-- 20100630-fra-NAV-Melding-Krisehjelp-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---        

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom med posten 02.07. 2010 fra NAV Vindafjord datert 30.06. 2010, med Melding om vedtak. Om såkalt Krisehjelp. Med noe mere enn de 600,- kroner for hver uke enn hittil har fått.  


Ikkje offentleg  
Fra:
NAV Vindafjord,
Helgevoldgården,
Postboks 3,
5589 Sandeid

Til:
Hansen, Rune Leander
Årvik,
5568 VIKEBYGD

Søknad av:        Arkiv:  10/302 - 3 / Sakshandsamar: HEV     Dato:  30.06.2010


Melding om vedtak


Søknad om krisehjelp
Hansen, Rune Leander, født: 06.12.1955  


Bakgrunn for saka:
Søkjar er separert og bur i eige gardsbruk i Vikebygd. Søkjar har 10 born, som for tida ikkje bur hjå far. Søkjar er inne i ein vanskelig livsituasjon der borna er tatt frå søkjar, søkjar har politianmeldt aktørane som har henta borna. Søljar er ufør og har trygd som si inntekt. Nav har tatt trekk i bidrag så søkjar har 6500,- att av trygda si. Søkjar har frå før fått vedtak på at Nav Vindafjord dekkjer husleiga og straumen i perioden han har nedsatt løn inntil han har fått klarlagt om nedsetting av barnebidrag. Søkjar skal søkje om nedsetting av barnebidrag, dette er ikkje blitt gjort ennå då søkjar har hatt det travelt i henhold til at borna er tatt frå han. Søkjar har vore mykje i retten angåande borna og dette krev at søkjar må forbereder seg til dette. Søkjar søkjer om krisehjelp då han ikkje får pengane til å strekke til i denne livssituasjonen søkjar er i.

Vedtak:


Med heimel i Lov om sosiale tenester i Nav § 18 vert det vedteke følgjande:

1. Krisehjelp med kr. 734,00,-  per veke for perioden 01.07.2010 til 20.07.2010.
Pengane vert utbetalt til  søkjar -  sin konto: 35352062357.
Budsjettpost:  14711 1415 2810


Vilkår:

I følgje Lov om sosiale tenestar i Nav § 20 kan det stillast vilkår for ytingar. Desse vilkåra pliktar søkjar å følgje opp. Manglande oppfølging av vilkåra kan mellom anna få konsekvensar i form av stopp eller reduksjon av sosialhjelp.

Kommunen gjer krav i stønad frå NAV for same periode og same formål som det er utbetalt økonomisk sosialhjelp.


Til søkjar vert det stilt følgjande vilkår:
*   Ved endringar i inntekt, formue, butilhøve, sivil status og liknande, pliktar søkjar straks å gje melding til NAV.
*   Det vert sett som vilkår at du sender meldekort når du er arbeidsledig, og at du tar imot arbeid / kurs som NAV tilbyr
*   Søkjar pliktar å møte til avtalte samtalar ved NAV-kontoret.
*   Søkjar skal sette fram søknad om bustønad, samt skrive under på transporterklæring, jf. Husbankloven § 23.
*   Søkjar skal sende søknad til Nav om nedsetting av barnebidrag snarast
*   Søkjar skal undersøkje om andre telefonselskap kan vera billigare enn det søkjar har i dag.


Vurdering:
Nav Vindafjord ser det som rett å kunne yte søkjar krisehjelp då søkjar ikkje har pengar til mat. Nav Vindafjord har stil vilkår om at søkjar må søke om at barnebidraget vert satt ned og at han undersøker andre telefonselskaper om pris om eit billigare telefonabenoment enn det han har i dag. Det viser seg at søkjar har urimeleg høg telefonrekning.
Klagerett:
Dette vedtaket kan du klaga på. Klagefrist er tre veker. Klage vert å senda Nav Vindafjord, postboks 3, 5589 Sandeid. Klagen vert endeleg avgjort av Fylkesmannen dersom kommunen opprettheld sitt vedtak. Nav-kontoret kan hjelpa deg å skriva klagen.Sandeid, 30.06.2010


Laila Thorsen                                      Heidi Hansine Wika Vinnes   (( + underskrift ))
Leiar NAV                                           Sosialkonsulent---


Adresse:
NAV Vindafjord,       Telefon:  815 81 000. Fax:  520 48 711.   E-post:  nav.kundesenter.rogaland@nav.no
Helgevoldgården,
Postboks 3,
5589 Sandeid
---