--- Denne side:  Side-184-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Sakkyndig erklæring, avgitt 07.09. 2007 av Kirsten Westly til Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune-administrasjon  ---> Side 3 av 35:
-------        
<---
             

SAKENS BAKGRUNN

Barneverntjenesten i Vindafjord ble kontaktet av Mattilsynet i Haugaland distr. 22.02.06. Årsak til henvendelsen var bekymring for barna til Trude og Rune Hansen på Tindeland i Vikebygd. Mattilsynet hadde foretatt tilsyn hos Hansen som ledd i forebyggende tiltak mot fugleinfluensa.

Fra denne meldingen hitsettes:

"Familien Hansen har 9 barn fra ca. 0-20 år De er tilflyttet fra Trøndelag og bor på et lite småbruk på Tindeland. De har bodd 2-3 år i Vikebygd. Har høner, ender, bier, hunder og katter. Ingen av bama gikk på skolen, men ble undervist hjemme. Det var en veldig spesiell lopplevelse å være på småbruket. De driver etter økologoske prinsipper og en følte seg satt 100 år tilbake i tid.

Ungen virket tynne og tynnkledde. Våningshuset var svært lite til å huse I1 personer. Ubekreftede tykter fra naboer gikk på at noen lå og sov i løa som var gammel og falleferdig.

De eldste barna virket høflige, men var åpenbart kuet av faren. Rune Hansen hadde en veldig negativ holdning til oss som offentlige personer og vi var lite velkomne. han var ikke interessert i å rette seg etter våre pålegg nåe det gjaldt dyreholdet. Han oppførte seg som om han var hevet over gjeldende regler og normer i samfunnet. Ved evt. inspeksjon fra dere bør dere være minst to stk.


På bakgrunn av denne meldingen ble det besluttet å åpne undersøkelsessak. Faren og to av barna møtte til en samtale med barneverntjenesten, men ga da uttrykk for at videre kontakt ikke var aktuelt. I tiden etterpå har all kontakt mellom fam. Hansen og b.v.tjenesten foregått skriftlig.


I den videre undersøkelsen har b.v.tjenesten innhentet opplysninger fra ulike instanser som har / har hatt kjennskap til familien.

Undersøkelsessaken ble avsluttet 05-09.06 med følgende konklusjon:

På bakgrunn av opplysningar som var henta inn i undersøkinga konkluderer barneverntenesta i Vindafjord at papira i saka vert sendt til ein sakkyndig då barneverntenesta ikkje har klart å komme i direkte dialog med heile familien. ---


I brev av 04.10.06 har undertegnede blitt engasjert av Vindafjord kommune som sakkyndig med følgende mandat:


Barneverntenesta ber om ei vurdering av foreldra sin omsorgskompetanse basert på opplysningar som kjem fram av papira dykk får tilsendt.

Ynskjer og ei vurdering om kva skadeverknader barna kan få ved å leve under dei forholda dei lever under.

Barneverntenesta ber sakkyndig være særskild merksam på far sin psykiske helse på bakgrunn av diagnose og far si tolking av situasjonen med bakgrunn i hans utspel i undersøkinga. Korleis kan far sin psykiske helse påverke barnas kvardag?

Barneverntenesta ber sakkyndig om å prøve å komme i kontakt med famllien for å få til ein samtate med far, mor og barna saman for å sjå på samspelet i familien.

Om sakkyndige ikkje kjem i kontakt med famillen må sakkyndighetsvurderinga baserast på bakgrunn av tilsendt materiell. ---GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN

Jeg forsto det slik at familien var uvillig til å ha kontakt med meg.

Da jeg ble gjort kjent med at Rune Hansen ville bli begjært innlagt ved psyk.avd.

Haugesund Sykehus, avventet jeg for om mulig å få kontakt med ham under


3.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---