--- Denne side:  Side-212-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 22 av 41:
------        
<---
             
 

Resyme fra samtale med Arne Borgemyr 25.04.07:

Borgemyr har vært ansatt som rådgiver for skoler og barnehager i Ølen kommune som nå er slått sammen med Vindafjord kommune.


Han opplyser at familien Hansen kom tlf Ølen ca. -02/-03. Borgemyr var da ansaft i skoleadministrasjonen og hadde et administrativt ansvar for til synet med hjemmeundervisningen.

Borgemyr har utelukkende hatt kontakt med Rune Hansen som har møtt opp på skolekontoret.

Da Borgemyr begynte å diskutere med Hansen å sette inn tilsyn ift hjemmeundervisningen reagerte Hansen negativt, og ga uttrykk for at han følte seg forfulgt. Han antydet også at de da like godt kunne flytte derfra. Han aksepterte likevel tilsyn dersom dette kunne skje på hans premisser, og ba om at Marta Straume skulle forestå tilsynet. De var kjent med henne fra tidligere eftersom hun også tidligere hadde ført tilsyn med hjemmeundervisningen da de bodde i Sveio kommune. Borgemyr var betenkt, men fant at det var viktig å få etablert et samarbeid med Hansen.


På et tidligere tidspunkt hadde der vært en konflikt i Ølen som gjaldt nedlegging av ungdomstrinnet ved Bjoa skole. Da ble det etablert en ordning med hjemmeundervisning for 15-17 elever , og Marta Straume hadde også vært inne i bildet da. Både Marta Straume og "en amanuensis fra Oslo" var tilstede på et folkemøte i Bjoa , og begge, disse var åpent kritiske overfor den offentlige skolen. Deres synspunkter var noehlunde sammenfallende med de synspunktene som Rune og Trude Hansen har gitt til kjenne hva gjelder den norske offentlige skolen. Aksjonen i Bjoa opphørte imidlertid efter en tid.


I forbindelse med en midlertidig ordning med hjemmeundervisning i Bjoa kontaktet Borgemyr Fylkesmannen i Hordaland (tidl.utdanningsdirektøren) for å gjøre seg kjent med lovkravene hva gjelder hjemmeundervisning. Det ble da klart at det var kommunen som var pliktig til å føre tilsyn. Videre ble det klart at barna kunne kreves framstilt for testing/prøver dersom foreldrene motsatte seg tilsyn.

Ølen kommune ble da orientert om den undervisningsordningen som fam. Hansen hadde hatt i Sveio , d.v.s. "Sveiomodelien", som var utviklet av Skolesjefen der (Martens).

Denne modellen ble også lagt til grunn da Vindafjord kommune skulle etablere/godkjenne ordningen som bl.a. innebar tilsyn to ganger pr. dr med en skjønnsmessig vurdering av situasionen samt utarbeiding av rapport fra tilsynsfører. Borgemyr ble efter hvert urolig m.h.t. spørsmålet om hvorvidt dette var en tilfredsstillende ordning. Da Fylkesmannen ved en anledning foretok ordinært tilsyn i Ølen kommune ble saken vedr. fam.Hansen drøftet . Efter hva Borgemyr kan huske fikk de tilbakemelding fra Fylkesmannen om at hva Ølen kommune hadde foretatt seg i denne saken var tilstrekkelig og tilfredsstillende. Han tror det var slik at Ølen kommune fikk tilgang på noen av de tilsynsrapportene som var utarbeidet. I tiden etterpå forsøkte kommunen å følge det skisserte opplegget.


Marta Straume fikk oppgaven som tilsynsfører, og hun kjente familien fra tidligere efter også å ha ført tilsyn for Sveio kommune. Efter tilsyn utarbeidet hun rapporter


22.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---