--- Denne side:  Side-042-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 12:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

- S130893 :
Brev til Skaun kommune, Helse-og sosialetaten, N-7353 Børsa, Norge. "Rapport vedr. fam. Skjærvik / Hansen", datert Trondheim 13.08. 1993. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Psykisk helsevern og sosiale tjenester / PST, Barnevernkontoret. Med kopi til Trude Skjærvik og Rune L. Hansen.
   Se iøvrig bl.a. noen kommentarer Rune L. Hansen gjorde til denne rapporten i DBN 07.02. 1999.
---
- S130893 :
( Kopi / avskrift: HUN, rlh.  PS: Original-dokumentet er på 13 A4-sider, og er i sin helhet gjengitt her under: )

Fra :

     (( logo ))
     SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
     PSYKISK HELSEVERN OG SOSIALE TJENESTER - PST
     Barnevernkontoret

Postadresse: Fylkeshuset, Postuttak, 7004 Trondheim.
Kontoradresse: Sommerveita 4/6.
Telefon: 07 5031 60, (73 50 31 60).
Telefax: 07 53 4603, (73 53 4603).
Bankkonto: 4201.10.01046.
Postgiro: 0807 3241007.
 

Trondheim 13.08.93
 

Til :

     Skaun kommune,
     Helse-og sosialetaten,
     7353 Børsa
 
 

RAPPORT VEDR. FAMILIEN SKJÆRVIK / HANSEN.

Familien består av:
Rune L. Hansen,         f. 06.12.55
Trude Skjærvik,          f. 09.08.68
Balder Hansen,           f. 22.03.86
Idun Hansen,            f. 16.01.88
Gudmund Hansen,      f. 10.05.91
Alles adresse: 7360 Skaun.

BAKGRUNN FOR SAKEN:

Psykologisk barnevernteam (PBT) mottok søknad fra Skaun sosialkontor datert 14.05.93. I denne skriver Skaun sosialkontor: "Barnevernet i Skaun kommune har på bakgrunn av meldinger om bekymring for barnas omsorrgsituasjon besluttet å foreta en undersøkelsessak i.h.t. lov om barneverntjenester § 4-3. Samarbeidet mellom barnevernet og foreldrene har fungert lite tilfredstillende. Foreldrene mangler tillit til at saken vil kunne utredes på en nøktern og saklig måte fra sosialkontorets side. På bakgrunn av dette er det ønskelig at det kommer inn utenforstående som familien kan ha større tiltro til og som kan inngå et samarbeid til beste for barna. Dette anses som nødvendig for å få belyst barnas omsorgsituasjon i best mulig grad."

MANDATET FOR UTREDNINGEN:

I samme søknad er mandatet formulert slik:
«1. Bakgrunn for barnevernets bekymring for barnas omsorgsituasjon:
* Fars psykiske helse. ( diagnose schizofreni)
* Forholdet mellom foreldrene.
* Familien sin livsstil.
2. En utredning av barnas utvikling og fungering følelsesmessig, intellektuelt og sosialt. Utredning av relasjonen mellom barna og hver av foreldrene.
3. Hvis barna viser feilutvikling eller problemer, hvilke tiltak bør settes i verk?
Hva anses som eventuelle nødvendige / relevante hjelpetiltak for familien og barna? 

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---