HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9609.htm  /  SDNR *.rlh for SEPTEMBER 1996  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
 

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR175E-rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
(Ankom 28.09. 1996.)

Fra:

(((logo)))
DET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT
Kontor: Akersgt. 59
Postadresse: Postboks 8007 DEP., 0030 OSLO
E-POST: S=firmapost;O=ld;P=dep;A=telemax;C=no

Til:
     Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik
     Vandaskog
     5520 Sveio
 

Deres ref:
Vår ref: (bes oppgitt ved svar) S-04731/96 LP mle Ark.nr. 548.712

Dato:  25.09. 1996

VEDR. KLAGE PÅ KRAV OM TILBAKEBETALING AV TILSKUDD.

Det vises til Deres brev av 22.06. 1996 hvor fylkesmannens krav om tilbakebetaling av omleggingstilskudd til økologisk landbruk påklages.

Av saken fremgår det at Rune L. Hansen og Trude M. Skjærvik søkte og fikk innvilget omleggingstilskudd til økologisk landbruk i årene 1991-93. I juli 1995 ble det søkt om 2-3 års utsettelse av vurderingen for økologisk godkjenning. Disse opplysningene kom til Fylkesmannens Landbruksavdeling i november samme år. Før denne saken ble behandlet ble gården solgt i januar 1996. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmer nå et krav om tilbakebetaling av det mottatte omleggingstilskuddet med bakgrunn i § 8 i «Forskrift for omleggings- og arealtilskudd for økologisk landbruk» av 20.12. 1993.

I § 8 i ovennevnte forskrift står det: «Dersom et bruk innenfor en periode på 10 år etter første gangs utbetaling av omleggingstilskudd ikke følger driftsreglene for økologisk landbruk, gir dette grunnlag for tilbakebetaling av omleggingstilskuddet. Dette gjelder også ved opphør av forpaktning / leieavtaler av areal som det ble utbetalt tilskudd for, og hvis driftsovertagelse fører til endret driftsform innenfor den samme 10-års perioden».

Departementet vil påpeke at det i forbindelse med salg av gården, er selgerens ansvar å forsikre seg om at kjøper fortsetter den økologiske driften.

Landbruksdepartementet finner at Landbruksavdelingen har behandlet saken etter gjeldende regler og kan ikke imøtekomme klagen. Klagen tas ikke til følge.

Med hilsen

    Ragnar Mjelde e.f.  (sign.),

Merethe G. Lerfald,  (sign.),

Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen

- - - - - - - - - - -
Det Kongelige Landbruksdepartement, Kontor: Akersgt. 59, Postboks 8007 DEP., N-0030 Oslo.
E-POST: S=firmapost;O=ld;P=dep;A=telemax;C=no

Adm. og økonomiavdelingen
Telefon: 22 24 91 11.

Avdelingen for arealforvaltning
Telefon: 22 24 91 49.

Landbrukspolitisk avd.
Telefon: 22 24 92 69.

Skogavdelingen
Telefon: 22 24 93 61.

Avd. for matproduksjon og helse
Telefon: 22 24 94 01.

---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
SDNR---rlh :
(Kopi: HUN, rlh.)
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww