-- 20150604-mere-ang-menneskehandel-til-Finn-no-fra-RLH.html  
--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- Menneskehandel-Index-Norway.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- 

RLH: Pr. e-post.


   Fra: Rune L. Hansen
   Til: Finn.no
   Dato: 2015, 04. juni
   Emne: Re: [FINN.no Kundeservice] ang: 20150525-til-Finn-no-fra-RLH.html
   Kopi tilsendes: Offentlig.

   Hei enda en gang.

   Mere angående menneske-handel

   Det er meget skuffende at Finn.no forholder seg så usaklig og bagatelliserende til en så alvorlig sak. Og endog nekter å oppgi lovlig lovhjemmel for medvirkning i menneskehandel.

   Er det makt, myndighets-misbruk, handels-avtaler eller hva i en slik holdning fra Finn.no sin side?
   Barnekonvensjonens Art 35 er, som sagt, enkel og utvetydig. Både medvirkning i bortførelse av barn (fra sin far eller mor) og "salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte" er ulovlig og skal straffe-forfølges.
   Dette er gjeldende lov og rett i og for Norge - og gjelder både nasjonalt og inter-nasjonalt.

   Også for - som det er lov-bestemt i menneskeretts-konvensjonene (Menneskerettsloven):
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Og videre, i Barnekonvensjonen:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Straffe-rammen for medvirkning i de angjeldende forbrytelser er beroende på flere lov-bestemmelser og forhold. Her vil jeg gjøre oppmerksom på bare noen hjeldende av disse, fra Straffeloven 2005:

  - "§ 2. Folkerettslige begrensninger / Straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av overenskomster med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig."

   - "§ 6. Særlig folkerettslig grunnlag til å strafforfølge / Utenfor virkeområdet etter §§ 4 og 5 gjelder straffelovgivningen også for handlinger som Norge etter overenskomster med fremmede stater eller etter folkeretten for øvrig har rett eller plikt til å strafforfølge."

   - "§ 7. Handling som anses foretatt på flere steder / Når straffbarheten av en handling avhenger eller påvirkes av en inntrådt eller tilsiktet virkning, anses handlingen foretatt også der virkningen er inntrådt eller tilsiktet fremkalt."

   - "§ 15. Medvirkning. / Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt."

   - "§ 21. Skyldkravet / Straffelovgivningen rammer bare forsettlige lovbrudd med mindre annet er bestemt."

   - "§ 22. Forsett / Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud
      a)    med hensikt,
      b)    med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller
      c)    holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle være tilfellet. /
       Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26."

   - "§ 24. Uforsettlig følge / En uforsettlig følge inngår i vurderingen av om et lovbrudd er grovt dersom lovbryteren har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen eller unnlatt etter evne å avverge følgen etter å ha blitt oppmerksom på at den kunne inntre."

   - "§ 101 e) med makt overfører ett eller flere barn fra gruppen til en annen gruppe. / Til straff for medvirkning er forsett om hovedforøverens ødeleggelseshensikt tilstrekkelig."

   - "§ 108. (...) Med fengsel inntil 10 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 101 til 107. Det samme gjelder den som direkte og offentlig tilskynder noen til å begå et slikt lovbrudd."

   
   Med beste hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   torsdag 04. juni 2015
 
---

   Den 01.06.2015 09:54, skrev FINN.no Kundeservice:
> ##- Skriv svaret ditt over denne streken -##
>
> Saken din (635461) er oppdatert. Hvis du lurer på noe, kan du svare på denne e-posten.
>
>
>
> Geir Pette    
>
> Geir Petter (FINN.no Kundeservice)
>
> 1. jun., 09.54
>
> Hei igjen.
>
> Dette forandrer ikke vært synspunkt på saken, og som tidligere nevnt får du holde oss oppdatert dersom du får uttalelser fra noen av de du har sendt saken til som tyder på at vi gjør noe galt. Dersom politiet eller andre myndigheter mener noe annet vil vi selvfølgelig rette oss etter det
>
> Besøk vår kundeweb her:
> http://hjelpesenter.finn.no/hc/no
>
> Med vennlig hilsen
>
> Geir Petter
> Leder forbrukertrygghet
> FINN.no Kundesenter Tlf: 22 86 44 10
> http://www.finn.no
>
> Denne e-posten er en tjeneste fra FINN.no Kundeservice.
> Message-Id:1W6JWVAY_556c0fce5b575_39d13fe7632cd3202294d4_sprut

---
---