----- Denne side: db201903.html   

<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16. -
17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
---  Mars 2019 - Dagboks-notater, rlh, Vinberget, Vikebygd, Vindafjord:


--01-- 
-- Dagboks-notater, fredag 01. mars 2019:

   Mørkt, stjerner og omkring null grader Celsius her ute i natt. Nokså skyfri himmel og opp til omkring fem pluss-grader utover dagen. Jeg var ute og fant og plukket inn en fin knivkjuke og en fin knuskkjuke i dag. Tillager avkok med litt fra den førstnevnte i små-kokende vann noen timer. Mørkt og omkring en og to minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
--- 
*****
 

--02-- 
-- Dagboks-notater, lørdag 02. mars 2019:

   Omkring null grader Celsius her ute i natt.
   Jeg innplukket også noen fine silkekjuker senere på dagen i går. Kom til å tenke på at jeg visste hvor her på eiendommen det vokser en ansamling og innsamlet og skar opp noen jeg puttet opp i avkoket, som jeg lot små-koke enda en times tid eller to. Derefter drakk jeg litt av det og det gjorde godt for helsen. Kanskje blir det så jeg tillager litt tinktur av det i dag. Både knivkjuke (Birch Polypore, på engelsk) og silkekjuke (Turkey Tail - kalkun-hale, på engelsk, på grunn av likheten med en kalkun-hale) er høyt verdsatte og anerkjente medisin-sopper som det finnes veldig mye interessant og viktig informasjon om på Youtube og Internettet. Blandt annet også fra Paul Stamets. Iøvrig interessant at Kyolic Aged Garlic Extract, et ferment-produkt i kapsuler, nu også har utkommet med en utgave inneholdende noen andre viktige medisin-fungi. Forhandles av norske helsekost-butikker og antagligvis også apotek. Dunkelt, grålig overskyet, antydninger til yr og omkring en pluss-grad klokken 07. Med omkring to og tre pluss-grader utover formiddagen og tildels med yr og omkring fire pluss-grader utover eftermiddagen. Iøvrig plukket jeg inn litt furu-bark og furu-nåler også i går. Blandt annet for å ha sammen med henholdsvis grønn te og kombucha å drikke noen dager. Grønn te av god kvalitet gjør i alminnelighet godt for helsen drukket nokså ofte i blandt. Mørkt, vått, noe yr og fem pluss-grader her ute klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---
*****

 --03-- 
-- Dagboks-notater, søndag 03. mars 2019:

   Mørkt, vått, yr, noe lett bris og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og noe bris og omkring fem pluss-grader utover formiddagen. Med omkring seks og fem pluss-grader utover eftermiddagen. Mørkt, bris, vått, yr og fem pluss-grader frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 03.03. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215613698910294

   Hvilken betydning har menneskerettighetene?

   
ICCPR er en av menneskeretts-konvensjonene - der er i Art 2 følgende lovbestemt:

   "1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag (...)
    2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft."

   Enhvers alle menneskerettigheter skal altså ikke bare være beskyttet og sikres lovgivningsmessig, men på alle måter også administrativt. Og eventuelle lovbestemmelser eller avgjørelser må for å være lovlige være helt i samsvar med menneskerettighetene - og være eller gjøre seg underordnet menneskerettighetene. 

   ICESCR er en annen av menneskeretts-konvensjonene - der utdypes dette slik i Art 4:

   "Konvensjonspartene erkjenner at en stat bare kan underkaste de rettigheter som staten har gjennomført i samsvar med denne konvensjon, slike begrensninger som følger av lov, og bare i den utstrekning dette er forenlig med rettighetenes natur og utelukkende med det formål å fremme den allmenne velferd i et demokratisk samfunn."

   Videre, i blandt annet Art 5, angående tolkning - og også angående ansvarlighet - er følgende lovbestemt:

   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   En lovbestemmelse, prosess, forklaring eller avgjørelse er altså ikke nødvendigvis lovlig, hvordan enn den har oppstått. Enhver forfalskning eller feil må og skal real-kompetent straffeforfølges og repareres - uten ødelegges menneskerettighetene og blir til vilkårlighet og uansvarlighet. Også om en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker "glemmes" eller utelates.

   Særlig også innledningene i menneskeretts-konvensjonene er viktige for å forstå menneskerettighetenes betydning - og konkret hva en menneskerettighet er.

   ICCPR og ICESCR inneholder samme innledning - den er slik:

   "De stater som er parter til denne konvensjonen,
   - som tar i betraktning, i samsvar med de prinsipper som er fastslått i De forente nasjoners pakt, at erkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og umistelige rettigheter er grunnlaget for frihet, rettferd og fred i verden,
   - som erkjenner at disse rettigheter har sitt grunnlag i menneskets iboende verdighet,
   - som erkjenner, i samsvar med Verdenserklæringen om menneskerettighetene, at det bare er mulig å nå fremtidsmålet med frie mennesker som nyter frihet fra frykt og nød dersom det blir skapt slike forhold at enhver kan nyte sine sivile og politiske rettigheter, såvel som sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter,
   - som tar i betraktning statenes forpliktelser etter De forente nasjoners pakt til å fremme den allmenne respekt for og overholdelse av menneskerettighetene og frihetene,
   - som innser at det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører".

   Og slik forklart i innledningen i UDHR:

   "Da anerkjennelsen av menneskeverd og like og umistelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
    da tilsidesettelse av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål,
   da det er nødvendig at menneskerettighetene blir beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot tyranni og undertrykkelse,
   da det er viktig å fremme utviklingen av vennskapelige forhold mellom nasjonene,
   da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskeverd og på like rett for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt og bedre levevilkår under større Frihet,
   da medlemsstatene har forpliktet seg til i samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir alminnelig respektert og overholdt,
   da en allmenn forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største betydning for å virkeliggjøre denne forpliktelse,
   kunngjør
   Generalforsamlingen
   nå denne Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene, skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant folkene i de områder som står under deres overhøyhet." 

   Og slik i innledningen i CRC (Barnekonvensjonen):

   "De stater som er part i denne konvensjon,
    - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter, i samsvar med prinsippene fastslått i De forente nasjoners pakt, er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden,
   - som tar hensyn til at De forente nasjoners folk i Pakten har bekreftet sin tro på de grunnleggende menneskerettigheter og på det enkelte menneskets verdighet og verdi, og at de har besluttet å fremme sosiale fremskritt og bedre levevilkårunder større frihet,
    - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2014678435325090/

   Ronny Entor Jan Eriksønn:
   Ingen <3 Når de ikke blir praktisert <3

   Ronny Entor Jan Eriksønn:
   ! !

   Manius B. Primus:
   And any law or decision must, in order to be lawful, be fully in line with human rights - and
   With this known rights that are natural rights, in order to be lawful, state is our servant and with all the facts that are crimes upon humanity, all states are guilty for there is so much suffering for humans, from inhumans ...

   
---
---

   Marius Reikerås, 03.03. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155928916336875

   Leser diverse artikler om hvordan offentlige etater som politi, barnevern mm, fabrikkerer med bevis.

   Det et noe jeg har bevitnet så altfor mange ganger.

   Det viktigste vitnet i dykkersaken, dykkerlege, Svein Eidsvik, ble erklært for å være død av Forsvarsdepartementet, selv om han var i live. Hensikten var selvsagt å hindre han i å vitne.

   I Scandinavian Star saken har politiet innrømmet at de utpekte trailersjaføren som gjerningsmann, selv om de visste at det ikke var ham.

   Og i Lobben- saken, som nylig var til behandling i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, så løy Regjeringsadvokaten om at barnet var i livsfare, noe han så definitivt ikke var.

   Se bare på hvordan diagnoser er fabrikkerte i Tolga-sakene, hvis hensikt er for kommunen å tjene millioner.

   Eller hva med saken til Leen Suzanne, hvor man diktet opp en rekke diagnoser for å overta omsorgen for en frisk tenåring.

   Og slik kunne jeg fortsatt til i morra, med å ramse opp historier hvor dette er et gjennomgående fenomen.

   Men, i Norge får dette aldri konsekvenser for de som ødelegger andres liv gjennom å jukse med faktum.

   Og majoriteten av befolkningen bryr seg heller ikke.

   Før de eventuelt selv utsettes for et slikt uopprettelig justismord.

   Men, da er det ofte for sent og offeret sitter alene igjen med vissheten om at AS Norge har utført nok et justismord.

   Som jeg har sagt før, og gjentar:

   Likegyldigheten er din verste fiende og det offentliges beste venn.

   *

   Brynhild Karlsen:
   Det fabrikeres ja!

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Problemet er at det ikke kan gjøres noe når det først er igangsatt.

   Cecilia Övall:
   Ser man i de flesta fall . Som har med bv saker göra . Barn blir skrämd til tystnad.. föräldrar de lyver för . Rakt upp i ansiktet.. om barnen har det bra .när de blir mobbade på den nye skolan . M.m . Dom de kommer med . . Bv är till allmän skada för befolkningen . Og för en all från tid . Om de får existera

   Trygve Harald Johannessen:
   Nesten aldrig kontroleres statsforvaltningen og komuner i forhold til kriminell adferd mot enkeltpersoner, og dette blir jo ikke bedre av at nesten ingen blir tatt og dømt i tilknyttning til slikt.

   Trygve Harald Johannessen:
   Rettsikkerheten er stort sett borte vekk for de fleste som utsettes for

   Turid Sæverud:
   Ser vi er stadig flere som våkner opp og sier i fra, dessverre så forstår ikke mange galskapen før de selv kommer for nær den til å unngå å bli berørt personlig.

   Anita Skippervik:
   Norge opptrer likt som i land en ikke vil sammenligne med en rettstat. Politikerne bryr seg om seg selv først enn de som de er ment å skulle verne - sin egen befolkning. Når en også forsøker å rette på hva de skriver blir rettelsene ignorert, og det er deg noe er galt med, ikke systemet. Systemet er bygd opp etter opplæring i juks og fanteri stikk i strid med god forvaltningsskikk og flere med tydelig maktsyke som aldri skulle hatt som innebar andre menneskers liv.

   Frank Hagen:
   Der sitter nok endel tikkende bomber rundt i dette landet full av samfunns forakt

   Trygve Harald Johannessen:
   slik kriminalitet som vekkgjemming av bevis og fabrikering av bevis mm! Mørketallene ang. slik kriminalitet er åpenbart stor, for de fleste gir opp når de ser at systemet er rigget for avmakt i stedenfor retsikkerhet ut til folket! Det er helt sykt og en stor skamm hvordan ofentlige instanser uhindret får lov å herje med kriminell adferd mot enkeltmennesker. Samtidig hemmeligholdes folks menneskerettigheter, som om det skulle vert en militærhemmelighet! Slikt må få konsekvenser for de som driver slik, for ellers blir det ingen rettsikkerhet for folk flest!

   Greta Solheim:
   Ja motarbeidelsen av lov og rett er oftest grov, også da Høyesterett i en politisk dom dømte en oppdiktet forbrytelse, som forsinket stemmeretten med 50 år:

   Forfatter: Mona Ringvej

   I 1855 satte Høyesterett den norske kampen for allmenn stemmerett på vent i nesten 50 år da den dømte medlemmer fra Arbeiderforeningene for å ha forsøkt å omstyrte staten.

   Arbeiderforeningene, med Marcus Thrane i spissen, kjempet for demokratiske reformer. Foreningene ble stiftet i 1848, 34 år etter at Grunnloven hadde innført stemmerett i Norge for dem som betalte skatt på eiendom. Den gang fremsto det som radikalt, men da foreningene ble opprettet, hadde likevel bare 5 % av befolkningen stemmerett, og bare halvparten av disse brukte den.

   Dette syntes foreningenes initiativtaker, Marcus Thrane, var lite demokratisk. Han var opptatt av politisk medbestemmelse, og derfor kjempet foreningene også for bedre skolegang, for økte leseferdigheter blant arbeidere og allmue og for sosiale, økonomiske og rettslige reformer, i tillegg til allmenn stemmerett for menn. På det meste hadde foreningene mer enn 30 000 medlemmer, for det meste arbeidere i landbruket: husmenn, småbønder og andre landarbeidere.

   Foreningenes arbeid gikk ut på å ta i bruk Grunnlovens ytringsfrihet ved å holde møter der situasjonen til den såkalte «arbeidsklassen» og mulige løsninger kunne diskuteres, og videreføre denne typen debatter og opplysningsvirksomhet i avisen Arbeider-Foreningernes Blad, som kom ut en gang i uken.

   Den største enkeltaksjonen til foreningene fant sted da de skrev en petisjon – et slags bønnskrift – til kongen der de ba ham vurdere en rekke reformer for å øke kunnskapsnivået hos vanlige folk og gi dem større politisk medbestemmelse og mer sosial trygghet. I petisjonen var foreningene særlig opptatt av å fortelle kongen hvor vanskelige tider det var for husmennene, som levde på annen manns jord, ofte uten kontrakt og med fare for å bli kastet ut på kort varsel. Dessuten var det jevnlig sult i landet. De som ble hardest rammet, var husmannsfamiliene.

   Europas revolusjonsspøkelse. I to og et halvt år holdt foreningene aktivitetene i gang. De møttes i lokale foreninger, men to ganger ble det også arrangert sentralmøter i Christiania. Da kom representanter fra lokalforeningene sammen for å diskutere mål og virkemidler. Det var viktig å signalisere at foreningene var fredelige. At de var opptatt av reformer og ikke revolusjon.

   Revolusjonsspøkelset hang nemlig over Europa etter februarrevolusjonen i Paris i 1848: Myndighetene fryktet revolusjon, og politisk aktive foreninger fryktet å bli oppfattet som revolusjonære.

   Arbeiderforeningene måtte hele tiden forholde seg til dette revolusjonsspøkelset. Det dukket stadig opp i form av rykter, beskyldninger og antakelser fra skeptikere eller fra myndighetene selv. Til sist ble flere av foreningenes medlemmer arrestert nettopp på bakgrunn av slike rykter. Dette skjedde etter to og et halvt års virksomhet, da foreningenes forespørsler til myndighetene etter hvert var blitt resolutt avvist.
   I stedet ønsket myndighetene å gjøre slutt på foreningenes virksomhet. Middelet var å kriminalisere dem. Etter en fire år lang rettsprosess ble fremtredende medlemmer dømt for å ha vedtatt revolusjon på et av sine sentralmøter.

   En oppdiktet forbrytelse forsinker stemmeretten. Det fantes imidlertid ikke noe revolusjonsvedtak. Høyesterett visste det, men valgte likevel å dømme Marcus Thrane og flere av medlemmene for et slikt lovbrudd. Slik ble Arbeiderforeningenes kamp for stemmerett stoppet ved en politisk dom.

   Norge skulle ikke få allmenn stemmerett for menn før nesten 50 år senere, i 1898. Dette var langt senere enn i andre liberale forfatninger, slik som for eksempel den danske, som ble innført med allmenn stemmerett for menn i 1849. Slike reformer var til inspirasjon for den norske «arbeidsklassen» på midten av 1800-tallet, men for de norske myndighetene var de lenge uønsket.

   Greta Solheim:
   Myndighetens fabrikering av bevis og erkjente ønske om å kriminalisere borgere som Høyesterett ukritisk la til grunn i sin politiske dom, ligner ikke så rent lite på dagens situasjon, herunder det lovstridige samarbeidet som foregår, og myndighetens ønske om å kriminalisere de som ytrer seg kritisk til myndigheters lovbrudd.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Det er hinsides. Er det mer fokus på dette på jus studiet nå?
   Jeg har instrykk av at myndighetsmisbruket bare øker, med bifall fra delegerende myndigheter.

   Greta Solheim:
   Det kan jeg aldri tenke meg, at det nå er mer fokus på jusstudiet på myndighetens lovbrudd. Ja myndighetsmisbruket øker, nettopp fordi de som kalles ansvarlige myndigheter benekter lovbruddene og derfor ikke vil høre om disse, og dermed forsøker å kriminalisere de som ytrer seg kritisk til offentlige ansattes lovbrudd. For å ta lærdom eller å endre en tilstand, kreves det normalt erkjennelse.

   Man har ergo den situasjonen at ansvarlige myndigheter nærmest må være blottet for selvinnsikt i egne handlemåter, som de endog prøver å lempe over på individet, en berørt part.

   Det er imidlertid alltid staten som skal ansvarliggjøres for sine feil, og statens ansattes kvalifisert klandreverdige forsømmelser kan altså ikke lempes over på individet, en berørt part, jf for øvrig EMDs uttalelse i saken Zubac mot Croatia, der EMD fremholdte følgende i premiss 40:

   “40. In connection with the foregoing, the Court reiterates that the risk of any mistake made by a State authority must be borne by the State, and errors must not be remedied at the expense of the individual concerned, (see Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 39, ECHR 2001 I; Freitag v. Germany, no. 71440/01, §§ 37-42, 19 July 2007; and Šimecki, cited above”.

   Charlotte Berg Jacobsen:
   Ok, her dømmes staten. Hva ble da konsekvensen?
   Hvor mye snakker man om i erstatningssummer? F eks Z vs Finland i 1997- hvor staten offentliggjorde helseopplysninger.

   Rune L. Hansen:
   Makt er viktigere enn penger, sannhet og lov og rett for mange mennesker - i og med at makt også gir nok av alt det andre, hvor urett og usant det enn er. Den som vil gjøre karriære under et slikt avsporet regime må adlyde og premieres for det, hvor kriminelt det enn er.

   Rune L. Hansen:
   Se for eksempel første halvdel av denne videoen. (Den andre halvdelen er dessverre uvitende om menneskeretts-konvensjonene.)
   https://www.youtube.com/watch?v=uss4_2E03HU&feature=share
   Svik og korrupsjon fra Stortinget og domstolene

   Greta Solheim:
   Charlotte Berg Jacobsen Å offentliggjøre taushetsbelagte helseopplysninger rammes jo av brudd på Grunnloven § 102, jf EMK artikkel 8 samt straffeloven (2005) § 209 trur i farta det er korrekt paragraf. Har du gjort dette gjeldende, herunder påberopt EMDs dom Z mot Finland fra 1997?

   Greta Solheim:
   Rune L. Hansen Innholdmessig bra, men som svekkes av dette er politisk motivert (av Norgespartiet)

   Rune L. Hansen:
   Ja, politikk skal og kan ikke stå eller settes over de uforfalskede menneskerettighetene. Men det er dessverre det som skjer - indoktrinerende - generelt og ikke minst i det såkalte rettsvesenet i dagens Norge.

   (...)
   Inger Helene Larsen:
   Tragisk

   Jan Lester Nilsen:
   Det er dessverre alt for mange har opplevd dette. Falske bevis og usannheter er vanlig, og vi har en dommerstand som tror de står over alle. En vanlig frase fra den kanten er " Jeg legger til grunn …."

   Monica Drexel:
   Når barnevernets "undersøkelsesmetoder" diskuteres i det offentlige rom, herunder i forskningsfora, er forfalskninger og juks aldri et tema. Så lenge etatene fortsetter å benytte seg av sine nærmest standardiserte fremgangsmåter innenfor disse kategoriene, vil alle anstrengelser for å skape forbedring være fånyttes.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2015095998616667/

   Anne-Sølvi Holstad:
   Heilt horribelt Marius korleis Norge oppfører seg mot sine :( Mista all tillit til det offentlige :(

   
---

---
*****

--04-- 
-- Dagboks-notater, mandag 04. mars 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring fem til fire pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått og noe yr og omkring fem pluss-grader utover dagen. Mørkt, vått, litt yr og fire pluss-grader klokken 19. Mørkt, vått og tre pluss-grader klokken 21. Tildels med yr videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--05-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 05. mars 2019: 

   Mørkt, vått, yr og omkring tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, tildels med yr og opp til omkring syv pluss-grader frem mot klokken 14.30. Videre med yr og ned til omkring fire pluss-grader utover eftermiddagen. Soppene jeg satte til å bli tinktur forleden dag tilsetter jeg i dag og i morgen også noen flere andre viktige og passende sorter. Det blir en sterk medisin, godt egnet for folk flest også. Nokså mørkt, yr, vått, noe bris og tre pluss-grader klokken 19. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---

---
*****

--06-- 
-- Dagboks-notater, onsdag 06. mars 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr og omkring tre og to pluss-grader Celsius her ute i natt. Nokså lett overskyet, noe bris og opp til omkring syv pluss-grader utover formiddagen og tildels eftermiddagen. Overskyet, antydninger til yr og ned mot fem pluss-grader klokken 17. Vått, for det meste med yr videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune Fardal, 04.03. 2019:
   https://www.facebook.com/rune.fardal/posts/10155852307796150

   Kommuneadvokaten med de anonyme bloggene, mannen som løy i nasjonale media og til kommunen han jobber i, er bekymret for at media skal få tilgang til hva han og andre offentlige advokater driver med i fylkesnemndene.

   Når det er reist et så sterkt krav om mer åpenhet i fylkesnemndene så er det en direkte følge av at en del kommuneadvokater er avslørt i grove løgner, trusler og manipulasjon. Kravet om åpenhet kommer fra foreldre og barn som er lei av de maktovergrep de utsettes for. Offentlige overgripere skyver i likhet med nettroll barna foran seg. Når de står i fylkesnemndene og lyver om barna, så er de ikke fullt så opptatt av barnet. Det handler om å vinne, fordi det følger enorme summer med i dette spillet. Mye står på spill. Mer åpenhet kommer, enten kommuneadvokater vil eller ikke. Deres tid er over.

   Skal media få overvære barnevernssaker?
   https://www.advokatbladet.no/meninger/skal-media-fa-overvaere-barnevernssaker/138365
   MENINGER: I dagens samfunn kan det være svært vanskelig eller…
   advokatbladet.no

   *

   Camilla Davids Haugen Lillasyster:
   På tide att makmissbruket blir avslørt

   Anne-Sølvi Holstad:
   Det er på høy tid at både fylkesnemd og tingrett får opptak og det blir opna for presse . Klart bv advokater og barnevernet stritter i mot dette , misser sin leikeplass om dette kjem gjennom :(

   Hilde Svartis:
   Ja la alle få se hvilket vanvittig system Norge har, til barnets beste..

   Laila Bergsten:
   !

   Kjellaug Kristin Lie:
   Håper journalisten er ærlig da...

   May Endresen Witberg:
   Kjellaug Kristin Lie
   De får nok munnkurv

   Trond Stenseng:
   Det er jo nettopp av hensynet til barnet at vi trenger innsyn i disse sakene. Da dagens situasjon viser at det offentlige barnevernet og rettsvesenet til stadighet ikke klarer å se barnets beste.
   Jeg viser til Leen Suzanne saken hvor hun ble erklært frisk både før og etter barnevernet var inne i saken. Imens dommen i tingretten legger vekt på at hun er for syk til å tilbakeføres til foreldrene.
   Det er åpenbart at barnevernet tjente penger på Leen og at dette var drivkraften. For å ta henne fra foreldrene. Å skade henne. Hun hadde tatt sitt liv. Hvis hun ikke hadde klart å flykte til Polen.
   Hvordan denne rettsaken ble gjennomført og hvordan ankene til høyesterett ble tapt for barnet. Dette var rett og slett en dødsdom over barnet. Basert på barnets beste. Bare tull fra barnevern og rettsvesen.
   Barnet klarte seg mye bedre selv under de vanskelige forholdene som ettersøkt og i et annet land.
   Vi ser at alle som får makt i et ikke opplyst området at denne makten korrumperer.
   Det er forresten tåpelig av kommuneadvokaten å sette barnets interesser opp i mot foreldrenes interesser. De aller fleste foreldre har barnets beste i sine tanker. Så her er kommuneadvokaten på ville veier som det meste av barnevernet og deres kommuner.

   Laila Bergsten:
   Trond Stenseng DETTE er virkelig rene ord for pengene !

   Liv Nina:
   Veldig bra skrevet Trond!! ! ! ! 

   Trond Stenseng:
   Poenget er at det dør minst et barn for mye hver uke i barnevernets regi.
   Leen saken er ikke et enkelt tilfelle.
   Typisk nok når jeg prøver å få dette inn i Dagbladet så for vi ingen respons.
   Dette viser at det er store interesser som kontrollerer folket.
   Milliardene som går til barnevernet havner kanskje på andre hender en til barna det gjelder.

   Janne Larsdatter:
   Trond Stenseng Har henvendt meg til flere aviser og får ikke gjennom saken. Men de lukker ørene.🧸

   Kitty Oline Mogstad:
   Ja, det handler om å vinne.

   Inge Olsen:
   Barnevernet tar livet av barna «på en faglig forsvarlig måte», fordi «det er til barnas beste».

   Torbjørn Sandnes:
   Ja, sannheita må fram offentli.

   Kåre Kvalsund:
   Ja

   Marianne Kojedahl:
   Syns det er veldig bra. Tror det gjør at de som jobber i barnevern tenker seg godt om før de bestemmer seg for noe. Syns det bør være sånn at de også må redegjøre seg for sine valg, i stedenfor å gjemme seg bak taushetsplikt.

   Reidun Bakken:
   Ja det er vel det som må til for at mennesker generelt skal få øynene opp for hva som virkelig foregår. Det er mange som ikke tror at BV begår de overgrep som blir delt på enkelte sider på Facebook.

   Liv Styve:
   På tide sannheita kjem fram i pressa og ...
   Og at alt blir kasta lys på og at det er sannheita ... Og ikkje løgn ..

   Naseem Sajid:
   Ja, så absolutt bør media være til stede.. <3

   Rune L. Hansen:
   Den her nu angjeldende kommune-advokaten er bare en av veldig mange i samme og lignende posisjoner som er meget ekstreme juridiske kvakksalvere i dagens Norge i forhold til menneskerettighetene.
   Selvfølgelig er de dermed også smittsomme og indoktrinerende - og livs-farlige og perverterende. Den offentlige menneske-fiendtlighet og de allehånde straffbare menneskeretts-forbrytelser som finner sted i dagens Norge, skjult bak propaganda, indoktrinerte, forfalskninger, bagatelliseringer og neglisjeringer, har massivt med lidelser, plager og ødeleggelser som konsekvens.

   For at et samfunn skal utfolde seg sunt og organisk naturlig er det nødvendig at feil og menneskeretts-forbrytelser i den offentlige forvaltningen real-kompetent og enkelt straffeforfølges og repareres.
   Noe av det viktigste som må sies og vites om menneskerettighetene og deres ødeleggere, er følgende:

   Når offentlig ansatte eller andre sin vilje eller mulighet til å respektere, tjene og sikre medmenneskets og sivilbefolkningens alle og enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter er fraværende da gjøres den offentlige forvaltningen menneske-fiendtlig og til et korrupt og diskriminerende terror regime. Menneskeretts-krenkelser som ikke straffeforfølges og repareres er smittsomme. Når en eller flere menneskerettigheter eller medmennesker av offentlig ansatte med handling, avgjørelse, unnlatelse eller bruk av lovbestemmelse påføres en eller flere menneskeretts-krenkelser da forurettes de av medvirkende i og for menneskeretts-forbrytelser og grov kriminalitet. Når advokater og dommere eller andre velger politisk offentlig karriære, gunst eller beskyttelse fremfor å beskytte og sikre absolutt enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter da gjør de seg medvirkende i og for menneskeretts-forbrytelser og grov kriminalitet - inklusivt organisert kriminalitet.
   Som menneskeretts-konvensjonene klart og tydelig - og ikke til å misforstå - sier om enhvers umistelige og uavhendelige menneskerettigheter:
   "Intet i denne konvensjon skal kunne tolkes som å innebære rett for noen stat, gruppe eller person til å ta del i noen virksomhet eller å utføre noen handling som tar sikte på å tilintetgjøre noen av de rettigheter eller friheter som er anerkjent i denne konvensjon, eller å begrense disse i større utstrekning enn konvensjonen gir adgang til."

   Venke Elisabeth Mitander:
   Ja

   
---
---

   Marius Reikerås, 06.03. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155934181621875

   Fra Europarådets rapport om Norge:

   "25. However, I was made aware of several cases which, like the case which inspired the motion for a resolution on which this report is based, and indeed the case at the origin of the latest judgment by the
European Court of Human Rights, Strand Lobben and Others v. Norway of 30 November 2017, are much less clear-cut.

   As one of the psychologists I spoke to (who sits on one of the County Social Welfare Boards) remarked, “we do not help the children who suffer awful violence, but whom we don’t find, by removing other children from their parents who do not need to be removed”.

   *

   Manius B. Primus:
   In an advanced environment the accountability is the language of the humans integrity ...

   
---

---
*****

--07-- 
-- Dagboks-notater, torsdag 07. mars 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr, tildels noe bris og omkring fem pluss-grader Celsius her ute i natt. Grålig og hvitlig overskyet, vått, tildels yr og opp til omkring ti pluss-grader utover formiddagen. Med ned mot syv pluss-grader frem mot klokken 17. Nokså mørkt, vått, yr og fem pluss-grader her ute omkring 19-tiden. Mørkt og omtrent det samme videre utover kvelden, med ned mot tre pluss-grader mot midnatt.
   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway, 07.03. 2019:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/vb.550979181767077/377461499476499/

   Fra demonstrasjonen i Porsgrunn 2 mars til støtte for Sabrina og hennes 3 barn som barnevernet tok som følge av en bekymringsmelding fra turnpartiet.

   En av hennes sønner sto litt urolig i køen for å hoppe over en kasse. Det var nok til bekymringsmelding. Dette går bare ikke an!

   Dette overgrepet er så grovt for barna har senere blitt utsatt for grov vold fra fosterfar, samvær saboteres av fosterfar og barnevernet saboterer alt av møter. Gaver til barna nektes de få.

   Flere sakkyndige er sjokkert over hvordan barnevernsjefen i Porsgrunn misbruker sin makt og svikter faglig.

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/377461499476499/
   -48:58

   *

   Mary Ann Fedje:
   Dette vet vi, og det er grunnen til at vi vil ha bort barnevernet. Vi vil skifte ut dagens falske rettsapparat med rettferdige mennesker

   Tor Åge Berglid:
   Vi treng å systematisk samle informasjon om kven som har varsla, når, kor og av kven. Erna Solberg, Mari Trommald med fleire kan ikkje sleppe unna med at dei ikkje visste. Dei kan få konkrete lydopptak og vitnemål om korrupsjon. Dei formelle kanalar og rettsmiddel er forsøkt. Motstanden vert no forfulgt og prøvd pressa under jorda.
   Folk skal stillast under tiltale og til dom. Internasjonalt som nasjonalt. Norge går no inn i ei sers farlig tid om ein ikkje tek lærdommen frå 22 juli på alvor. Meir åpenheit, meir demokrati og aldri meir naivitet.

   "Friheten må kjempes for hver dag - om nødvendig med våpen"

   Når våpen som ord, markeringar, internasjonale dokumentarar mm ikkje vinn fram, men vert trua ihjel.....forstår ein kva veg dette går. Ropstad bør snarast mogleg kalle inn til møte med aktørane. Aldri igjen 22 juli vart det sagt.

   Systempsykopater må avslørast med ALLE middel moglege pga overgrep mot barn. Det er ikkje lenger nok å trykke liker eller deler. No er tida komen for eit endelig oppgjer med ideologien som har oppstått.

   Shahryar Arbabkasi:
   Fosterforeldre mishandlet barna misbruk dem og ødelager livet av barna

   Shahryar Arbabkasi:
   Barnevernet ødelager barna og deres familier

   Siv-Hege Johannessen:
   Mange sier at det skal MYE til før unger blir hentet ut av heimen, men gang, på gang, på gang hører og leser man at margin for å hente unger ut, er grusom små :( :( :(

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   #OverfladiskeBetraktningerSomHarLiteMedVirkelighetenÅGjøre
   #KanIkkeSiDeIkkeVisste

   Så fin demonstrasjon, håper Sabrina får barna sine tilbake!

   Anita Fiksdal:
   Fantastisk demonstrasjon <3
   Dyktige menneska, som kjempa!!!! <3 <3 <3 ️
   Trist høring av mor. Desverre e det nåkka man hør ofte! :(
   Barnevernet må endres!!

   Hewal Aka:
   Hei, hva etter organisasjonen med fagfolk som Einar snakker om, som har samlet seg mot barnevernet?

   Bjørg Torunn Kristoffersen:
   Det er jo så man nesten ikke kan tro at det er mulig!! :(

   
---

---
*****

--08--
-- Dagboks-notater, fredag 08. mars 2019: 

   Mørkt og omkring tre til to pluss-grader Celsius her ute i natt, tildels med yr. Helt og delvis overskyet, tildels med noe yr og finkornet hagl og tre pluss-grader utover formiddagen. Ikke mye annerledes utover eftermiddagen. Ned mot en pluss-grad klokken 18. Ned mot null grader og tildels noe lett og våt sne og yr utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 08.03. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155938588501875

   Velkommen til tidenes rottereir av et politidistrikt, Vest politidistrikt, avdeling Bergen.

   I en tid hvor rettssikkerheten for alvor er truet, skal du stille deg spørsmålet:

   Hva er viktigst:

   Å beskytte offentlige tjenestepersoner som begår alvorlige overgrep mot silvilbefolkningen, eller folkets grunnleggende rettssikkerhet?

   Svaret gir seg selv.

   Vi, borgerne av dette land, har et grunnlovsrettslig vern for å bli beskyttet, mot offentlige tjenestepersoner som begår overgrep i utøvelsen av sin tjeneste.

   Men i Norge fungerer dette bare på papiret, og aldri i praksis.

   Offentlige tjenestepersoner går stort sett alltid fri fra sine maktovergrep, uansett hvor alvorlig overgrepene er, og uansett hva slags lidelser de urettmessig påfører sine ofre.

   Og det må det bli slutt på.

   Den Europeiske Menneskerettsdomstolen er soleklar på at offentlige tjenestepersoner som begår menneskerettskrenkelser, skal stilles personlig til ansvar.

   Følgelig skulle alle av de nevnte personer, alle tilhørende politi og påtalemyndighet i Bergen, ha stått til ansvar.

   La meg ta en kort oppsummering:

   Bilde nummer 1, mannen med bart i grå dress og stripete slips, er politiadvokat Ole Bjørn Mevatne.

   Han er en av Norges mest korrumeperende tjenestemenn, og har forårsaket flere justismord ved at han bevisst jukser med bevisene.

   Men, selv om Justisdepartmentet utmerket er klar over hans overgrep, så får det ingen konsekvenser for han.

   Og med det kan han ramme andre uskyldige, med sine korrumeperende og inkompetente holdninger.

   Bilde nummer 2, er politiinspektør Trond Sekkingstad.

   Han er også en justismorder, og ble sist tatt for å lyve i saken til Finn Kristian Halvorsen.

   Legg til at han har kjøpt seksuelle tjenester i utlandet, så blir skandalen rundt han komplett.

   Også han er Justisdepartmentet fullt ut klar over, men i stedet for å avskjedige han, så blir han forflyttet litt hit og dit.

   Mannen er en levende katastrofe, for rettssikkerheten til de som er så uheldige å komme i hans vei.

   Herren på bildet nr 3, Erik Stolt Nielsen, er førtstatsadvokat i Hordaland .

   Han er frimurer, og gitt den lojalitetsplikten som en frimurer har til andre frimurere, vil en tiltalt være sjanseløs, om aktør Stolt Nielsen møter på losjebrødre som dommere i retten.

   Mannen går heller ikke av veien for å fikse på faktum, så lenge det gagner det offentlige.

   På bilde nr 6, ser du tidligere politimester, Geir Gudmundsen.

   Han var ansvarlig for en av tidenes rettsskandaler, Monika-saken, der politiet henla drapet på en 8 år gammel Litauisk jente som selvdrap.

   Men han ble tatt godt vare på av sine egne, og fikk rådgiverstilling i Politidirektoratet med millionlønn og gratis hjemreiser.

   På bilde 4, ser du politiinspektør Sidsel Isachsen.

   Hun var påtaleansvarlig for Monika-skandalen, som hun altså henla som selvmord.

   Belønningen hun fikk, var forfremmelse til sjef for politijuristene i distriktet.

   Bilde nr 5, er politiadvokat Rudolf Christoffersen,som leker helt i kampen mot menneskehandel, men er selv anklaget av flere kvinner for grove seksuelle krenkelser da han var sentral i FPU på 90 - tallet.

   I denne sammenheng blir mannen på det siste bilde, Frode Midtkandal, bare smågutten.

   Men, han er og en fare for rettsikkerheten, ved at han ikke har noen kunnskap selv om de minsterettighetene som reguleres av Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.

   I så måte er han i godt selskap med sin kollega, politiadvokat Trygve Ritland.

   Jeg skriver dette, fordi samtlige av de ovennevnte personer representer en betydelig fare for din og min rettssikkerhet.

   Og rettsikkerheten er altfor viktig, til å overlate den til korrumperende og inkompetente tjenestepersoner.

   Tenk bare på hvor mange de har ødelagt, og vil fortsette å ødelegge på sin vei, om dette ikke blir satt en stopper for.

   *

   Åke Eriksen:
   Takk for din viten. Den er gull verdt! Takk Marius Reikerås! ! 

   Truls Thue:
   Jeg tar like godt å anmelder de hele hurven... De har drevet grove justismord i årevis... Siden staten ikke makter å kontrollere sine egne, så får vi nok samle sammen en gjeng borgervern og ta affære. Rett og slett gå til sivil arrest.

   Aina Gregersen:
   Det hadde vært rett ut deilig , og på sin plass.
   Nedover ser vi folk stille opp og hive statsråder i søpplebøtta med hodet ned - og filmer dem mens det pågår.
   Det er ikke drap, men en offisell ydmykende handling. Som rulle dem i tjære og fjær !
   Og selvom de sikkert er kun er nyttige idioter : så sender det signaler om at ingen ønsker stillingen hvor slikt kan skje. Og det må da hjelpe. Politdirektoratet og >ansettelsegruppene< (!) innen hver etat må snart også offentlig gjøres ! De er jo ansvarlige for ansettelse og sikkert også for avskaffelse av disse nyttige klovners verk.

   Truls Thue:
   Amen...

   Ingvar Soltvedt:
   Dette søppelet har fortsatt sine stillinger. Og de er alle lønnet over offentlig budsjetter.

   Toni Stannov:
   Har screen-shot’et og gemt det hele - i det tilfælde at det skulle blive fjernet - og delt det jeg kunne. Tusind tak, Marius !

   Leinaas Jean Patrick:
   Toni Stannov Samma her. <3 :) 

   Greta Solheim:
   Hva er gjort? Jf at det er en forutsetning at dette er gjort gjeldende i en sak eller at nevnte aktører f ex er anmeldt.

   At ”dette i Norge bare fungerer på papiret, og aldri i praksis.”, står klart i årsakssammenheng med at det er nærmest umulig å anmelde, da politiet/påtalemyndigheten i stedet beskytter offentlige ansatte, og i likhet med dommere gir troverdighet forrang fremfor konkrete beviser, fordi de anser offentlige ansatte og næringsdrivende motparter så troverdige, at de ikke blir avkrevd dokumentasjon som bevis for sine ubegrunnede påstander og bortforklaringer, og (derfor) underslår den private partens beviser. Som innebærer at en sak ikke blir forsvarlig faktisk opplyst, og dommer følgelig ikke har sørget for et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag.

   Ja man ”har et grunnlovsrettslig vern for å bli beskyttet, mot offentlige tjenestepersoner som begår overgrep i utøvelsen av sin tjeneste.”

   I henhold til Grunnloven § 102, jf EMK artikkel 1,3 og 8, har staten sikringsplikt og en positiv forpliktelse til aktivt beskyttelse og dermed plikter å gripe inn mot offentlige ansatte herunder dommere som opptrer rettsstridig, jf for øvrig Grunnlovens likebehandlingsprinsipp, jf Høyesteretts begrunnelse og konklusjon i Rt. 2013-833.

   At det var en forvaltningsetat som i den saken hadde brutt/krenket EMKs bestemmelser, utgjør ingen prinsipiell forskjell, da staten er en enhet hva gjelder menneskerettsbrudd.

   Selvsagt er også dommere som utøver sitt virke uaktsomt, erstatningsrettslig ansvarlig. Det fremgår av straffeloven bl a §§ 171-174, og videre av Riksrettsutvalgets Dokument nr 19 (2003-2004), jf EMDs obiter dictum av 6.06.17 i saken Erdinic mot Tyrkia, samt for øvrig fremgår av NOU 1999:19 pkt 10.2.7; Dommeres erstatningsansvar:

   ”I utgangspunktet vil derfor de samme regler gjelde for dommere som for andre statstilsatte. Etter omstendighetene vil staten som arbeidsgiver kunne gjøres erstatningsansvarlig i stedet for eller i tillegg til dommeren, jf skadeserstatningsloven § 2-1.”

   Mary Ann Fedje:
   Greta Solheim det hjelper jo ikke vanligvis og anmelde disse. Saker blir henlagt så folk ikke skal nå frem

   Gunnar Modell:
   Takk for en modig fremtreden, og viktig informasjon.

   Lise Antonsen:
   Kameraderi og korrupsjon så det holder. Alle har vel fått med seg alle skandalene som har herjet hos politiet i Bergen, der har det vært gruff i mange år, og dem ser ikke ut som dem har tatt læring av det. Normalt skulle dem ha hatt sparken.

   Hanne Rønningen:
   Begreper som bl a yrkesstolthet, selvaktelse og moral - er disse byttet ut med maktsyke, griskhet og vannære i den offentlige forvaltning?

   Manius B. Primus:
   Why are they not afraid ...

   Mona Rodian:
   Fint å få vite hvem de er ! Godt jobba Marius og håper noe blir gjort med sånt avskum.

   Solveig Marie Braseth:
   Helt utolig-har visst blitt vanlig at offentlige tjenestepersjoner lyver!!!

   Gs Allan:
   http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst981/bumerang.htm
   Bumerangsakene
   
ub.uib.no

   Odd Beverfjord:
   Jeg håper Marius Reikerås vil gjøre dette kjent for Transparency International Norge!

   Reidun Breivik:
   Korupt er de og sure tryner har de !!

   Halvorsen Kristian:
   Finn Jeg lurer på prisen han betalte for en prostituert i new york....

   Arild Haugan:
   Fantastisk bra og modig gjort Marius Reikerås ! Det er slike folk , menn vi har alt for lite av i det rottereiret som har makt i dette landet ! Dette er feige rotter som er avhengig av hverandres beskyttelse ! Å vise hvem de er , vil skremme vettet av så feige Onde individer ! Stå på , dette blir bra !! !!!

   
---
---

   Marius Reikerås, 08.03. 2019 shared a link:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155938309991875

   Dagbladet: 45 av 60 barnevernsinstitusjoner svikter
   https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BJArjv/dagbladet-45-av-60-barnevernsinstitusjoner-svikter
   I 2018 gjennomførte landets fylkesmenn tilsyn med 60…
   vg.no

   *

   Rune L. Hansen:
   Hva de ikke sier noe om er at 100% av alle barnevern-institusjoner og barne-kidnappinger i Norge svikter fullstendig og groteskt og er uhyre grovt kriminelle i forhold til menneskeretts-konvensjonene, straffeloven, EMD og ICC, etc.

   Gabriela Presthus:
   Czarownica .

   
---

---
*****

--09--
-- Dagboks-notater, lørdag 09. mars 2019: 

   Mørkt og omkring null til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, vått, tildels yr og omkring fire pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Mørkt, yr og en pluss-grad frem mot klokken 20. Tildels det samme med ned til omkring null grader videre utover kvelden og med stjerner uten nedbør mot midnatt.
   
---
---

   Family Channel - Focus on Family & Human Rights in Norway, 15.03. 2019, shared a video:
   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/328526634680163/

   Pressconferense Vienna 8.3.2019 regarding Barnevernet. From today press conference in Vienna before tomorrows demonstration in front of the Norwegian embassy. The case of Tyler and other cases was discussed. The Norwegian "barnevernet" is under strong pressure today.

   https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/328526634680163/

   *

   
---

---
*****

--10--
-- Dagboks-notater, søndag 10. mars 2019: 

   Ned til omkring tre minus-grader Celsius her ute i natt. Tildels slørete og lett-skyet himmel og opp til omkring tre pluss-grader utover formiddagen. Lett nokså skyet, sol og tre pluss-grader klokken 14. Delvis og spredt lett skyet og omkring tre til en pluss-grader videre utover eftermiddagen. Mørkt og omkring tre minus-grader utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 10.03. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215663498515253


   Hva sier Barnekonvensjonen om barnets beste?

   Mange som vil gjøre sin innflytelse gjeldende orker ikke eller ønsker ikke å lese eller å respektere hele Barnekonvensjonen (CRC), til tross for at den er både lett-forståelig, presis og reell gjeldende nasjonal og internasjonal lov og rett. Dermed utelater eller forfalsker de hva Barnekonvensjonen konkret sier og har lovbestemt som barnets beste. Dette gjør de til fordel for sine egne meninger, synspunkter, fakta, teorier, hensikter eller ønsker om barnets beste. Noe som kan gi mange mere eller mindre slags interessante, rare eller groteske utslag. Verst selvfølgelig når de er kriminelle, altså menneskeretts-krenkelser.

   Det som fremfor noe annet kjennetegner enhver menneskerettighet, er at den for absolutt enhver borger er og skal være umistelig og uavhendelig - og for enhver en slik personlig forpliktelse og personlig minste-garanti. Dette er flerfoldig klart og tydelig lovbestemt både i Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene.

   Barnekonvensjonen, som er en av menneskeretts-konvensjonene, har blandt annet lovbestemt og sier i sin innledning, at:

   "De stater som er part i denne konvensjon,
   - som tar i betraktning at anerkjennelsen av den iboende verdighet hos alle medlemmer av menneskeslekten og av deres like og uavhendelige rettigheter (...)
   - som erkjenner at De forente nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene og i de internasjonale menneskerettighets-konvensjonene har fastslått og er blitt enige om at alle har krav på alle de rettigheter og friheter som er fastsatt i disse, uten forskjellsbehandling av noe slag".

   ("that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind")

   Det eneste unntak som i samsvar med menneskeretts-konvensjonene kan lovliggjøres, er hva som ligger i begrepet lovlig nødverge (emergency / nødsituasjon). Hvilket blandt annet innebærer for en kortest mulig tid - og reell forholdsmessighet - med snarest mulig gjenopprettelse som aktiv og reell hensikt - også i praksis. Og at absolutt ingen menneskerettighet skal kunne forfalskes eller neglisjeres.

   Blandt annet Barnekonvensjonen i og med Art 4 har lovbestemt, at:

   "Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon."

   Og blandt annet Menneskerettserklæringen (UDHR) Art 30, har lovbestemt, at:

   "Ingenting i denne Erklæringen skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som den inneholder."

   Og - som det videre er lovbestemt i flere og for alle av menneskeretts-konvensjonene:

   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører."

   Og videre konkret blandt annet dette, at:

   "Familien er den naturlige og grunnleggende samfunnsenhet og har krav på beskyttelse av samfunnet og staten."

   En absolutt nødvendghet for barnets beste er altså absolutt enhvers forpliktelse til å respektere og sikre alt dette, inklusivt enhver menneskerettighet. Om hensikten, ønsket eller avgjørelsen er en annen så er den kriminell.

   I og for Barnekonvensjonen er ikke begrepet barnets beste noe som krenker en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Tvert om!

   Problemet og katastrofen med i offentlig regi å erstatte en eller flere menneskerettigheter med noe annet eller med avvik, fortolkninger, forfalskninger, lovbestemmelser, regler, instanser eller uansett hva, er at dermed forsvinner menneskerettighetene og erstattes med vilkårlighet, altså med synsing, offentlig organisert kriminalitet og lovløshet.

   Barnekonvensjonen og de andre menneskeretts-konvensjonene har flere slags formulerte total-forbud mot vilkårlighet.

   Barnekonvensjonen, i sin Art 18, har blandt annet klart og tydelig lovbetemt at:

   "1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.
    2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep."

   Begrepet barnets beste innebærer altså - uansett hva grunnen, motivet eller hensikten er - absolutt ingen som helst rett til å medvirke i eller for å krenke en eller flere menneskerettigheter for et eller flere mennesker. Tvert om.

   *

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2296094467078136/

   Anne Marit Larsen:
   "Det enkelte menneske har plikt til å arbeide for de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, fremmes og overholdes, idet det enkelte menneske er forpliktet overfor andre mennesker og overfor det samfunn som han tilhører." !!!!!!!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/permalink/2024417134351220/

   Inger Holgersen:
   ! ! !

   Karin Ullensvang:
   Så da gjelder FN's barnekonvensjon i Norge

   
---

---
*****

--11--
-- Dagboks-notater, mandag 11. mars 2019: 

   Gradvis ned til omkring fem minus-grader Celsius her ute i natt. Solen i øst og spredt lett skyet og opp til omkring null grader frem mot klokken 10. Overskyet, noe sne-rusk og opp til fire pluss-grader frem mot klokken 15. Mørkt, litt yr og omkring en pluss-grad frem mot klokken 20 og 21. Med omkring null grader mot midnatt.
   
---

---
*****

--12--
-- Dagboks-notater, tirsdag 12. mars 2019: 

   Mørkt, vått, tildels yr, noe vind-drag og omkring null til tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig himmel, vind, litt mere enn antydninger til yr og omkring tre pluss-grader frem mot klokken 09. Omtrent det samme, men med mere yr og vind videre utover formiddagen og eftermiddagen. Tildels mindre og lite vind og nedbør mot kvelden og utover kvelden og mot midnatt med omkring to pluss-grader.
   
---

---
*****

--13--
-- Dagboks-notater, onsdag 13. mars 2019: 

   Mørkt, vått og omkring to til null pluss-grader Celsius her ute i natt. Halvt lett skyet og slørete lys blå himmel og opp mot tre pluss-grader klokken 10. Spredt lett skyet og omkring fem pluss-grader videre utover dagen. Mørkt, tiltagende måne-sigd sørlig og omkring null grader utover kvelden. Omkring en minus-grad mot midnatt.
   
---

---
*****

--14--
-- Dagboks-notater, torsdag 14. mars 2019: 

   
Mørkt, vått, efter hvert yr og omkring en minus-grad til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Disig overskyet, vått, yr og omkring tre pluss-grader frem mot klokken 10. Med omkring fem pluss-grader videre utover formiddagen. Med seks frem mot klokken 15. Derefter gradvis lavere temperatur, tildels med noe yr. Vått og ned mot null grader frem mot midnatt.
   
---
---
*****

--15--
-- Dagboks-notater, fredag 15. mars 2019: 

   Mørkt, vått og omkring null grader Celsius her ute frem mot klokken 02 i natt. Derefter yr med omkring en og to pluss-grader. Disig overskyet, yr, vått og omkring to pluss-grader frem mot klokken 10 og tre frem mot klokken 11. Omtrent det samme, med opp til omkring tre pluss-grader videre utover dagen. Disig himmel, yr og omkring tre pluss-grader frem mot klokken 18. Mørkt, regn og vått frem mot klokken 20. Omtrent det samme videre utover kvelden og mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 15.03. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215692524960896

   Menneskerettighetene er i praksis fullstendig fraværende under det politiske regimet i dagens Norge. :(

   Gledeligvis så er det noen som mere eller mindre kompetent kjemper for menneskerettighetene i dagens Norge. Men de som mere eller mindre bevisst gjør det motsatte er enda de sterkeste. :(

   *

   Rune L. Hansen:
   Jo flere kompetente eller ydmyke og ivrige menneskeretts-forkjempere dess bedre.

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2030462260413374/

   Toni Stannov:
   Ja, det er skandaløst med alle dem, der er ‘kognitivt dissonante’ :(

   Else Borge:
   :(

   
---
---

   Oddvar Espegard, 14.03. 2019 via Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet:
   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/permalink/2301832699837646/

   Virker som om politi og rettsvesen har fått ordre om ikke å røre denne etaten.

   *

   Oddvar Espegard:
   - - skrevet av Hans Tomter.

   JarLe OLav Østhus:
   Da ' Hans ¡ har Ærfaring'

   Hans Tomter:
   Ja det virker sånn ..

   Oddvar Espegard:
   Synes denne sannheten var så godt sagt, at jeg slo den opp. takk Hans Tomter! Jeg tror du har mer rett i dine ord enn vi aner! Jeg har direkte hørt det selv når det gjelder politiet.

   JarLe OLav Østhus:
   Da ' jeg fikk intrykk av at HumLegáá r ` fikk ' D glatte Lag / v @_v gang .

   Hans Tomter:
   Faktum er, Oddvar at denne tanken har jeg hatt lenge...

   JarLe OLav Østhus:
   År §ak : wara § Kone / t6k §aken ' i egne hend- è_r ¤ .

   Thora Brudal:
   Hvem kommer ordren fra? Statsministeren eller noen andre?

   JarLe OLav Østhus:
   Fr (p } ¡ murrerne er nevnt , men N hvorfor Ma §kott til §t @_ § _% min N ?

   Siw Mona Bråten:
   Jeg er så enig! Dette er helt forferdelig! For ett nazi system fult av ondskap!

   Eija Eriksson:
   Pengaaa!

   Torbjørn Sandnes:
   Fra bv.

   Krisztina Svendsen:
   Det er fakta. Dem tar ikke imot anmeldelse.
   De har sagt at jeg har vrangforestillinger og hívet meg ut etterpå.
   Norges hellige kuer er di.

   Siv Lisbeth Ratama Larsson:
   Så frekt !

   Rune L. Hansen:
   Slik er det ofte med et folkemord. Det beskyttes og fremmes av den ondskap og dumhet og de likesinnede som har skapt eller akseptert det - og det gir fordeler, innflytelser, makt og karriærer og en viss form for personlig trygghet for den og de som aksepterende eller ivrig nok befinner seg i det. Jo mere perverst, groteskt og motsatt lov og rett det er, dess sterkere er det - om det ikke blir kompetent grundig og godt nok avslørt, stoppet og straffeforfulgt, juridisk, nasjonalt og internasjonalt.

   Janne K Sjursen:
   Jeg ble så sint at jeg anmeldte bv å fikk politie til å fjerne dem fra gårsplassen min... etter det har jeg fått fred, men dem ble fjernet med makt.

   Rune L. Hansen:
   Da var du heldig, Janne K Sjursen, mange i politiet liker å smykke seg med ordet "barnevern" og å gjøre karriære under de politisk utnevnte øverste lederne av politiet (venner av Thorvald og Jens Stoltenberg i Arbeiderpartiets jukse-avdeling AUF, etc, slike som den homofile jukse-maker og "surrogati-far" Øystein Mæland, etc.) Veien til aksept og suksess i dagens Norge!

   Janne K Sjursen:
   Rune L. Hansen vel jeg var heldig som hadde enormt med bevis matrialer av dem forfølge meg til en hver tid.

   Rune L. Hansen:
   Du var heldig hvis de brydde seg om det, Janne K Sjursen!

   Mette Bekkevold:
   Skulle ønske jeg var der og fikk sett ansiktene til de fra bv, når de ble fjerna med makt ! :) Fantastisk <3

   Oddvar Espegard:
   Gratulerer Janne K Sjursen! Du gjorde rett og du vant. Gleder meg!!

   Oddvar Espegard:
   Det er måten å gjøre det på:
   Snu deres egne kanoner mot dem, fyr løs, men husk å ha nok krutt til det avsluttende slaget! Da vinner du!

   Rune L. Hansen:
   Ja, men vit at angrep ikke er det beste forsvar, men at ansvar alltid er det beste og rette forsvar.

   Unni Merle:
   Paradoksalt at et forvaltningsorgan som BV, og som skal hjelpe barn - er blitt immune mot kritikk!

   Rune L. Hansen:
   Slik går det når ansatte i politiske og offentlige (inklusivt juridiske) myndigheter ikke kompetent stilles til ansvar og straffeforfølges for sitt menneskeretts-krenkende kriminelle hovmod, feil og kvakksalveri, Unni Merle.
   Og som Albert Johnsen nylig sa i en kommentar:
   "Et menneskerettsbrudd stopper ikke før det er reparert i henhold til EMK (Jf. Art 41/46). Norge har ennå ikke reparert et eneste menneskerettsbrudd, verken de selvinnlysende eller de som er fastslått ved domfellelse."

   Unni Merle:
   Rune L. Hansen
   Det er bare tragisk! Politikere er en del av en flokk! Dyr i flokk fungerer mer velorganisert i forhold til de folkevalgte!

   Susanne Bergum:
   Ja dem er nok blitt truet med å bli fratatt barn, hus og alt dem eier om dem virkelig lukker opp øynene. Å viser at dem kan jobben sin, å gjør den riktig. Syns synt på politiet i dette landet, tenk å ha en jobb du sverger til at du skal gjøre, holde lover og regler, også må du hele tiden bryte den største, som er å ta vare på folket. Må være grusomt å jobbe i politiet :(

   Mary Ann Fedje:
   Susanne Bergum derfor så mange innen politiet slutter

   Liv Styve:
   Eg og ...

   Liv Styve:
   Den var til deg Mette !

   Mary Ann Fedje:
   Rører de etaten, rører de dems overordna..... politikerne

   
---

---
*****

--16--
-- Dagboks-notater, lørdag 16. mars 2019: 

   Mørkt, vått, for det meste regn og yr og omkring tre til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet og opp til seks pluss-grader utover formiddagen. Tildels med yr og omkring fra syv til fem pluss-grader frem mot klokken 15.30. Mørkt, vått, yr og omkring tre pluss-grader frem mot klokken 20. Med omkring to pluss-grader og noe vind-drag frem mot klokken 23 og videre mot midnatt.
   
---

---
*****

--17-- 
-- Dagboks-notater, søndag 17. mars 2019: 

   
Mørkt, vått, tildels regn og yr, noe vind-drag og omkring tre til to pluss-grader Celsius her ute i natt. Overskyet, regn og yr først på dagen, mindre og uten nedbør og opp mot fem og seks pluss-grader utover eftermiddagen. Spredt lett skyet, vått og tre pluss-grader klokken 18. Mørkt, noe stjerner og en pluss-grad klokken 20. Voksende halv-måne sørlig og omkring null grader klokken 21. Månen høyt litt mere vestlig og omkring en pluss-grad mot midnatt.
   
---
---

   Marius Reikerås, 17.03. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155954896456875

   Har vi glemt historien?

   Jeg kommer aldri til å glemme en kald marsdag i 2007.

   Jeg satt på tilhørerbenken i Den Europeiske Menneskerettsdomstolen, da saken mellom krigsbarna og Norge var til muntlig høring.

   Krigsbarna, som hadde klaget Norge inn for de krenkelser som de mente datidens offentlige Norge hadde påført dem, hadde kledd seg i sine fineste klær.

   Det var en merkedag for dem:

   Endelig skulle Europas høyeste domstol høre på dem.

   Bare for å bli ytterligere krenket av en ufordragelig Regjeringsadvokat, som åpent sin replikk med følgende:

   "Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er her.

   Barna ble i hovedsak tvangsflyttet ut av Norge, da moren deres mistet sitt statsborgerskap", sa han.

   Snakk om å tråkke på folk som uforskyldt har lidd, som følge av de tilfeldigvis ble født med tysk far og norsk mor.

   Damen som satt ved siden av meg, ett av krigsbarna som hadde tatt turen til Strasbourg, brast ut i gråt som følge av Regjeringsadvoaktens sjofle utsagn.

   Men, la oss spole tilbake i historien.
 
   Einar Gerhardsens første regjering, også kalt «Samlingsregjeringen», satt fra 25. juni til 5. november 1945.

   Ved provisorisk anordning av 17. august 1945, som ble vedtatt av Stortinget året etter, så ble Stasborgerloven fra 1924 endret.

   I odelstingsproposisjon nr 136, foredratt av statsråd Jens Chr. Hauge, het det:

   «Størsteparten av disse gifte kvinnene har ved sin omgang med okkupasjonsmaktens soldater og tjenestemenn opptrådt på en høyst uverdig måte. I og med at de inngår ekteskap med tyskere, bør deres politiske tilknytning til Norge være brutt. Og det er meget ønskelig at de forlater vårt land så snart som mulig.»

   Og vipps så var kvinnene blitt tyske statsborgere, selv om de bodde i hjemlandet. Og som "tyskere" ble de utvist fra Norge.

   Uten noen form for domstolsbehandling

   Kanskje greit at dagens politikere, innimellom sine populistiske slag, lærer litt av historien.

   Det er fryktelig mange ulike grupperinger i Norge, som har lidd grov urett opp gjennom historien.

   Og som gjør det den dag i dag.

   Uten så mye som en notis i de tradisjonelle medier.

   Og uten at staten egentlig har tatt en oppgjør med sin egen krenkende historie.

   *

   Wilfred Hall:
   Jeg holder på å miste troen på Norge som en rettsstat.

   Ann Tove Buklev:
   https://www.dagensperspektiv.no/samfunnsstyring/2018/nordmenn-i-ferd-med-a-miste-troen-pa-demokratiet
   Nordmenn i ferd med å miste troen på demokratiet
   dagensperspektiv.no

   Irina Simonsen:
   Du er ikke alene...

   Rune L. Hansen:
   Folk i Norge har lenge blitt vandt med å la politikerne som har kommet seg til makten og deres medspillere i den offentlige forvaltningen få bestemme alt og ethvert i og for sivilbefolkningen - i praksis fullstendig uavhengig av menneskerettighetene. Og med at menneskerettighetene, medmennesker og fakta vilkårlig har blitt forfalsket eller neglisjert. Slik har det vært - og er det enda - i mange andre land også. Det er forskjellige mange og lange tradisjoner for slikt. Det var og er nettopp dette og alt slikt de felles-menneskelige menneskeretts-konvensjonene skulle og skal endre! Med sine for absolutt ethvert menneske absolutt alle og enhver umistelige og uavhendelige menneskerettigheter! Som bygger på og bærer i seg prinsippene for lovlig lov og rett, forvaltning og politikk - kontra ulovlig. Derfor ble og blir og er menneskerettighetene ukrenkelig reell lov og rett i og for ethvert land som har ratifisert de. Og det er det selvfølgelig veldig mange mennesker og land som har villet beære seg selv, medmennesket og verden med å gjøre!
   Men dette i praksis respekteres selvfølgelig ikke av menneskeretts-krenkere og deres medspillere! De vil i praksis heller selv være makten og lov og rett! Som om vi ingenting eller svært så lite har lært av menneskehetens historie og om reell og ukrenkelig medmenneskelighet! Også derfor er offentlige menneskeretts-krenkere de verste og farligste og groveste og mest smittsomme kriminelle, som real-kompetent alltid må og skal straffeforfølges og stoppes. Blandt annet også fordi enhver offentlig menneskeretts-krenkelse kan skjule eller innebære en eller flere andre menneskeretts-krenkelser!

   Dag Røsthe:
   Godt oppsummert av Marius Reikerås. Du har virkelig vært med på mye av dette. Og lenge.
   En ting folk flest ikke forstår, er at vi må først forstå hvem som vant krigen. Den nye verdensorden vant krigen i 1945. Jens Chr Hauge og Gerhardsen arbeidet for den gang nye verdensorden, som skjuler seg bak det amerikanske flagget.
   De som skjuler seg bak det amerikanske flagget er ikke amerikanere - det er private bankfolk, som det de kaller Deep State i USA. Med Rockefeller & Co som hovedaktører. De startet Folkehelseinstitutt allerede i 1921. Med Marshall-hjelpen etter krigen i tillegg, måtte vi på en måte gi fra oss sentralbanken, skatteinnkrevingen og hele helseopplysnings-sentralen til den nye verdensorden, altså til de som skjuler seg bak det amerikanske flagget. Jens Chr Hauge var nasjonbygger og administrator for verdensorden gjennom sentralen CFR og Bilderberger.
   Denne verdensorden er i ferd med å bygge ned Europa, og bygge opp China. Dette gjøres gjennom å lage kaos i Europa, der CFR gjennom Soros gjør en utmerket jobb. Europa står snart i flammer. Også Venezuela og midtøsten.
   Denne verdensordens plan er også å fjerne grenser, og selge ut vårt land i biter. Jens Chr Hauge og verdensorden har aldri gitt det norske folk noen rettigheter mer enn høyst nødvendig. Verdensorden gjorde det grusomt allerede for tyskerbarna, krigsseilerne og Nordsjødykkerne. Og verre og verre blir det. Vi kan ikke stole på politiet lengre. Justis-sektoren er overtatt av verdensorden. Det som pågår nå overgår både teateret og tegneserier.
   FN og Nato styres av verdensorden. Erna, Jens og Siv styres av verdensorden. Heldigvis ser fler og fler folk det som skjer. Selv høyre-høvdingen Willock satte Erna på plass i går. Han som er så diplomatisk.

   Brynhild Karlsen:
   Men hun fikk nå ymtet om at han tilhørte en annen tid ----

   Charlotte Desiree Jacobsen:
   Manglende menneskelig innsikt fra regjeringsadvokaten, vedkommende har ikke personlig egnethet for en slik jobb.
   Dr*t i regjeringsadvokaten <3 Håper de hadde en fin dag likevel <3
   Klem

   Cecilia Övall:
   Norge mangle mycket.
   Mest er de. Folks frihet og följa grundloven. Insikt i saker mer. Ja det tål om stortinget

   Rune L. Hansen:
   De har ingen interesse hverken av å lære av andre eller av historien eller av å lære seg menneskeretts-konvensjonene, Marius Reikerås Reikerås. Det er ikke å tjene medmennesket og sivilbefolkningen de er opptatt med eller driver med. Mildt sagt!

   
---

---
*****

--18--
-- Dagboks-notater, mandag 18. mars 2019: 

   Omkring tre pluss-grader Celsius her ute i natt. Spredt lett litt skyet og opp til omkring fem og seks pluss-grader utover formiddagen og eftermiddagen. Halv-mørkt, månen høyt i sør-øst og omkring en pluss-grad klokke 19.30. Mørkt og omkring en pluss-grad videre utover kvelden. Med månen høyt sørlig mot midnatt.
   
---
---

   Rune L. Hansen, 18.03. 2019:
   https://www.facebook.com/rlhhun/posts/10215718414648122

   Noen tanker om såkalt barnevern (CPS) - og om konsekvensene av kidnapping av barn og foreldre

   Mange i dagens Norge forstår ikke at det er umulig for en far eller mor å ha et verdig og levelig eller alminnelig liv hvis representanter for offentlige myndigheter kidnapper deres barn og nekter de den naturlige familieretten til sine barn.

   De forstår det ikke og de forstår ikke de automatiske og uunngåelige konsekvensene av at slikt noe skjer. Det er for fullstendig fremmedartet for de og de evner ikke å sette seg inn i at og hvis det skulle skje seg selv, unntatt meget kortvarig og meget oversiktlig og meget trygt. At ens egne barn skulle kunne bli kidnappet er det meget meget vanskelig å kunne forestille seg. Aller minst at de skulle kunne bli kidnappet av offentlige myndigheter. Man har jo hørt at det skjer, til og med ganske ofte, men det lyges veldig meget om slikt og det meste av fakta holdes visstnok uansett hemmelig, fortelles det. Og at man må jo uansett tro at det skjer lovlig og nødvendig? Og at feil og unødvendigheter fort og lett blir rettet opp og beklaget?

   Mange forstår ikke at ens egne barn skal kunne bli kidnappet - uansett av hvem - og for enhver de reelle konsekvensene av det. Og det av offentlige myndigheter å bli nektet den naturlige familieretten til sine barn. Tanker om det er virkelig fremmedartete og umenneskelige. I praksis blir en jo dermed nektet samvær med ethvert og alle barn og barne-familier og anstendige mennesker - om en ikke likevel klarer å "lure" seg til det. En blir et uverdig menneske og ingenting å samle på for noen, en er og blir utstøtt og også blandt annet stigmatisert. Og slik blir det jo uansett vanskelig eller umulig å kunne leve eller overleve. Hvis en ikke klarer og makter å "lure" seg til det. Og å utholde torturen og sviket og utplyndringen og angrepene fra offentlige myndigheter - og andre. Dessuten er det jo absolutt også blandt annet menneskehandel og folkemord, uansett hvordan det skjer.

   Og hva med barna som kidnappes av representanter for offentlige myndigheter? Hva med deres savn av sine foreldre, sitt hjemsted og alt annet underveis? Og deres sorg - og traumatisering og tortur? Og det å bli fortalt at deres far eller mor er et monster som går løs i samfunnet, eller som holdes skjult eller i fangenskap? Og det å bli holdt frihetsberøvet og beskyttet av mere eller mindre tilfeldige og fremmede mennesker, uten naturlig og alminnelig samvær med sin far eller mor? Motsatt deres vilje? Uten den naturlige biologiske familie. Hvordan er det å være født av - eller til - en slik mangel på kjærlighet og forstand? Og hva lærer en av dette? Og er det rett og riktig å utholde det? Og er det sant hva deres foreldre eller andre sier eller har sagt? Og hva med den lidelse og tortur og utplyndring barnet dermed indirekte forårsaker for sin far og mor og sine besteforeldre - og iøvrig jo seg selv?

   Og hvorfor frata et menneske retten til sitt familieliv og hvorfor skjer i det heletatt slikt, endog i offentlig regi visse steder, deriblandt enda i dagens Norge? Det er altomfattende tydelig, selv om ikke alt er sagt her nu, at det blandt annet er både unødvendig og uforholdsmessig og barne-fiendtlig og menneske-fiendtlig, men det skjer altså enda likevel.

   Den store japanske og internasjonale menneskekjenneren Akira Kurosawa sa for flere ti-år siden med rette at den verst tenkelige forbrytelsen av alle, er kidnapping.

   Som sagt, alt dette er vanskelig å forstå for de fleste mennesker, om de ikke erfarer det eller godt nok forsøker å forstå det. Men det er uansett meget viktig og nødvendig for enhver å forsøke å forstå det.

   *

   Kristian Dirdal:
   Et medmenneske er du når du kan kjenne på egen kropp andre sin smerte! Har de som representerer staten Norge ved det norske « barnevernet» slike kjensler?

   Mona Rodian:
   Det kan jo skje en av dem i fremtiden? Karma !

   
---

   https://www.facebook.com/groups/946004698753793/2307184035969179/

   Elin Ingebrigtsen:
   Så sant! Dessverre ser det ut som om fluor, kvikksølv, aspartam, paracet mm har fratatt den norske befolkningen evnen til medfølelse og empati. De bare ser og hører på overflaten og evner ikke å ta inn over seg tragediene og torturen som foregår rundt dem. At media svikter og politikerne flest er ansvarsløse og kun ute etter å mele egen kake gidder de ikke å prøve forstå konsekvensene av i sin 'zombietilværelse'. Ifølge grunnloven har vi borgerplikt til å stå opp mot urett~ der svikter nordmenn totalt og liker å innbille seg at 'borgerplikt' er kun å stemme ved valg. Samme mønster og hjernevask som kristne blir utsatt for i den norske kirke~ de liker å innbille seg at det holder å være døpt og si at de 'tror' på Jesus. Dvs de er lurt trill rundt og nekter å skjønne at å tro på Jesus er å sette seg inn i hva Han SA og GJØRE det Han sa de som ville følge Ham måtte gjøre for å regnes blant Hans. Også der er det helt klart at å stå opp mot enhver URETT er en viktig del.

   JarLe OLav Østhus:
   Dette er Mini mums kr -~ Av ' for ein Kr isten '

   Mary Ann Fedje:
   Barnevernet stjeler ikke bare barna fra foreldre, men også foreldre fra barna. I tillegg stjeler de hele barnets slekt fra dem :(

   JarLe OLav Østhus:
   Fins D no en begrens - ninger ?

   Mary Ann Fedje:
   JarLe OLav Østhus vi skal begrense dem. Vi jobber med saken

   Ida Wiman Jektvik:
   Har ventet på en slik vinkling av det som foregår i dagens barnevern, har tenkt mye på det selv. Vurdere å skrive hovedoppgaven min innenfor psykologisk og fysiologisk helse hos barnevernsforeldre og evnt. ta med barnevernsbarn som nå er voksne (som ble tatt mot sin vilje og uten grunnlag). Og hva dette har å si for samfunnet som helhet og hva slags konsekvenser det får om tallene fortsetter å stige. Noen som vet om noen andre har skrevet om temaet?

   Glendarren Stewart:
   Soooooo true...
   and deny responsibility when your child is hurt in the barnehage..
   i have black and white evidence that my son hurt himself on the slide in barnahage..but that dident matter,,,
   sickening..

   Elisabeth Tømmerås:
   En lege sa oss at det å bli fratatt et barn av bv kan sammenlignes med å havne i en alvorlig trafikkulykke. Da skjønner man ca omfanget av å havne i en slik situasjon, mentalt, fysisk og det hele :( :( Alvorlige greier/følger kan ha, det hele

   Glendarren Stewart:
   took me a year to get my children back to normal..
   we thought it was over..

   Rune L. Hansen:
   Det har sine gode grunner blandt annet at Barnekonvensjonen i sin Art 35 klart og tydelig har lovbestemt, at:
   "Partene skal treffe alle egnede nasjonale, bilaterale og multilaterale tiltak for å hindre bortføring og salg av eller handel med barn til noe som helst formål og på noen som helst måte."

   Og for eksempel blandt annet også - i Art 7, at:
   "Barnet skal registreres umiddelbart etter fødselen og skal fra fødselen ha rett til et navn, rett til å erverve et statsborgerskap, og, så langt det er mulig, rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem."

   Barn skal altså ikke være handelsvarer, som pakker med penger!

   
---

   https://www.facebook.com/groups/1159549030838039/2035857253207208/

   Else Borge:
   Lykkelandet

   
---

---

   Marius Reikerås, 18.03. 2019:
   https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10155957785776875

   Lov og Rett 4/15, "Menneskerettighetenes stilling etter Grunnloven", tidligere h.r.dommer J. E. Skoghøy:

   "I tillegg til disse nye menneskerettsbestemmelsene fikk Grunnloven § 92 en bestemmelse som pålegger statens myndigheter å «respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter». Denne bestemmelsen pålegger blant annet domstolene å håndheve ikke bare de menneskerettighetene som er nedfelt i Grunnloven, men også andre internasjonale menneskerettsforpliktelser, og å sørge for at eventuelle menneskerettsbrudd blir reparert, jf. Rt. 2014 s. 1105, Rt. 2014 s. 1292 og Rt. 2015 s. 93."

   *

   
---

---
*****

--19-- 
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. mars 2019: 

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--20--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--21--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--22--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--23--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--24--
-- Dagboks-notater, søndag 24. mars 2019:

   
---
---

   
---   
---

   
---
---

   
---
--- 


   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--25--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--26--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--27--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


--28--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--29--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--30--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****

--31--
-
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---

   
---
---
*****


<---- forrige måned ( eksternt ) ----> neste måned ( eksternt ) ---- 

<----  Oversikt dbn   ( eksternt  <---- brevene-index.html.  ( ekstern )  

 ---- dato denne side / måned:  
---- 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. - 16.17. - 18. - 19. - 20. - 21. - 22. - 23. - 24. - 25. - 26. - 27. - 28. - 29. - 30. - 31. --- 
----- 
-----  Øverst denne side
---
--- qqq