----- Denne side: db201712.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Desember 2017 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. desember 2017:

   Mørkt, stjerne-himmel og i underkant av 5 minus-grader Celsius her ute i natt. Lyst, med 6 minus-grader og lett slørete himmel frem mot 09- og 10-tiden. Med solen lavt sørlig og 3 minus-grader omkring 13-tiden og samme temperatur videre utover eftermiddagen. Mørkt omkring 17-tiden. Utover kvelden og mot midnatt efter hvert med 2 minus-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 01.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212039955768949

   Mennesker mishandles grovt i dagens Norge

   Den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge mishandler mange mennesker. Barn, foreldre og andre medmennesker.

   Utrolig mange og utrolig grovt, f
ullstendig uskyldige mennesker. Som i offentlig regi mishandles og får livene sine ødelagt.

   Den politiske og offentlige forvaltningen beskytter, verner og premierer seg selv og hverandre for ikke å bli straffeforfulgt.

   
Politianmeldelser og protester henlegges og forties på løpende bånd. Menneskerettighetene neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes.

   Det er en nepotisme og et terror regime som med dobbel-moral, falskhet og sine nøkkel-personer og med propaganda regjerer.

   Og utøver sadisme, terror, kidnappinger, tortur, stigmatisering, traumatisering og utplyndringer overfor sivilbefolkningen.

   Regimet og nepotismen regjerer ubegrenset pengene, makten, myndighetene, karriærene, massemediene og sin rekruttering.

   Makten og innflytelsene fra regimet er og blir derfor gigantisk - og gigantisk perverterende, både nasjonalt og internasjonalt.

   Den rendyrkede dobbel-moralen pluss særlig pengene fra olje-boringer og salg av olje gjør dette regimet meget mektig.

   Utrolig meget mektig og utrolig meget farlig og ødeleggende, både nasjonalt og internasjonalt. Langt mere enn mange kan tro.

   Som sagt, utrolig mange mennesker mishandles meget grovt i dagens Norge. Av den politiske og offentlige forvaltningen.

   Fullstendig uten tilgang til sine menneskerettigheter og reell lov og rett. Alt neglisjeres, bagatelliseres og forfalskes.

   Samtidig som de utmattes, ødelegges og begraves av og i offentlig falsk dokumentasjon, halv-sannheter og propaganda.

   ---
   
   Hva kan enkelt-mennesker stille opp med mot slikt noe? Absolutt ingenting i dagens Norge. Uten videre å bli ødelagt.

   Stopp-mekanismene er fullstendig forfalsket og fraværende, unntatt for småtterier og videre utplyndring og menneske-forakt.

   Politiet skulle være en slik stopp-mekanisme, men er det ikke. Det samme med domstolene og andre offentlig ansatte.

   De beskytter, verner og premierer smittsomt seg selv og hverandre for ikke å bli kompetent straffeforfulgt og stoppet.

   Dermed sier det seg selv konkret hva som mangler. En for enhver lett tilgjengelig real-kompetent stopp-mekanisme.

   Hvor enhver konkret offentlig menneskeretts-krenkelse for absolutt enhver effektivt kan stoppes og repareres.

   Menneskerettighetene og deres prinsipper er presise og lett forståelige og er og skal være en minste-garanti og enhvers eiendom.

   Ingen av de skal av en offentlig ansatt ustraffet kunne forfalskes, neglisjeres, bagatelliseres eller ned-prioriteres.

   Ingen av de skal kunne manipuleres eller bero på vilkårlighet. De er heller ikke politiske handels-objekter eller nådegaver. 

   Enhver av de skal være en for enhver lett tilgjengelig uforfalsket minste-garanti, eiendom, makt, frihet og forpliktelse.

   Ingen politisk eller offentlig forvaltning skal ustraffet kunne medvirke i å krenke en menneskerettighet for et eller flere mennesker.

   Ingen skal kunne tro seg å ha lovlig lov og rett til å medvirke i å mishandle et eller flere medmennesker. Heller ikke medvirkning ved unnlatelse.

   Slikt må og skal effektivt og kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres. Hvor mange eller hvem enn som misliker det.

   Menneskeretts.konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30) har utvetydig lovbestemt, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Også i f. eks. Barnekonvensjonen, med blandt annet følgende ord:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Barnekonvensjonens Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Menneskeretts-avvikende lover, avgjørelser, dommer, politikk, regler, prosedyrer eller meninger er ingen lovlig unnskyldning.

   
   En for enhver lett tilgjengelig kompetent stopp-mekanisme må og skal alltid være tilstedeværende.

   Les igjen ordene fra blandt annet Barnekonvensjonen. At:

   
"Alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Så enkelt er det altså.

   Og at:
"Anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden."

   Så enkelt er det altså.

   Eventuelle unntak må dermed være nødverge for å kunne lovliggjøres, dvs. for en kortest mulig tid på en mildest mulig måte.

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 29.11. 2017 via Politi-anmeldelsen shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/230522936997474/permalink/1566300113419743/

   Marius Reikerås, 29.11. 2017:

   Ansvarlighetsloven § 17.

   Det medlem av Høiesterett, som

   a. meddeler nogen part råd eller veiledning i en sak som står for Høiesterett eller kan komme inn for Høiesterett,

   b. eller i nogen betenkning, eller innstilling medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven,

   c. eller i sin embedsgjerning for øvrig ved handling eller undlatelse bevirker noget som er stridende mot Grunnlov eller lovgivning,

   straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år.

   Denne bestemmelse gjelder tilsvarende når et medlem av Høyesterett er medlem av Riksretten.

   *

   Nina Aaen:
   Kan jeg spørre noen her inne hvorfor ikke politiet hjelper folk som har vunnet to rettsaker etterhverandre mot barnevernet å enda så leverer ikke barnevernet jentungen å foreldrene ba på sine knær for å hver med de opp for å hente jentungen og foreldrene hadde papirene på at de skulle ha jentungen hvorfor hjelper ikke politiet da

   Rune L. Hansen:
   Det er et meget godt spørsmål fra din side, Nina Aaen.

   Rune L. Hansen:
   Mangfoldige tusener lignende utrolige spørsmål står enda også uten svar.

   Rune L. Hansen:
   Straffeloven og menneskerettighetene neglisjeres fullstendig av den offentlige forvaltningen i dagens Norge. For eksempel også § 173:

   "Misbruk av offentlig myndighet /
   Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
   a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
   b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
   c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade eller urettmessig frihetsberøvelse som følge, eller
   d) på andre måter misbruker offentlig myndighet."

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.12. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154925177206875

   Albert Johnsen:

   Har lyst til å skrive litt om inhabiliteten til Høyesterettsdommer Møse i Lobben-saken ved EMD.

   Ordningen med at en nasjonal dommer skal delta i dommergruppen i saker som angår det aktuell land, gjelder ikke bare i saker mot Norge.

   Jeg har fått forklart at dette er en historisk ordning for å fjerne medlemslandenes skepsis på å ratifisere konvensjonen og underkaste seg en overnasjonal domstol.

   Dernest har det mange praktiske fordeler med at vedkommende kan informere kollegene i dommergruppen om norske lover, hvordan det norske rettsvesenet er organiser, og hvilken behandling den aktuelle norske dommen, som er oppe til prøving, har vært igjennom.

   Problemet i denne saken er at Høyesterettsdommer Møse samtidig som han er ansatt som norsk dommer ved EMD, også er ansatt i norsk Høyesterett.

   Etter at EMD fikk opplyst dette, ser en altså at Høyesterettsdommer Møse har sagt opp sin stilling ved EMD.

   Mitt neste argument er at hele ordningen med nasjonale dommere ved EMD er moden for å oppgraderes og moderniseres.

   Helt greit at Norge bidrar med en (eller to, eller tre) erfaren dommer, som skal utføre en viktig oppgave, som uavhengige dommere, i saker som gjelder andre nasjoner.

   Men når en sak mot f.eks. Norge kommer opp, bør det oppnevnes to erfarne jurister fra Norge som presenterer hver sin side av saken for dommergruppen, og videre står til rådighet for relevante spørsmål og klargjøring i den perioden saken behandles. Men de skal selvsagt ikke delta i, eller kunne påvirke, selve dømmingen. Vi er snart i 2018,

   EMD bør selv begynne å utføre arbeidet sitt i henhold til de rettsprinsippene som er nedfelt i EMK.

   *

   Christel Daniel Brunes:
   Enig med d

   John Terje Henriksen:
   Nemlig...

   
---
---

   Marius Reikerås, 01.12. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154925043071875

   - Vi er meget glade for at Møse avslutter sin dommerkarriere her i Høyesterett, sier Bergby.

   Ja, det vil jeg tro at Høyesterett er, nå som hans stemme i siste sak mot Norge, gjorde at det akkurat tippet i Norge og Høyesteretts favør.

   Det er rett og slett ikke forenelig med EMDs eget uavhengighetsprinsipp, at han har vært ansatt i Høyesterett i hele perioden han har virket som dommer i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen.

   Og jeg kan ikke fri meg fra spørsmålet:

   Er Møses fremskutte avgang i EMD, et direkte resultat av at Europarådet er blitt kjent med at han er ansatt i Høyesterett?

   Erik Møse gir seg som dommer i EMD
   http://rett24.no/articles/erik-mose-gir-seg-som-dommer-i-emd
   Norges dommer i menneskerettsdomstolen kommer tilbake til Høyesterett i mai, mer enn to år før tiden i Strasbourg egentlig går ut.
   rett24.no

   *

   Oddvar Wallstad:
   Det synes for meg som om staten og Norske domstoler driv en bevisst korupt mafialingnende virksomhet uten en snev av hensyntagende til loverk og individets rettiheter, trøsten er at i mange tilfeller slår slik virksomhet tilbake på dem selv.

   Fred Ekeberg:
   Dette står for meg som et ufyselig korrupt renkespill.
   Og er enig med Oddvar W.

   Oddvar Wallstad:
   Det er en helt utrulig praksis som Norge her blir avslørt i, bra er jo det så får Europa se med selvsyn vilken utspekulert diktatur praksis Norske domstoler har..

   Per Steinar Sørå:
   Møse har skjønt at det begynner å brenne under føttene sine, men måtte krampaktig stemme som han gjorde! Det er så mye som skal rettes på og repareres for at folket skal kunne få sine rettigheter og et verdigere liv. Diagnoser som er satt av alt fra bv og oppover til rettsvesenet skal en helst ikke rokke ved, det vil være kostbart for stat og kommuner! Men når det gjelder politikere øvrigheten ellers, da er det ikke snakk om kostnader, da flagrer tusenlappene som om det var verdiløse papirlapper!!

   Ellen Sellereite Leira:
   Dobbelt roller i slik sammenheng er lite lurt!!! Det er dobbelt roller som ikke burde være mulig!! Godt betalt er det også!!! :( :( :( :( Ellen

   Phoebe Lund:
   Dere anker saken haaper jeg?

   Ronny Solem:
   Rart ingen har fanga opp dette før dommen ble satt. Dette må sikkert ha vert planlagt i fra Norske myndigheter. Men en trøst for meg er at han ikke er der hvis eventuelt min sak ender der.

   
---
---

   Lars-Arne Høgetveit, 30.11. 2017:
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2178676232158321&id=100000478970772

   Menneskerettene ble grovt brutt og så dømt i EMD i 1996

   - og siden har omfanget økt og enkeltsakene florerer i dag med mange dødelige utganger for Barnevernets klienter. Det er lenge siden Norge var en Rettsstat på flere områder.

   "Menneskerettighetskommisjonen hadde på forhånd fått mange andre klager på norsk barnevern og kjente godt til problematikken, men ventet på en sak som kunne aktualisere alle de prosessuelle spørsmålene samtidig. Det kunne Johansens sak, og hun vant en knusende seier over forvaltningsmyndighetene som på sviktende grunnlag og med brutale metoder skilte henne fra den nyfødte datteren.

   Noe domstolen kritiserer spesielt, er barnevernets ulogiske og forkastelige fremgangsmåte når de splitter familier uten rettslig kjennelse og lar det gå måneder og år uten at barnet får se sine foreldre – for deretter, ved eventuell prøving for retten, å bruke den lange, tvangsmessige atskillelsen som et selvstendig argument mot gjenforening!

   Saken i Strasbourg fikk svært liten oppmerksomhet her til lands. Den historiske dommen førte verken til store avisoverskrifter eller offentlige debatter. Når jeg forteller folk at norsk barnevern for fire år siden ble dømt for omfattende brudd på menneskerettighetene, hender det at jeg rett og slett ikke blir trodd."

   Barnevernet og menneskerettighetene
   https://morgenbladet.no/2000/05/barnevernet-og-menneskerettighetene
   Nesten fire år etter at Norge, og barnevernet, led kraftig nederlag ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har barnevernet ennå ikke bøyd seg for dommen. Likevel fikk barnevernet senest i februar i år fikk full støtte…
   morgenbladet.no

   *

   Frank Overå:
   Det er helt tydelig at mediene beskytter staten og barnevernet i denne saken, mens de er ivrige talerør for skjeggebarna. Vi hører vel ikke så mye om de barneverns sakene som går i Strasbourg akkurat nå heller, faktisk så hører vi ingenting om det, og det er umulig å oppdrive noe som helst informasjon om hva som skjer der. Avisene er ikke sene med å slendre Norge når det gjelder innvandring, men når det gjelder barnevernet, er det stille. Dette gjør det politisk og ikke nasjonalistisk fordi de er ikke redde for å kritisere Norge. Som vi vet har ikke sosialister mye overs for landet sitt uansett så de slendrer det så ofte de kan. Så hvilken politisk side tjener på hvordan barnevernet driver familie politikk? Vel, ifølge politikken følger den et Marxistisk mønster som tar sikte på å svekke og bryte ned familien og de biologiske bånd. At media er venstrevridd vet vi alle. Så da vet vi hvorfor mediene er så stille.

   Lars-Arne Høgetveit:
   Det kom en EMD sak i Dagladet i dag der det ble ramsalt kritikk av Norge fra dissensen på 3-4.

   Sylvia Gustavsen Ensby:
   Den saken blir anket til Storekammer i Haag.

   Inge Olsen:
   Bra

   Margrete Homlong Øyehaug:
   Det blir veldig interessant å se en evt avgjørelse i storkammeret. Kritikken fra mindretallet er hard.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1676997362321186/

   Oddvar Espegard:
   - OG MANGE SAKER ENDER MED DØDELIG UTGANG . . . .

   Laila Dalbye:
   Ja og nu har en sak fra EMD blitt vinst for staten Norge. HR - dommer i Strasbourg gjör vel Norge "sikker" (for sitt diktatur mot folket og injustis) slik at de ikke behöver bry seg om kritikk? OG de forandret ikke noe etter dommen i "Adele-saken " heller. Det bare fortsetter og fortsetter. . Jeg er sikker på at inget kommer hjelpe. Og da går vi sakte mot en revolusjon en vakker dag. For historiebökene er fulle med saker som viser utgangen for en stat når "er som her nu " og demokratiet er opplöst, rettssystemet ikke fungerer for det store flertall, man tar barna uten rettssak, de folket i valg har valgt inn lytter ikke på folket og särlig ikke i så alvorlige saker som BV, osv. osv.

   
---
---

   Oddvar Espegard, 01.12. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1678003745553881/

   Jørn Petter Aronsen:
   Barnevernsansatte angriper samfunnets grunnpilar, familien.

   *

   Oddvar Espegard:
   Takk til Jørn Petter Aronsen! Vi ser styggedommen, men det barnevernet driver med - daglig - er mye mer alvorlig og stygt enn noen klarer å forstå!

   JarLe Olav Østhus:
   Ja ' d skaL Gudene - vite !

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettserklæringen Art 16 & Menneskerettsloven V5&6 (ICCPR) Art 23:
   "Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse."

   Og Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. desember 2017:

   Mørkt og omkring fra 2 minus-grader til null grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, yr og i overkant av null grader frem mot 10-tiden. Disig med lett yr og opp mot 3 pluss-grader frem mot 15-tiden. Den andre hvalpen ble solgt og avlevert i eftermiddag. Mørkt, disig, vått, yr og 3 pluss-grader klokken 17. Med mindre nedbør og 4 pluss-grader omkring 21-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 02.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212047793124878

   "Statens barn Barnevernet har skapt et fryktens samfunn

   Skal ikke norske politikere ta affære og stanse barnevernet slik det farer frem? Når vil det komme et krav om å stanse stemmestøtten til Frp, når statsråd Solveig Horne er øverste politiske myndighet for det som mange kaller fryktens institusjon= barnevernet.

   Tekst: Jan Pedersen, Publisert: 28.11.2017 kl 16:57

   Fra mange land i Europa skriker de nå opp om at Norge bygger på at barna er «statens barn»! Det var denne påstanden fra nazistenes side, som førte til den store åndskampen under krigen. Da gikk kirken ved biskopene og størstedelen av prestene av, eller ble arrestert, likeså lærerne og foreldre som støttet kampen for foreldreretten. Staten hadde ingen rett her! Dette var sakens kjerne!

   I dag kjemper noen kjernetropper mot det som skjer i Norge: Det samme som vi kjempet mot under krigen. Det er foreldrenes barn vi kjemper for!

   Men politikerne lager nye lover, kommer med nye forskrifter for å holde foreldre borte,- de som har primærretten til barna!

   Jeg opplevde problematikken sist uke der 150 møtedeltakere ved Senioruniversitetet i Søgne brukte en fra barnvernets system, lederen for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder, som foreleser. Nesten ingen tid var satt av til meninger/debatt!

   Samtidig kom det den 24. november en knallhard artikkel etter at det er vist en dokumentar, «Statens barn», i tsjekkisk TV sist tirsdag. Og hold dere fast. Det handlet om det norske barnevernet. Den tsjekkiske kristendemokratiske politikeren som er medlem av Europaparlamentet, Tomas Zdechovsky, gikk deretter ut med kritikk av det norske barnevernet som han mener har ført til at det norske samfunnet er blitt et samfunn av frykt.

   Han blé intervjuet i ParlamentníListy.cz. Han har satt seg grundig inn i norsk barnevern, og sa at mange nordmenn er redde for offentlig å uttrykke sine meninger om barnevernet, for ikke å havne i barnevernets klør selv.

   Tsjekkiske aviser mener, etter å ha sett kommentaren, at barnevernet bygger på en kommunistisk ide. Idealet om en bedre morgendag med perfekte foreldre og glade barn! Selv mener parlamentarikeren at barnevernets mange omplasseringer av barn fra biologiske foreldre til fosterforeldre er menneskerettighetsbrudd.

   Så blir det opp til det norske folk om de vil stoppe dette, ved å frata Frp-statsråden makten hun utøver. Det synes å være bare et språk regjeringen forstår: Stemmenekt ved stortingsvalgene overfor utøverne av denne ideologien at barna hører staten til."

   Statens barn Barnevernet har skapt et fryktens samfunn
   http://idag.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=27575
   Skal ikke norske politikere ta affære og stanse barnevernet slik det farer frem? Når vil det komme et krav om å stanse stemmestøtten til Frp, når statsråd Solveig Horne er øverste politiske myndighet for det…
   idag.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212047793124878

   Irene Jeanette Larsen:
   Landet Norge er farlig for familiene. Det er bare ikke naturlight det politikerne til later naar det gjelder, barnevernet

   
---

   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1483550131682134/

   Ove Jan Ludvigsen:
   Noens agenda er å skape frykt, og det beviser at det er onde åndemakter som står bak alt sammen!

   Rune L. Hansen:
   Glem ikke den offentlige politiske frykten, Ove Jan Ludvigsen. Den offentlige politiske frykten for å innrømme at de har medvirket i å skape, begå og videreføre alle de grove forbrytelsene overfor sivilbefolkningen og sine medmennesker!

   Ove Jan Ludvigsen:
   Rune L. Hansen Absolutt helt enig med deg i det! men inspirasjonen får de fra kilden som jeg nevnte i kommentaren min over.

   Rune L. Hansen:
   Det er bedre (og en nødvendig selvfølgelighet) å konkretisere og presisere enn å bortforklare og forvirre, Ove Jan Ludvigsen.

   
---
---
  
   Alf Magne Henriksen, 10.04. 2017 shared a link:
   https://www.facebook.com/events/796011890553706/permalink/797090103779218/

   I løpet av de siste 15 årene er det kommet så mye tilgjengelig stoff, blant annet på nettet, om hvordan barnevernet i realiteten er, at fosterforeldre ikke kan unnskylde seg med at de ikke kjenner til det fordi de har opplevet noe annet.

   Når de vil arbeide for barnevernet, må de ha til plikt å sette seg inn i de sprengte familienes lidelser, den virkeligheten våre myndigheter hele tiden skjuler.

   Nei, fosterforeldre har ingen unnskyldning
   http://www.mhskanland.net/page2/page272/page272.html
   www.mhskanland.net

   *

   Reidun Breivik:
   Bare ordet Barnevern skremmer barn !!!

   Rune L. Hansen:
   Skremmer, mildt sagt, både barn og voksne! De eneste som ikke blir så skremt er de som får godt nok med penger eller makt fra kidnapper-virksomheten.
   Virksomheten er et tortur-, utplyndrings- og draps-maskineri. Som fortier og bagatelliserer sine systematiske massive mangfoldige forbrytelser, Straffeloven og menneskerettighetene! Samtidig som de kjeppes om å late som at de "hjelper mange" og om å fremstå som sympatiske og forstandige. Ja, munnene og ordene fulle av propaganda, løgner, menneske-forakt og egoisme har de, men virkeligheten og medmennesker forakter de, fortier de, forfalsker de og ødelegger de!

   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. desember 2017:

   Vått, tildels yr og omkring 2 pluss-grader Celsius og nokså fullmåne-mørkt her ute i natt. Disig himmel, vått, tildels yr og omkring 2 pluss-grader utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen. Med i overkant av null grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Suranya Aiyar, 03.12. 2017:
   https://www.facebook.com/suranya.aiyar/posts/10155997689504359

   BRITISH JOURNALIST CHRISTOPHER BOOKER ON CHILD SNATCHING BY THE STATE

   In this week's edition of Global Child Rights and Wrongs in India's Sunday Guardian I am delighted to present the renowned senior journalist and author Christopher Booker on how the British child protection system has become "horribly corrupted from the initial high-minded ideals for which it was set up". Describing the commercialisation of child care by the state, the one-sided inquires in child protection cases that are weighed against the parents every step of the way, and the abuse of children in the custody of foster carers Christopher Booker says: "We are undoubtedly looking here at a very serious evil, which needs to be exposed, challenged and fought with all the skill and determination we can call on."

   The Indian Ministry for Women and Child Development, which has been bullied and bamboozled by UNICEF and other misguided child rights NGOs into adopting Western-style child protection in India, should reassess its endorsement of this system in light of what is described in this article - concerns and sentiments that are echoed by many politicians, journalists and human rights activists in the West, some of whose views we have already presented in this series, and others which we will present in the coming weeks. This article will appear on my website SAVEYOURCHILDREN.IN tomorrow.

   Corrupt practices disguised as child-welfare campaigns
   http://www.sundayguardianlive.com/lifestyle/11816-corrupt-practices-disguised-child-welfare-campaigns
   I first became drawn into this battle as a weekly columnist for the past 27 years on the London Sunday Telegraph. In 2009 I was alerted by readers to the horrifying experiences of two quite different middle-class British families, who had each…
   sundayguardianlive.com

   *

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. desember 2017: 

   Vått, tildels yr, tildels noe synlig full måne sørlig og omkring null grader Celsius her ute i natt. Spredt lett skyet dus blålig himmel og vått med ned mot en minus-grad frem mot 10-tiden. Hvitlig overskyet, vått, tildels yr og opp mot 2 pluss-grader frem mot 14-tiden. Mørkt, vått, yr med omkring en pluss-grade frem mot 18-tiden. Med opp mot 4 pluss-grader sent på kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Jostein Wetteland, 04.12. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1484999941537153/

   Vel det spiller ingen rolle for å sikre maktdeling og et rettferdig system så burde dommerne ha våre valgt eller trukket ut i fra landenes respektive medlemsland sine borgere! Og ikke fra de respektive lands domstoler. For hvem er disse domstolene som dømmer? Er de uavhengige dommere? Og er de valgt ut i fra folkets likemenn?

   Og sist men ikke minst hvordan kan man motvirke at den tredje statsmakt altså den dømmende ikke blir en aristokratisk elite domstol. Domstolene bør derfor ikke bestå av faste dommere med en fast stilling. Dommere bør velges for en kort periode av folket selv.

   Marius Reikerås, 30.11. 2017:

   Det føles så sykt bittert å tape 4-3 i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, når den norske dommeren som stemte i vår disfavør, også er ansatt i Høyesterett.

   Jeg merker meg at de dommere som stemte for å dømme Norge for brudd på EMK Artikkel 8, er fra land som har en sterk tilknytning til det biologiske prinsipp:

   Irland , Aserbajdsjan og Bulgaria.

   De som stemte for å frikjenne Norge, er dommerne fra Norge, Frankrike, Østerrike og Tyskland.

   Saken vil så definitivt bli klaget videre inn for storkammeret, og med en så kraftig uenighet dommerne imellom, tror jeg storkammeret vil slippe saken inn.

   Også det faktum at Norges dommer er ansatt i Høyesterett samtidig som han dømmer i EMD, vil selvsagt bli påpekt.

   Så kampen fortsetter, selv om det nå føles veldig bittert å tape med en stemme.

   Og at den stemmen er norsk og er ansatt i Høyesterett !

   *

   Rune L. Hansen:
   Du er inne på meget vesentlig der, Jostein Wetteland. Men meget viktigere enn at dommerne velges er at dommerne kan velges bort, med den lovlige straffelov-givningen. Slik velges bort, av absolutt hvem som helst som kan avsløre og bevise at en dommer, prosess eller avgjørelse ikke har vært eller er lovlydig!
   Det er ikke de lovlydige som er problemet. Det er de ikke lovlydige som er problemet.
   Enhver dommer (i ordets videste betydning) må først og fremst ha god nok kjennskap til og reell respekt for menneskerettighetene, for ikke å forurette noen. Fordi menneskerettighetene bygger på og bærer i seg prinsippene og bestemmelsene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra de ulovlige. Og dermed gjelder og skal gjelde over og foran alt annet. Samtidig må en dommer ha en god nok generell kjennskap til og respekt for straffelov-givningen - og ha enkle og gode muligheter for alltid å kunne innhente videre og ekstra lovkyndighet.
   Og alle disse betingelser skal jo egentlig gjelde for ethvert voksent menneske og enhver myndighet og instans. Dermed er en dommer sånn sett ikke særlig spesiell. Og skal og må, som enhver annen, absolutt ikke kunne diskriminere, forurette eller sette seg selv eller andre over den lovlige og reelle loven - som altså først og fremst er menneskerettighetene.
   Dermed skal det egentlig ikke være særlig vanskelig å autorisere dommere for rettsvesenet og den offentlige forvaltningen! Men blandt annet nødvendig eds-avleggelse hører selvfølgelig også med.
   Oppfyller en dommer, prosess eller avgjørelse ikke disse enkle betingelser så kan ikke og skal ikke lovlig offentlig autorisasjon, myndighet eller makt være gyldig eller lovlig! Den må av-autoriseres og kompetent straffeforfølges og repareres.
   Enhver offentlig ansatt og forvaltning må og skal først og fremst være folkets og derfor menneskerettighetenes lovlydige tjener, i samsvar med prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige.
   Menneskerettighetene er ikke mennesker, politikk eller meninger, men er og skal være presise, konkrete og lettforståelige enhvers minste-garantier - og reell gjeldende lov og rett.
   Ikke minst offentlig ansatte politikere eller tjenere må og skal være lovlydige. Også ikke minst i kraft av å være medvirkende i lovgivning, forvaltning og politikk. Samtidig er de og skal de også være en slags enhvers representanter og dommere og medmennesker.

   Dessverre ser vi og vet vi at både i dagens Norge og flere andre land blir menneskerettigheter for et eller flere mennesker krenket av den politiske og offentlige forvaltningen, uten at de medvirkende i eller for krenkelsen enda blir straffeforfulgt og av-autorisert! Med perverterende og katastrofale konsekvenser for medmennesker, sivilbefolkningen og verden.
   Hva og hvem skyldes den kriminelt fraværende kompetanse og habilitet?
   Den skyldes først og fremst at det aksepteres at menneskerettighetene og menneskeretts-konvensjonenes prinsipper og lovbestemmelser neglisjeres, bagatelliseres, forfalskes eller ned-prioriteres!

   ---

   Rune L. Hansen:
   La meg her konkretisere med litt helt konkrete eksempler fra dagens Norge.

   Solveig Horne fra Fremskrittspartiet (FrP) kan være et typisk eksempel, men gjelder med variasjoner også andre norske politikere. Hun var blandt annet slakter i en butikk før hun ble offentlig ansatt politiker og ble blandt annet barne-, likestillings- og inkluderingsminister i Erna Solbergs (Høyre-parti) regjering siden 2013. Jeg siterer her noen ord om henne fra Wikipedia:

   "Solveig Horne (født 12. januar 1969 i Haugesund) er en norsk politiker (FrP). Hun har vært barne-, likestillings- og inkluderingsminister i Erna Solbergs regjering siden 2013 og innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2005. I Stortingsvalget 2017 var hun Fremskrittspartiets førstekandidat i Rogaland.[1]
   Hun vokste opp i Etne i Sunnhordland som den eldste av fem døtre av bilmekaniker Jon Tormod Horne og sykepleier Ingebjørg Marie Stødle. Solveig Horne er kristen, og gikk som barn på søndagsskolen der faren har vært lærer i over 30 år. Hun flyttet til Sandnes som 16-åring, og har siden bodd på Sola.[2] Hun har fagbrev som butikkslakter fra 1990, og arbeidet i seks år som ferskvareleder i en butikk på Sola. Hun har barn fra et tidligere ekteskap.[3]
   Før hun ble innvalgt på Stortinget, var Horne medlem av Sola kommunestyre og formannskap 1995–2007, medlem av Rogaland fylkesting 1999–2005, medlem av fylkesutvalget 2003–2005 og formann i Rogaland FrP 2000–2006.
   Horne har blitt møtt med skepsis blant feminister.[4] Selv har hun regnet seg som en «hverdagsfeminist».[5] På Stortinget var hun medlem av Stortingets justiskomité 2005–2009 og 1. nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité 2009–2013."

   Et meget viktig spørsmål er: Hvorfor respekterer og sikrer hun ikke menneskerettighetene, men medvirker i og for politisk og offentlig organisert kriminalitet? Som så mange andre av dagens norske politikere. Hvorfor er hun enda ikke straffeforfulgt og avskiltet? Og hvorfor gjelder det samme også for dommerne i dagens norske instanser og rettsvesen? De er forpliktet til og skal egentlig for enhver respektere og sikre menneskeretts-konvensjonene, deriblandt selvfølgelig også Barnekonvensjonen. Hvorfor gjør de det ikke?

   Bør man forvente og kreve at de vet bedre eller godt nok? Og at de ikke velger forhastede slutninger, eller forurettende løsninger? Vil de i så tilfelle heller beskytte sine forbrytelser? Og beskytte ulovlig lov og rett? Og hva er konsekvensene om de ikke effektivt og kompetent straffeforfølges og av-autoriseres?

   UNICEF er en stor delvis selvstendig under-avdeling under FN, hvor representanter fra mange land og steder utplasserer seg eller utplasseres og særlig skal bekjenne seg til Barnekonvensjonen. UNICEF skal være en internasjonal og nasjonal hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF arbeider nu i 190 land. De ansatte er fordelt på hovedkvarteret i New York, regionskontorer, landkontorer og i nasjonalkomiteer. UNICEF samarbeider med myndighetene i alle landene de er i, i tillegg arbeider de tett sammen med andre humanitære organisasjoner. Organisasjonenes styre har 36 medlemmer som velges av FNs sosiale og økonomiske råd (ECOSOC) for tre år av gangen. Medlemmene består av representanter fra styresmaktene i land hvor UNICEF har virksomhet. Det er et viktig prinsipp i valgprosessen at representanter fra landene som gir og mottar mest penger sitter i styret. Styret avgjør retningslinjer, godkjenner programmer og overvåker administrative og finansielle planer. Wikipedia skriver blandt annet følgende om UNICEF:

   "UNICEF er helt avhengig av økonomiske bidrag fra regjeringer og private givere for å drive sitt humanitære arbeid, og får ingen pengestøtte fra FN-systemet forøvrig. I 2012 lå den totale innsamlingen fra private aktører på 903,1 millioner dollar. Innsamling fra private bidrar til omtrent en tredjedel av UNICEFs budsjett, og inkluderer grupper, bedrifter og omtrent 6 millioner individer. Regjeringer verden over bidrar med to tredjedeler av UNICEFs budsjett. Norge er en av de største bidragsyterne til UNICEF, og ga i 2012 om lag 234 millioner dollar. UNICEF har en rekke globale og nasjonale partnere."

   Felles for dagens norske politikere, dommere og andre offentlige nøkkel-personer, deriblandt også Solveig Horne, er det faktum at de neglisjerer, bagatelliserer, forfalsker og ned-prioriterer menneskerettighetene, inklusivt Barnekonvensjonen. Særlig ved å medvirke i å vedta, bruke eller akseptere neglisjerende eller forfalskende lover, regler, avgjørelser eller dommer overfor sivilbefolkningen. Og i alt og ethvert også vilkårlighet. Ingenting av noe av dette skal kunne skje og det er og blir smittsom politisk og offentlig organisert kriminalitet. Det blir onde kriminelle sirkler og spiraler i form av nepotismer ut av det.

   En av konsekvensene er at blandt annet også UNICEF (og for eksempel blandt annet også organisasjonen Redd Barna) også opererer med forfalskninger av Barnekonvensjonen. Forfalskninger, ikke bare i Norge, som aktivt sprees til blandt annet skoler og instanser. Forfalskninger blandt annet i form av såkalte "barne-vennlige" kort-versjoner av Barnekonvensjonen, som blandt annet utelater Barnekonvensjonens lovbestemmelse om at enhver av dens menneskerettigheter for absolutt enhver er og skal være umistelig og uavhendelig! Og iøvrig forvrenger og forfalsker det meste av dens konkrete innhold.

   Det er og blir i praksis propaganda og indoktrinering for og medvirkning i og for grov offentlig kriminalitet overfor barn, foreldre, familiene, medmennesker, sivilbefolkningen og verden.

   Søk selv på Internettet og se, bruk for eksempel søke-ordene "barnekonvensjonen kortversjon".

   Vi må ikke og skal ikke la oss lure av denslags. De er falske og kriminelle autoriteter. De står for myndighets-misbruk, falskhet, svik og forræderi.

   Det er de uforfalskede menneskerettighetene, selvfølgelig også inklusivt Barnekonvensjonen, enhver må og skal ha habilitet og real-kompetanse i forhold til. Alt annet er og blir vilkårlighet og kriminalitet og inkompetanse, inhabilitet, makt-misbruk og myndighets-misbruk.

   Jostein Wetteland:
   Ja egentlig så bryr jeg meg lite om hvor disse hønsene og hannene plukkes fra om de har den fjæra eller den fargen. De skulle ha blitt valgt for en kort periode av folket og ut av folkets likemenn og driv fjæren ja den eneste plikt og drivfjær de skal ha er å la seg tjene under loven for ingen står over loven! Loven er lik for alle!

   
---
---

   Rune Fardal, 03.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10154873664596150

   Manipulatorenes største suksess

   er å få deg til å tvile på deg selv,

   få andre til å tvile på deg!

   *

   Mayliss Katrine Nilsen:
   Korrekt

   May Agnes Vedal Pettersen:
   Enig

   Line Sandbæk Hansen:
   Korrekt

   Anny Karin Clausen:
   Stemme nok

   Robert Karlsen:
   Enig Rune Fardal

   Tone Adamsson:
   Sant

   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. desember 2017: 

   Mørkt, vått, yr, regn og mellom 5 og 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn og yr med omkring 7 pluss-grader videre utover dagen. Mørkt og konstant videre mye regn og nedbør med omkring 7 pluss-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. desember 2017: 

   Mørkt, vått, jevnt regn, yr og omkring 7 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, regn, yr og omkring 8 pluss-grader utover formiddagen. Det samme videre utover eftermiddagen og kvelden. Med 7 pluss-grader i mørket klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212075418735501

   Thanks to and for Facebook and the Internet and our friends!

   Yes, I'm still kidnapped, detained and under terror and torture - like so many other children and parents in today's Norway and elsewhere. Political regimes that do so against fellow human beings and civilians must be stopped and prosecuted - so countries and the world will be liberated. Let us further fight for each other's inalienable human rights.

   Best regards from Rune L. Hansen, 62 years today, 06.12. 2017.

   * * *

   Takk til og for Facebook og Internettet og våre venner!

   Ja, jeg er fortsatt kidnappet, fangeholdt og under terror og tortur - som så veldig mange andre barn og foreldre i dagens Norge og andre steder. Politiske regimer som gjør slikt mot medmennesker og sivilbefolkningen må stoppes og straffeforfølges - så land og verden frigjøres. La oss videre kjempe for enhvers umistelige menneskerettigheter.

   Beste hilsen fra Rune L. Hansen, 62 år i dag, 06.12. 2017.

   * * *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 06.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212076797969981

   Menneskerettighetene og juridiske kvakksalvere

   Det er ikke et nytt fenomen at mennesker og regimer med politisk og offentlig makt egoistisk og forurettende misbruker makt og myndighet. Tvert om, det har alltid vært og er enda alminnelig og ødeleggende for medmennesker og samfunnet.

   Men noe meget viktig og nødvendig er for ikke lenge siden endret i og med det internasjonale samfunnets og nasjoners samstemte erkjennelse og anerkjennelse av de felles-menneskelige universelle prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk, kontra ulovlige. Det er disse prinsippene menneskerettighetene bygger på og bærer i seg og har lovbestemt.

   Menneskeretts-konvensjonene har lovbestemt menneskerettigheter som enhver for absolutt ethvert menneske er og skal være en umistelig og uavhendelig minste-garanti og personlig eiendom! Og samtidig også en absolutt enhvers forpliktelse å respektere og å sikre, uten noen slags form for krenkelse, overfor absolutt ethvert menneske!

   Menneskerettighetene er altså ikke en statlig, politisk eller offentlig eiendom, men en absolutt enhvers personlige, umistelige og uavhendelige eiendom og forpliktelse.

   Politikere, offentlig ansatte, instanser eller andre mennesker og ethvert menneske må og skal derfor real-kompetent og uforfalsket straffeforfølge, stoppe og reparere absolutt enhver menneskeretts-krenkelse i forhold til absolutt ethvert menneske. Uten selv å krenke.

   Mennesker som ikke vet, forstår eller respekterer dette er juridiske kvakksalvere, hva eller hvem enn de er. Og enhver krenkelse av noe av dette eller krenkelse av en menneskerettighet er kriminalitet. Personlig kriminalitet, eller også samtidig offentlig organisert kriminalitet.

   Enhver offentlig forvaltning og ethvert menneske skal og må selvstendig ansvarlig unnlate å medvirke i eller for en krenkelse av en eller flere menneskerettigheter overfor et eller flere mennesker.

   Menneskeretts-konvensjonene flerfoldig har lovbestemt at:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes,
   idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."
   (Menneskerettsloven V3&4&5&6, ICESCR & ICCPR.)

   Menneskeretts-konvensjonene har klart og tydelig lovbestemt - sitat Menneskerettserklæringen:
   "menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet."

   Og blandt annet i Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Og for eksempel i Menneskerettserklæringen, Art 28:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og f. eks. innledningen i Barnekonvensjonen - les hver setning nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   Og for eksempel Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Alt og ethvert annet eller enhver forfalskning i forhold til dette er kriminalitet og juridisk kvakksalveri.

   Å respektere og å forstå dette er enhver offentlig forvaltning og ethvert menneske sin umistelige forpliktelse og nødvendighet.

   Regimer, instanser og mennesker som krenker dette overfor et eller flere medmennesker, må og skal real-kompetent straffeforfølges og stoppes.

   Så enkelt og greit skal det være - og må det være.

   ---

   Vennligst lese det hele dette om igjen, til du solid er sikker på å forstå.

   Alt dette er meget viktig og skal og må være enhvers menneskelige og medmenneskelige første-prioritet.

   Alt og ethvert av adekvate og relevante kommentarer, spørsmål eller argumentasjoner er selvfølgelig velkomment!

   *

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.12. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154938338906875

   Tanker om Lobben- dommen fra EMD

   From: marius@reikeras.no
   Date: Wed, December 6, 2017 1:52 pm

  To: kontroll-konstitusjon@stortinget.no
   Cc: justis@stortinget.no

   Til de ansvarlige i Storting, regjering, og i domstolene

   Tanker om Lobben- dommen.

   Forrige torsdag, den 30.11.17, unnslapp Norge med et nødskrik - 4 mot 3 stemmer- å bli dømt for brudd på EMK Artikkel 8, i det som utvilsomt ville ha vært en særdeles alvorlig domfellelse av Norge.

   Det spesielle med denne dommen, er ikke bare den sterke dissensen, og mindretallets oppsiktsvekkende sterke kritikk av flertallet.

   Det spesielle er også at det var stemmen til den norske høyesterettsdommeren, Erik Møse, som avgjorde saken i Norges midlertidige favør.

   Jeg sier midlertidig, for det er åpenbart at saken egner seg for storkammerbehandling.

   Så kan man kanskje tro at staten kan trekke et, enn så lenge, lettelsens pust ved at Norge denne gang slapp å bli dømt.

   Men, det er det ingen grunn til.

   På flere områder er dommen, herunder dommens premisser, et sviende nederlag for staten, som ønsker å fremstå som et "internasjonalt menneskerettsfyrtårn."

   Dette begrunner jeg slikt, punktvis:

   1. Tre dommere mener altså at barneverntjenesten, fylkesnemnda , tingretten, lagmannsretten og Høyesterett bryter med våre EMK Artikkel 8 forpliktelser i tilknytning til denne dommen. De samme tre dommerne retter også sterk kritikk mot flertallet, herunder Norges dommer, for å ha "distansert seg fra faktum" i aktuelle sak.

   Det i seg selv, bør være alarmerende for Norge.

   2. Stadig flere land, og da særlig i Øst- Europa, er samstemte i kritikken av Norge på barnevernsrettens område.

   Vi skal ikke lengre tilbake til i fjor vår, da hundretusenvis av mennesker, over hele verden, gikk i protesttog mot Norge.

   3. Europarådet har vedtatt en resolusjon av primo juni 2016,og hvor Norge granskes opp mot bruken av menneskerettene.

   4. I Europaparlamentet har stadig flere medlemmer uttrykt sin misnøye.

   Dette er blant annet bekreftet av det tsjekkiske parlamentsmedlemmet, Tomáš Zdechovský, som til polsk media nylig bekreftet at han fått med seg nærmere 100 medlemmer i "oppropet" mot Norge.

   5. Lobben- dommen, som skal begjæres henvist til storkammeret, inneholder en rekke avsløringer i premissene, mht hvordan Norge har sviktet på fundamentale områder.

   6. I følge dommen, har barn rett til å klage på selvstendig grunnlag eller gjennom sin biologiske foreldre.

   Som EMD har utpekt i dommen:

   "In particular, minors can apply to the Court even, or indeed especially, if they are represented by a mother who is in conflict with the authorities and criticises their decisions and conduct as not being consistent with the rights guaranteed by the Convention."

   Dette er noe norske domstoler, gjennom generasjoner, har ignorert.

   For i Norge, er barn konsekvent utelatt som parter i barnevernssaker.

   7. Det fremkommer klart av dommen av også besteforeldre og søsken, skal kunne ha partsrettigheter. Ja, også tanter og onkler.

   Som det heter i dommen:

   Moreover, “family life” within the meaning of Article 8 of the Convention can also exist between siblings (see, inter alia, Moustaquim v. Belgium, no. 12313/86, § 36, 18 February 1991) and “includes at least the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren”

   Og videre heter det:

   "Thus, the right to respect for family life of grandparents in relation to their grandchildren primarily entails the right to maintain a normal grandparent-grandchild relationship through contacts between them (see Kruški&#263;, cited above, § 111)"

   Den norske stat skal altså ikke hindre søsken og besteforeldre i å opprettholde normal kontakt med barnet eller barna som er flyttet over i offentlig omsorg.

   Men, det er nettopp det den norske stat har gjort i denne , og i tusenvis av andre saker.

   En slik nektelse av kontakt mellom barnebarn og besteforeldre skapte nylig betydelig raseri i Tsjekkia.

   Bestefaren i den betente Eva Michalakova- saken, en sak som har skapt et svært anspent forhold mellom Norge og Tsjekkia, ble nektet å se sine barnebarn rett før han døde. Selv om norske myndigheter var klar over at nettopp det å få se eller høre sine barnebarn, var hans siste ønske.

   8. Videre heter det i dommen:

   "..the Court has repeatedly stated that care should be regarded as a temporary measure, that it should be discontinued when circumstances permit and measures implementing temporary care orders should be consistent with the ultimate aim of reuniting the natural parents and the child. The positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible will begin to weigh on the competent authorities with progressively increasing force as from the commencement of the period of care, subject always to its being balanced against the duty to consider the best interests of the child."

   Men, heller ikke dette klare gjenforenings-prinsippet har Norge mekanismer på å håndtere.

   Noe som gjør at det viser seg svært vanskelig å gjenforene barn med sin biologiske slekt, alene av den grunn at heller ikke her oppfyller Norge sine menneskerettsforpliktelser.

   Konklusjon: Dommen avslører, på en tydelig måte, at Norge ignorerer menneskerettene til familier på en rekke områder, og at det heller ikke finnes mekanismer som fanger opp de forhold som er konvensjonskrenkende.

   Heller ikke hva reparasjonsplikten angår.

   Det er derfor på tide at Norge begynner å respektere det faktum at borgerne i Norge har et grunnlovsfestet vern på å få våre menneskeretter respektert.

   Bergen, den 6.12.17

   Marius Reikerås

   *

   John Terje Henriksen:
   Praktfullt igjen Marius - denne saken kan bli tidenes sak i Storkammeret med sine avsløringer av den norske dommeren Erik Møse og hans bravader i beste stil mot den etniske befolkning - som vanlig - det som er verre er at Erik Møse er Dommer i norsk Høyesterett, hvor vi alle som har fulgt med ser hvilke holdninger som legges til grunn blandt disse Dommenre i Høyesterett - jag og mange med meg har fullstendig mistet all tillit som burde vært der i anledning Høyesterett og rettsnorge generellt - dette blir spennede å se Storkammerets vurdering av denne betente saken ....

   Rune L. Hansen:
   Erik Møse fra menneskeretts-krenkernes høyborg i Norge som dommer i en sak mot seg selv hører ingen steds hjemme. Mildt sagt! Og det må han jo også selv vite og ha visst. Dommen er selvfølgelig også bare av den grunn ulovlig. Det er nærsagt ingenting som er viktigere i og for ethvert samfunn enn å få straffeforfulgt og fjernet dets kriminelle dommere. Dette er og skal være og må være en selvfølgelighet.
   EMD må få rettet opp sine feil, mangler og forbrytelser! Praksisen med der å ha alene-dommere sittende som dørvoktere ved EMD for å få en sak bragt inn for EMD har også vært makaber, særlig når det (som ofte har skjedd) sitter en dommer fra et kidnapper-regime der og avviser saker mot seg selv og sine medspillere!

   Jostein Wetteland:
   Vel da er det et faktum at barnevernet har fått styrket rettsgrunnlag. Og selvfølgelig så har norske barneverns ofre igjen som alltid den sørgelige rolle som den tapende forloren part som sitter igjen med alle spørsmål som ingen i verden finner svar på. Gi faen i å sitere de pamflettene av noen såkalte menneskerettigheter. Hvem f.. gjelder de strofene du sitere i øst og vest? Det er nesten tragisk komisk. Nå gir du faen i å sitere de der pamflettene uten doms myndighet bak seg. Fine strofer som kan gi staten en grunn for handling og intervensjon. Gi faen i å styrk nasi organet!

   Rune L. Hansen:
   Menneskerettighetene er ikke et nasi-organ, Jostein Wetteland. Hvorfor kommentere med slike tøvete ekstremer?

   Jostein Wetteland:
   Nei menneskerettene er fine nok og gode nok. Men når domstolen som er satt til å håndheve de heller legger vekt på landenes nasjonale praksis og opprettholde den. Ja da blir det til at domstolen i premiss styrker myndighetenes rett!

   Rune L. Hansen:
   ... styrker myndighets-misbrukernes rett.

   Jostein Wetteland:
   Ja det er egentlig det som skjer når vi tape saker. Da styrkes myndighetenes argument og grunnlag for sine beslutninger. Og vi sitter igjen med tapet, savnet, sørgen, håpløsheten og skammen!

   Rune L. Hansen:
   Vel, ingen behøver å føle skam for å ha fått menneskerettigheter krenket! I kinesiske filmer ser en ganske ofte at mennesker som blir voldtatt straks og umiddelbart begår "selvmord". Men det er ikke av skam, det er fordi de blir ødelagt for sitt liv. :(

   Steinar Kolnes:
   Møse er tydeligvis Norges mann i EMD.
   I CASE OF HANSEN v. NORWAY, (Application no. 15319/09) hvor Norge tapte i EMD med 6 mot 1 stemme, var det KUN dommer Møse som er i permisjon fra Norges Høyesterett som tok dissens, og som EMD dommer forsvarte sin arbeidsgiver!

   Alf Reuss Kollsete:
   Vi kan vel ikke akkurat kalle Møse for NORGES mann når han driver på slik han gjør; han er vel snarere en FOLKEFIENDE!?

   Rune L. Hansen:
   Dommerne er alltid ethvert terror regime sine mest sentrale nøkkel-personer. I det heletatt ser en dessverre ganske ofte eksempler på dommer fra EMD hvor dommerne med tydelighet er inkompetente (og inhabile) og neglisjerer både EMD's egne veiledende retningslinjer og retningsgivende rettspraksis og menneskers menneskerettigheter. Også dette er noe som bidrar til et dårlig rykte og mindre heder og respekt for EMD. (Men dessverre samtidig styrker de menneskeretts-kriminelle regimer.) :(

   
---
---

   Bjørg Ødegård, 06.12. 2017 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/?multi_permalinks=1682455258442063

   Hele barnevernet går sin skjeve gang. Jeg synes ikke det er det minste rart at ungdom under barnevernet sliter i overgang til voksenlivet. De må få ettervern, heter det.

   Hørt på makan. Kunne de ikke funnet et bedre ord enn ettervern. Høres ut som en gjeng kriminelle som nettopp har sluppet ut av fengselet, sona ferdig. Har ikke nettverk etter "soning." Nei, det er jo akkurat det barnevernet legger opp til sjøl. Det er ikke noe rart at det går dårlig med "fangene"
   Staten skal liksom ta seg av alt i dag, og det er umulig, den oppgaven klarer de ikke - fordi staten er så kaldt et hjem.
   Det er så kaldt at "fangene" har visna bort. Barnevernet skulle sørga for å opprettholde, og stadig øke kontakten mellom barn og deres riktige familie, så de kunne komme tilbake til sine egne, og inn i varmen, der det er godt å være og leve.

   *

   Oddvar Espegard:
   Takk Bjørg! Staten skjønner ingen ting! Staten eier ikke kjærlighet! De bruker makt og det på et område de har NULL peiling!

   Bjørg Ødegård:
   Enig!

   Kristian Dirdal:
   Nettopp, og jeg vil se den barneverner som kan stå opp og forklare hvorfor de gjør dette, og med storfamilien dette gjelder som tilhørere og part på norsk tv! Storparten av de konfiskerte barna kommer slett ikke fra voldelige hjem, og hjem der rus er utbredt!

   Bjørg Ødegård:
   Riktig!

   Frank Overå:
   Ingen kan elske barna sine mer enn den biologiske familien, man velger bare fremmede hvis alle familie medlemmer er døde, fengslet eller kidnappet, men dette skjønner ikke staten nettopp fordi det er ett kaldt system uten kjærlighet. De tror det er ett kollektiv der de produserer plastikk dokker.

   Bjørg Ødegård:
   Enig!

   Gabriela Presthus:
   Hele Norge er ,, UNDER barnevernet .

   Frank Overå:
   Mye av det barnevernet gjør er nettopp fordi de ikke bryr seg om barna eller familiene. For en som ser på med ekte kjærlighet en mor og en far går hjertet i stykker når man ser på hvor barna ødelegges. Barnevernets ideologi handler mest om praktiske anliggender, og ikke ut fra kjærlighet, men ett kynisk kaldt system som bruker kvasi vitenskap og hegeliansk dialekt for å overbevise oss om at de har rett. Ser man på barnevernets ideologi handler de om sosial hygiene. Ett slikt systematisk og pragmatisk program kunne bare venstresiden stå bak, og dette kalles etter sin fetter rase hygiene for sosial hygiene, der man skulle rense ut barn som ikke kom fra godkjente ideologiske bakgrunner, for å gjøre dem til gode borgere av den sosialistiske stat. Foreldre som avviker skulle stemples som uskikket og barna skulle fjernes i familier som staten hadde godkjent. Dette kalles sosial hygiene og er ett utskillelses program som renser samfunnet fra uønskede elementer ved å ta dem fra foreldrene før det var for sent. Ett ondt og stygt program. Dette skjules selvfølgelig bak den vakre fasaden «barnas beste» men som i sitt utspring er statens beste. Noe som i følge statistikker har slått tilbake sterkt da de ikke evner oppgaven. Isteden har de forverret problemet. Å skille barnas beste fra foreldrene, der grunntanken er at foreldre ikke rettmessig eier barna er deres største bedrag, dette fordi de representerer ett sosialistisk system, og ikke tradisjonell familie verdier der kjærlighet og personlig kontakt er grunnpilarene i alle familier. Noe som man oftest finner i biologiske relasjoner, der bånden allerede er sterke ved fødsel og drivkraften bak relasjoner er drevet av disse sterke bånd. Dette kan staten aldri replisere.

   Kitty Oline Mogstad:
   Det meste er bedrag, for å holde seg selv med jobb, tror jeg.

   Bożka Bekamek:
   !

   Bożka Bekamek:
   Kjære Bjørg, jeg kan ikke fine norsk ord til å beskrive, hva jeg opplever, når jeg leser alle tekstene fra deg, og andre personer, som komenterer dine tekster. Det er så mye lidelse i disse ordene. Lykke til Norge, som ble rammet av Bv.

   Rune L. Hansen:
   Men tenk så nyttig det for mange er, å kunne kvitte seg med nærsagt hvem som helst de ønsker, på bestilling! Og i tillegg samtidig opprettholder og drifter handel med barn og en offentlig industrialisering i så måte, med utrolige mengder penger, makt, motiver, konsekvenser og karriærer i sirkulasjon. Og samtidig liksom hedre seg selv ved å si at det er "til barnets beste"! Og hvilken sadistisk glede ved å kunne ødelegge og utplyndre barn, foreldre, medmennesker og familier - liksom lovlig!

   Susanne Bergum:
   Ettervern er det samme som at dem truer barnet med at så fort du er 18år, vis vi ikke får ettervern på deg så skal vi sørge for at du ender på gata. Ja for en hjelp dem kommer med, Jeg syns barnevernet kan begynne å gi vanlig hybel til barna fra dem er 16år. det er mange i norge som flytter hjemme fra ved den alderen pga skolen er for langt unna hjemmet, Hvorfor trenger noen av barna ettervern? kanskje det er fordi barnevernet innrømmer at dem har klart å ødelegge barna dem ønsker dette på. PS Har dem glemt at 18åringer er voksne mennesker og ikke lenger barn dem kan ødelegge. Satan kom å hent disse barnevern ansatte som ikke ser hva dem driver med a.

   Rune L. Hansen:
   Det er din påstand at de ikke ser hva de driver med, Susanne Bergum. Vi er mange som både vil påstå og solid kan bevise at de vet utmerket godt at det de driver med er kidnappinger, traumatisering, tortur, terror, inkvisisjoner, falsk dokumentasjon, utplyndring, menneskehandel og livs-ødeleggelse - og at det utrolig meget grove menneskeretts-forbrytelser og sadisme de utøver - og at det selvfølgelig er meget meget ulovlig og straffbart.

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. desember 2017: 

   Mørkt, vått, yr og regn og
vind-drag, tildels sterk vind og mye nedbør med omkring 8 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, fortsatt mye regn, yr og vått og tildels vind utover formiddagen og eftermiddagen. Gradvis med ned til omkring 4 pluss-grader frem mot 20-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 07.12. 2016:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153935841561875

   Jeg tror det er på tide at folket spør hvordan Høyesterett og deler av den mektige advokatstanden, egentlig fungerer.

   Og ikke minst hvilke bindinger som foreligger mellom ulike maktaktører.

   Visste du for eksempel at tidligere Høyesterettsjustitiarius, Tore Schei, er gift med advokat Kristine Schei, partner i et av Norge største advokatselskap, Thommessen?

   Og visste du feks at da Økokrim ønsket innsyn i advfa Thommessen sin klientkonto med tanke på å avdekke potesiell hvitvasking, så nektet Høyesterett dette.

   Mon tro om ikke Høyesteretts-Schei og Thommessen-Schei hadde en aldri så liten fest, den dagen da Høyesterett hindret Økokrim i innsyn i Thommessens klientkonto.

   Og nå tiltrer snart en annen Thomessen advokat inn i landets øverste domstol, se under.

   Og hva med ILPI skandalen?

   Ja, den har du sikkert lest om, der advokatfirmaet ILPI har fått ti - talls millioner av Utenriksdepartementet, penger som egentlig var ment å gå til verdens fattige, men som istedet endte opp i advokatfirmaets ILPI sine lommer.

   Også her er det flere som har tidligere knytninger til adv.firmaet Thomessen.

   Som tidligere partner i Thomessen, nå partner i ILPI, Frode Elgesem.

   Og hvem er han gift med?

   Jo, Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

   Og Merethe Smith er datter av tidligere Høyesterettsjustitiarius, Carsten Smith.

   Og hvor tiltrådte Tore Schei etter å ha gått av som sjef i Høyesterett?

   Jo, som rådgiver i ILPI!

   For ikke å snakke om gudfaren selv da. Tidligere leder av Tilsynsrådet for advokater, Christian Bruusgaard.

   Hvor er han partner? Jo, selvsagt i advokatfirmaet Thomessen.

   *

   Per Steinar Sørå:
   Korrupsjon og kameraderi!

   Torunn Økland:
   Nettverkskriminaliteten er hovedregelen, ikke unntaket i Norge. Domstol intet unntak.

   Sigbjorn Aase:
   De koser seg med andre ord

   Thor Nyland:
   Avslørt.

   Vidar Fagerholt:
   Da nærmer vi oss kjærnen.

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. desember 2017: 

   Mørkt, regn, yr, tildels vind og omkring 2 og 3 pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig, vått, regn og yr med omkring 2 pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og iøvrig omtrent det samme, tildels med noe mindre nedbør, utover kvelden. Omtrent det samme med tildels mye nedbør også videre frem mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 08.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212095727283202

   Menneskerettighetene er og skal være kjerne-krefter, for alle og enhver!

   Kjerne-krefter for å fjerne makt- og myndighets-misbruk i den politiske og offentlige forvaltningen! 

   For effektivt og real-kompetent å straffeforfølge, stoppe og reparere enhver offentlig menneskeretts-krenkelse!

   De er presise og lettforståelige lovbestemmelser som gjelder og skal gjelde over og foran alt annet og alle andre!

   Enhver av de er for absolutt enhver en umistelig og uavhendelig minste-garanti, frihet og forpliktelse!

   Som ikke av noen overfor noen skal kunne bagatelliseres, forfalskes eller ned-prioriteres!

   Les hva som er lovbestemt i blandt annet Menneskerettserklæringen Art 30:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   * * *

   Og les i Menneskerettserklæringen, Art 28, at:
   "Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring."

   Og for eksempel i Barnekonvensjonen's Art 4:
   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og for eksempel Menneskeretts-forsvarer-Erklæringen, Art 10:
   "Ingen skal medvirke, ved handling eller ved unnlatelse av å handle der det er nødvendig, i krenkelse av menneskerettigheter og grunnleggende friheter og ingen skal bli utsatt for straff eller negativ handling av noe slag for å nekte å gjøre det."

   Absolutt enhvers alle uforfalskede menneskerettigheter skal og må være respektert og sikret av absolutt alle og enhver!

   Menneskerettighetene er og skal være kjerne-krefter og makt og myndighet, for alle og enhver!

   Og les for eksempel i innledningen i Barnekonvensjonen - les nøye:
   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1685247491496173/

   Else Brith Holmgren Gylland:
   Barnekonvensjonen og menneskerettigheter, DRITER BARNEVERNET I. De stjeler ikke kun barn, men også innbo og leiligheten.

   
---
---

   Rolf Schou, 08.12. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared Marius Reikerås's post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1452392534887019/

   Dette innlegget til Marius Reikerås, er virkelig aktuellt i dag, som for 2 år siden!

   Våre stortings representanter stikker bare av, når de blir konfrontert med alle disse alvorlige menneske rettighets bruddene, denne staten hele tiden, gjør seg, skyldige i! Og de setter løgnen og skuespillet i gang, når det er noen som presser dem! Som folk, skal vi aldri godta en slik oppførsel, av disse stortings representanter, som er tillits valgt av sitt eget folk!!

   Marius Reikerås, 07.12. 2015:

   Til samtlige av landets stortingsrepresentanter.

   Det er på høy tid at dere, som er landets øverste folkevalgte, faktisk får et innblikk i hvordan deler av våre domstoler og vår forvaltning, begår grove krenkelser mot sin egen befolkning. Og jeg er intet unntak.

   Jeg er dog så heldig at jeg, gjennom mange års arbeide med å belyse menneskerettsovergrep i Norge, har opparbeidet meg muligheten til å gi disse overgrepene en liten stemme i inn- og utland.

   Den stemmen skal jeg ikke la gå fra meg, så lenge menneskerettene for den jevne borger forblir tilsidesatt av en rekke maktmisbrukere.

   Jeg skal følgelig gå rette tjenestevei.

   Det vil si at før jeg nå intensiverer arbeidet med å gjøre menneskerettsbruddene i Norge ytterligere internasjonalt kjent, varsler jeg herved Stortingets folkevalgte representanter.

   Frem til jeg begynte å involvere meg i ”Nordsjødykker-” og ”Scandinavian Star sakene”, hadde jeg et helt normalt liv.

   Men, etter å ha engasjert meg i disse sakene, saker der Norge ikke bare er dømt av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen for alvorlige menneskerettsbrudd, men hvor systemjukset har vært formidabelt, har også jeg personlig følt hva det vil si å bli utsatt for systematiske krenkelser.

   I likhet med ti- tusenvis av andre borgere i dette landet.

   Gang på gang har jeg sett at rettsmyndighetene, og da i særdeleshet i Bergen, har begått overgrep som er så graverende, at de knapt kan settes ord på.

   Ett av overgrepene jeg selv har kjent på kroppen, er å få konstruert en feilaktig konkurs, for så å få den opprettholdt i seks år, og det til inntekt for fiktive Bahamas- konstruksjoner.

   Bergen tingrett og dets bostyrer, Gunnar Haahjem, må ta en betydelig del av den tvilsomme ”æren” for at jeg nå bruker mye av min tid på å varsle deler av Norges befolkning og omverden om de overgrep som forekommer her hjemme.

   Media- krigen er rettsmyndighetene og Gunnar Haahjem allerede dømt til å tape.

   Bare i løpet av i året i år, har jeg vært intervjuet, foruten i Norge, av medier i USA, Russland, Tyrkia, Sverige, Tsjekkia, Litauen, Polen, England, Skottland.

   For å nevne noen land.

   Og hver enste gang, er det søkelyset på Norges menneskerettsbrudd som er tema.

   Også i EU parlamentet, er menneskerettsituasjonen for vanlige mennesker i Norge, et stadig tilbakevendende tema.

   Det er det også i Ministerkomiteen, hvis oppgave er å påse at Norge følger opp de områder der landet er domfelt for menneskerettsbrudd.

   Og i 2016 er det forventet at en delegasjon fra EU- parlamentet kommer nettopp hit, for å adressere sin misnøye mot Norges overgrep mot sivilbefolkningen.

   Spørsmålet er bare hvor langt dere er villige til å la disse overgriperne få forsette, før foten settes ned.

   Det som er helt klart, er at en stadig økende andel av befolkningen nå sier i fra om det de opplever er maktmisbruk fra de som forvalter og misbruker sin makt.

   Jeg ber dere lese brevet under. Så ser dere hvordan deler av vår dommerstand forbryter seg mot menneskerettene våre.

   Og utsette befolkningen for menneskerettskrenkelser, er hva jeg vil kalle å utsette befolkningen for landssvik.

   Og her har dere, som folkets øverste ”advokater”, et overordnet ansvar med å betrygge at menneskerettene våre faktisk blir respektert.

   Jeg skal gjøre en ting klart: Jeg kommer ALDRI til å gi meg mot denne uretten og overgrepene som er blitt begått av rettsmyndighetene, ikke bare i Bergen, men også i andre deler av landet.

   Om jeg så skal kjempe i 50 år til, så gjør jeg det.

   Bergen, den 7.12.15

   Marius Reikerås

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Kjempebra Marius, jeg melder meg frivillig i Menneskerettskampen!

   Laila Dalbye:
   Meget bra skrevet. Det som er synd er at det er 2 år siden og ikke har jeg merket meg at noen på stortinget har reagert med kraft. Det burde jo skje med slike overgrep som finner sted i landet. Når reaksjoner uteblir er det helt klart at Stortinget ikke arbeider for folket. Det ser man også i det daglige, det virker mer som de arbeider for egen makt og stillinger med makt ute i verden - og kanskje - er overgrepene positive i den sammenheng da det finnes urusle organisasjoner der ute, også de med fine navn og bra renommé da de jobber "litt skjult" med den egentlige agendan. Men er ganske så allment kjent likevel og man skulle tro politikere valgt av folket holdt seg unna slikt?

   Rune L. Hansen:
   Det der med at de er "valgt av folket", Laila Dalbye, er rett og slett en gedigen overdrivelse og usannhet! De er hverken valgt av folket eller arbeider for folket. De er valgt av og arbeider for seg selv og sine medspillere og hverandre. Hadde folket kunnet velge andre og annet så hadde den politiske nepotismen befunnet seg helt andre steder! Og hadde ikke folket blitt fristet med tåpeligheter, smuler og splittelse som valgflesk, så hadde folket vært opplyst om og gledet for sine enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter!

   Rune L. Hansen:
   Et utrykk for folkets vilje? Det er vel for eksempel absolutt ingen som tror at det er folkets vilje at menneskeretts-forbrytelser i regi av den politiske og offentlige forvaltningen i realiteten ikke lar seg straffeforfølge, stoppe og reparere? Eller hva?!

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. desember 2017: 

   Mørkt, vått, noe hagl, for det meste yr og omkring to til null grader Celsius her ute i natt. Omkring null grader og sne utover formiddagen, tett med luftig sne omkring 12-tiden. Tildels med sne og i underkant av null grader utover eftermiddagen. Mørkt, sne og en minus-grad og oppmot 5 cm våt sne på bakken omkring 17-tiden. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune Fardal, 09.12. 2017 via Støttegruppe for vårt felles menneskerettighetsarbeid!, shared Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway's post:
   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/1453006844825588/

   Er menneskerettighetene udemokratiske?
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/736169116581415/
   Fra et arrangement holdt av Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter i Oslo 8 desember 2017.
   - 1:08:53 - 826 Views
   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway

   *

   Rune L. Hansen:
   Et møte arrangert av såkalte "Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter", med norske dommer Erik Møse som innledende foredragsholder. Den tåpelige tittelen på møtet - "Er menneskerettighetene udemokratiske?" - sier kanskje også noe om møtets arrangører, innhold og panel-deltagere?

   Ja, faktisk. Det hele alt er meget overfladisk og næringsfattig og fordummende. Det er tydelig at møte-deltagerne bevisst eller ubevisst vet meget lite, nærsagt ingenting, om hva menneskerettighetene og deres prinsipper (nødvendighet, forholdsmessighet, etc.) er for noe! Hverken historisk eller innholdsmessig. De snakker som at de har all sin kunnskap og forståelse fra et meget trangt og innskrenket politisk miljø som sin keiser, meget sammenlignbart med en gruppe tåpelige mennesker som snakker om "keiserens nye klær" (som i H.C. Andersen's eventyr) i forhold til en keiser (sin egen) fullstendig naken, uten klær!

   Det samme gjør også ikke minst dommer Erik Møse, til tross for at han både er utplassert dommer i EMD og i norsk Høyesterett og til og med har skrevet en bok om EMD. Jeg har ikke tenkt å kjøpe den boken - jeg antar godt begrunnet at boken for det meste er "klipp-og-lim".
   Molbo-nivået i møtet var særpreget typisk for politisk offentlig mafia-virksomhet. Det handlet for det meste "om EMD innskrenker nasjonale domstolers handlings-frihet".
   Underforstått, - vi ønsker videre en politisk offentlig mafia-virksomhet hvor menneskerettighetene neglisjeres, forfalskes, bagatelliseres og ned-prioriteres.

   De har neppe heller lest eller forstått eller villet at menneskeretts-konvensjonene og Menneskerettserklæringen (Art 30) utvetydig har lovbestemt, at:
   "Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen."

   Eller som blandt annet lovbestemt i Barnekonvensjonen, at:
   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag."

   At voksne mennesker oppfører seg slik er mildt sagt ganske så utrolig! Men at H.C. Andersen visste hva han snakket om i sitt eventyr, er det absolutt ingen tvil om!

   Bibbi Ødegaard:
   Jeg tror Norsk Språkråd med sin svadagenerator sitter og ler, disse debatantene hadde jo tatt for seg hele registeret. Hva var egentlig poenget med at publikum fikk stille spørsmål? De fikk jo ikke svar!! DÅRLIG DEBATT!! ( om en kan kalle det det)

   Rune L. Hansen:
   Svaret på spørsmålene og meningen med møtet var ment å gli seg rett ned i underbevisstheten til flest mulig - og var selvfølgelig at Norge og verden må forstå at menneskerettighetene er udemokratiske, fordi Norge er så heldige å ha en politisk elite og nepotisme som vet bedre enn menneskerettighetene og sivilbefolkningen og verden! (Men dette kunne de jo ikke si helt rett frem!)

   
---

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/posts/736173296580997

   Kent Arne Melkild:
   Norge å menneskerettigheter.. Prøve du å lage en vits ? Alle Alle land veit norge ikke e en del av den . det så vi sist Sak mot norge. Førbanna dritt land. bytte lett bort , mot krig eller liggnende da får vi værtfall vært med familie å barn.

   Gudmund Stenersen:
   Glattcelle i dagevis og Trandum lukket asylmottak.. Norge, verdens beste land å bo i!! Kall meg en krakk!!

   Karin Ullensvang:
   "Ikke overprøve nasjonal rett". Norge får tid til å reparere også når det gjelder enkelsaker så som barne og familiesaker. Da gjenstår spørsmålet- hvorfor reparerer Norge ikke når så mange familier og deres barn er misfornøyd med overkjørselen av barne og familiesaker?

   Anita Skippervik:
   Skal ein akseptere glattceller på barnevernsinstitusjoner? Sjølv om dei blir definert som "sluser" er det i praksis ikkje noko anna enn ei glattcelle og der er praksisen at alle barn som kjem må gjennom slusa på fleire institusjoner. Kor er hensynet til barnets beste med ein gong barnevernet har henta eit born frå sin biologiske familie?

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. desember 2017: 

   Mørkt og i underkant av en minus-grad Celsius, tildels med mere sne her ute i natt, med mere enn 10 cm sne på bakken. Hvitlig himmel og omkring en minus-grad utover formiddagen og eftermiddagen. Nokså mørkt og to minus-grader klokken 17. Mørkt og gradvis til tre minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 10.12. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154947156166875

   "På menneskrettighetsdagen ønsker FN å sette fokus på menneskers ulike rettigheter og belyse brudd på menneskerettighetene."

   Ja, hva skal jeg si?

   I dag har jeg pratet med flere som føler livene rasert som følge av offentlige overgrep.

   Men disse menneskene skal liksom aldri frem i lyset i Norge, må vite.

   Det sømmer seg ikke for en nasjon som deler ut Nobels fredspris, å ha mennesker som roper ut om urettferdighet.

   Den type mennesker er en plage for eliten, og da må de helst dysses ned.

   Så det er uendelig langt mellom liv og lære. I alle fall i et så viktig tema som menneskeretter.

   *

   Arnt-Ragnar Arntsen:
   Å se ditt arbeide for de svake og de som ikke er alfahanner eller hunner er som å se små adventslys bli tent i en mørk gate for kanskje å oppildne til et klimaks med julelys og hjertevarme en måned senere.... det tar nok lengre tid før stemmene og lysene i mørket blir hørt og sett men en dag..en dag..må rettferdighet skje. Ha en velsignet god jul og takk for det arbeide du utfører.

   Per Steinar Sørå:
   Menneskerettene ser ut som de er bestemt av politikere og myndigheter ellers! Har en fått diagnoser som ikke holder mål eller det er andre skavanker som øvrigheten setter på en, er det om og gjøre å holde dette skjult for all verden, men det går ikke lenger!

   Morten Løke:
   Roma-Norge blir revet. Mange prøver å stoppe spregningsmannskapet.

   Rune L. Hansen:
   Det er jo direkte livs-truende for den politiske og offentlige forvaltningen å gi offentlig rom for fremme av offentlige menneskeretts-forbrytelser overfor medmennesker og sivilbefolkningen! Livs-truende nærmest selvmord å risikere meget lange fengsel-straffer!

   Robert Steffensen:
   De ulike, folkelige rettigheter er synonym med menneskerettene, for uansett forskjeller de innehar. Er de ikke det, så må de endres.

   Mona Kågen:
   Å innføre EU regler og EU direktiver når folket har stemt nei til EU er forbudt.
   Å nekte offentlige tjenestemenn opplysningsplikt til folket, er også forbudt.
   Å overlate forvaltningene til jurister og økonomer har aldri vært nødvendig.
   Å endre grunnloven slik at utenlandske lover og regler kan innføres til landet var også forbudt.
   Å forenkle grunnloven var også forbudt. Før kunne folk lese seg til lover og regler selv, nå er de så forandret at man må bruke jurister for å tolke dem, og alle lover og regler er omgjort til enkeltmenneskers individuelle skjønns-vurdering. Det går ikke. Da får man anarki.
   Folket er ført bak lyset, de fire friheter står for diktatur som under nazitiden.
   Dette bør legges fram for krigsdomsstolen, og for EMD.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Hvordan fungerer opplysnings plikt innen forvaltningen?

   Krisztina Svendsen:
   Norge eier ikke skam.
   Dobbeltmoral.No

   Charlotte Nybø:
   krisztina svendsen <3 <3 <3 jupp!!

   Christel Daniel Brunes:
   Du e en ubeskrivelig viktig representant for samtlige stemmeløse bortgjemte landsmenn, Marius , vi emange som sette umåtelig stor pris på den du e å alt du gjør....vi e d evig takknemlig  <3

   Elzbieta Lemaniak:
   Det er ingen som er stemmeløs, og heller ikke bortgjemt, med minst den lot seg kneble og kjøpe med "løsninger"/ "avtaler" hvor en skrev under at de ikke skulle omtale saken sin mot et pengebeløp. Det er jo på denne måten lovbrytere i det offentlige sikrer seg at deres lovbrudd blir aldri kjent. Derfor er jeg meget imot denne type "løsninger" som jeg kaller for en legitimert korrupsjon.

   Christel Daniel Brunes:
   Når man ikke har krefter til å fortsette å kjempe selv, da blir man både stemmeløs å bortgjemt

   Elzbieta Lemaniak:
   Men du har "krefter" til å skrive her så har du også krefter til å gjøre andre ting for å bidra til forandringer. Men mulig Marius (av en eler annen grunn) kjører sololøp. Ikke noe galt i det men mulig han burde starte en alternativ menneskeretts organisasjon, og burde fordelt oppgavene. Vet ikke - bare tanken slo meg.

   Hanna Framheim:
   Stakkars bestemor. Politimesteren i Troms har en kone som jobber i Barnevernet (Barnehjem).

   https://www.nordlys.no/barnevern/trusler/facebook/bestemor-tiltalt-for-trusler-fra-i-dag-bor-du-passe-pa-dine-egne-barn-veldig-godt/s/5-34-746041
   Bestemor tiltalt for trusler: «Fra i dag bør du passe på dine egne barn veldig godt» (+)
   Mot barnevernansatt.
   nordlys.no

   Charlotte Nybø:
   meg som kommer til å erobre BV! yeah <3

   Hanna Framheim:
   Saken kommer opp i Senja tingrett i februar. Trollet på Senja.

   Hanna Framheim:
   Trollkuken det gitt.

   Rune L. Hansen:
   Du sier "flere som føler livene rasert som følge av offentlige overgrep", Marius Reikerås. Ja, selvfølgelig gjør de det (?) når den offentlige forvaltningen enda ustraffet utsetter de for Straffelovens og menneskeretts-konvensjonenes diverse slags mange forskjellige grove forbrytelser! Kan noen forvente noe annet?

   Atle Rørdam:
   Bekymringene mine for det Norske folk og land er ENDELØSE

   Elisabeth Larsen:
   Jeg er Snikumyndig gjort med tvang ... Åtte år i strekk på et vedtak som som er ment å ha som gammel aktiv vergetrengende som lever under kommunens omsorg eller andre ... Det skal brukes samme regler for å fatte dette som de som har verge og er umyndig gjort av domstol

   Atle Rørdam:
   Derfor er du og dine erfaringer sterkt ønsket av denne siden her:
   www.vergesvindel.no
   Hjem - Vergesvindel.no
   Sammen mot svindel og underslag begått av verger. Under vergemål og blir rundstjålet?…
   vergesvindel.no

   Elisabeth Larsen:
   Ja men jeg er ikke inn på noe sider og har nok med å kjempe nå og overleve .skaff penger til mat og medisin sidn de stjeler MN uføretrygd og al men til datter. Hvis dete vil ha en sak i mål Atle Atle Rørdam så knne der jo eventuelt laget en støtte side og dra igang et eller annet så saken kommer frem. Jeg har avslørt en og en etat og hvem vedtak og hvordan de klarer Detre osv. Loven er sterk og klagemuligheter mange osv .Vedtaket de har brukt på meg er mer alvorlig enn å være umyndig gjort å ha verge for jeg har jo ingen som ivaretar meg og fører tilsyn på dette gjør ingen og det ligger feil i loven og blir brukt feil ... Jeg ønsker veldig sterkt hjelp selv og jeg hjelper andre underveis osv og har gjort ti år ... Ensom kamp og de tar ikke en, bil,et hus osv selv om de har gjort det også men det blir glemt da man kjemper om å overleve ... De stjeler det jeg skal leve av og siste hjelpeinstans stjeler det så kan ikke søke SOS hjelp for det er d som tar mitt ... Helse så dårlig og  har lest døgnet rundt for å finne ut hvordan osv for dette er et vanskelig vedtak og lgger ikje under vergelov ... Skult og da jeg fikk vedtak gjort om for tre år så var det 45 stk som hadde dette vedtaket og finnes ingen dommer på dette og de gjord dette da gamle vergelov var og jeg er i løsegjenger registeret og der stod igrunn kun 200 selvom mange tusen har verge og da er det ment at man ikke skal komme ut av dette. Neste for meg er å flykte

   Rune L. Hansen:
   En av kjerne-konsekvensene av den politiske og offentlige mafia-virksomheten i Norge er at sivilbefolkningen grundig har blitt indoktrinert med at vilkårlighet i alle ledd er lovlig og reell lov og rett. Dermed er blandt annet også så stor og mangfoldig splittelse som mulig oppnådd.
   Til og med mennesker og sammenslutninger som tror seg å være radikale eller i opposisjon og protest etc. er det uten respekt og forståelse for menneskerettighetene og prinsippene for lovlig lov og rett! De støtter seg heller til hovmod, egoisme, politisk makt og allehånde konflikt-profileringer! :(

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. desember 2017: 

   Mørkt og omkring to og tre minus-grader Celsius her ute i natt, med en avtagende måne-sigd i sør klokken 07,30. Dus blålig spredt lett skyet himmel og omkring to og tre minus-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt og 4 minus-grader klokken 17 og 5 minus-grader klokken 18. Med 6 minus-grader klokken 22. Her og videre mest sør i Norge er de mildeste vinter-temperaturene i Norge, så det er nu sikkert nok meget kaldere de fleste steder i Norge. Men det er ikke ofte eller lenge det er så kaldt som nu her, selv om det også kan bli noe kaldere. Ned mot 7 minus-grader her ute mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 11.12. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154951073671875

   Det er klart at barn har krav på egne partsrettigheter.

   Det er klart slått fast i Lobben-dommen.

   Enten kan barn kreve dette på selvstendig grunnlag, eller så kan foreldre kreve denne på vegne av barna.

   Domstolene har lenge strittet i mot, men spørsmålet er om ikke domstolene nå innser at slaget er er tapt.

   Fikk akkurat en telefon fra en mor som er i en barnevernssak.

   Og hennes 12 år gamle datter, har nå fått oppnevnt egen bistandsadvokat av Oslo tingrett.

   *

   Nina Søviknes:
   Mange barn som sitter i offentlig omsorg enten hos fosterforeldre eller i institusjon har fått advokat/bistand i ung alder. Mange saker på dette.
   Men hva hjelper det når de evakuerer disse barna og sender dem på både hemmelige adresser og innesperrede institusjoner så advokaten ikke får komme til?
   Dette er det mange eksempler på. Og under samvær sitter tilsyn som en trussel hvis foreldrene forteller barnet om dens rettigheter.
   På toppen av det hele ser vi gang på gang at barn blir "dopet" av medisiner, så de lever i en "whatever-verden."
   Det er mange groteske saker som burde vært lagt ut, men familier blir straffet med mindre samvær.
   Intet blir bedre før folket får makt over barnevernet.

   Nina Søviknes:
   Grethe Hagen

   Mona Kågen:
   Helsepersonell har lov å gå inn i alt som er av fosterhjem og institusjoner. Ingen kan nekte dem det.

   Rune L. Hansen:
   Og hva med for eksempel Barnekonvensjonens Art 5:
  "Partene skal respektere det ansvar og de rettigheter og forpliktelser som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har, for å gi det veiledning og støtte, tilpasset dets gradvise utvikling av evner og anlegg, under barnets utøvelse av rettighetene anerkjent i denne konvensjonen."

   Kan ikke den politiske nepotismen i dagens Norge å lese? Hvorfor og med hvilken rett driver de en krig mot og utplyndring av og terror mot sivilbefolkningen og verden? Bør ikke enhver spørre om og få vite konkret og presist hvilken(e) Art i Barnekonvensjonen er det mafia-virksomheten påstår at foreldre forbryter seg mot og krenker? Konkret og presist.

   Og samtidig også konkret og presist hvilken(e) Art i Barnekonvensjonen mafia-virksomheten selv forbryter seg mot? Konkret og presist.

   Og samtidig også dermed om det hele og alt er nødvendig og forholdsmessig? Konkret og presist begrunnet. Hvorfor og med hilken rett er de unnlatende og krenkende? Hva er de redd for? Er de redd for at det skal bli altfor synlig at sine egne krenkelser og forbrytelser er meget mange flere og verre enn foreldres og familiers eventuelle krenkelser og forbrytelser?

   Og hva med for eksempel Barnekonvensjonens Art p1:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Og hva med for eksempel Barnekonvensjonens innledende ord om at:
   "De stater som er part i denne konvensjon, (...) som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   Mona Kågen:
   Rune L. Hansen. Jeg kaller det nazisme jeg. Fordi det passer best med både måten de behandler ting på, og hvordan de utøver sine handlinger.

   Rune L. Hansen:
   Jeg har uproblematisk forståelse for den din forståelse, Mona Kågen. Også nazistene bagatelliserte og forsøkte å skjule sine forbrytelser og umenneskeligheter, blandt annet også ved å sette andre ord på de. Og ved å forsøke å ikke gjøre de for synlige. Likhetene er utrolig mange og konsekvensene fullstendig livs-ødeleggende for medmennesker, samfunnet, lov og rett og verden. :(

   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. desember 2017: 

   Mørkt og omkring 7 til efter hvert omkring 3 minus-grader Celsius her ute i natt, tildels med litt sne. Hvitlig overskyet og opp til omkring null grader utover formiddagen. Mørkt og to minus-grader omkring 17-tiden. Med 4 minus-grader klokken 21. Omtrent det samme videre mot midnatt.
   
---
---

   Oscar Holmberg, 12.12. 2017 via Upproret mot LVU Sverige:
   https://www.facebook.com/groups/589231924538051/permalink/1365493630245206/

   Föredrag av
   Birgitta Hellwig, Tyskland

   Jag har blivit ombedd, att som utlandssvensk berätta om hur man i mitt andra hemland Tyskland ser på de svenska tvångsomhändertagandena av barn.

   Som Ni säkert alla ser är jag tvillingsyster till Siv Westerberg och brukar vara med som hennes assistent när hon har förhandlingar vid Europadomstolen i Strasbourg om svenska tvångsomhändertaganden av barn. Men jag påpekar att jag själv inte är jurist utan matematiker.

   Jag är bosatt i Tyskland sedan 37 år; min man är tysk.

   Nu är det ju så, att när mänskliga rättigheter kränks i ett land och det är ju vad som sker i Sverige i mänga fall av onödiga tvångsomhändertaganden av barn, så är det ytterst viktigt att man utomlands får veta om detta; man skall inte i andra länder kunna säga: "Vi visste inget om detta, vi kunde inte ana att sådant sker i ett kulturland.." Så jag har tagit för vana att i Tyskland så fort tillfälle ges berätta om de svenska tvångsomhändertagandena av barn. Och tillfälle ges ju ganska lätt; vänner och bekanta frågar t.ex. varför jag så ofta reser till Strasbourg och, vad jag gör där, etc.

   Nu är det ju så att de flesta tyskar hyser en mycket stor beundran för Sverige. Så när de hör om dessa rättsövergrepp i Sverige, så är de flesta tyskar oerhört förvånade och säger: "Kan detta verkligen vara sant; jag har alltid trott att Sverige är en mönsterdemokrati och en förebild för andra länder vad beträffar mänskliga rättigheter." Och sedan tillägger de ofta tvivlande: "Men det är väl säkert något fel på dessa föräldrar eftersom man tar ifrån dem barnen." Jag blir alltså ofta helt enkelt inte trodd.

   Men nu har Siv bl.a. ett barnomhändertagandefall, som gäller en lantbrukarfamilj i Värmland, där fadern är av tysk härkomst. Siv skrev för några år sedan en artikel om detta fall i den ansedda tyska veckotidskriften "die Zeit". Jag tog då och framställde kopior av den artikeln och delade ut till tyska vänner och bekanta.

   Och då blev jag plötsligt trodd. När det gällde en tysk familj kunde man tydligen på ett helt annat sätt identifiera sig med fallet och förstå att här skedde verkligen rättsövergrepp.

   Och hur reagerar utlandssvenskarna i Tyskland, när man berättar om tvångsomhändertaganden av barn i Sverige?

   Jag kan berätta, att jag i min hemstad Aachen är med i en grupp av ett tjugotal svenskar, som brukar ha en informell svenskträff en gång i månaden. Gruppen består dels av svenska kvinnor som är gifta med tyska män; dels av svenska par, där männen arbetar för svenska företag i Tyskland. När jag vid dessa svenskträffar berättar om tvångsomhändertagande av barn i Sverige, hur reageras det då? Vad beträffar svenskorna som är gifta med tyska män så är de ju helt integrerade i det tyska samhället men håller i allmänhet fortfarande mycket livlig kontakt med Sverige och besöker ofta Sverige. De har alltså de allra bästa förutsättningar att göra jämförelser mellan Sverige och Tyskland. Och de är inte alls förvånade när jag berättar om rättsövergreppen vid tvångsomhändertaganden av barn i Sverige. Dom tycks alla vara väl medvetna om att Sverige inte är en rättsstat. Och den andra gruppen alltså svenskar som arbetar för svenska företag i Tyskland, hur reagerar dem när man börjar tala om de här rättsövergreppen i Sverige? Ja, i allmänhet byter dom väldigt kvickt samtalsämne. Man far väl förmoda att de av sina företag är ålagda att inte tala illa om Sverige utomlands.

   Och nu till den andra frågan man bett mig berätta om, nämligen: sker liknande rättsövergrepp i Tyskland på det här området? Ja, här hämtar jag mina informationer framför allt från tidskriften "der Spiegel" en tidskrift, som har en utomordentligt god, orädd, undersökande journalistik, som på ett seriöst sätt undersöker missförhållanden i in- och utland. Det är verkligen skada att det inte finns någon motsvarande sådan tidskrift i Sverige. Det var ju för övrigt "der Spiegel" som i en stort uppslagen artikel först gjorde världen uppmärksam på de många onödiga tvångsomhändertagandena av barn i Sverige och för denna verksamhet myntade ordet "Kinder-Gulag."

   Men som det ofta har varit, så vad som händer på det sociala området i Sverige - på gott och ont - det upprepas mycket ofta ett tiotal år senare i Tyskland.

   Och återigen var "der Spiegel" den första att uppmärksamma detta. "Der Spiegel" producerar numera också TV-program och i en serie TV-program visades ett antal barnomhändertaganden i Tyskland, som skedde helt enligt svenskt mönster. T.ex. följande: Några förskollärare har varit på kurs om incest. När de kommer tillbaka börjar de fråga ut barnen i sin grupp, håller demonstrationer på dockor med könsorgan etc. etc. Och efter tillräckligt många sådana demonstrationer och försåtliga frågor så börjar även barn, som aldrig har varit utsatta för incest ge fantasifulla skildringar av övergrepp från föräldrarnas sida. Flera av barnen tvångsomhändertages och placeras i fosterhem och all kontakt mellan föräldrar och barn bryts. Föräldrarna åtalas, men blir efter år av processande frikända. Men barnen far de inte tillbaka. De påstås ha rotat sig i fosterhemmen och ej vilja träffa sina föräldrar.

   Och de skyhöga fosterbarnsersättningarna tycks också ha spritt sig till Tyskland. Nyligen hörde jag i bekantskapskretsen om en kvinnlig socialarbetare, som väntar sitt andra barn och som sagt att nu skall hon sluta sitt jobb och i stället ta ett fosterbarn. För om hon som utbildad socialarbetare, tar ett fosterbarn med som det heter "särskilda behov", så får hon i fosterbarnsersättning precis lika mycket som hon har i lön som socialarbetare, och så kan hon vara hemma hos sina egna barn. Så oseden, att fosterbarnen blir försörjningsobjekt för kvinnor, som vill vara hemma hos sina egna barn har brett ut sig även i Tyskland.

   En utlandssvensks syn på frågan om onödiga tvångsomhändertaganden av barn i Sverige
   http://www.nkmr.org/sv/about-nkmr-se/in-memoriam-se/174-import/887-foredrag-en-utlandssvensks-syn-pa-lvu
   Nordiska Kommitten för Mänskliga Rättigheter - En utlandssvensks syn på frågan om onödiga tvångsomhändertaganden av barn i Sverige
   Nordiska kommitten för mänskliga rättigheter NCHR NKMR PKIP
   Jag har blivit ombedd, att som utlandssvensk berätta om hur man i mitt andra hemland Tyskland ser på de svenska tvångsomhändertagandena av barn
   www.nkmr.org

   *

   
---
---

   Rune L. Hansen, 12.12. 2017 via Menneskerettsdomstolen Norge Info, shared Joachim Haase's post:
   https://www.facebook.com/groups/161474070556420/permalink/1493235330713614/

   Om den svenske nazi-politikk, etc.

   Joachim Haas, 10.12. 2017 via STOPPA MAKTMISBRUKET:

   Det var aldrig meningen att allmänheten skulle få veta något. I största hemlighet drev socialstyrelsen på uppdrag av samlingsregeringen under ledning av statsminister Per Albin Hansson (s) 14 koncentrationsläger för politiska fångar i Sverige under 1940-talet. Flera av lägren fanns kvar och nya inrättades efter krigsslutet 1945, när socialdemokraterna hade återtagit regeringsmakten.

   Uppskattningsvis omkring 3 000 personer frihetsberövades utan rättegång och utan att veta vad de anklagades för. De hölls inspärrade på obestämd tid i läger som bevakades av beväpnade vakter. Som mest satt närmare 1 500 fångar inlåsta samtidigt. Lägren har varit hemligstämplade i 50 år, och deras existens är fortfarande till stor del dold under en svart mörkläggnings filt. De flesta av byggnaderna är rivna, spåren utplånade, och offentliga handlingar och lägerarkiv är hårt gallrade.

   En svensk skamfläck: Socialdemokraternas hemliga koncentrationsläger
   https://juliacaesar.blog/2017/12/03/en-svensk-skamflack-socialdemokraternas-hemliga-koncentrationslager/#more-2074
   
   *
   
   Atle Rørdam:
   Konsentrasjonsleirenes historie er for det mest, foruten om det industrialiserte "holocaust", ganske ukjent.
   "Native Americans" var slik jeg forstår det, de som først fikk smake konsentrasjoneleire. Uten at alle disse døde i konsentrasjoneleire, snakker vi om utryddelse av ca 100 millioner mennesker.
   Neste konsentrasjonsleier, oppsto i Tyskland på begynnelsen av 1930 tallet og var gjeldende et følge Rom folk som kom gjennom Frankrike, og disse hadde til og med papirer for Norge eller om det var pass. Jeg husker simpelt hen ikke detaljene som nok noen med kompetanse på Rom folket og historien versus Norge kan presisere, men uansett, de var på vei til Norge og på oppfordring fra den Norske stat, ble disse stoppet i Tyskland, som satte sammen sin første leir.
   Prosjektet skal ha vært mislykket og etter en stund ble konsentrasjonsleiren stengt og romfolkene sluppet fri, fordi de viste seg å være nokså uregjerlige.
   En problematikk Dr Mengele senere i historien fant motgift for i form a fluor.


   Rune L. Hansen:
   Litt sitat:
   "Det var aldrig meningen att allmänheten skulle få veta något. I största hemlighet drev socialstyrelsen på uppdrag av samlingsregeringen under ledning av statsminister Per Albin Hansson (s) 14 koncentrationsläger för politiska fångar i Sverige under 1940-talet. Flera av lägren fanns kvar och nya inrättades efter krigsslutet 1945, när socialdemokraterna hade återtagit regeringsmakten.

   Uppskattningsvis omkring 3 000 personer frihetsberövades utan rättegång och utan att veta vad de anklagades för. (....)

   De två första slutna interneringslägren inrättades i Långmora utanför Långshyttan och i Smedsbo i Dalarna, i mars 1940. Beslutet hade tagits av den samlingsregering som styrde Sverige under krigsåren 1939-45. Motiveringen var den spända situation som rådde under andra världskriget. Rädslan för en tysk eller sovjetisk invasion var stor. Redan efter att Adolf Hitler utropats till rikskansler i Tyskland i januari 1933 drev den nya (från 1932) socialdemokratiska regeringen under statsminister Per Albin Hansson en långtgående eftergiftspolitik gentemot Nazityskland, en politik som präglades ännu mer av eftergifter under kriget.

   Men det var inte i första hand rädsla för att bli anfallen av Nazityskland som formade regeringens politik. Nazityskland planerade aldrig på allvar att anfalla Sverige. Det fanns inte ens några tillgängliga militära resurser för att genomföra ett anfall. Till en början visste den svenska regeringen naturligtvis inte detta. Men i en av de eftergifter som regeringen gjorde för nazisterna beviljades de efter den tyska ockupationen av Norge i april 1940 rätten att använda teleledningar genom Sverige för sin telegramtrafik.

   Det tyska kodade systemet dechiffrerades av den unge svenske matematikprofessorn Arne Beurling. Under nästan två år, från hösten 1940 till juni 1942, hade det svenska försvaret god information om Nazitysklands militära förhållanden och planer. Militären och regeringen visste att det inte fanns några stridsberedda tyska trupper som kunde anfalla Sverige. Det var istället näringslivets intressen och handeln med nazisterna som var den viktigaste orsaken till Sveriges neutralitetspolitik.

   De faluröda byggnaderna i det läger som inrättades på Långmora gård i södra Dalarna hade tidigare fungerat som arbetshem med plats för 50 ”försumliga familjefäder”. Nu blev de ett av de första slutna lägren för ”opålitliga utlänningar”. Långmora hade 150 platser och Smedsbo 60. Officiellt kallades lägren ”slutna förläggningar”. Socialstyrelsen ville till varje pris undvika benämningen koncentrationsläger som kunde ge obehagliga associationer. Men koncentrationsläger var i praktiken vad de var. Vem som skulle interneras avgjordes godtyckligt och nyckfullt från fall till fall. Något fastställt regelverk fanns inte. (...)

   Lägerfångarna var en blandning av helt olika kategorier människor. De fängslades inte för något de hade gjort, utan för vad de var. De var norska motståndsmän som flytt till Sverige från det ockuperade Norge, antinazister, kommunister och syndikalister som av politiska skäl hade flytt från Tyskland eller något av de andra länder som ockuperats av nazisterna, polska nationalister. Men också enstaka nazister och opolitiska personer internerades.

   Under de första krigsåren behandlades flyktingar från de nazistockuperade områdena ofta mycket kallsinnigt av de svenska myndigheterna. De riskerade att interneras i något av lägren om de betraktades som tillräckligt aktiva motståndare till Adolf Hitler. Regeringens inställning var att allt som kunde tänkas irritera Hitler måste undanröjas.

   Vad var förklaringen till att regeringen ansåg det befogat att vidta en så långtgående åtgärd som att bygga interneringsläger för politiska fångar? Beslutet bör ses mot bakgrund av det politiska klimat som rådde under främst 1920- och 1930-talen, med uttalade nazistiska, rasistiska och rasbiologiska strömningar i alla stora riksdagspartier, i kombination med rädsla för Tysklands växande styrka sedan Adolf Hitler utropats till rikskansler 1933.

   Då som nu utvecklades en politisk konsensus, en närmast unik enighetsnorm, i det politiska och statliga maskineriet. Enigheten handlade om att till varje pris bevara den svenska neutraliteten och eliminera risken för ett tyskt anfall på Sverige. Målet fick helga medlen. Demokratin ställdes åt sidan. Riksdagens inflytande sattes till stor del ur spel.

   Efter den tyska ockupationen av grannländerna Norge och Danmark i april 1940 steg regeringens rädsla till skräck och panik. Vid den här tiden rådde dessutom i flera länder en utbredd syn på koncentrationsläger som ett bra och nyttigt verktyg i den politiska verktygslådan. Tyskland gick före och visade vägen. Där hade en socialdemokratisk regering redan 1923, alltså långt innan Hitler fick makt över landet, internerat tusentals fångar i så kallade Schutzhaft (skyddshäkten)."

   Rune L. Hansen:
   Litt mere sitat:
   "Inom regeringen utgjorde de en hård kärna som gick i spetsen för långtgående eftergifter mot Nazityskland. Bland annat genomdrev de den så kallade permittenttrafiken, som under kriget fraktade två miljoner tyska nazistsoldater och mängder av krigsmateriel på svenska järnvägar till och från det ockuperade Norge. Denna invasion av fientlig makt förelades aldrig riksdagen. Den hårt styrda presspolitiken, som i praktiken kontrollerades av tyska ambassaden, var ytterligare en eftergift åt nazisterna.

   Det var socialstyrelsen som beslutade om internering efter att ha rådgjort med utlänningsnämnden. Länsstyrelserna svarade för den praktiska verkställigheten. Rättsosäkerheten var total. Den som internerades fick aldrig veta orsaken, och ingen rättslig prövning gjordes. Varken interneringsbeslut eller omprövningsbeslut kunde överklagas.

   En kader av ämbetsmän som skulle ansvara för de slutna lägren växte fram och gav sysselsättning. I juli 1940 arbetade 118 tjänstemän med utlännings- och flyktingfrågor på socialstyrelsens utlänningsbyrå, och de ökade efterhand till flera hundra. Den första juli 1945 var 548 personer anställda hos utlänningskommissionen. Till utlänningsbyrån överfördes också polisbyrån, och större delen av makten över utlänningsfrågorna samlades på ett ställe.

   Omstridd avdelningschef för polisbyrån och senare utlänningsbyrån var Robert Paulson (1886-1961), en man utan polisutbildning men med militär bakgrund som gjorde sig känd för en mycket hård attityd mot antinazister, kommunister och judar.

   När en dansk pressfotograf och motståndsman som flytt över Öresund 1943 hade hållit ett tal inför andra danska krigsflyktingar och kritiserat förhållandena på ett mottagningsläger i Osby antecknade Paulson på mannens akt:

   ”Har han hållit bifogade föredrag bör han interneras.” (...)

   Varje läger hade en föreståndare som tillsattes på politiska grunder. Exakt hur rekryteringen gick till är höljt i dunkel. I socialstyrelsens arkiv finns bara uppgifter om personer vilkas namn börjar på A till och med S. Övriga är utrensade. (...)

   Många av de norska krigsflyktingar som hamnade i Rengsjö hade anmält sig hos polisen direkt efter ankomsten till Sverige. Efter att i flera år ha utsatts för grymheter av den nazistiska ockupationsmakten hade de flytt till Sverige i hopp om en fristad. Men här fick de ett helt annat mottagande än de antagligen hade väntat sig av det neutrala broderlandet. De blev omedelbart inspärrade."

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1054122034605760/permalink/2000191189998835/

   Erland Krister Svensson:
   Har läst det som är offentligt om detta, fy fan för socialdemokrater! Hur kan folk undgå dessa kunskaper om dem?? Skäms folk eller vad är det för fel på människor, läser de aldrig sin Sverigehistoria???

   Petar Tur:
   Va? Det fick vi alldrig lära oss på historielektioner! :)

   Hans Lindgren:
   (S) mörkar och vill glömma detta...

   Erik De Regt:
   Som de ser, vad de säger från SD, det de gör själva!

   Johannes Pohjonen:
   Ja men ja men det är SD som är skyldiga till allt ont i VÄLDEN???? NOT.

   Rickard Eriksson:
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905191269809245&set=p.1905191269809245&type=3&theater&ifg=1

   Nilla Wester:
   I Finland har man förbjudit nazism. Dags att förbjuda samma här och på samma gång förbjuda kommunism, socialism och islam. Samma satansdynga alltihopa.

   Göran Victor Nilsson:
   :(

   Göran Victor Nilsson:
   Sosse patrask

   Ann-Britt Axelsdotter:
   BS-snack om att nationalsocialisterna i Tyskland var först med koncentrationsläger visar den låga nivån hos de flesta. Det har funnits uppsamlingsläger/koncentrationsläger i alla tider och England är mer känt som skapare av koncentrationslägren under Boerkriget. Sluta upp med att sprida lögner om Tyskland och besvära er med att ta fram fakta innan ni släpper er dynga.

   Gert Cronvall:
   Tycker nog att du själv granskar historien innan du kräker av dig,är du kanske Nationalsocialist?

   Leif Verner Andersson:
   Glöm inte den Stasi lika IB ( Sossarnas Stasi organisation)som registrerade oliktänkande. Undrar om Stefan har förstått sin egen politiska bakgrund.

  
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. desember 2017: 

   Gradvis til opp mot omkring null grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet, fuktig, tildels yr og opp til omkring to pluss-grader utover dagen. Mørkt og en klokken 17. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt, tildels med noe yr.
   
---
---

   Marius Reikerås, 13.12. 2017:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10154955962231875

   Nærmere om Riksrettsinstitituttet:

   Ansvarsgrunnlaget

   Det vises til riksrettsutvalgets presiseringer i Dokument nr 19 (2003-2004) at aktsomhetskravet må være særlig høyt for dommere i Høyesterett, og at alle anklager mot høyesterettsdommere som gjelder utøvelsen av den dømmende funksjon omfattes av riksrettsansvaret. Å dømme "mot lov og rett" er en forgåelse av en særlig alvorlig karakter som rokker ved grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og kjernen i et dommeransvar. Så lenge det er tale om handlinger foretatt som ledd i en høyesterettsdommers dømmende virksomhet, vil disse handlinger høre under Riksrettens arbeidsområde.

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar.

   Riksrettsansvaret bør bare være et ansvar for rettsstridige handlinger. Bare der det foreligger brudd på rettsregler, bør slikt ansvar gjøres gjeldende. Brudd på normer som i sin natur er politiske bør behandles politisk, og ikke i en rettergang.

   Ved at høyesterettsdommere også omfattes av ansvaret, markeres det at også de er underordnet loven. Samtidig oppnår man at en instans utenfor de ordinære domstoler pådømmer lovbrudd høyesterettsdommere kan begå i tilknytning til utøvelsen av sine konstitusjonelle plikter.

   Kjernepunktet i en høyesterettsdommers konstitusjonelle plikter er knyttet til den dømmende virksomhet, jf. Grunnloven § 88 om at Høyesterett dømmer i siste instans.

   I det hele ser utvalget det slik at alle anklager mot høyesterettsdommere som gjelder utøvelsen av den dømmende funksjon må omfattes av riksrettsansvaret. Det kan også av prinsipielle grunner være et poeng å slå fast dette.

   Det vil være kunstig å skille ut noen dommerhandlinger for de alminnelige domstoler og noen for Riksretten. Så lenge det er tale om handlinger foretatt som ledd i en høyesterettsdommers dømmende virksomhet, vil det være riktig å la disse handlinger høre under Riksrettens arbeidsområde.

   Som en alminnelig retningslinje kan Riksrettens kompetanse angis gjennom de straffbare forhold som uttrykkelig er nevnt i ansvarlighetsloven. Handlinger som rammes av den alminnelige borgerlige straffelov, faller bare inn under Riksrettens kompetanse dersom lovbruddet ble begått i sammenheng med brudd på en konstitusjonell plikt eller handlingen i seg selv utgjør et konstitusjonelt pliktbrudd.

   De straffbare handlinger som fremgår av ansvarlighetslovens annet og tredje kapittel er etter utvalgets syn av en slik karakter at de uaktsomme handlinger bør rammes; straffeverdigheten av brudd på konstitusjonelle plikter der gjerningsmannen har opptrådt i strid med kravene til forsvarlig opptreden, er tilstrekkelig høy til å begrunne straffeansvar.

   Dessuten kan det i mange tilfelle være vanskelig å bevise at det er utøvd forsett, fordi forglemmelse eller manglende kunnskap kan påberopes av den siktede. Utvalget peker på at straffbare forhold som påtales ved riksrett for en stor del består av unnlatelser.

   For straffbare unnlatelser gjør det seg et særlig hensyn gjeldende, som har ført til at straffeloven § 40 annet ledd bestemmer at forseelser som består i unnlatelse som hovedregel er straffbar. Ved unnlatelser er det nesten umulig å føre bevis for forsett. Som det heter i forarbeidene til straffeloven:

   "Når lovene påbyr borgerne en hel mengde plikter, for eksempel å møte som vitner, som domsmenn, å feie gaten foran sitt hus, å anmelde dødsfall osv., ville hensikten unektelig ganske forfeiles, hvis man måtte ta den unnskyldning for god, at man ei hadde unnlatt med forsett å etterleve loven, men av glemsomhet".

   Dette hensynet får etter utvalgets syn særlig styrke ved konstitusjonelle unnlatelser. Statsrådene, stortingsrepresentantene og høyesterettsdommerne besitter de viktigste verv i samfunnet, og skal forvalte statens gjøremål på vegne av landets borgere. De konstitusjonelle plikter som følger av vervene er alvorlige plikter, hvor "glemsomhet" ikke har noen legitim plass. Tillitsvervene krever årvåkenhet, og de uaktsomme unnlatelser er så vidt klanderverdige at straffansvar bør kunne gjøres gjeldende.

   Utvalget foreslår derfor ingen endringer med hensyn til aktsomhetskrav i ansvarlighetsloven § 4, men legger T. H. Aschehougs ord til grunn, at det må tas hensyn til "stillingens høie viktighet som fordrer mere enn et almindelig mål av dyktighet".

   *

   Alf Reuss Kollsete:
   Takk for grei forklaring Marius!

   Greta Solheim:
   Nei forklaringen er nok ikke Marius sin, men derimot min forklaring til deg Alf, jf innlegg nedenfor:

   "Alf Reuss Kollsete Kan du si litt mer om dette Marius?

   Greta Solheim Ansvarsgrunnlaget

   Det vises til riksrettsutvalgets presiseringer i Dokument nr 19 (2003-2004) at aktsomhetskravet må være særlig høyt for dommere i Høyesterett, og at alle anklager mot høyesterettsdommere som gjelder utøvelsen av den dømmende funksjon omfattes av riksrettsansvaret. Å dømme "mot lov og rett" er en forgåelse av en særlig alvorlig karakter som rokker ved grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper og kjernen i et dommeransvar. Så lenge det er tale om handlinger foretatt som ledd i en høyesterettsdommers dømmende virksomhet, vil disse handlinger høre under Riksrettens arbeidsområde.

   Ved sin gjennomgang av alternativer til riksrettsordningen la utvalget særlig vekt på følgende vesentlige prinsipper:

   For det første er det et grunnleggende utgangspunkt at statsråder, stortingsrepresentanter og høyesterettsdommere skal ansvarliggjøres i de tilfeller disse personer har begått rettsstridige handlinger. Med makt må det følge et reelt ansvar. Ansvarsreglene bør bidra til å sikre at disse personene ikke oppnår en form for immunitet mot å bli trukket til ansvar, og at de straffverdige handlinger er straffbare. Dessuten må de konstitusjonelt ansvarlige også kunne bli erstatningsansvarlige, dersom det er grunnlag for slikt ansvar.

   Riksrettsansvaret bør bare være et ansvar for rettsstridige handlinger. Bare der det foreligger brudd på rettsregler, bør slikt ansvar gjøres gjeldende. Brudd på normer som i sin natur er politiske bør behandles politisk, og ikke i en rettergang.

   Ved at høyesterettsdommere også omfattes av ansvaret, markeres det at også de er underordnet loven. Samtidig oppnår man at en instans utenfor de ordinære domstoler pådømmer lovbrudd høyesterettsdommere kan begå i tilknytning til utøvelsen av sine konstitusjonelle plikter.

   Kjernepunktet i en høyesterettsdommers konstitusjonelle plikter er knyttet til den dømmende virksomhet, jf. Grunnloven § 88 om at Høyesterett dømmer i siste instans.

   I det hele ser utvalget det slik at alle anklager mot høyesterettsdommere som gjelder utøvelsen av den dømmende funksjon må omfattes av riksrettsansvaret. Det kan også av prinsipielle grunner være et poeng å slå fast dette.

   Det vil være kunstig å skille ut noen dommerhandlinger for de alminnelige domstoler og noen for Riksretten. Så lenge det er tale om handlinger foretatt som ledd i en høyesterettsdommers dømmende virksomhet, vil det være riktig å la disse handlinger høre under Riksrettens arbeidsområde.

   Som en alminnelig retningslinje kan Riksrettens kompetanse angis gjennom de straffbare forhold som uttrykkelig er nevnt i ansvarlighetsloven. Handlinger som rammes av den alminnelige borgerlige straffelov, faller bare inn under Riksrettens kompetanse dersom lovbruddet ble begått i sammenheng med brudd på en konstitusjonell plikt eller handlingen i seg selv utgjør et konstitusjonelt pliktbrudd.

   De straffbare handlinger som fremgår av ansvarlighetslovens annet og tredje kapittel er etter utvalgets syn av en slik karakter at de uaktsomme handlinger bør rammes; straffeverdigheten av brudd på konstitusjonelle plikter der gjerningsmannen har opptrådt i strid med kravene til forsvarlig opptreden, er tilstrekkelig høy til å begrunne straffeansvar.

   Dessuten kan det i mange tilfelle være vanskelig å bevise at det er utøvd forsett, fordi forglemmelse eller manglende kunnskap kan påberopes av den siktede. Utvalget peker på at straffbare forhold som påtales ved riksrett for en stor del består av unnlatelser.

   For straffbare unnlatelser gjør det seg et særlig hensyn gjeldende, som har ført til at straffeloven § 40 annet ledd bestemmer at forseelser som består i unnlatelse som hovedregel er straffbar. Ved unnlatelser er det nesten umulig å føre bevis for forsett. Som det heter i forarbeidene til straffeloven:

   "Når lovene påbyr borgerne en hel mengde plikter, for eksempel å møte som vitner, som domsmenn, å feie gaten foran sitt hus, å anmelde dødsfall osv., ville hensikten unektelig ganske forfeiles, hvis man måtte ta den unnskyldning for god, at man ei hadde unnlatt med forsett å etterleve loven, men av glemsomhet".

   Dette hensynet får etter utvalgets syn særlig styrke ved konstitusjonelle unnlatelser. Statsrådene, stortingsrepresentantene og høyesterettsdommerne besitter de viktigste verv i samfunnet, og skal forvalte statens gjøremål på vegne av landets borgere. De konstitusjonelle plikter som følger av vervene er alvorlige plikter, hvor "glemsomhet" ikke har noen legitim plass. Tillitsvervene krever årvåkenhet, og de uaktsomme unnlatelser er så vidt klanderverdige at straffansvar bør kunne gjøres gjeldende.

   Utvalget foreslår derfor ingen endringer med hensyn til aktsomhetskrav i ansvarlighetsloven § 4, men legger T. H. Aschehougs ord til grunn, at det må tas hensyn til "stillingens høie viktighet som fordrer mere enn et almindelig mål av dyktighet".

   LikerVis flere reaksjoner
   · Svar ·

   1 · 2 t

   Marius Reikerås:
   Flott Greta. Er dette hentet fra forarbeidene eller noe du selv har forfattet?

   Greta Solheim:
   Selvsagt hentet ordrett fra det riksrettsutvalget fremholdte i nevnte dokument 19 (2003-2004). Men noe forkortet av meg. Jeg har altså bare tatt med det jeg mener er sentralt og prinsipielt.

   Rune L. Hansen:
   Det fremgår vel klart og tydelig av teksten at Greta Solheim gjenforteller og sammenfatter innhold og presiseringer i det dokumentet hun henviser til? Og også at det er både logisk, forstandig - og gjeldende lov og rett. Men hvordan nu få satt igang kompetente retts-prosesser i og med riksrett mot høyesteretts-dommerne og de andre?

   Noralf Aunan:
   Det må være våre stortingspolitikere som ikke utfører den oppgaven de har tatt på seg på vegne av borgerne. Vi må derfor stille klare krav til de personer som ikke bryr seg om vår totalt fraværende rettssikkerhet f.eks.!
   Hva med å kreve en garanti/forsikring om at hver enkelt skal kreve forbedring av alle ukseptable samfunnsforhold! Under dagens forhold lar de bare forholdene fortsette, og det uansett hvor alvorlig forholdene er! Som de klareste eksempel viser vi til både bv, rettslige forhold og menneskerettighetene.

   Greta Solheim:
   Korrekt Noralf. Jeg kan bevise mangt, også hva angår stortingsrepresetanters grove forsømmelser, uten å komme nærmere innpå det her. Konklusjonen er like fullt at det man trenger en organisert protest mot, er svikten i å ta Riksrettinstituttet i bruk, eller hva?

   Greta Solheim:
   Hva skal dette tjene til mon tro, hensikten med dette?:

   http://rett24.no/moving-people/current/kyrre-grimstad-blir-ass.dir.ved-stortinget
   Kyrre Grimstad blir ass.dir. ved Stortinget
   Lagdommer Kyrre Grimstad tiltrer 2. januar stilling som assisterende direktør ved Stortinget, der han skal lede…
   rett24.no

   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. desember 2017: 

   Mørkt, vått, tildels noe yr og omkring 2 pluss-grader Celsius her ute i natt. Hvitlig overskyet og omkring en pluss-grad frem mot 12-tiden. Hvitlig og grålig overskyet med to pluss-grader utover eftermiddagen. Lite sne igjen, bare litt flekker hist og pist. Mørkt og omkring null grader og noe lett yr frem mot 18-tiden. Omkring en minus-grad videre utover kvelden og mot midnatt. 
   
---

---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. desember 2017: 

   Mørkt og omkring en minus-grad Celsius her ute i natt. Dus lett slørete lys blå himmel og en minus-grad utover formiddagen. Omtrent det samme utover eftermiddagen, men til mørkt og i underkant av tre minus-grader henimot 17-tiden. Med 4 minus-grader klokken 19. Og efter hvert og mot midnatt med stjerne-himmel og 5 minus-grader.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.12. 2017:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10212153024835605

   Kidnappingene, innsyn og perspektiver

   Bortsett fra å forsøke å utholde og overleve torturen og utplyndringen så er det ikke stort annet jeg gjør enn samtidig videre å forsøke å klare å dokumentere allmenne nødvendigheter, innsyn og sakligheter angående saks-området. Samtidig som jeg, medmennesker og samfunnet stadig ødelegges og utplyndres mere må jeg også videre bruke restene av helse og for meg tilgjengelige ressurser stadig mere sparsommelig og på nød-bluss for ikke å bli helt definitivt kneblet og drept for fort. Dette forutsetter for meg diverse av videre nødvendigheter og begrensninger. Mere mulig passende hvile, remedier og avkobling også. Urter og frukt fra hagen tilberedes, etc. Blandt annet hermetisering, fermentering og naturlig eple-eddik i disse dager. For meg naturlige gjøremål, forberedelser og studier. Ja, jeg anser selvfølgelig fortsatt mitt liv og arbeide for viktig og av stor betydning, selv om omtrent alt av det nu forlengst er ødelagt og jeg er meget utmattet. Og andre har det på lignende eller sine måter.

   I blandt må jeg for eksempel også noe akrobatisk på taket for provisorisk å reparere og vedlikeholde så godt det er mulig med for dårlige stiger og uten nødvendige materialer. Et for dårlig tak ødelegger jo hele huset, hjemstedet, eiendeler og leve-muligheter, via vær og vind. Heldigvis beplantet jeg også diverse trær og busker som vindfang nokså straks efter at vi kjøpte denne eiendommen. Mangt av det har efter hvert vokst seg stort og nyttig nok til å hjelpe. Uten ville det ha vært langt verre. Men kidnappingen, terroren og utplyndringen pågår fortsatt, stadig mere intenst og som folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Uten at de mange som medvirker i og for disse forbrytelser enda blir straffeforfulgt! De tror seg selv i det lengste å kunne kalle det noe annet. Men det er selvfølgelig ikke de som skal kunne bestemme hva det er eller ikke er! (Det er det lex superior og loven selv som skal gjøre og gjør.) De skyldige og medskyldige vil selvfølgelig at det hele og alt skal forties, forfalskes og bagatelliseres. Og at de forurettede og andre mennesker skal tro på de og finne seg i det. Er det mulig for de forurettede å finne seg i det i en viss grad uten fortere å bli ødelagt, utplyndret og psykisk, sosialt eller fysisk drept? Jeg håpet inderlig i det lengste det, men ble nokså fort altomfattende forstått med at det uansett ikke lar seg gjøre. Hvor meget enn propagandaen og dens medspillere eller uvitende bagatelliserer, forfalsker og later som ingenting.

   Mange tvinges til selvtekt i forhold til et slikt terror regime, i den grad det i det heletatt på noe vis lar seg gjøre. For å forsøke å unndra seg selv eller andre noen av konsekvensene av terror regimets inngrep og ødeleggelser. Eller for derigjennom å forsøke å stoppe terror regimets handlinger og unnlatelser. Selvtekten kan være mere eller mindre bevisst, selv-bestemt, tilfeldig eller nødvendig. Noen kan eller må velge noen slags form for selvtekt, andre ikke. Jeg kunne og kan aldri velge eller håpe på noe som oppfattes som noen slags form for selvtekt. (I og med mitt arbeide på min måte å dokumentere.) For andre var det eller er det berettiget og mere eller mindre lett forståelig annerledes.

   Mennesker som i et åpent samfunn utsettes for kidnapping, tortur, terror, diskriminering og eller utplyndring unødvendig eller uforholdsmessig, forurettes grovt av en politisk og offentlig forvaltning. Enhver slik politisk eller offentlig forvaltning er et terror regime. Hvordan, av hvem eller under hvilket navn det enn utøves.

   Javisst er det folkemord og forbrytelser mot menneskeverdet og menneskeheten og må det og skal det kompetent straffeforfølges, stoppes og repareres. Å unnlate det gjør det bare stadig verre og verre.

   Samtidig er også en åpen offentlig best mulig sannhets- og forsonings-kommisjon en nødvendighet.

   Politiske og offentlige terror regimer, hvor mange eller få de enn rammer, er smittsomt og perverterende livs-ødeleggende, samfunns-ødeleggende og verdens-ødeleggende.

   Absolutt enhvers alle menneskerettigheter må og skal i eget land og i andre land respekteres og sikres!

   Uten medvirker vi i eller for et terror regime og forbrytelser mot menneskeheten!

   *

   Elin Ingebrigtsen:
   Det er veldig sant det du skriver, og jeg er sjokkert over hvor få som tør å like eller å kommentere slike innlegg og dokumentasjon. Sånne ting har foregått før og de fleste må da ha beundret de som kjempet for rettferdighet. De har jo i mange tilfeller vært og blitt fremstilt som eksempler til etterfølgelse. Likevel har myndighetene klart å undertrykke og kneble så mange i dette landet at folk er redde selv om de ser vi er mange. Vi som vokste opp på 70-/80 tallet har da blitt opplært også i at å snakke opp for de "svake" og undertrykte er en dyd. Svake i anførselstegn for de er absolutt ikke svake i seg selv, har bare blitt undertrykt og fratatt muligheter slik at de er i en svak posisjon. Det var liksom greit å snakke opp for de som var ofre for hungersnød og diktatur langt borte, men det virker som om folk ikke vil se at de maktovergrepene som skjer daglig i vårt eget land. Selvsagt sliter folk som blir utsatt for sånt, både følelsesmessig, fysisk og psykisk. Alt av velferd er forringet, misbrukt og bare delvis oppfylt etter loven. Lovene og reglene endres konstant uten at folk får det med seg-alt for å ta fra folket rettigheter forfedrene har kjempet frem. Vi ser det i oppspising av pensjoner, i korrupte inkassoselskap, i at Nav nå får så hyppige nye forskrifter at Nav lokalt ikke lenger tar seg av mange av sakene til innbyggerne. De har særdeles liten åpningstid og folk blir henvist til å ringe sentralt. Folk i jobb får med seg svært lite av dette og skjønner ikke hva folk klager for, vi har jo så mange bra ordninger- alle er jo sikret "hjelp" i dette landet. Men når hjelpen nå stort sett har blitt maktmisbruk og overformynderi som bevisst tar fra folk hjem, helse, barna og omdømme fordi enkelte får lov til å tjene seg rike på å utnytte og late som de hjelper samtidig som så ufattelig mange yrkesgrupper har begynt å skyfle ansvar og problemet over på hverandre uten å ville hjelpe der saken hører hjemme, ja da står vi alle overfor et systemkollaps. Hvor lenge skal politikerne få lov å late som om systemet fungerer til det beste for folk? Skjønner de ikke at det er intensjonene for grunnlov og tidligere lovverk som må følges opp, ikke bare lage nye smutthull for staten til å ta fra folket. Hvor langt vil det gå før lokalpolitikerne som tross alt er nærmere folket ser at topp-politikere tjener en annen agenda og ikke Norges, folkets eller deres egen interesse. Er de virkelig bare oppsatt på egen posisjon og fortjeneste og derfor bare lar det skure og gå så lenge de har en sjanse til å klatre opp? Hvorfor er det ikke flere folk med integritet i systemet? Folk vil ikke tro det selv om politiet har innrømmet det, på 90-tallet drev de avlytting av studenter på Sosiale fag- dette sa studentene selv også og det de observerte var at avlyttingen ble brukt til å ansette de MINST engasjerte og empatiske blant dem. Undergravingen av folkets rettigheter er faktisk helt bevisst og systematisk gjennomført av Brundtland og co. Enten folk tror det eller ei, flere og flere har sett og skjønt det. Det hjelper ikke at mye informasjon er hemmeligstemplet i 70 år, konsekvensene rammer allerede Norges befolkning og hvis vi ikke ser sammenhengene snart vil vi brått våkne til en Verdensregjering. Mange politikere, deriblant Kristin Halvorsen har allerede sagt at hun ønsker Norge under en Verdensregjering. Disse har IKKE gode planer for noen av oss, bare et ønske om altomfattende makt- og selv om sånne folk er ganske fremmed for oss så vet vi da nok fra både historien og tegneserier til å vite at de IKKE er gode, men kort og godt driter i alle andre og har ingen problem med tom drepe sin egen familie for å få denne makten. De dreper allerede, over hele kloden og på alle plan. De ønsker å knuse all mulig resistans allerede FØR de trer frem som "redningsmenn" for en verden i kaos. Man må følge godt med for å se sammenhengen i utviklingen- dessverre er folk mer opptatt av Farmen og Paradise Hotell etc enn å finne ut hvem det er som er i ferd med å ødelegge verden som vi kjenner den. Husker du for en fornærmelse det var for intellektet og en absurd degradering av moral det var når programmet "Big Brother" kom? Jeg husker jeg så en episode og jeg var direkte flau over å ha sett noe sånt. Nå er det nærmest "normalen" og viser hvor sinnsykt fort det går å infiltrere og demoralisere en folkesjel! Stakkars de som vokser opp nå!

   Jan Myhre:
   Takk dere uredde og kloke folk. Politikerne må presses av folket. Kun da blir d endring. Og d nytter ikke m pingledemonstrasjoner. Organisering må til. Kristin H. ønsker oss forøvrig under en Sosialistisk Verdensregjering. Viktig presisering :)

   Rune L. Hansen:
   Jo lettere det er for offentlig ansatte og deres dirigenter ustraffet å neglisjere eller forfalske en menneskerettighet dess verre blir samfunnet og smitter ondskapen og falskheten. Og dess vanskeligere blir det for reell anstendighet og forstand å rettlede i reell fellesmenneskelig lov og rett, politikk og forvaltning. Det er snever egoisme og vilkårlighet som rår og sprer seg. Enda til tross for menneskerettighetene!
   Og enda til tross for ondskapen i regimer som for eksempel det nord-koreanske og dets nepotismer og medspillere, som nu mere enn noe annet truer hele verden. Fordi gode eksempler og forstand for menneskerettighetene enda i land efter land undertrykkes og forfalskes til fordel for politiske og offentlige mafia-regimer! Altså egentlig ikke stort bedre enn ondskapen i Nord-Korea, som kaller seg selv for Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK).

   https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/10/23/195341963/nord-korea-sendte-brev-til-verden-veldig-uvanlig
   Nord-Korea sendte brev til verden: – Veldig uvanlig
   Australias utenriksminister mener at sanksjonene…
   abcnyheter.no

   Rune L. Hansen:
   Folk flest også i Nord-Korea tror de lever i et demokrati og en rettsstat. :(

   Tore B. Krudtaa:
   Hva er det din sak handler om? Har du beskrevet det noen steder på en kortfattet måte?

   Rune L. Hansen:
   Er ikke min sak også alle andre sin sak? Og alle andre sin sak også min sak?

   Rune L. Hansen:
   Selv de mest utvetydige offentlige menneskeretts-forbrytelser velsignes av den politiske og offentlige forvaltningen i dagens Norge. Og de er i et så stort og grovt mangfold at en må være blind og døv indoktrinert og umenneskelig for å akseptere det. Mildt sagt!

   Haakon Magnus Kristiansen:
   Du er flink Rune, bra skrevet innlegg. Dypt og vellaget innlegg.

   
---
---

   Henrik Hammerhei Slevigen, 15.12. 2017 via Barne- & Familievern gruppa, shared a link:
   https://www.facebook.com/groups/570319606425920/permalink/853086568149221/

   "Én faktor peker seg ut når det gjelder de yngste som har prøvd å ta livet sitt. Det er at de ikke bor sammen med begge sine biologiske foreldre." viser norsk forskning.

   – Bare én forelder øker selvmordsrisikoen
   http://www.tv2.no/a/3648522/
   Én faktor peker seg ut når det gjelder de yngste som har prøvd å ta livet sitt. Det er at de ikke bor sammen med begge sine biologiske foreldre.
   tv2.no

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/801234953319513/permalink/1391549437621392/

   Ildsbeth Roos Glomstad:
   Trenger ikke forskning for å finn ut det..de som også mister en av sine foreldre i død slit mye. Og bo sammen bare med en forelder strider mot båtturen, vi er laget av to..og to trengs for all læring og trygghet som et menneske behøver. Men man kan også være to foreldre som ikke ser barna,,,

   Rune L. Hansen:
   Ja, og hva for eksempel med alle de barna som blir voksne og syke og dør på grunn av alminnelig utbredt for dårlig kosthold? Skal et kostholds-politi (barnevern) forebyggende kidnappe og fangeholde de for å mate de i henhold til et vilkårlig eller politisk offentlig godkjent kostholds-program? Tanken er likså idiotisk molbo som det nuværende politiske såkalte barnevernet! Man kaster ikke barnet ut med badevannet!

   
---
---

   Steven Bennett, 05.12. 2017:
   https://www.facebook.com/Steven.R.O.Bennett/posts/1268324069934208

   Spain (1478-1834) 'THE SPANISH INQUISITION'

   The Inquisition was originally intended primarily to ensure the orthodoxy of those who converted from Judaism and Islam. The regulation of the faith of the newly converted was intensified after the royal decrees issued in 1492 and 1502 ordering Jews and Muslims to convert or leave Spain.

   What has this got to do with Norway’s Child Welfare System, Barnevernet? Well, the denunciations were anonymous, just like in Norway, and the defendants had no way of knowing the identities of their accusers, just like in Norway. This was one of the points most criticised by those who opposed the Inquisition (for example, the Cortes of Castile, in 1518).

   In practice, false denunciations were frequent. Denunciations were made for a variety of reasons, from genuine concern, to rivalries and personal jealousies. Today, not much has really changed, the regulation of the new faith (Secular fundamentalism in Norway), and families are denounced anonymously, from genuine concern, jealousy, rivalry, racist motives and the Norwegian hatred (in some quarters) for anyone who looks as if they are going ahead of them (i.e. financially, from gaining awards or through a job promotion).

   There's nothing new under the sun.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition


    Inquisition-bv-Norway.jpg

   *

   Ole Morten Senneset:
   Ja, sammenligningen er faktisk reel, men den jevne Normann vil ikke ha den evne til å se det. Mange har blitt oppdratt og tror at vi bor i det beste landet i verden. Vi gjør nok det for noen og innen noen felt, men ikke i alt og ett. For en del mennesker så går det galt, og når det først går galt så er systemet der for å virkelig sørge for at vond blir verre. Moral og normer blir satt til side.

   Chris Reimers:
   Well written, Steven. I think it is a very good comparison.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   I wrote this comment at resett.no, which actually shows a comparison:

   We fled Norway this summer, when it became clear that BVT wanted to take our children. The problem is that BVT are neither willing to admit error nor change their understanding of the problem.
   Our doctor said clearly: "There is no reason to suspect violence in the family", but BVT claims there is. They twist the words back and forth, back and forth, until nobody but those attacked knows what really is going on.
   Luckily we managed to leave Norway before a juidicial process were started, and as such we left the country legally.
   The BVT, however, will still not admit any wrong-doing. They claim the case is closed, but it is clear from the letters they write that if we return, our children will be taken away from us.
   No reason. Only a cause.
   BVT as such is an ideologically driven organization, like a horse with blinders. They aren't even able to see anything else than what they've decided to see - from the onset.

   Chris Reimers:
   I'm so glad you escaped before your family was broken up like so many others, Lars-Toralf.

   Lars-Toralf Utnes Storstrand:
   We got away before they opened a judicial process. But we can never go back.

   Chris Reimers:
   I wouldn't want to go back but you probably had to leave friends and relatives. It is very sad.

   Gabriela Presthus:
   Pracownice barnevernet -wspolczesne Georgie Tann .

   Mire Stare:
   Well said Steve. In fact, i have thought of and made the same comparison since I've known Barnevarnet and it is totally true, unfortunately!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/1693759857311603/

   Hans-Georg Lundahl:
   The real difference is, in Spanish Inquisition, you had a real chance to not get convicted, because you were heard.
   Also, you were given a chance to tell WHO would falsely denounce you, which Barnevernet does not.

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. desember 2017: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--17-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--18--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--19-- 
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. desember, julaften 2017:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq