--- Denne side:  Side-224-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

--------------:
------        
<---
             

Ifølge Balder og Gudmund har faren en overordnet ide om at familien skal være samlet som en slags klan med faren som den øverste lederen. Han har derfor stilt seg totalt avvisende til at barna skal flytte hjemmefra, gå på skole og skaffe seg utdanning. Når de til tross for farens holdninger har flyttet hjemmefra eller begynt på skole, slik de 3 eldste nå har gjort, blir de avvist og oversett av faren.
Innad i familien har faren skapt splittelse ved å sette opp de yngste barna mot de eldste, slik at de eldste nærmest betraktes som svikere.

Hansens ideologi kan til dels forstås som idealistisk / romantisk med naturvern, jordvern og økologisk tenkning som sentrale elementer. I forhold til familien er det imidlertid gammeltestamentlige skrifter som legges til grunn og som tilsynelatende gir Hansen legitimitet når han går ut over norsk lov og anvender fysisk straff i oppdragelsen av barna og som en reaksjonsform overfor kona.
Uten å ha møtt Rune Hansen personlig finner jeg likevel sterke holdepunkter for at han har et ekstremt behov for kontroll i.f.t. familiemedlemmene med krav om at de skal underkaste seg ham. Han viser i liten grad respekt for barna og ektefellen, deres tanker, følelser og deres personlige integritet, og tåler ikke uenighet i.f.t. sitt livssyn.
Han har ideer om familien som en klan og har reagert svært negativt når 3 av de eldste barna nå har "brutt ut" ved å gå på skole utenfor hjemmet. Dette avspeiler en manglende respekt for barnas initiativ og valg. De følelsesmessige omkostningene for disse 3 barna har vist seg å bli store ettersom faren nå har avvist dem totalt.

I løpet av det siste året har familien blitt satt under press, og skoleetatens og barneverntjenestens søkelys mot dem har bidradd til en synliggjøring av særdeles bekymringsfulle vilkår for de barna som bor hjemme.

Rune Hansen har tidligere fått diagnosen schizofreni. Han var innlagt ved psyk. avdeling i Haugesund i jan. -07 i 4 dager, og man har der konkludert med diagnosen paranoid schizofreni. Det er imidlertid høyst uklart for meg hva denne diagnosen er tuftet på ettersom dette ikke framgår av skrivet fra psyk. avd. til b.v.tjenesten, heller ikke fra epikrisen som dels er sitert i brevet fra dr. Kleiven.
Det synes likevel hevet over tvil at Rune Hansen siden ung alder har hatt en avvikende personlighet / psyke som har gjort ham ute av stand til å fungere på det ordinære arbeidsmarkedet. Hans insisterende og kompromissløse holdninger kombinert med forestillinger om egen grandiositet peker i retning av minimal selvinnsikt, og alt tyder på at hans evne til innlevelse i andres, inkl. barnas tanker og følelser, er lite utviklet. Jeg vurderer det slik at det er hans personlige behov for kontroll og makt som først og fremst er drivkraften bak hans tilsynelatende maktkamp mot "dety offentlige" for på den måten å kunne unndra seg kritikk og innsyn i åpenbart kritikkverdige og for barna til dels ulovlige forhold, som fysisk mishandling. Denne situasjonen er også medvirkende til at barna heller ikke får dekket sine behov for følelsesmessig trygghet. Barna blir dessuten trukket inn i farens paranoide forestillinger om verden utenfor familien.
Samlet sett er denne situasjonen for barna slik at den skader deres personlige utvikling.


---> 

---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---