--- Denne side:  Side-223-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

----------:
------        
<---
             
 

uklart for meg. Således har familien unndradd seg innsyn fra offentlige instanser ved å holde barna borte fra barnehage , skole, helsestasjon, tannlege m.v. De har en ide om å kunne være selvberget på alle vis. Mye tyder imidlertid på at produksjonen av matvarer på gården er ineffektiv og at gårdsdriften i liten grad bidrar til å gi familien inntekter.

Hansens aversjon mot "det offentlige" omfatter imidlertid ikke Rikstrygdeverkets ytelser til familien som i mange år har vært familiens hovedinntekstkilde. Det paradoks at Rune Hansen mottar uføretygd p.g.a. "schizofreni" på samme tid som han hevder å inneha kompetanse og ferdigheter som gjør ham egnet til å undervise i et hvilket som heist fag på grunnskole- så vel som på videregående skole nivå, synes imidlertid ikke å vekke samme negative reaksjoner overfor "det offentlige".


De eldste barna, har i løpet av de siste årene, ytret ønske om å kunne gå på skole utenfor hjemmet. Dette har faren vært sterkt avvisende til; og etter at Balder og Idun flyttet til Haugesund har han avvist dem helt og holdent og bl.a. nektet dem adgang til hjemmet og kontakt med sine yngre søsken. Da Balder for en tid siden kom hjem på besøk gikk faren fysisk til angrep på ham.


Det har gjennom årene vært fokus på barnas hjemmeundervisning , og krav om offentlig tilsyn har medført at skoleetaten i kommunen i en viss grad har fått innsyn i barnas hjemmesituasjon. For å unngå konflikt med foreldrene har der imidlertid vært aksept for at foreldrene selv skulle kunne velge tilsynsfører. Marta Straume , som har vært tilsynsfører , har utarbeidet rapporter som har vært udelt positive. I rapporter fra tilsynet er det ikke beskrevet andre aspekter ved barnas situasjon som forholdet mellom foreldre og barn , oppdragelsesform m.v., og hovedfokus har først og fremst vært hvorvidt grunnlaget for hjemmeundervisning har vært tilstede.


Alt tyder på en nærmest total mangel på struktur i dagliglivet hjemme hos fam.Hansen. Barna har ikke faste måltider, ikke faste leggetider og der er heller ingen struktur på den undervisningen som er godkjent som hjemmeundervisning. Barna har gjennom sin oppvekst tilpasset seg dette, slik at de legger seg når de er trøtte, gjerne utpå natten, og står opp når de våkner. De er tilsynelatende veltilpasset til dette systemet.

Dette er forhold som ikke er anført i tilsynsrapportene.


Barna har, etter hvert som de har blitt eldre , deltatt i aktiviteter i bygda. De har bl.a. vært med på treninger i idrettslaget og gått på musikkskole, men i begrenset utstrekning fordi faren bl.a. skal ha sensurert sangtekster og lignende. Barna bor mange kilometer fra der aktivitetene foregår , men får aldri skyss av foreldrene som heller ikke følger opp barna på annen måte i deres aktiviteter.


Rune Hansen har eksponert seg som en person med sterke og fastlagte meninger. I oppdragelsen av barna legger han stor vekt på at barna skal adlyde sine foreldre, og likeledes at kvinnen skal være mannen underdanig. Når barna har vært ulydige eller uenige med faren har dette medført fysisk straff, og ifølge Balder og Gudmund irettesetter han særlig de yngste gjennom slag og spark men også ved å bite dem. På samme måte har han anvendt fysisk straff når kona Trude har uttrykt uenighet . Ved juletider i -06 forlot hun hjemmet etter å ha blitt mishandlet av Rune. Han henviser til bibelen for å legitimere mishandlingen.


33.

---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---