-- 20161024-til-SI-fra-RLH.html
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- 

RLH: Avsender dette brevet mandag morgen 24. oktober 
2016, kun pr. e-post.
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 

   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Mandag 24. oktober 2016.


   Angående SI sin avgjørelse i brev til meg datert 17. oktober 2016

   
Jeg henviser til våre brever og telefon-samtaler og sakens dokumentasjon.

   Det fremgår at SI sin avgjørelse i brevet til meg datert 17. oktober 2016 ( ekstern ) blandt annet er et aktivt og kraftig draps-forsøk. Samt krenkelse av blandt annet EMK Art 3 (tortur) og Art 8 (privatliv) og Art 6 (rettergang) og 13 (rettsmiddel) og Art 17 (misbruk). Og EMK Protokoll 1 Art 1 (eiendom).

   Jeg ber hermed om at SI straks annulerer eller endrer sin avgjørelse.

   Jeg forstår det som at den vesentligste begrunnelsen for avgjørelsen fra SI sin side, er
   a) - at SI anser at min økonomisk oversikt ikke er nok oppdatert eller ny fra min side, og
   b) - at SI anser at SI besitter en dom som har gitt lovhjemmel for SI sin avgjørelse, og
   c) - at SI anser at SI har regler eller lovbestemmelser som lovliggjør sin avgjørelse, og
   d) - at SI anser at det for SI ikke er nødvendig selvstendig eller personlig å respektere eller sikre menneskerettighetene, og
   e) - at SI anser at menneskerettighetene sine prinsipper, blandt annet om nødvendighet og om forholdsmessighet, ikke gjelder for SI, og
   f) - at SI anser at SI rett og riktig har innsamlet en rett og riktig oversikt over min økonomi, og
   g) - at SI anser at SI ikke medvirker i å krenke noen av mine menneskerettigheter.

   Jeg bestrider alle disse punkter fra SI sin side. Men angående punkt a vil jeg her nu særlig ha sagt følgende:

   At jeg finner det mere enn forunderlig at SI fra NAV har innhentet opplysninger om min økonomi, uten samtidig fra NAV (NAV Innkreving?) å ha innhentet opplysning om det faktiske forhold at NAV månedlig trekker omkring ti tusen kroner i såkalt "underholdningsbidrag" fra min trygd. Det har NAV som et tvangsinngrep lenge gjort og gjør fortsatt. Hvilket jeg har informert SI om. Ikke minst dette forhold som SI fullstendig neglisjerer og utelater gjør SI sitt regnestykke fullstendig feil, livsfarlig uforholdsmessig.

   Samtidig som jeg anser det som vanskelig å forstå hvor meget grundig og hvor meget grundig eller detaljert eller oppdatert SI anser det som nødvendig og lovlig å gjøre inkvisisjoner i mitt privatliv og min økonomi, forsøker jeg alltid uansett å gi SI omtrentlig presis og rett og riktig informasjon - også om min hele og fulle økonomi. Det har jeg gjort og gjør jeg fortsatt.

   Hvor meget tids- og arbeids-krevende og forunderlige eller truende for meg SI sine forventninger eller krav er eller blir er også et forhold av betydning.

   Jeg har nu uansett kontaktet NAV som skal oversende meg en full oppdatert oversikt over min trygd og de tvangsinngrep de har gjort og gjør. Deriblandt det såkalte "underholdningsbidrag" de trekker. Dette vil jeg straks det ankommer i en egen sending oversende til SI. Dessuten vil SI selv også straks kunne kontakte NAV for å innhente de samme opplysninger.

   Videre har jeg kontaktet Telenor som skal oversende meg en oversikt over mine månedlige utgifter til telefon og Internettet. Straks dette ankommer vil jeg også oversende til SI.

   Hvor meget videre tid og arbeide og liv jeg skal - eller det er nødvendig for meg å - legge i slike innhentinger av dokumentasjon er jeg enda usikker på. Ikke minst mht. grundighet og detaljer.

   Skal jeg for eksempel også innhente dokumentasjon fra kommune-administrasjonen om mine månedlige tvungne kommunale avgifter?
   Og hva med mine nødvendige månedlige utgifter til strøm og ved for varme? Og for vedlikehold, reperasjoner, osv.? Og forsikring? Etc.?
   Og hva med mine nødvendige månedlige minimums-utgifter til dagligvarer, som nu lenge og tildels umulig har vært mere enn ti tusen kroner? Dagligvarene får jeg hver fredag tilkjørt fra nærmeste dagligvare-butikken, som er 6 km herifra. Dette fordi en er avhengig av å ha bil for å kunne "leve" her hjemme, men bilen kan jeg ikke bruke fordi det efter angrepene og inngrepene i trygden ikke er økonomi til bruk og vedlikehold av den. Og NAV gjør konsekvent angående alt det motsatte av å hjelpe.

   Samtidig undrer jeg også på om SI hensyntar nødvendige negative økonomiske utgifter? Som jeg har flere av. Altså alminnelige og regelmessige nødvendige økonomiske utgifter som jeg må betale for å kunne leve et anstendig liv, men som jeg likevel ikke har kunnet eller kan betale på grunn av de angrep og inngrep som har blitt gjort og blir gjort i min trygd. 

   Jeg har altså endel spørsmål og forhold her i dette brevet, som jeg fra SI ønsker best og flest mulig konkrete svar på.

   Aller viktigst er at jeg hermed ber om at SI straks annulerer eller endrer sin avgjørelse datert 17.10. 2016.

   Med hilsen og håp om snarlig svar fra

   Rune L. Hansen,

   
Mandag 24. oktober 2016, Vikebygd.

---
---