-mafiaen.
   Norge er av FN-sambandet redusert til en B-nasjon på grunn av manglende politisk vilje til å efterleve lov og rett. Mange nasjoner som mange i Norge tenker på som terror-regimer er A-nasjon og mindre terror-regimer enn Norge. Og Norge står faktisk i fare for å reduseres til en C-nasjon.

   Mangelen på interesse, oppmerksomhet og saklighet for våre menneske-rettigheter taler sitt tydelige sprog om hvor dypt ned i perversiteter og politisk organisert grov kriminalitet vårt land har sunket.
   Vi har en masse-media som ikke virker, et rettsvesen som ikke virker, et NAV som ikke virker, et menneskevern som ikke virker, et familievern som ikke virker, et barnevern som ikke virker, politikk som er forkrøplet, osv. Men som typisk nok virker motsatt lov og rett, kultur, anstendighet og demokrati. Mildt sagt. Mange, stadig flere og flere, har fått interesse, karriære og fortjeneste for forbrytelser mot våre menneske-rettigheter. Et rettsvesen og en offentlig forvaltning som nokså fullstendig forbigår og fortier våre menneske-rettigheter - og som forbryter seg uhyre grovt overfor sivil-befolkningen. Et såkalt barnevern som systematisk og i stor stil utøver groveste former for vold, terror, tortur og utplyndring overfor barn, foreldre og samfunnet. Et NAV som systematisk og i stor stil diskriminerer samt nekter sivil-befolkningen våre økonomiske menneske-rettigheter. En politisk feminisme som premierer falske alene-mødre (og -fedre) og falsk familie-stand i en for verden revolusjonerende sjokk-behandling. Omtrent en fjerde-del av alle barn i Norge nu med falske "alene-mødre"! Et slikt enormt "sosialt eksperiment" er i seg selv både et folkemord og en gedigen forbrytelse mot menneskeheten. Med kidnappede, fangeholdte, torturerte, utplyndrede, degraderte og diskriminerte barn og foreldre. Og en enda pågående ødeleggelse og feminisering også av fremtidige generasjoner. Groveste forbrytelser mot barns og foreldres rett til familie-liv og foreldre-rett. Og til ikke å bli torturert. Osv.
   Alles krig mot hverandre. Det er individuell og organisert egoisme som rår.

   Barn og foreldre har umistelig og uavhendelig rett til og krav på familie-liv i og med sin egen familie - og foreldre-rett. I henhold til våre menneske-rettigheter. Uten noen som helst diskriminering - og i full likhet med ethvert menneske. Ja, barn og foreldre har både rett og krav på sin egen familie. Både Barnekonvensjonen og Menneskerettskonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene og EMD er meget tydelig angående dette.

   Å bli utsatt for en slik forbrytelse (som i seg selv er mangfoldig) kan virke forskjellig for hver enkelt og i forhold til forskjellige faktorer og omstendigheter, Både forbrytelsen er mangfoldig - og virkningen og konsekvensene. Det er ikke alle som dermed likså fullstendig får ødelagt sin fremtid, nutid og fortid og sine følelser, tanker, sine muligheter, sine hensikter, sin økonomi, sine arbeidsmuligheter, sine drømmer, sitt sosiale liv, sin bevegelsesfrihet, sitt hjemsted, osv., osv. Og for foreldrene vil det alltid være annerledes enn for barna - og i forskjellig grad verre eller ikke verre og mulig å "overleve". Foreldre er dessuten i realiteten for all fremtid fratatt retten til å omgåes barn og andre barne-familier, fratatt retten til et verdig ekteskap, et verdig familie-liv, et verdig sosialt liv, bevegelsesfrihet, menneskeverd, sosial status, kultur-verdi, osv., osv.
   De fleste overlever ikke særlig lenge - eller ikke særlig bra. Og vi vet at dette er uutholdelig for mennesker flest.
   Men hvor meget de enn protesterer så forsvinner efter hvert stemmene deres - og begraves i og med ulovlige dommer, ulovlig falsk dokumentasjon og falske døds-attester. Og blir usynlige - og stille som graven.

   Den offentlige forvaltning har ingen hverken plikt eller rett til hus-inkvisisjoner, eller til forbrytelser mot EMK Art 8. Og heller ikke til forbrytelser mot de andre menneske-rettighetene. At noen aksepterer eller ønsker slike grove forbrytelser er utrolig forskrekkelig (og perverterende). Det er også utrolig forskrekkelig at mange av de som av en eller annen grunn midlertidig unnslipper deres mafia-virksomhet er så naive og dumme eller glade at de roser og applauderer virksomheten for å ha latt de midlertidig unnslippe.

   Politikere, dommere, bv-ansatte og andre offentlig ansatte er ikke og kan ikke være så utrolig onde og grovt kriminelle, tror fortsatt mange. De tar grundig feil. Det har gått system (og karriære, politikk, etc.) i galskapen. Og de beskytter og verner (og perverterer) hverandre. Jo dårligere samfunnet blir dess flere lar seg lure eller friste til og med på absolutt hva som helst. Og masse-mediaen fylles opp med propaganda, forvridninger, babbel og dårlig litteratur. Mange mennesker lar seg narre eller friste til å tenke at det er slik det skal være. Mange til og med (også i andre land) tror at dette representerer noe nytt - og derfor fremskritt!
   En må være fullstendig pervertert eller sadist for å stjele et barn fra en far eller mor. Og slik smittsom pervertering og sadisme premieres, gir fortjeneste i form av penger, karriære og makt i dagens Norge. Og er det meget risikabelt og livs-farlig å protestere på!

   Og for samfunnet og sivil-befolkningen og verden er alt dette (og mye mere til) også groteskt og perverterende - og livs-farlig.
   You can't discriminate child or parent. You can't kidnap or capture or take away someones right to family-life or parent right. If you do so, that is torture, terror, etc. All illegal. Illegal laws or rules are not legal. We all have all and every one the same all and every one human rights. It is not one of them we don't have.
   The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Art 16 p1:
   "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution."
   
   Til orientering angående barn og foreldre:
   Det er absolutt ingen lov-bestemmelse hverken i Barnekonvensjonen eller i de andre menneskeretts-konvensjonene eller i Straffeloven eller i Norges Grunnlov som sier eller antyder at det er lovlig å kidnappe barn fra sin far eller mor. Tvert om, mildt sagt.
   Og Barnekonvensjonen Art 7 p1 er bare ett av veldig mange eksempel på dette:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."
   Eksempel på det motsatte finnes i det heletatt ikke!

   Ethvert anstendig menneske vet hvor groteskt og skadelig og livs-ødeleggende en bortførelse fra far eller mor vil være for et barn, hvem og hva enn foreldrene er. Og at det er ulovlig og straffbart. Annet enn i ekstreme tilfeller som nødverge for en kortest mulig tid. Og med tilbakeføring og gjenopprettelse som en aktiv strategi.
   De mange som later som om de ikke vet eller forstår dette har selvfølgelig sine grov-kriminelle karriærer eller hensikter. Grov-kriminelle og deres med-spillere vil alltid være fornøyd med og jublende til utplyndring, karriære, makt og fortjeneste.

   Les f.eks. Barnekonvensjonens Art 35, som utvetydig har lov-bestemt at: 
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."
   Og f.eks. Barnekonvensjonen Art 29 p1c:
   "Partene er enige om at barnets oppdragelse skal ta sikte på: - å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur"

   Menneskerettsloven V5&6 (
ICCPR) Art 23 p1:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   
Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR) Art 11: 
   "1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett".

   Menneskerettsloven V3&4 (ICESCR), Art 5:
   & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR), Art 5:
   "1. Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til.
   2. Ingen innskrenkning i eller avvik fra noen av de grunnleggende menneskerettighetene som i kraft av lov, overenskomster, forskrifter eller sedvane anerkjennes eller gjelder i noen konvensjonsstat, skal kunne gjennomføres under påberopelse av at denne konvensjon ikke anerkjenner slike rettigheter eller anerkjenner dem i mindre utstrekning."

   Barnekonvensjonen Art 3 p2:
   "Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, (...) og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak for dette formål."

   Barnekonvensjonen, fra innledningen:
   "De stater som er part i denne konvensjon, - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Osv., osv.!

   Avslutningsvis her vil jeg påpeke og fremheve viktigheten av at enhver (og ikke minst også politikere) både har mulighet og vilje til å sette seg inn i og reagere adekvat på enkelt-saker hvor det er påstander om grove forbrytelser.

   Og som det blir sagt i menneskeretts-konvenskjonene:
   "Det enkelte mennesket har plikt til å arbeide for at de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske har forpliktelser overfor andre mennesker og overfor det samfunn det tilhører."


   Hilsen fra

   Rune L. Hansen
   Torsdag 13.11. 2014
   

---
---