-- 20170103-til-SI-fra-RLH.html   Haster! Fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
--- BREVENE ( ekstern --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) ---  

RLH: Avsender dette brevet tirsdag 03. januar 
2017, på grunn av ressursmangel kun pr. e-post.


   Til Statens Innkrevingssentral,
   e-mail: firmapost@sismo.no

   Kopi: offentlig.

   Fra Rune L. Hansen f-nr. 06125537993.
   e-mail: hunwww@online.no

   Tirsdag 03. januar 2017.

   Jeg henviser til de siste brever fra SI og til vår øvrige skriftlige kommunikasjon.

   Hvor lenge har SI tenkt å medvirke i krenkelsene av mine menneskerettigheter?

   Er det ikke nødvendig og bedre at SI varsler oppdragsgiverne om at de har iverksatt ulovlige og straffbare krenkelser av mine menneskerettigheter, uten hverken nødvendighet, lovlighet eller proposjonalitet?

   Og erkjenner at de siden 2008 konstante variable angrepene og inngrepene overfor meg, inklusivt de økonomiske, har forurettet grovt, gitt konstant utrygghet, isolasjon, dårlige muligheter for å kunne overleve eller leve, dårlige muligheter for vedlikehold, sosialt liv, bevegelsesfrihet, helse, arbeide og trivsel. Og ingen muligheter for eget familieliv.
   
   
Enhver politiker og annen offentlig ansatt er 100% lovforpliktet til å respektere og sikre enhver sine enhvers menneskerettigheter.
   Menneskeretts-konvensjonene har flerfoldig lovbestemt at:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Menneskerettighetene er tydelige nok og lette å forstå. For eksempel også Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Dette er flerfoldig lovbestemt i menneskeretts-konvensjonene. Blandt annet også i Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen / The-Human-Rights-Defender-Declaration (HRDD), klart og tydelig med blandt annet følgende lovbestemmelser:

   Art 2:
   "1. Hver stat har et hovedansvar og plikt til å beskytte, fremme og implementere alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, blandt annet ved å vedta de tiltak som er nødvendige for å skape alle nødvendige betingelser i de sosiale, økonomiske, politiske og andre felt, samt som de juridiske garantier som kreves for å sikre at alle personer under dens jurisdiksjon, individuelt og i samarbeid med andre, er i stand til å nyte alle de rettigheter og friheter i praksis.
   2. Hver stat skal vedta slike lovgivningsmessige, administrative og andre skritt som er nødvendig for å sikre at rettighetene og frihetene som er referert til i denne Erklæringen er effektivt garantert."

   Og for eksempel Menneskerettserklæringen, Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art".

   Ingen av disse menneskerettighetene innebærer noe unntak hverken for konge, politikere, dommere, politi eller andre offentlig ansatte - tvert om. De gjelder og skal gjelde for absolutt enhver.


   Så også med Menneskerettslovens V3&4, Art 11 p1:
   "Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold. Konvensjonspartene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre virkeliggjørelsen av denne rett."
   
   Og hva sier Menneskerettserklæringen? Blandt annet følgende:
   Art 2:
   "Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art."
   Art 5:
   "Ingen må utsettes for tortur eller grusomhet, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff."
   Art 22:
   "Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser."
   Art 25 p1:
   "Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over."
   Art 27 p1:
   "Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder."
   Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."
   Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Med hvilken lovlig lovhjemmel er jeg nektet mine menneskerettigheter?

   Inklusivt også retten til offentlig beskyttelse av eiendom og eiendeler? Hvorunder blandt annet trygden befinner seg.

   
Den som studerer menneskerettighetenes lange forhistorie både før og efter den franske revolusjon (for snart 300 år siden), lærer blandt annet at hele veien meget sentralt for sivilbefolkningene og forkjemperne var å få absolutt beskyttet enhvers ukrekelige rett til sin eiendom og eiendeler, som ble ansett som å være en helt sentral naturrett og nødvendighet. Hvilket det jo også er. Med eneste unntak for eiendom eller eiendeler anskaffet ved tyveri eller annen kriminalitet, selvfølgelig.

   Også i Norges Grunnlov ble - og er fortsatt - denne naturretten og menneskeretten til fulle beskyttet, i § 104:
   "Jord og Boslod kan i intet Tilfælde forbrydes."
   Som oversatt til mere moderne norsk betyr følgende: "Eiendom og eiendeler kan ikke i noe tilfelle forbrytes eller bestraffes."
   (På engelsk: Land and goods may in no case be made subject to forfeiture.)

   Gradvis gjennom flere ti-år nu har vi imidlertid sett en politisk nepotisme i Norge som stadig mere og mere har uthulet og neglisjert denne naturretten og menneskerettigheten, til tross for den meget utvetydige lovbestemmelsen i Grunnloven.

   Det er akkurat det samme de nu lenge har gjort også med alle våre andre menneskerettigheter. De neglisjeres fullstendig. Samtidig med at den politiske mafia-virksomheten beskytter og verner hverandre for å fortie, bagatellisere og neglisjere sine forbrytelser.

   Ja, og det er bare et av mange eksempler på den norske diktatoriske politiske nepotismen sin fullstendige forakt for menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett og helt elementære og basiske nødvendigheter. Fullstendig unødvendig og samfunns-pervereterende, samfunns- og menneske-ødeleggende, menneske-fiendtlig og grovt kriminelt - og også lands-forræderi. Til glede for grådighet, sadisme, tortur, terror og utplyndring.

   Alle mine menneskerettigheter er konsekvent nektet.
   Og ingen av mine klager og ankeskriv er imøtegått eller saksbehandlet.

   Og hvilken forbrytelse eller forbrytelser er det jeg har eller skal ha gjort meg skyldig i? Ingen. Ingen annen enn lett gjennomskuelige løgner fra inhabile i saken.
   Og hvilken avtale eller avtaler er det jeg har misligholdt, krenket eller vært negativ til? Ingen.
   Og hvor mange eller hvilkne menneskerettigheter er det jeg har krenket? Ingen.
   Har noen av de menneskeretts-krenkelser den offentlige forvaltningen har gjort overfor meg og min familie vært lovlige? Nei.
   Og hvorfor får jeg fra den offentlige forvaltningen konsekvent ikke svar på mine spørsmål? Men kun menneskeretts-krenkelser?
   Er det noen av disse spørsmålene det er andre og bedre svar på?

   I blandt annet en av de siste brevene til meg fra SI blir det påstått at jeg er skyldig 50 tusen kroner. Jeg benekter også en slik skyldighet og ber nu derfor SI om umiddelbart å oversende meg en kopi av dokumentasjonen som beviser at jeg er lovlig avtale-forpliktet eller lovlig doms-forpliktet til å være skyldig noen det angjeldende beløp.

   Angående blandt annet at SI i våre saksforhold henviser til mulighet for (å betale for) en rettslig saksbehandling i Rana tingrett har jeg følgende jeg her vil anmerke og opplyse om:

   Jeg har ingen økonomiske muligheter for å betale for en slik eller noen som helst rettslig saksbehandling. Forslaget eller henvisningen er derfor dårlig og urelevant. Og krenkende fremsatt av SI, som jo fra min side er forholdsvis godt og grundig orientert og dokumentert om min økonomi og livssituasjon.

   Samtidig vil jeg her også anmerke og opplyse om at det er ingen hemmelighet offentlig at også Rana tingrett konsekvent nekter å respektere og sikre menneskerettighetene.

   Og også påpeke og understreke at jeg på grunn av manglende økonomisk frihet ikke har mulighet for annet enn skriftlig kommunikasjon via e-post. Hvis SI anser dette som utilstrekkelig ber jeg om at vi forsøker å finne frem til bedre reelle praktiske muligheter for vår skriftlige kommunikasjon.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Tirsdag 03. januar 2017, Vikebygd.

---
---