--- Denne side:  Side-213-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 23 av 41:
------        
<---
             
 

som var ca.1 ½ side. Rapportene var udelt positive, og det ble aldri rapportert noe som kunne oppfattes som klanderverdig.


Han har vært usikker på hvorvidt vurderingen skal skje opp mot de generelle læreplanene som gjelder i den offentlige skolen, og har forstatt det slik at målsetningen for undervisningen stort sett skulle være den samme. Dette ble imidlertid avvist av Straume og av familien. Ølen kommunen ønsket ikke å skape en konflikt i.f.t. dette spørsmålet, og la derfor ikke press på familien/Straume.


Ved en anledning tok Borgemyr kontakt med tilsynsfører Marta Straume. Han sendte et brev til henne og ba om utfyllende opplysninger, Hun besvarte denne henvendelsen og sendte en kopi av Sveiomodellen. Senere ba Borgemyr om en samtale med Marta Straume alene uten at repr for familien Hansen var tilstede. Hun avslo imidlertid og mente at hun ikke kunne gjøre dette uten at fam. Hansen var representert. Hun ønsket åpenhet overfor familien.


Så ble Ølen kommune slått sammen med Vindafjord kommune til nåværende Vindafjord kommune. Ny administrasjon har medført at denne saken ikke har fått ønsket kontinuitet i saksbehandlingen, og for øvrig har Marta Straume vært sykemeldt siste 1 ½ år og i denne perioden ikke kunnet føre tilsyn med fam. Hansen. I mars-07 ba de om en samtale med Straume. Foranledningen til dette var bl.a. at de måtte inngå ny avtale med henne som følge av sammenslåingen av kommunene pr. 01.01.06. Etter hva jeg kan forstå har en slik samtale ikke funnet sted. Nå er situasjonen slik at Marta Straume som har ført tilsynet på vegne at Ølen og senere Vindafjord kommune , har frasagt seg oppgaven av helsemessige årsaker. Familien er nå uten tilsyn.

Borgemyr har hatt et møte med leder for barneverntjenesten. Planen er nå at to rådgivere fra staben ved skoleetaten i Vindafjord skal forestå tilsynet. Borgemyr er noe usikker på hvorledes dette tilsyndt skal utføres og hva som skal, være innholdet ved et slikt tilsyn. I sin kontakt med Fylkesmannen har han forstått det slik at foreldrenes bestemmelsesrett står sterkt.

Han forklarer videre at retten til å kunne drive hjemmeundervisning er lovfestet, og at foreldrenes motiv for dette ikke har relevans. Hansen er derfor ikke spurt om dette.


Hva gjelder familien Hansen er det hans inntrykk at barna ikke har faglige vansker, men at den sosiale kompetansen er mangelfull. Faren hat gitt dem lite rom for å delta i sosialt feillsskap med andre.


Elever som går i grunnskolen får informasjon om den videregående skole, og det er kommunens /skolens plikt å gi slik informasjon. Han opplyser at kommunen har forsømt seg idet de eldste barna hos fam. Hansen ikke har fått slik informasjon.


I nov.-05 moftok Borgemyr flere bekymringsmeldinger vedr. situasjonen hos fam. Hansen. Han henvendte seg til rådmannen som satte i gang en prosess i.f.t. barneverntjenesten. Så flyttet flere personer som var sentrale i denne saken, og bekymringsmeldingene ble ikke fulgt opp.

Etter kort tid ble det gjennom avisene gjort kjent at også andre hadde meldt bekymring vedr. situasjonen hjemme hos fam. Hansen.


23


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---