-- 20151117-til-Kriminalomsorgen-fra-RLH.html  

<--- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Stortinget-RLH-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --Hundelov-saken-RLH.html (ekstern ) ---- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --->

RLH: Dette brevet avsendes tirsdag 17. november 2015, kun pr. e-post.
Inngår også i min politi-anmeldelse, nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc.   Til:
   Kriminalomsorgsdirektoratet,
   e-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

   & Kriminalomsorgen & Dokumentsenteret,
   Sandeid fengsel, 5585 Sandeid, Norge, e-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no

   & Justis- og beredskapsdepartementet, e-post: postmottak@jd.dep.no

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Vikeveien 1808,
   5568 Vikebygd, Norge, e-post: hunwww@online.no

   Dato: Tirsdag 17. november 2015.

   Jeg henviser til brev til meg datert 28.09. 2015 fra Kriminalomsorgen Sandeid fengsel med referanse 241136 SMS/- ( ekstern )
   Brevet har jeg først nu hatt mulighet for å lese og besvare.

   Mitt svar her nu angår også Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet og sendes derfor hermed også til disse.
  
   Jeg anmoder og ber om at det hos alle disse reageres medmenneskelig på dette mitt brev.
   Jeg skal her nu beskrive hva det handler om i tre meget kortfattede og presise kapitler:


   Kapittel 1

   Dommerne og flere ansatte i politiet her i kommunen og andre steder har i flere år nu vært politianmeldt av meg, for stadig pågående grove forbrytelser mot meg og min familie og sivilbefolkningen. Dette i en sak som inkluderer politisk organisert grov kriminalitet. Forbrytelser som jeg og mange andre daglig og kontinuerlig har dokumentert mere og mere omfattende og solid.

   Dette er utvetydig den egentlige bakgrunnen og begrunnelsen for at de nu ønsker meg fengslet. Noe enhver fort og lett kan se av saksdokumentasjonen - som i sin helhet av meg kontinuerlig er gjort offentlig tilgjengelig på Internettet. Via blandt annet linkende øverst i dette brev. 

   Og spesifikt og konkret den komplette dokumentasjon angående hvorfor de ønsker meg fengslet nu og deres ulovlige metoder og dommer for å få det til å skje, på blandt annet følgende offentlig tilgjengelige link:
   http://hunwww.net/ECHR-2/Dokument-liste-18-09-2015-rlh.html

   Dette sistnevnte - angående fengsling nu - har sin basis i hva som skjedde her hjemme under en av deres mange ulovlige inkvisisjoner. Nemlig følgende, som fremgår av saksdokumentasjonen:

   To fra det kommunale politi-kontoret her kom hjem hit, med beskjed om at de kom for umiddelbart å bringe meg hen til Haugaland tingrett i Haugesund. Hvilket jeg på grunn av deres tydelige trusler selvfølgelig uproblematisk føyet meg for. Men da vi gikk mot bilen skubbet og dyttet den ene meg overende så vi begge datt. Jeg var hele tiden fredelig og rolig - også når han dyttet meg overende og jeg trodde han forsøkte å drepe meg eller kunne ha drept meg og jeg ba om hjelp.
   Det er vedkommende som bør fengsles, det var han som under inkvisisjonen her var voldelig og aggresiv (og til og med livsfarlig) og ikke jeg. Når han efterpå til og med stjeler og sletter lydopptaket som beviser hva han gjorde så bør han ikke straffes mindre av den grunn. Beviset for at han eller hans medsammensvorne slettet lydopptaket og når det ble gjort og at det umulig kunne ha vært noen andre foreligger også i sakens dokumentasjon.

   Han som dyttet meg overende politi-anmeldte meg - og jeg ham. Min politi-anmeldelse henlegges på grunn av kameraderi og mangel på likhet og respekt for loven. Men ikke hans. Derefter blir jeg innkalt til Haugaland tingrett for å forsvare meg mot hans anklage om at jeg skal ha vært voldelig. Jeg gjør forut for rettssaken skriftlig gjeldende blandt annet og særlig at Haugaland tingrett og norske domstoler er inhabile og inkompetente. Derefter rettsbehandler Haugaland tingrett saken, samtidig som de nekter meg både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse og dømmer meg til både fengsel og til å innbetale en viss sum penger. Jeg anker saken, men nektes også i og for lagmannsretten både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse, samtidig som jeg igjen dømmes. Jeg anker til høyesterett - og akkurat det samme skjer.

   En slik rettsbehandling er selvfølgelig ulovlig og straffbar, hvilket også årsakene til den er.
   Rettsbehandlingen forbryter seg blandt annet mot ECHR Art 6 og Art 7 og Art 13 og Art 14 og Art 17. Og som fremgår av saksdokumentasjonen blandt annet også forbryter seg mot ECHR Art 1.

   Og Menneskerettsloven V6 - ICCPR - Art 14 p3 er også utvetydig:
    "Enhver har ved behandlingen av en siktelse mot ham for en straffbar handling, rett til følgende minimumsgarantier, uten forskjellsbehandling: d. Å være tilstede i retten, og å forsvare seg personlig eller ved en forsvarer han selv har valgt; å bli underrettet om sin rett til dette dersom han ikke har forsvarer, og, hvis rettferdshensyn krever det, å få oppnevnt en forsvarer; og da uten omkostninger for ham selv dersom han ikke har tilstrekkelige midler."

   Iøvrig presiserer Den europeiske Menneskerettsdomstol (ECHR) 14.10. 2015 at kravet til muntlig behandling er urokkelig, og at også forvaltningsorganer må påse å etterleve dette påbudet under ECHR Art 6.
  
   Jeg ble altså nektet både skriftlig, muntlig og fysisk tilstedeværelse i en oppkonstruert og lett gjennomskuelig falsk "straffesak" mot meg - i alle rettsinstanser opp til også Høyesterett. Uten begrunnelse til og med. Og dømt til både fengsel og mere til.

   Dette er lett synlig og tydelig for enhver og alle som ser på saksdokumentasjonen.

   Og Menneskerettsloven har blandt annet lov-bestemt, at:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."
   - "Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights or freedoms recognized herein, or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant."

   Og at: "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   - "Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant."

   Det fremgår enkelt og med tydelighet av mine ankeskriv og rettens dommer at rettsprosessen og dommene har vært og er uten nødvendig lovlighet.

   Kapittel 2

   Både rettsbehandlingen, dommen og straffen var og er altså ulovlig.

   Angående straffen - som derfor ikke skal kunne iverksettes - vil jeg her ytterligere anføre enda noen av flere viktige momenter.

   1 - Straffen er også uproporsjonal og også derfor ulovlig, både hva angår fengsling og det økonomiske penge-krav.
   2 - Straffen, hvis den iverksettes, har ytterligere meget alvorlige livsødeleggende konsekvenser for meg og min familie.
   3 - Straffens ytterligere livsødeleggende konsekvenser er tilsiktet, hvilket har vært og er tilsiktet fra både politiet og de involverte sin side mot meg i "rettsprosessen". Både politiet og dommerne har vært og er opplyst og vitende om de vesentligste forhold for ytterligere med en slik dom og straff å ødelegge livet for meg og min familie.
   4 - Jeg blir løgnaktig (om og om igjen) i ulovlige og straffbare dommer og avgjørelser i oppkonstruerte saker - så også nu - fremstilt som blandt annet aggresiv, voldelig, ubesindig og usaklig, det til tross for at det faktiske forhold alltid har vært og er det fullstendig motsatte. Dette også både stigmatiserer, isolerer og krenker meg dypt - og bidrar også blandt annet til å berøve meg bevegelses-frihet og menneskeverd, både lokalt, nasjonalt og bilateralt.
   5 - Jeg blir (om og om igjen) i ulovlige og straffbare dommer og avgjørelser - så også nu - fratatt økonomiske, personlige, kulturelle og sosiale leve-muligheter og forutsigbarhet.
   6 - I og med at jeg om min kone ulovlig og straffbart av norske dommere er fratatt retten til vårt ekteskap og kontakt med hverandre og vi og våre barn ulovlig og straffbart er fratatt retten til blandt annet vårt familieliv, så er jeg også sånn sett stigmatisert, isolert, berøvet bevegelses-frihet, degradert og under tortur og utplyndring. Dette medfører og innebærer blandt annet at jeg alene må være her hjemme og passe på vårt hjemsted og eiendeler. Deriblandt nødvendig vedlikehold, stell og arbeide, saksdokumenter, hunder og bikuber. Uten denne min tilstedeværelse ødelegges vårt hjemsted og eiendeler og våre liv ytterligere. Dette både vet, ønsker og tilsikter de angjeldende politi-ansatte, dommere og andre.
   7 - Uten min tilstedeværelse her hjemme vil vårt hjemsted og eiendeler automatisk bli utsatt for ødeleggelser fra vær og vind, mennesker og dyr. Se blandt annet punkt 6. For her å nevne noen konkrete eksempler: a) - Hundene vil nokså sikkert bli drept av politiet eller andre, eller de vil plassere de i hundepensjonat og presentere meg for regningen som det er umulig for meg å kunne betale. b) - Hus-tak her kan bli ødelagt av vær og vind som dermed ødelegger mere og mye. c) - El-sikringer kan lett gjøre at fryse-boksene her kan bli uten strøm og alt innholdet i de blir ødelagt. d) - Sannsynligheten for at mennesker tar seg inn her for å stjele og ødelegge når det er ingen her er stor. e) - Bikubene blir uten nødvendig tilsyn. f) - Flere hundre glass med hermetisert bær og frukt blir uten nødvendig tilsyn. g) - Post og regninger blir uten nødvendig tilsyn. h) - Jeg administrerer via pc og Internettet flere Internett-grupper som daglig og kontinuerlig omhandler politisk og offentlig kriminalitet. Uten min tilstedeværelse kan det bli mange komplikasjoner. i) - Jeg har nu i mange år daglig og kontinuerlig via pc, Internettet og post arbeidet intenst med en stor og flerfoldig politi-anmeldelse hvor mitt arbeide hjemmenfra fortsatt daglig er nødvendig. j) - Osv.
   8 - Min helse og kropp er ganske så meget ødelagt, gjennom mange år stadig mere og mere under arbeidet for å overleve den terror og tortur jeg og min familie kontinuerlig er utsatt for fra den politiske mafiaen sin side. For meg er det nokså nødvendig med de medisiner og hjelpemidler som er i hus og hage her fortsatt å kunne overleve.
   9 - Både politiet og dommerne involvert i saken er meget godt orientert om at jeg forlengst er så økonomisk utplyndret og stigmatisert, traumatisert, torturert, fratatt bevegelses-frihet og isolert at det vil være omtrent umulig for meg å møte til og for fengsling. Hvordan slikt noe praktisk eventuelt skal kunne gjennomføres er enda uavklart.
   10 - Det fremgår dessuten nokså tydelig i saksdokumentasjonen i det heletatt at hensikten med å fengsle meg er for lettere indirekte å kunne drepe meg eller ytterligere å ødelegge mitt liv. Ønsket om å plassere meg fjernt og i et høyrisiko-fengsel indikerer også dette. Et høyrisiko-fengsel hvor arbeids-vilkår og trygghet er omtrent helt fraværende. Og hvor det både fra politiet og andre sin side manipuleres med hva som skjer.
   11 - Jeg har en meget viktig igangsatt dialog med Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (ECHR) for å få domsbehandlet den rettsprosessen hvori det nu er fremsatt krav om at jeg skal fengsles. Daglig tilstedeværelse og arbeide her hjemme med saksdokumenter etc er en nødvendighet for å kunne komme gjennom det nåløyet som en domsbehandling hos ECHR er.
   12 - En eventuell fengsling av meg må uansett utsettes og omgjøres - av mange forskjellige grunner. Her skal jeg direkte nevne noen videre: a) - Til ECHR eventuelt sier at rettsprosessen har vært og er lovlig. b) - Pluss til jeg og min familie er gjenforent. c) - Pluss til et nærmere fengsel. Og som ikke er et høyrisiko-fengsel. d) - Pluss til humane og trygge forhold. e) - Pluss til min både helhetlige og min flerfoldig spesifikke politianmeldelse er habilt og kompetent rettsbehandlet.
  
   Kapittel 3 - Avslutningsvis

   Avslutningsvis, følgende ord:
   Forskjellen på rett og galt er det viktigste og vesentligste for ethvert menneske og samfunn.
   Det er derfor vi har og må ha lovlige lovbestemmelser, dommere og domstoler.


   Med hilsen fra
   Rune L. Hansen,
   Tirsdag 17. november 2015, Vikebygd.


---
---